Jaar 2014

2e termijn reactie op de open brief - 11 november 2014

We zijn als ChristenUnie aangenaam verrast door de vele reacties die we gekregen hebben. Veel herkenning door de politiek, veel ondersteuning door de burgers. Maar ook stevige kritiek: we zouden populistisch zijn, we hadden dit niet op zondag moeten publiceren op de nieuwssite van de NOS, we zouden mogelijk zelf mee de zaak verzieken.

We zijn blij met deze opmerkingen ze geven ons handvatten om er even dieper op in te gaan.

Over het algemeen heerst wel de gedachte zowel bij insiders als buitenstaanders dat het niet goed gaat met de verhoudingen in Ooststellingwerf. Het zegt veel dat geen enkele fractie ons de voorbeelden ontstreden heeft waarmee we onze open brief hebben onderbouwd. Dat is winst, want als je het over de analyse van een probleem eens bent heb je de eerste stap naar de oplossing gezet.

De kritiek als zouden we populistisch gehandeld hebben door deze brief gelijk in de krant te zetten wijzen we van de hand.

Omdat we transparant willen zijn hebben we gekozen voor een open brief. We zijn blij dat hij de pers heeft gehaald, juist omdat we ook aan al die kiezers die zich afvragen wat er aan de hand is verantwoording moeten afleggen.

We moeten er niet aan denken dat de raad verder gaat in een hij en zij verhaal en rollebollend over straat gaat. Dan is de raad inderdaad geen knip voor de neus waard, en gaat het over de rug van de burgers.

We moeten er echter ook niet aan denken dat wij als ChristenUnie fractie in al die wezenlijke zaken die we de komende jaren tot een goed einde moeten brengen, aan de kant geschoven worden. Dan kan ik als raadslid niet meer functioneren.

Het moet u ook niet ontgaan zijn, dat hoewel we de vinger stevig bij de zere plek gelegd hebben, hoewel we de    alternatieven onder ogen zien en geschetst hebben,  we als ChristenUnie er nadrukkelijk voor gekozen hebben een appel op u allen te doen om samen te werken elkaar de ruimte te geven om mee te denken en mee te doen. Dat betekent dat we vertrouwen hebben in raad en college dat het weer goed kan komen. 

Meine

 

Open brief aan College en Raad - Hervormingsdag 2014.

Beste mensen,

Na een raadsvergadering (28/10) waarin een Wethouder beschadigd werd door een het opzeggen van vertrouwen, een vergadering waarin Stellingwerf + op zeer krachtige wijze de handelswijze van de coalitie aan de kaak stelde maar hierin volkomen genegeerd werd,  een raadsvergadering waarbij onze 7 verbeterpunten van het WMO beleidsplan hoewel verbaal onderstreept (je kun ze tussen de regels door wel lezen) als amendementen werden ontraden. Een van de conclusies is, men gunt jouw geen millimeter. Omdat de Begrotingsraad voor de deur staat richten we ons nu het nog kan met deze open brief tot allen. Wie de amendementen en moties van de afgelopen tijd heeft bij gehouden kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het meedenken wat daarin doorklonk meestal werd afgewezen of als overbodig benoemd.

Soms  hele kleine dingen als een hekje bij een fietspad.(er is al een fietser in de sloot gereden).

Of het plaatsen van een blikvanger, waarbij een voorstel van ons werd afgewezen en een initiatief van het Stellingwerf college werd omarmt. Dit steekt temeer omdat ieder achteraf je gelijk in de praktijk kunt constateren. In zulke gevallen zou je toch als college en raad moeten zeggen, het gaat om kleinigheden, ze zijn niet strijdig met ons beleid. We kunnen hiermee op een eenvoudige manier aan de wensen van een aantal raadsleden (kiezers) tegemoet komen. We doen het.

Soms gaat het om ernstiger zaken, ik noem als voorbeelden onze vergeefse pogingen om de bescherming van Biodiversiteit in het beleidsplan voor het buitengebied te krijgen en de vergeefse pogingen om het beleidsplan voor de WMO iets duidelijker te maken.

In beide gevallen is de motivatie van het college hetzelfde: We vinden het best belangrijk, we doen al veel, maar het hoeft er niet in.    En zo houdt men de handen vrij om er niet naar te handelen. En geen coalitiepartij die even de vinger op steekt, meestal onthouden ze zich van discussie.

In bovenstaande genoemde gevallen zou het toch ook zo kunnen zijn dat het college en de raad constateert dat het om verduidelijkingen gaat die op zich geen geld kosten en in lijn zijn met het beleid  waarbij ze de amendementen zou overnemen dan wel ondersteunen.

Was het niet indertijd Ooststellingerfs Belang die de PVDA verweet om op deze manier te handelen?

De PVDA heeft ruiterlijk erkend dat zo nu en dan deze indruk terecht was.

Vervolgens heeft Ooststellingwerfs Belang zich hier met succes tegen gekeerd, maar het moet nu toch niet de fouten bij hun voorgangers die ze zo scherp zagen, zelf gaan maken?

Als het college geen ruimte wil geven aan bijna 40% van de  kiezer om hier en daar nuances aan te brengen in het beleid. Als de coalitiepartijen de oppositie gaan zien als hackers, waartegen je systeem optimaal beschermd moet zijn. Dan krijgen we te doen met de dictatuur van de helft + 1, dan heeft het dualisme gefaald, dan krijgen we in onze gemeente een  zieke situatie en is zijn de regenten aan de macht.

In een tijd, waarin het meer dan voorheen nodig is om samen de schouders er onder te zetten.

Wij zijn dan geroepen om op alle mogelijke wettelijke methoden deze macht van zijn voetstuk te halen. Ik heb daarvoor bij het aantreden van deze coalitie gewaarschuwd.  Een situatie die onvermijdelijk is, te meer omdat het de komende tijd wel degelijk ergens over gaat en het geen pas geeft om zoveel burgers de mond te snoeren.

Hoewel de 1e klappen al zijn gevallen willen we een uiterste poging doen om dit scenario te voorkomen. Zodat we als gemeentebestuurders ook echt samen de gemeente mee besturen, elk in zijn eigen rol maar ook samen.  Raadsleden die een open houding hebben naar elkaar, partijen die elkaar iets gunnen.

Met dit schrijven willen we u allen met klem oproepen om bij de komende begrotingsbehandeling op deze wijze met elkaar om te gaan. Als het half kan met een ander mee te gaan, zodat deze begroting van ons samen wordt. 

Met vriendelijke groet,
Namens de ChristenUnie,
Meine Jansma.    

Bijdrage algemene beschouwingen 11 november 2014

Wat de ChristenUnie betreft geen we een jaar tegemoet waarin veel zaken tot ontplooiing moeten komen en hun beslag moeten krijgen.

Met het oog daarop wil de ChristenUnie  u graag een paar zaken meegeven. Een paar grote lijnen, en daarna een paar onderwerpen. Veel andere zaken komen wel terug bij de behandeling in de diverse commissies.

Betrek ons bij uw beleid.
De ChristenUnie wil hieraan graag zijn steentje bijdragen. Niet als een stuurman aan de wal, maar die volop mee laveert, zeilen hijst en fokken strijkt.
Veel van de  ambitieuze plannen staan net in de startblokken en ondervinden veel tegenwind. Of het om Appelscha, Ecomunity of het centrumplan gaat, zo moeten groeien in een economisch klimaat wat tegenzit, waar velen de bakens verzetten. Het is nog lang geen gelopen race.  Laten we de rijen sluiten. Dat is ook de kern van onze open brief, en steek nu niet je kop in ’t zand er is wel degelijk wat aan de hand. Als we niet samen hieraan kunnen werken, worden het stuk voor stuk mislukkingen. Een huis wat in zichzelf verdeeld is houdt geen stand.

Behoud het goede.
Dit geld voor veel onderwerpen. Zet niet te veel geld in plannenmakerij, het optuigen van nieuwe systemen. Probeer elementen ding hun dienst bewezen hebben te gebruiken zowel bij de WMO als bij de sociale werkvoorziening. Te vaak hebben we gezien dat het oude vertrouwde wordt afgedankt voor het nieuwe zijn nut bewezen heeft. Terwijl de externen het geld opstrijken wat eigenlijk gebruikt had moeten worden voor de handen aan het bed, cq de werkgelegenheid van mensen met een beperking.

Wees praktisch.
Mijn oma vertelde met het verhaal van die jongen die door beurtschipper op de kant werd gezet om uit de boomwal waar ze langs voeren een mooie rechte stok te zoeken die kon dienen voor het duwen van de boot. Hij liep langs de wal, en steeds als hij een stok zag keurde hij hem af omdat hij dacht een stok te vinden die nog rechter was. Aan het eind van de bomenrij stond hij met lege handen. Ik moet soms aan dit verhaal denken als ik zie hoe er met sommige initiatieven werd omgegaan, zowel in Appelscha als in het centrumplan. Als het niet kan zo het moet, dan moet het maar zo het kan. Laat niet te veel onnodig over de schutting vliegen.

Durf door te pakken.
Maar al te vaak horen we de verzuchting der onzekerheden. We weten nog niet precies wat de financiën zijn uit den Haag. De 1e kamer kan hier nog wat aan wijzigen. De circulaire zegt er weinig over. Op deze afwachtende manier ben je volkomen afhankelijk van wat anderen doen en laten. Wat ons betreft doortastender. Wij krijgen de verantwoordelijkheid? Nu dan zetten wij er een goed stuk beleid tegenover. Niet de financiën van den Haag zijn maatgevend, maar dat goede beleid, waarin we laten zien dat meer echte aandacht voor elkaar, de maatschappij mooier maakt. En als het echt nodig is, dan op andere punten maar zuiniger door de bocht. Als we geloven dat Ekomunity een succes zal worden, moeten we proberen de kennis en kunde van de jongeren in huis te houden. Dat betekend sociale woningbouw voor starters. Als we werkelijk iets willen maken van onze eigen sociale werkvoorziening, waarom zijn we dan zo aarzelend om dit beleid in de stijgers te zetten. Want weer laten we ons aan het lijntje houden door trage besluitvorming en nemen we een afwachtende houding in, terwijl onze gehandicapte medemens niet kan slapen van de spanning die de ontwikkelingen met zich mee brengen. Wij moeten onszelf niet te een speelbal laten maken van allerhande invloeden van buiten, maar op alle  fronten goed beleid in de steigers zetten voor onze burgers .

Dan nu opmerkingen die iets dieper inzomen op een paar concrete beleidsvelden.

WMO
De WMO zal de komende tijd als een rode draad door ons politieke handwerk lopen. Met een open oog en oor voor de burger. We hebben vertrouwen en zorgen. Vertrouwen omdat een partijgenoot van Mona Keijzer die zich bijna persoonlijk borg stelt voor goede zorg dit hier in uitvoering heeft. Zorg ook omdat dezelfde wethouder eigenlijk te veel op zijn schouder heeft en te snel goed bedoelde aanvullingen ziet als afwijzingen. De ChristenUnie ziet de gemeente als Borg voor Zorg en zal dit met kracht en argumenten mee vorm geven.

OWO samenwerking.
Prima zoals die samenwerking gestalte krijgt, we hebben de indruk dat we ook veel van elkaar kunnen leren. Als we kijken hoe in Opsterland bijvoorbeeld de vergaderingen toegankelijk zijn via internet. Laten we ook samen de zaken oppakken waarmee we praktisch vorm kunnen geven aan de samenwerking. Geen eenheidsworst, maar je ook niet te gemakkelijk achter de  Couleur local verschuilen. Het gezamenlijke bezoek van de raad aan Nijbeets vraagt om een vervolg.

Veiligheid.
Een onderwerp wat ons zeer bezig houdt. Dreigen we als gemeente en gemeenteraad de regie niet te veel te verliezen. Berusten we niet te gemakkelijk in het feit dat er veel zaken onopgelost blijven. Lever maar geen zienswijze af is het advies. Het helpt nauwelijks en geeft maar oponthoud. Een ander aspect van veiligheid is de tijd waarin we leven. Wij zijn betrokken bij een oorlog en dan is het goed om ook op het platteland alert te zijn. Hoe staat het met de beveiliging van elementaire infrastructuur? Zijn ook in onze gemeente van tijd tot tijd reservisten aan het oefenen?

De jeugd.
Hebben we hier problemen, nee gelukkig is er een redelijk toezicht en zijn er vele mogelijkheden tot ontspanning. Toch moet toezicht ook niet doorslaan. We krijgen van de jeugd uit Haulerwijk signalen dat ze zich een beetje opgejaagd voelen: “we mogen nergens meer rondhangen”. Ik hoorde dat er boete’s uitgedeeld worden van 90 euro aan kinderen van 14 die op het grasveld van de Rank omhangen. Dat er bovendien een geliefde hangplek door verkoop van een woning afgebroken gaat worden. Dan denk ik dat het misschien goed is om ergens een soort container neer te zetten waar men even onder elkaar kan zijn. Het is soms jammer, maar ’s avonds met doppindas rond een ganzenbord lukt niet meer.

Asielzoekers.
Moeten we afwachten tot het COA ons op de knieen vraagt of we nog wat kunnen betekenen, of kunnen we assertief als we zijn zelf vragen of we nog kunnen helpen. De nood is zeer groot. We dienen hier samen met Groen Links een voorstel voor in.

Bakkeveen
Of beter gezegd de toeristische ontwikkeling rond het gebied tussen Bakkeveen en Veenhuizen. Het is al weer even geleden dat er een motie is aangenomen om dit voor toeristen aantrekkelijker te maken, de basis elementen (een raad die opdracht geeft, een provincie die actief bezig is in het gebied rond Bakkeveen, een prachtig landschap en dorpen die zich er voor in willen zetten zijn al aanwezig. Kan de wethouder aangeven wanneer hij samen met de gemeente Opsterland aan de slag gaat om dit gebied zijn benodigde toeristische infrastructuur te geven?

Domela Nieuwenhuispad. (eventueel bij de motie)
Sommige dingen beginnen klein. Een paar wandelaars die zich beklagen over de slechte bebording van het Domela Nieuwenhuispad. En zo komen we ook deze vergadering met een concreet verzoek, omgezet in een motie om eens te kijken naar dit pad. We weten best dat het maar voor een deel door onze gemeente loopt.  Maar toch…
Wandelen is een sport met toekomst. Een sport die door mensen die gezond ouder willen worden in zeer toenemende mate wordt bedreven. Lees de krant er maar op na; In Norg komen nieuwe wandelroutes, in Noord Groningen loopt het storm, maar ook de wandelingen die hier georganiseerd worden mogen zich verheugen in toenemende belangstelling. Domela Nieuwenhuis is een naam die we niet moeten vergeten.  

Caparis. eventueel bij de motie Sociaal ondernemen)
Dat alles wat buiten is weg moet weten we, dat we als gemeente daar plek voor moeten zoeken weten we, maar wordt daar wel hard genoeg aan getrokken? We zijn echt bang dat er mensen tussen wal en schip raken doordat we te lang talmen en mogelijk te soft zijn in het herplaatsingsverhaal. Dan komen ze toch in de bijstand? Jazeker maar was dat het perspectief wat we willen bieden, nee toch zeker. We willen graag dat we actief met die nieuwe opgaaf stevig aan de slag gaan vandaar dat hier ook een motie over hebben ingediend.

Tenslotte
Meneer de voorzitter, we staan aan de vooravond van de participatie maatschappij zoals dat zo mooi heet.
Als ChristenUnie zien we dat als een uitdaging. We lopen er niet voor weg maar geven er graag mee vorm aan. Juist ook omdat we dan iets meer in de richting van een samenleving komen zoals die door onze schepper bedoeld is. Een samenleving waarin mensen uit oprechte liefde werkelijk op elkaar betrokken zijn. Waarin niet het individualisme en het recht van de sterkste de dienst uitmaakt, maar waarin we elkaars talenten coöperatief weten te benutten. Datgene voor elkaar doen waar we goed in zijn. Wij wensen u het college, de ambtenaren van hoog tot laag, raadsleden en opvolgers hierbij saamhorigheid, eenswillendheid en bovenal Gods Zegen toe.

Namens de ChristenUnie fractie.
Meine Jansma.

Fractie vergadering 17-09-2014

Verslag fractievergadering ChristenUnie

17 september 2014, kamer 7 gemeentehuis Oosterwolde
aanwezig: Meine Jansma, Jan Meijer en Sjoukje Froentjes. Nelleke Staat is met kennisgeving afwezig.

1-Opening:
Meine opent de vergadering met het lezen van een stukje uit de bijbel te weten Titus, hoofdstuk 3: waarin Paulus aan schrijft, dat zij zich zonder angst staande mogen houden, want zij gaan in de kracht van God, er zijn mensen die in alles wat zij zeggen altijd bezig zijn zichzelf te verdedigen, maar wij mogen ons beseffen, nu net na Prinsjesdag en terwijl het geweld ook tegen christenen over de wereld voort raast, dat we politiek mogen bedrijven met een open bijbel en dat is een grote rijkdom.

2-Verslag vorige vergadering:
Het verslag van de vorige vergadering wordt kort nagelopen en akkoord bevonden.

3-Bezochte vergaderingen/gesprekken:
Leuk was de bijeenkomst bij het Hearenkwartier, we zouden als ChristenUnie graag zien dat in meerdere wijken en dorpen geregeld een soortgelijke wijkschouw plaatsvindt.

4-Uitgaande brieven en mails;
Diverse uitgaande correspondentie worden nog even doorgesproken. Meine zal nog even contact opnemen of Nelleke nog voornemens is op de uitnodiging van de bischoppen in Groningen in te gaan, of dat zij gezien de familieomstandigheden vervangen moet worden in deze bijeenkomst.

5-Raadstukken 23 en 24 september;
Gezien de grote hoeveelheid en de waarde van de stukken is de raadsvergadering op 2 avonden, de stukken worden besproken. Jan en Sjoukje doen verslag van de commissievergaderingen en er worden standpunten in genomen.

6-Ingekomen mail:
De Griffiebrief, wordt kort besproken, veel (ook nutteloze) informatie.

7-Ingekomen stukken:
De ingekomen stukken worden besproken en uitnodigingen verdeeld.
We ontvangen bezoek op de fractie, ons bezoek is verbonden aan de motorclub welke al jaren gebruik maakt van het crossterrein op de Prikkedam, momenteel wordt er een beheersverordening opgesteld voor dit terrein, dit stuk zal op besproken worden op de raadsvergadering van 24 september as. De gebruikers zijn bang dat zij door deze beheersverordening beknot worden in de mogelijkheden, nu en in de toekomst als club op slot komen te staan. Meneer legt de pijnpunten uit. Dit kan ook volgens de ChristenUnie niet zo zijn en vandaar dat zij ook kritisch hun ideeen zullen laten weten tijdens de raadsvergadering hieromtrent.

8-Rondvraag;
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9-Sluiting;
Sjoukje sluit door middel van een dankgebed de vergadering.
De datum voor de volgende fractievergadering is donderdag 25 september 2014.

Het Korhoen

Brainstormsessie veranderingen Fochteloërveen in relatie tot het Korhoen. Dit verslag volgt de agenda zoals die gemaild en uitgedeeld is van de bijeenkomst op woensdag 20 augustus 2014 in de informatieschuur van Natuurmonumenten, Fochteloërveen 8.

 Opening.

Iedereen wordt welkom geheten door Meine Jansma die deze avond als gespreksleider optreedt .

Hij is blij dat er zoveel mensen gekomen zijn, hij had eerder op zo’n 6 mensen gerekend.  Hij spreekt ook zijn erkentelijkheid uit richting mevrouw Enit Scholtens die namens  Natuurmonumenten gastvrouw is en deze avond mede vorm geeft. De fractie van de ChristenUnie in Ooststellingwerf is enigszins oververtegenwoordigd omdat zij ook het voortouw zullen nemen in mogelijke vervolgstappen.

 Voorstellen van de deelnemers.

In een korte ronde stelt ieder zich even voor,  met daarbij de reden en verwachting van zijn/haar aanwezigheid. Hieronder vermelden we de aanwezigen aan de hand van de getekende presentielijst.

 

naam/adres

telefoon / email adres

als

1

F. v.d. Berg,
Bruggelaan 53 Appelscha

0516-433341
feddevandenberg@live.nl

Nivon lid.

2

J.M. Welle,
Nijesteegde 44 Appelscha

0516-430966
jmwelle@hetnet.nl

VVD raadsopvolger.

3

J. Hamstra,
Drentseweg 26a Appelscha

0516-433006
janhamstra44@planet.nl

Vogelaar.

4

Roel Douwes

 
r.douwes@natuurmonumenten.nl  

Medewerker Natuurmonumenten.

5

M. Nesse,
Kerkstraat 32 Haulerwijk

0516-421612
marianta@xs4all.nl

GroenLinks raadsopvolger.

6

E. Scholtens,
Hoofdweg 120 Veenhuizen 

06-10092864
e.scholtens@natuurmonumenten.nl 

Medewerker Natuurmonumenten.

7

N. Staat,
Weperpolder 5 Oosterwolde

06-11300081
nelleke.staat@live.nl

ChristenUnie raadsopvolger.

8

S. van Belle,
Zuideinde 12 Fochteloo

0516-481116
sipkevanbelle@gmail.com

GroenLinks Raadslid.

9

M. Snip,
Hoofdweg 120 Veenhuizen

06-55825172
m.snip@natuurmonumenten.nl 

Medewerker Natuurmonumenten.

10

L. Dankbaar,
Coendringaweg 14 Oosterwolde

0516-514288
liendankbaar@gmail.com

PvdA Bestuur

11

M. Jansma,
Dorpsstraat 56 Haule

0516-577731
meinejansma@gmail.com

ChristenUnie Raadslid.

12

M. Doek, 
Kerkekeveen 23 Appelscha

0516-432557
doekm@home.nl

StellingwerfsPLUS. raadsopvolger.

13

S. Froentjes,
Hoofdweg Boven 15 Haulerwijk

0516-850779
sjoukjeheida@live.nl

ChristenUnie raadsopvolger.

De verwachtingen van de deelnemers lopen uiteen van het denken dat het trekken is aan een dood paard, tot dat het met veel inspanning op termijn wel kan lukken. Dit laatste is wel de (stille) hoop van een ieder.

Een ieder vindt ook dat het nu een goed moment is om hierover verder na te denken.

Korte introductie probleemstelling door gespreksleider.

Het korhoen, een prachtig dier. Het is voorbij, uitzetprogramma’s zijn voorlopig gestopt  Eerst moet het leefgebied zodanig aangepast worden dat er kans van overleven is. Uitzetten zet geen zoden aan de dijk, ze gaan in rap tempo weer ten onder. De havik, de vos, de stikstof uitstoot, de gewasbeschermingsmiddelen, de moderne landbouw met zijn perceelvergroting, het zijn evenzo vele bedreigingen voor deze mooie, doch ook lompe vogel, die nauwelijks kan vliegen. Zet hem maar bij in het rijtje van de Dodo, de Labrador-eend en al die honderden vogelsoorten die zijn uitgestorven in de loop van de geschiedenis.

Of…

Moeten we er toch nog eens serieus over na denken? Moeten we niet toegeven dat dit weer een soort zal zijn die we opofferen voor onze manier van leven? Moeten we misschien in de aanval gaan om het leefgebied voor deze vogel terug te winnen? Dat we, als we echt willen, veel kunnen blijkt wel uit de terugkeer van de zeehond en de ooievaar. Om de laatste even toe te lichten: in de 70 er jaren verdween hij vrijwel geheel en door intensieve habitatverbetering en fokstations is zijn aantal hoger dan toen de telling in 1910 begon.

 En naar onze overtuiging zijn er in het Fochteloërveen zodanige veranderingen tot stand gekomen dat het nu het moment is om serieus na te gaan wat er verder nog zou moeten gebeuren en welke mogelijkheden er al aanwezig zijn. Een van de doelstellingen van alle veranderingen was immers om de biodiversiteit te verhogen en bedreigde dieren en planten een meer kansen te geven. De biodiversiteit verbeteren, daar zijn we immers al druk mee bezig: het paapje, de geoorde fuut, de roodborsttapuit, ze krijgen weer kansen. Ik noem u nog een paar positieve ontwikkelingen:

Het nieuwe Fochteloërveen is zo’n 2600 ha groot (ter vergelijking: de Sallandse Heuvelrug is slechts 1000 ha.) Er zijn concrete plannen om ecologische verbindingszones (natuurwegen noemt men dat tegenwoordig) aan te leggen tussen het Wittelterveld en dit veen. Het korhoen staat op de Europese rode lijst van vogels die met uitsterven bedreigd worden.Dit schept verplichtingen, maar ook mogelijkheden, ook voor de financiering. Er zijn ook nog mogelijkheden om het Veen met het Drents-Friese Wold te verbinden.

De gemeente Ooststellingwerf heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid.  Ook de provincie Fryslân, die nog niet geheel een platte beurs heeft, is ambitieus op het gebied van de natuur. Er wordt door de Universiteit in Wageningen nagedacht over een soort doorstart van de korhoen- projecten. Ik heb daarover reeds contact gehad met Freek Niewold, van “Niewold Wildlife Infocentre van Berchemstraat 4, 6981 JB Doesburg (06-26467222) freek.nieuwold@hetnet.nl . Deze drs. heeft hier jaren onderzoek in het Fochteloërveen gedaan en start binnenkort met een onderzoek wat er mogelijk is in West-Europees verband. Hij zou dit gebied, wat hij goed kent, erbij kunnen betrekken.

 Toelichting recente ontwikkelingen door Enit.

Aan de hand van een kaart van het gebied legt ze uit hoe Natuurmonumenten zich de laatste jaren heeft ingespannen om dit unieke stuk hoogveen uit te breiden en voor verdere neergang te behoeden.

De laatste ontwikkelingen rond het Crane Resort zijn bijna afgerond. Het korhoen staat niet in de picture, integendeel de vernatting van de venen kunnen juist zijn terugkeer bemoeilijken. De kraanvogel en diverse andere watervogels als de geoorde fuut en het paapje zijn in dit verband meer dieren waar men mee bezig is.  Kijk je echter naar de overgangsgebieden, via Veenhuizen naar het Noordenveld, of de zandruggen in het veen zelf, dan zijn daar wel mogelijkheden. Van groot belang is echter dat de in gang gezette ontwikkeling van “natuurwegen” tussen de verschillende gebieden niet stopt maar doorgaat. Robuust is daarin een sleutelwoord. Er zijn naarmate de gebieden meer versnipperd zijn minder, en naar mate de gebieden goed verbonden zijn, meer mogelijkheden voor het korhoen en andere patrijsachtigen. Er is een streven van Veen tot Zee, om uiteindelijk verbindingszones te maken tot het Reitdiep aan toe. Ook op de andere kant van het Fochtelooerveen, richting Drents Friese Woud moeten nog goede natuurwegen komen. Ze staan via de “Oude Willem” al wel op de kaart, maar de realisering ervan is nog ver weg. Ze noemt ook de mogelijkheid tot verbinding via het Blauwe Bos als een waardevolle.

 Brainstormsessie over mogelijkheden en onmogelijkheden.

Wat zijn de kansen wat zijn de struikelblokken.

De toelichting van Enit, aangevuld met opmerkingen van de andere medewerkers van Natuurmonumenten, ging bijna geruisloos over naar dit agendapunt. We wilden een rijtje maken van aan de ene kant hobbels en aan de andere kan de kansen. Een hele lastige, want elke bedreiging kan ook als een kans gezien worden. Hieronder volgt een zo goed mogelijk samenvatting van dit zeer geanimeerde onderdeel.

Natuurboeren.

Willen robuuste projecten slagen dan zullen er meer boeren moeten komen die in de uitoefening van hun vak duidelijker rekening houden met de natuur. Er moet verwevenheid ontstaan  Meer akkerranden met bloemen en graan. Minder uitstoot van stikstof en andere schadelijke agrarische stoffen. Recente metingen geven aan dat hier deze nog niet omlaag gaat, hier zullen nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Momenteel is er overleg gaande met diverse organisaties van agrariërs (Gagelvenne en Elan). De diverse overheden vinden hun prestaties onder de maat.  In Ravenswoud zijn momenteel positieve ervaringen met agrarisch natuurbeheer. In de visie van Natuurmonumenten moet in het landschap rond het Fochteloërveen meer rekening gehouden worden met de natuurontwikkelingen. Het insectenleven gaat al jaren terug. Goede kruidige weiden zijn beter dan grasland wat om de paar jaar “gescheurd” wordt.

Verbindingszones.

Sinds de miljoenen besparingen van het Rijk ligt deze verantwoordelijkheid bij de provincie. In de praktijk blijkt dat veel zones die al wel op de kaart staan en die van groot belang zijn voor een goede ontwikkeling van diverse planten en dieren populaties niet meer tot uitvoering komen. Als ook uit Europees onderzoek zou komen vast te staan dat deze zones een heel positieve invloed hebben op de mogelijkheden van diverse op de rode lijst voorkomende planten en dieren, zou dit mogelijk ook in breder verband (Europa) fondsen kunnen openen. De door Natuurmonumenten onlangs opgestelde “Natuurvisie” is hierover heel duidelijk.

Veel experimenten mislukken.

In de 70 er jaren kwam het korhoen nog voor op het Bunnerveen, in het gebied rond de Kale Duinen en bij de Schapendobbe in Elsloo, hij is nu geheel verdwenen uit deze regio. Zowel in Bargercompas als op de Sallandse heuvelrug lukt het niet om voldoende uitgezette korhoenders te laten overleven: hun jongen sterven voordat ze volwassen zijn. Over de oorzaak zijn nog veel onduidelijkheden en aanvullend onderzoek is daarom gewenst. Verschillende experimenten zijn stopgezet omdat eerst het “leefgebied beter ontwikkeld moet worden”. Op de Veluwe loopt nog een experiment. Er is door het Rijk een doorstart gemaakt met de projecten en er wordt binnenkort naar verluid een Europees onderzoek opgestart waarbij grote Nederlandse betrokkenheid is.

Predatiedruk.

Er zijn nogal wat dieren die het korhoen graag op hun menu zien staan. De vos en de havik zijn hierbij de meest voorkomende. Doordat er in het Fochteloërveen heel veel kleine houten afscheidingen zijn geplaatst om het water gecontroleerd af te kunnen voeren, komen vossen nu ook in gebieden waar ze voorheen niet konden komen. De houten scheidingsschotten zijn wandelpaadjes voor hen. In de Ooststellingwerf komen over het algemeen ook veel klachten binnen over vossen die kippen en siervogels van particulieren verschalken. Mogelijk zal er een nieuw evenwicht gezocht moeten worden omdat een te stevige bescherming van de ene soort de bedreigde soorten minder overlevingskans geeft.

Vernatting.

De vernatting van het veen als belangrijkste ingreep schept zelf geen positieve voorwaarden voor het korhoen, maar de overgangsgebieden (randen en zandruggen, akkerbouwgebieden) krijgen hierdoor juist wel een meerwaarde als baltsplaats en foerageergebieden. Tot zover de belangrijkste zaken vanuit een discussie waar een ieder geanimeerd aan deelnam.

 Samenvatting en conclusie.

Het is niet goed om je nu alleen op het korhoen te focussen, juist omdat de andere doelen als de terugkeer van de patrijs realistischer zijn. Wel moet geconstateerd worden dat alle maatregelen die je hierbij neemt, de terugkeer van het korhoen vergemakkelijken. Hij vindt als het ware, als hij zin heeft terug te keren, zijn kamer keurig opgemaakt naar zijn wensen. Het korhoen met al zijn gewoontes, met zijn ingewikkelde leef en voedingspatroon, evenals de kraanvogel een tot de verbeelding sprekende vogel, zal hierbij mogelijk de “kers op de taart” kunnen worden van noodzakelijke ontwikkeling.

 Mogelijke vervolgstappen.

 1. De aanwezigen zijn het er over eens dat het goed is om via een persbericht wereldkundig te maken dat over deze zaken wordt nagedacht.  Dat is inmiddels gebeurd met het onderstaande persbericht, welke naar het college en naar de diverse kranten en omroepen is verstuurd.

 

Persbericht, 27 augustus 2014.

Korhoen, de kers op de taart?

 In de informatieschuur van Natuurmonumenten op het Fochtelooerveen, vond een brainstormsessie plaats op nog geen honderd meter van een vroegere balts plaats  van deze prachtige vogel. Mensen van diverse pluimage, uit de politiek, uit de vogelbescherming en van Natuurmonumenten spraken met elkaar onder leiding van Meine Jansma (Raadslid CU), over de veranderingen in het Fochteloërveen. De afgelopen jaren is stug gewerkt aan het vergroten en vernatting van dit unieke stuk hoogveen. De eerste positieve resultaten voor vogels (kraanvogel, paapje, geoorde ringfuut) en plantenrijkdom zijn al zichtbaar en zullen binnenkort gepresenteerd worden.

De initiatiefnemers van deze bijeenkomst wilden met elkaar van gedachten wisselen in hoeverre de veranderingen het mogelijk zouden maken om weer een biotoop te bieden aan het korhoen, die sinds de jaren 80 van de vorige eeuw hier niet meer gesignaleerd is.

De diverse mogelijkheden en struikelblokken kwamen uitvoerig aan de orde.

Geconcludeerd werd dat er kansen zijn om diverse bedreigde soorten weer een plek te geven.

De herintroductie van het korhoen is vanwege zijn grote kwetsbaarheid en ingewikkelde levensstijl mogelijk op korte termijn niet haalbaar. We zien ook diverse experimenten op bijvoorbeeld de Sallandse Heuvelrug mislukken. Toch is het zinvol om hierover nader onderzoek te doen, omdat het voldoen aan de diverse eisen die hij aan zijn leefomgeving stelt, ook patrijzen en andere hoenderachtige vogels weer de nodige ruimte zou geven. De initiatiefnemers zullen dan ook het “Niewold Wildlife Infocentre” die bezig zijn met een onderzoek naar geschikte plaatsen in Europa, vragen om ook het Fochteloërveen hierbij te betrekken. Een leuke bijkomstigheid daarbij is dat de directeur van dit centrum in zijn jonge jaren in deze omgeving zijn eerste onderzoeken deed en dit gebied dus goed kent.

 

Voor inlichtingen over dit project of een verslag van de brainstormsessie, mail naar meinejansma@gmail.com

 (Diverse media hebben er al aandacht aan besteed.)

 

2.  De aanwezigen zijn het er over eens dat het zinvol is om het college van Ooststellingwerf en de diverse andere betrokken gemeenten alsook de provincies op de hoogte te brengen van de resultaten van deze sessie. In Ooststellingwerf zal dat het eerst gebeuren door de aanbieding van dit verslag met daarbij een mondelinge toelichting door een afvaardiging van mensen die hier vanuit de politiek aanwezig waren.

3.  De aanwezigen zijn het er over eens dat het goed is om deze gebieden, waarin het korhoen zo veelvuldig voorkwam, te betrekken in het onderzoek wat “Wildlife Infocentre” gaat doen. Meine Jansma zal nadat stap 1 en 2 gezet zijn daartoe overleggen wie het beste een aanvraag in kan dienen (mogelijk de gemeente Ooststellingwerf in combinatie met provincie Fryslân)

4.   Hij zal van mogelijke vervolg stappen diegenen die tijdens de  brainstormsessie aanwezig waren op de hoogte brengen waarbij het vormen van een kleine werkgroep een overweging is.

Aldus opgemaakt op 29 augustus 2014 door Meine Jansma.


Beschouwingen bij de kadernota 2014-2018.

24 juni 2014

Vandaag behandelen we de kadernota, of zoals ze in Opsterland zeggen, de perspectieven nota. Een nota waarin veel wordt weergegeven van wat het college de komende jaren wil.

Het is de 1e kadernota die we eigenlijk geheel digitaal verwerken, we willen dat ook graag gedegen doen, door als fractie onderwerpen te verdelen en onderling bevindingen uit te wisselen. De IBABS software die we hiervoor sinds kort hebben helpt daarbij voortreffelijk. Doordat niet alle fractieleden optimaal gebruik kunnen maken van het IBABS systeem maar dit beperkt is tot de opvolgers, kan echter ons laatste fractielid alleen maar via een omweg met ons overleggen. Dat is jammer en onnodig. We hebben hierover een motie gemaakt, die ook de mogelijke problemen met geheimhouding en informeren van de publieke tribune in goede banen leidt.

Nu de kadernota zelf.

Er staat veel moois in, veel algemeenheden, en vooral afmaken wat begonnen is. We hebben kritiek op te veel de regie willen houden (Appelscha hoog) of juist te veel uit handen geven (extra ongeoormerkt geld aan de dorpsbelangen).  Kritiek op de manier waarop u zaken afknijpt (Stellingwerver taal) of juist breed laat hangen (al die plannenmakerij, het komt niet op een duizendje). Maar dit gezegd hebbende blijven er genoeg positieve zaken over die we waarderen en waar we graag aan meewerken. Eén wil ik er toch even uitlichten namelijk uw voornemen om actief aan graskeien en belijning te werken. Hierbij geeft u aan dat u echt hebt geluisterd naar de storm van kritiek die er vanuit PB en vele oudere burgers kwam. We hebben 2 moties gemaakt die direct in het verlengde liggen van het coalitieakkoord. Een motie die verdere invulling geeft aan de voornemens op gebied van deregulering en duurzaamheid. En een motie die mee vorm geeft aan de wens van de coalitie om dichter bij de mensen te staan.

Verder hopen we de beleidsvoornemens wanneer ze aan de orde komen stuk voor stuk te wegen. We zullen onze eigen voorstellen erin proberen te vlechten, of zelfstandig met initiatieven komen.

Ik wil u vandaag vooral uitleggen hoe we dit gaan doen en welk perspectief we zien..

 “Geef geloof een stem”, dit is de leuze waar we de verkiezingen zijn ingegaan. Het Geloof een stem geven, met visie, vasthoudendheid en vriendelijkheid. Dat is wat u de komende jaren van ons mag verwachten.

Ik begin met vriendelijkheid.

We zien allerwegen verscherping in het debat en het is waar, met honing metsel je geen muren. Wij zullen trachten de zaken steeds zo te formuleren dat het heel duidelijk is wat we vinden. We zullen scherpe debatten niet uit de weg gaan. Maar toch respectvol met een ieder omgaan. Vriendelijk blijven ook als we soms alleen staan in een overtuiging.

Vasthoudendheid. Als we echt iets vinden zullen we ons er in vastbijten, voor de schermen en achter de schermen, vandaag niet voor elkaar gekregen, later zijn er nieuwe mogelijkheden.

Visie.
We hebben een dik verkiezingsprogram, volgens mij het meest uitgebreide van alle partijen. Het gaat nu de la niet in, maar we gaan met de uitvoering bezig. Gelukkig zijn we het op vele beleidsterreinen met velen van u, we zijn niet uniek in onze denkbeelden over duurzaamheid, armoedebeleid en de overgang van rijkstaken naar de gemeente. We zullen extra aandacht en misschien ongedachte accenten geven aan zaken die we als speerpunten geformuleerd hebben.

Ik noem u:

 • Het bestemmingsplan buitengebied, er zal consequent gekozen worden om meer mogelijk te maken in het buitengebied, door vooral te kijken naar de werkelijke hinder die activiteiten opleveren. Gelukkig vindt de coalitie dat ook, maar nog steeds zien we op veel terreinen een regeldrift die mensen moedeloos maakt (Molenbosch). Het wordt tijd om echt over de schutting te kijken hoe Opsterland dit doet.
 • Zorgzaamheid. We staan voor de minima dat zei bijna elke partij. Maar maken we dat ook waar? Niet alles wat het rijk afschaft, wordt automatisch overgenomen, schrijf u. Op zich is dat goed, we moeten geen filiaal van den Haag worden en ons eigen beleid ontwikkelen. Maar is het voldoende realistisch wat er voor in de plaats komt? Er mag wat ons betreft niemand, niemand tussen wal en schip vallen. We hebben in onze gemeente prachtige nieuwe zorgcentra waar mensen wonen die er gelukkig zijn. Zorgcentra die een centrale functie hebben in een veel breder netwerk van voorzieningen. Dit prachtige geheel moet niet worden aangetast of afgebroken, we zullen daar voor staan.
 • Duurzaamheid, gelukkig geen exclusief onderwerp meer van GroenLinks en ChristenUnie, prachtig. U toont moed door uw nek uit te steken voor het meest duurzame park van Nederland. Maar we zijn er nog lang niet.
  We hebben als stip op de horizon dat de Korhoen weer terug keert in het Fochtelooërveen, waar hij in begin van de jaren 80 vorige eeuw voor het laatst gezien werd. En dan staat de Korhoen hier voor een hele serie prachtige vogels van Patrijs tot veldleeuwerik die verdwenen zijn uit het landschap. Van vele andere vogels als Grutto Karekiet en Kievit loopt de stand dramatisch terug. Velen leggen zich er bij voorbaat bij neer, deze week nog zei de baas van de uitbreiding van het “Kraanvogel ressort” dat we ons er maar bij neer moesten leggen dat de Korhoen nooit terug zou komen. Wij doen dat niet. We willen op zijn minst serieus onderzoeken aan welke voorwaarden zijn habitat moet voldoen. De Korhoen staat niet op zichzelf. Of zoals Johan van de Gronden van het Wereld Natuurfonds zegt: “als we niet op een nieuwe manier met het boerenland omgaan organiseren we onze eigen Silent Spring”. We moeten met elkaar een deltaplan maken om de biodiversiteit van ons prachtige landschap te borgen.
  Dit is rentmeesterschap een term die ook het CDA vaak gebruikt. Rentmeesterschap om al deze prachtige scheppingswonderen van God niet te vernietigen maar te bewaren.  
  Wij menen dat veel factoren aanwezig zijn om ook hier in overleg te gaan, we ervaren de opstelling van de ABO in dit soort zaken als heel positief.

Tenslotte meneer de voorzitter, Geef geloof een stem, het is voor ons de preambule van deze raadsperiode. Het geloof in een God die ons de weg wijst in eeuwenoude gouden regels die hun waarde veelvuldig bewezen hebben. We zullen in concrete gevallen u meenemen naar die Bron, de Bijbel. Een stem geven aan dat Geloof ook door samenwerking te zoeken met Christenen in deze raad. Door zich zo te noemen getuigen ze er immers van naar Zijn regels te willen leven. Zo kunnen we misschien meer en meer samen, u en onze burgers iets te laten zien van de hoop en het werkelijke perspectief wat we in dit gezegende land mogen hebben.

Hoe staat het ook alweer in dat prachtige lied?

God laat ons nooit de verliezen,
De vreugde om uw woord,
De moed mijn weg te kiezen
Waar ik Uw voetstap hoor.

Namens de ChristenUnie
Meine Jansma.

De kaarten zijn geschut

10 mei 2013


Nee, u hebt gelijk, niet een standaard ChristenUnie uitdrukking. Maar het geeft aan dat de verkiezingen achter de rug zijn. Dat de coalitieonderhandelingen zijn gevoerd. Dat er een coalitie akkoord ligt. Het “spel” kan beginnen, de spelers zijn bekend. Als ChristenUnie zitten we opnieuw in de oppositie.

Ik zeg dit met spijt, want we hebben voor en achter de schermen alles eraan gedaan om de coalitie breder te maken, zodat meer burgers zich vertegenwoordigt wisten in het werkelijke gemeentebestuur.

Ik zeg werkelijk, want het is ons de afgelopen jaren gebleken dat de invloed die je als oppositie hebt toch wel enigszins beperkt is. Dit geld ook voor een grote partij als de PvdA. Hun kiezers worden door onwil van de huidige coalitie bewust aan de zijlijn gehouden.

Onwil, want hoewel er een informateur met vragenlijsten langs ging en we heel wat huiswerk maakten, was het eigenlijk van te voren al duidelijk dat men op de oude voet verder wilde.Het feit dat er door geen enkele partij breekpunten waren geformuleerd en dat er uitgestoken handen waren, deed daarin geen verandering komen.

Namen en rugnummers.

Wij hebben tijdens de eerste fractievergadering in onze nieuwe samenstelling de taken weer verdeeld. We zijn blij en dankbaar dat Jan weer zover is hersteld dat hij volop aan het politieke werk kan deelnemen. We hebben in grote lijnen de verantwoordlijkheden als volgt verdeeld:

Fractielid

Taken

Dorpen

Meine Jansma

Raadslid, fractie voorzitter.
Lid van commissie “Planning en Control”
2e opvolger commissie “Samenleving” en “Ruimte”.
Portefeuilles: Ruimtelijke ordening, Veiligheid, Economie, Werkgelegenheid, Dorpen algemeen, Financiën.

Haule, Donkerbroek en Appelscha.

Sjoukje Froentjes

1e opvolger.
Secretaresse van de fractie.
Ombudsvrouw.
Lid van commissie “Samenleving”
2e opvolger com. Planning en Control.
Portefeuilles: Welzijn, gezondheidszorg, kunst en cultuur, sport, WMO .

Haulerwijk, Waskemeer, Oldeberkoop, Nijeberkoop.

Jan Meijer

2e opvolger.
Lid van de commissie “Ruimte”
Portefeuilles: Landbouw, Milieu, Recreatie, Duurzaamheid,  Infrastructuur.

Fochteloo, Ravenswoud, Elsloo en Langedyke.

Nelleke Staat

3e opvolger.
Portefeuilles: Vluchtelingenwerk, Onderwijs, Transities, Jeugdwerk.

Oosterwolde en Makkinga.

Bovenstaande kan nog iets gewijzigd worden.

Onze fractievergaderingen zijn openbaar en vinden over het algemeen plaats op de donderdag voor een commissie in kamer  7 van het gemeentehuis. Als u iets met de fractie wil bespreken, of uw zaak wilt bepleiten, schroom niet en wees welkom. Wel doet u er verstandig aan even te bellen, soms vergaderen we op locatie, of gaat een vergadering niet door. Bovendien moeten we zorgen dat er even iemand voor u de deur aan de achterkant (personeelsingang) van het gemeentehuis open doet.

Hoewel we het best verdrietig vinden dat we opnieuw in een oppositie rol zijn gekomen, hebben in het verleden mogen tonen dat we als een “Gideonsbende” best een aantal zaken tot stand hebben gebracht en dat we op cruciale momenten mochten getuigen van de weg die Jezus ons wijst.

We hebben er  weer  zin in.

Meine Jansma


 

 

Verslag fractie vergadering 1-5-2014

Het Aanbod Haulerwijk, aanwezig: Meine Jansma, Nelleke Staat, Jan Meijer, Ton Hofland, Harrie Rouwhorst (bestuur) en Sjoukje Froentjes.

1-Opening:
Meine opent de vergadering met het lezen van Psalm 104, een echte lentepsalm, de dichter zingt over de indrukwekkende schoonheid. Ook de Schepping is belangrijk voor God en daarom moeten ook wij verantwoord met haar omgaan.

2-Verslag vorige fractievergadering:
Het verslag van de vorige vergadering zal nog per mail verzonden worden.

 3-Bezochte vergaderingen:
De bezochte vergaderingen en bijeenkomsten worden besproken, onder andere de jaarvergaderingen van de Plaatselijke Belangen van Fochteloo, deze heeft Jan bezocht, het was een leuke vergadering. Stichting Nobilis heeft zich aan het dorp voorgesteld, zij hebben zich gevestigd in de leegstaande school van Fochteloo. Zij verzamelen en exposeren met printkunst. Ze verwachten veel bezoekers naar Fochteloo te trekken, er zijn zelfs plannen voor samenwerking met het dorpshuis om samen bepaalde arrangementen aan te kunnen bieden.

Eveneens is er gesproken over de komst van zonnepanelen op het dorpshuis, er wordt een eigen bijdrage van € 5.000,-- gevraagd van het dorp, de rest wordt betaald door gemeente en provincie.
Er werd gevraagd of de verlichting van het parkeerterrein los gekoppeld kan worden van het dorpshuis, immers deze kosten zijn voor de gemeente.

4-Uitgaande post:
Er zijn een tweetal brieven verzonden, naar de RMU en stichting De Hoop, inzake de zorgen welke zij hebben over de transities, deze zorgen delen we, dit is hun per brief meegedeeld.

5-Verdeling portefeuilles:
De portefeuilles van de wethouders zijn als volgt verdeeld:

 • Burgemeester Harry Oosterman: onderwijsbeleid
 • wethouder De Boer: Ruimtelijke Ordening, Volksgezondheid
 • wethouder Van Esch: Financiën, Sociaal beleid, Dienstverlening
 • wethouder Veenhouwer: Milieu, Wegen en Openbare Ruimte.

ook in onze fractie worden de divers portefeuilles verdeeld en besproken, een eerste verdeling levert onderstaande op:

Meine:

Ruimtelijke ordening, veiligheid, economie, dorpen, financiën en duurzaamheid.
Haule, Donkerbroek, Appelscha en Appelscha Hoog

Jan:

Landbouw, milieu, recreatie, duurzaamheid, strooibeleid en infrastructuur.
Fochteloo, Ravenswoud, Elsloo en Langedijke

Nelleke:

Welzijn, gezondheidszorg, kunst, cultuur, jeugdbeleid, sport, WMO, onderwijs, vluchtelingenwerk.
Oosterwolde 3x en Makkinga

Sjoukje:

Welzijn, gezondheidszorg, kunst, cultuur, jeugdbeleid, sport, WMO, onderwijs, vluchtelingenwerk.
Haulerwijk, Waskemeer, Oldeberkoop en Nijeberkoop

Er is een aanvraag gedaan om een derde opvolger te benoemen zodat ook Nelleke volledig mee kan draaien en toegang kan krijgen tot alle stukken.

6-Oppostitieoverleg;
De afgelopen jaren werd dit gedaan en Meine heeft dit als prettig ervaren en zal dan ook nu inventariseren of men ook deze periode daar belangstelling voor heeft. Graag zouden Meine en Sjoukje daar samen deel van uit maken, het wachten is op de standpunten van de andere oppositie partijen. Diverse onderwerpen kunnen in dit overleg worden besproken.

Naar aanleiding hiervan praten we nog even over de eventuele terugkeer van de Korhoen en Nelleke zal bij een kennis vragen, of dit haalbaar is.

 7-Commissie Samenleving en Commissie Ruimte:
De vergaderstukken voor de commissievergaderingen worden besproken;

De stukken voor de commissie Samenleving zijn positief er zijn dan ook niet veel vragen.

In de commissie Ruimte zal Jan nog vragen naar de lelieteelt of deze weer zal plaatsvinden op gemeentegrond. Ook de leegstand in het nieuwe winkelcentrum van Appelscha zal worden besproken.

 8-Ingekomen stukken;
Diverse ingekomen stukken en uitnodigingen worden besproken en verdeeld.

 9-Rondvraag;
Ton: nodigt bestuur en fractie uit voor het vieren van zijn 80ste verjaardag. Ton heeft ook diverse foto’s bij zich van de campagne en diverse verkiezingsuitslagen. Ook deelt hij de zorgen over een vriend, die woont in Boxmeer, zijn gezin heeft bericht gehad dat zij het land moeten verlaten, zij vallen niet onder het pardon. Ton vraagt gebed voor hen en zal namens hen een brief schrijven naar minister Teeven.

Harrie: het bestuur wilden graag een gezamenlijke vergadering plannen en deze feestelijk gezamenlijk afsluiten, er volgt nog contact over een datum welke schikt. Ook deelt Harrie nog flyers uit van de Europese verkiezingen op 22 mei as.

9-Sluiting;
Nelleke sluit door middel van een dankgebed de vergadering.

De datum voor de volgende fractievergadering zal, waarschijnlijk zijn, donderdag 15 mei.

Verslag fractie vergadering 10-4-2014

kamer 7 gemeentehuis Oosterwolde, aanwezig: Meine Jansma, Nelleke Staat, Theda Zuidema, Jan Meijer en Sjoukje Froentjes.

1-Opening:
Meine opent de vergadering met het lezen van een stukje uit de bijbel, Mattheus 26 onder andere vers 17 over het laatste avondmaal van Jezus, waarbij het oude feest een nieuwe betekenis krijgt, dit Bijbelgedeelte mag ons moed geven.

2-Verslag vorige fractievergadering:
Van de vorige vergadering is geen verslag gemaakt.

3-Bezochte vergaderingen:
De bezochte vergaderingen en bijeenkomsten worden besproken, onder andere de jaarvergaderingen van de Plaatselijke Belangen van Appelscha Hoog en Waskemeer zijn bezocht.

4-Commissie Planning en Control:
De jaarstukken van zowel de rekenkamercommissie, als de IBOW (brandweer) en onze gemeente worden besproken. Helaas moet er geld bijgepast worden, zo blijkt uit de jaarstukken van de brandweer, de oorzaak hiervan is de overgang van regionale brandweer naar de Veiligheidsregio, men verwacht dan ook dat deze extra kosten eenmalig zullen zijn. Beide gemeenten (Oost- en Weststellingwerf) voldoen elk hun deel.

De jaarstukken van onze gemeente zien er goed uit, dat is positief, al bekruipt onze fractie het gevoel of alle werkzaamheden wel naar tevredenheid zijn uitgevoerd? Of is er te veel bezuinigd?

Enkele dingen zouden wat de CU betreft nog wel wat aandacht behoeven, te denken valt hierbij aan het instellen of vergroten van een leefbaarheidfonds, een budgetcoach. Zeker de leegstand in bejaardenhuizen baart zorgen, dit heeft ook invloed op de rest van het gebouw en de buurt, zoals aanleunwoningen en voorzieningen.

5-Ingekomen stukken via mail:
Diverse stukken worden besproken.

6-Ingekomen stukken;
Diverse brieven en uitnodigingen worden besproken en verdeeld.

7-Organisatorische veranderingen:
We zullen allemaal even nadenken of de vergaderfrequentie en op welke dag of deze het best past, evenals hoe we dat zo papierarm mogelijk gaan inrichten. We zullen proberen eerst bij elkaar te komen voor de Commissievergaderingen en Raadsvergaderingen wellicht dat we later de bijeenkomst voor de Raadsvergaderingen kunnen overslaan of anders vorm kunnen geven. De commissieverdeling zullen we later nog bespreken.

8-Rondvraag;
Theda vraagt of het vergaderschema van de gemeente nog actueel is, dit is het geval.

Jan wil graag weten wanneer er duidelijk is wie commissielid worden en wanneer de eerste vergaderingen van de nieuwe periode zijn.

Meine wil graag een zaterdagmiddag/avond plannen om het afscheid van Theda vast te plannen.

9-Sluiting;
Jan sluit door middel van een dankgebed de vergadering.

De datum voor de volgende fractievergadering zal, waarschijnlijk zijn, donderdag 24 april.

Verslag fractievergadering 6 maart 2014

kamer 7 gemeentehuis Oosterwolde
aanwezig: Meine Jansma, Nelleke Staat, Theda Zuidema, Ton Hofland en Sjoukje Froentjes.
Met kennisgeving afwezig: Jan Meijer

Bezoekers: mevrouw Hoekstra en dhr. De Jong brengen een bezoek aan de fractie, zij zijn bestuursleden van de bewonerscommissie Oosterwolde Zuid.

1-Opening:
Meine opent de vergadering met het lezen van een stukje uit de bijbel, het gaat over  “heb elkander lief”. Niets gaat hoger of dieper dan de liefde die God in Christus heeft geopenbaard. Het is erg belangrijk om dat als christenen te belijden en te beleven. Christenen mogen herkenbaar zijn aan de liefde voor elkaar en de ander. Met dat in het achterhoofd beginnen we de vergadering met gebed, Ton gaat ons daarin voor.

Bezoek bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid:

De bewonerscommissie is destijds in 1996 opgericht op verzoek van Actium, zij vertegenwoordigen een gebied van 1400 woningen, ze voeren diverse werkzaamheden uit, onderhouden contacten met de wijk, proberen de leefbaarheid op peil te houden en doen dit door middel van een wijkkrant en website. Ze worden financieel ondersteund door de gemeente, Actium, Woningbouw Friesland en Scala.

De reden voor het bezoek van de bewonerscommissie, is de onlangs aangeboden Gebiedsagenda. Er zijn grote zorgen bij de bewonerscommissie of er wel wat met de Gebiedsvisie gaat gebeuren. Ze zijn erg bang dat het allemaal op de lange baan wordt geschoven. Doch voor hen, staan er erg belangrijke punten in. Zij zouden graag zien dat daarmee al een start wordt gemaakt in 2014, zoals bijvoorbeeld:

 1. de aanstelling van een tweede Buitengewoon Opsporings Ambtenaar, kortweg BOA, de samenwerking met de huidige BOA loopt perfect, echter men is van mening dat deze het te druk heeft.
 2. een fiets, skeelerpad, rondom Oosterwolde, de bekende ommetjes met elkaar verbinden zodat er een route “rondje Oosterwolde”ontstaat van ongeveer 9 km.
 3. ook is men bang dat het zwembad en de sporthal verplaatst gaat worden naar een ander deel van Oosterwolde, hier is de bewonerscommissie fel op tegen, de sporthal wordt veelvuldig gebruikt door de scholen en naschoolse opvang uit de wijk en het vertrek zou een aderlating voor Oosterwolde Zuid zijn.

Men is tevens bang dat de bewonerscommissie in de toekomst overvraagd gaat worden, nu zij steeds meer werkzaamheden krijgen toegeschoven vanuit de gemeente, dit moet niet té veel gaan worden. Oosterwolde Zuid begint binnenkort met een energieproject in de wijk. Meine geeft aan dat ook de boeren van ABO bezig zijn een project op te zetten in samenwerking met particuliere huishoudens, wellicht dat er samengewerkt kan worden.

2-Verslag vorige fractie op locatie:
Het verslag van de vorige fractievergadering wordt geaccordeerd.

 3-Raadsvergaderingen 11 en 18 maart:
De stukken m.b.t. de laatste raadsvergadering in deze samenstelling worden besproken, op de agenda staat onder andere, de verkeersmaatregelen inzake de Leeksterweg in Haulerwijk, vaststellen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente, vaststellen van de plannen inzake AppelschaHoog en het vaststellen van de beleidstukken inzake de WMO-raad.

4-Bezochte vergaderingen:
Nelleke heeft de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang in Donkerbroek bezocht, hier was men in grote getale gekomen, het was een boeiende avond, men is in Donkerbroek voorzichtig positief over een samenwerkingsschool.

5-Ingekomen post:
Diverse brieven en uitnodigingen worden besproken en verdeeld.

6-Rondvraag en campagne as. zaterdag;
De laatste nieuwtjes inzake de ChristenUnie Ooststellingwerf campagnedag worden besproken.

Ton geeft bij de rondvraag aan dat hij de fractievergaderingen als erg fijn ervaart. Tevens wordt de gezondheid van Jan besproken, op vraag van Nelleke, het herstel gaat helaas niet zo voorspoedig als waar op we op hoopten, we zullen Jan dan ook opdragen in ons gebed.

We praten nog even informeel na, dit natuurlijk vanwege de op handen zijnde verkiezingen.

7-Sluiting:
Door middel van een dankgebed sluit Nelleke op eerbiedige wijze de vergadering.

De datum voor de volgende fractievergadering zal, waarschijnlijk zijn, donderdag 20 maart, daags na de verkiezingen.


Manifest Zorg

17 maart 2014
Uw zorg is onze zorg
De ChristenUnie beseft dat Nederland aan de vooravond staat van grote veranderingen in de zorg. De langdurige zorg verandert. Het is nodig dat de zorg verandert omdat  de zorg anders onbetaalbaar wordt voor komende generaties. Er gaan veel meer taken naar de gemeente. Dit brengt veel onrust en onzekerheid met zich mee. Niemand weet precies wat de veranderingen zullen betekenen voor zijn of haar persoonlijke situatie. In dit manifest leest u wat de ChristenUnie wil met de zorg. Ons uitgangspunt is: Uw zorg is onze zorg.

1 Keuzevrijheid
Keuzevrijheid in de zorg is van groot belang. Of je nu langer thuis moet blijven wonen of aangewezen bent op een instelling. Wie je ook bent, en waar je ook woont, het is belangrijk dat je zelf mag kiezen voor de zorg die past bij je identiteit. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) hoort hierbij.

2 Neem onzekerheid over verhuizen weg
Iedereen die nu een indicatie heeft voor zorg in een verzorgingstehuis behoudt het recht op deze vorm van zorg. Veel  mensen leven nu in de onzekerheid of zij wel kunnen blijven wonen waar ze zitten. Deze onzekerheid duurt te lang. Partijen die verantwoordelijk zijn voor de zorg moeten zo snel mogelijk met elkaar om tafel om ouderen duidelijkheid te kunnen geven.

3 Toeslag kleine zorginstellingen
De ChristenUnie maakt zich sterk voor een toeslag voor kleine zorginstellingen. In kleine kernen is een verzorgingshuis veel meer dan een plek om oud te worden. Het is een gebouw met een brede functie in de samenleving. Het is daarom belangrijk dat instellingen in krimpregio’s behouden blijven. Deze instellingen kunnen een extra steuntje in de rug gebruiken.

4 Maak een verbinding tussen informele en formele zorg
Er zijn ongeveer 450 000 vrijwilligers bij de zorgsector betrokken. Dit zijn er heel veel. Deze zijn van grote waarde voor de zorg! Het is belangrijk dat er vrijwilligers en professionele hulpverleners goed met elkaar samenwerken. Vrijwilligersorganisaties zoals Present en Humanitas willen we, ook financieel, ondersteunen zodat ze meer vrijwilligers kunnen werven. Mantelzorgers willen serieus worden genomen. Daarom moet de gemeente mantelzorgers betrekken bij het zorgplan, waarbij uiteraard duidelijk onderscheid blijft voor verantwoordelijkheden.

5 Dagbesteding als mantelzorgondersteuning
Dagbesteding is een voorwaarde voor mantelzorgers om het vol te houden.  Daarom is het belangrijk dat mensen die dagbesteding nodig hebben hiernaartoe kunnen gaan. Er moet dus voldoende geld beschikbaar blijven voor zinvolle dagbesteding.


ChristenUnie staat op strepen.

Haule, 8 maart 2014.

ChristenUnie staat op strepen.

De ChristenUnie in Ooststellingwerf die de terugkeer van veilige wegbelijning als een speerpunt heeft benoemd, heeft daar zaterdag eigenmachtig een begin mee gemaakt. Op een deel van de Zwetteweg in Haule, waar de laatste jaren nogal wat verkeersongelukken zijn voorgekomen, hebben ze met behulp van een strepentrekker van de plaatselijke voetbalclub alvast een aantal strepen getrokken.
Mevrouw van Straten een dorpsgenoot die in het verleden slachtoffer werd en die sinds dien de politiek probeert te bewegen om de verkeersveiligheid serieus te nemen, zette de eerste strepen.
Meine Jansma van de ChristenUnie: “Het weglaten van de wegbelijning is een bewuste keus geweest van de politiek, zo worden mensen onzeker gemaakt, gaan ze langzamer rijden, en kan voorrang geregeld worden door middel van oogcontact”. De Shared Space gedachte. “wij kunnen ons daar best wat bij voorstellen, echter het denken is doorgeschoten” “Wij horen veel verhalen van mensen die s ’avonds de weg niet meer op durven, omdat ze niet weten waar de weg ophoud en de berm begint. Veel ouderen raken daardoor onnodig in een isolement”.
Ook Ooststellingwerfs Belang de lokale partij deelt deze visie en daardoor is er een reële kans dat Ooststellingwerf er na de verkiezingen weer een “streepje” bij krijgt.

video

Meine Jansma
Raadslid en lijsttrekker ChristenUnie


Tweede Kamerlid Joël Voordewind op zorgboerderij De Flint in Fochteloo.

Fochteloo, 8 maart 2014

Op uitnodiging van de ChristenUnie en de Zorgboeren in Ooststellingwerf kwam Joël Voordewind zaterdag naar zorgboerderij De Flint in Oosterwolde. Er heersen grote zorgen over het toekomstig voortbestaan van de zorg voor jonge mensen met een beperking omdat er zeer stevig op deze zorg bezuinigd gaat worden. Joël Voordewind: “Ik ben nauw bij dit onderwerp betrokken, niet alleen omdat ik dit in portefeuille heb, maar ook omdat ik vader ben van 2 kinderen die regelmatig op een zorgboerderij verkeren. Ik ken de zorgen en in de kamer doen we ook ons best om hier voldoende middelen voor te houden. “U weet dat we dat ook met succes gedaan hebben voor bijvoorbeeld bijstandsmoeders”. Harm en Monique  het ondernemers echtpaar brachten ons de problemen namens de zorgboeren aan de hand van een aantal concrete gevallen naar in beeld. Zeer schrijnende situaties, waarin het verblijf op een zorgboerderij het verschil maakte tussen gelukkig en ongelukkig zijn. Situaties waarvan het maar de vraag was of ze daarvoor hulp kunnen blijven bieden als het PGB hiervoor weg gaat. Meine Jansma van de ChristenUnie: “Wij luisteren goed, ook ik weet als ouder van een kind met beperking vanuit de binnenkant wat er speelt, we zullen alles op alles zetten om in de komende jaren hier voldoende geld en kennis voor vrij te maken. “Het is voor ons één van de speerpunten bij deze verkiezingen” Na een goed overleg, waarin veel informatie werd uitgewisseld werd er nog een rondleiding gegeven waarin doel en werkwijze van de Flint mooi naar voren kwam.

Meine Jansma
Raadslid en lijsttrekker ChristenUnie


CDA versus ChristenUnie in Ooststellingwerf

Haule, 6 maart 2014.

Christus Deed Anders, zei Oene Bult1 indertijd, ik geloof dat dit op één van mijn eerste politieke bijeenkomsten al weer jaren geleden gezegd werd. Ik geloof dat dit een karikatuur van de werkelijkheid is, maar toch begrijp ik zijn onbegrip enigszins.En zonder nu een uitgebreide verhandeling te willen houden over verschillen en overeenkomsten, hecht ik er wel aan om op dit onderwerp wat dieper in te gaan als in een gemiddelde Facebook pagina mogelijk is.Twee partijen met beide de C van Christen in de naam vraagt immers om uitleg.

We hebben hierover kort geleden ook een goed en collegiaal gesprek met het CDA gehad om te kijken wat nu de echte verschillen zijn. Ik wil dat kort en respectvol doen, in de hoop hierover een diepere discussie op gang te brengen en duidelijk neer te zetten waar wij als ChristenUnie staan.

Kijken we naar de landelijke politiek dan hebben we regelmatig de indruk dat het CDA enigszins verlegen is met de C. Om dit te illustreren citeer ik enkele vooraanstaande CDA-ers:

 • Sybrand Buma de huidige leider: “Ieder moet maar op zijn eigen manier invulling geven aan de C”
 • Voormalig staatsecretaris Bleeker: “Die C moet staan voor Conservatief”
 • Voormalig minister Bot: “Doe de C maar gewoon weg”
 • Burgemeester Rombouts, die in een speciale commissie over de C zat: “We moeten de C minder geprononceerd naar voren brengen”
 • CDA Kamerlid Coskun Çorus: “Ik vind God best, maar de zoon ken ik niet”
 • Bert Ramakers, vz CDA Eindhoven: “CDA moet grondslag wijzigen.”.

Een minder “geprononceerde”C, komt op mij over als: “de C is er wel, maar moet niet opvallen”. Een toonzetting die ook in Ooststellingwerf de laatste jaren een sterke rol heeft gespeeld. Nu weet ik maar al te goed dat politiek geen kwestie is van een “wedstrijd Bijbel citeren”. Ook het CDA in Ooststellingwerf spreekt niet over Christus, nog over de Bijbel. Niet in het verkiezingsprogramma, niet in de alledaagse politiek, niet op politieke kruispunten. Maar ook in het politieke handwerk moesten we de C vaak missen. Laat ik dat illustreren met een paar voorbeelden:

 • Als ChristenUnie vroegen we bij de subsidieverordening om een bepaling waarbij je verenigingen of personen van subsidie zou kunnen uitsluiten wanneer ze zich zouden bedienen van “Godslasterlijke, kwetsende of de eerbaarheid schendende” zaken. Niet overbodig, hoe vaak horen we hier geen gesteggel over. Niet nodig aldus o.a. het CDA.
 • Als ChristenUnie vroegen we om aandacht voor identiteit gebonden zorg. Niet overbodig in deze tijd waarin de gemeente op dit gebied het voor het zeggen heeft. Niet nodig aldus o.a. het CDA.
 • Als ChristenUnie konden we niet begrijpen dat het CDA indertijd samen met de PvdA een motie indiende om de bruggen en sluizen in de turfroute ook op zondag te bedienen.
 • Als ChristenUnie kwamen we met  principiële bezwaren tegen het door de CDA wethouder ingediende voorstel over Integrale Kind Centra, waarin opvang van kinderen de klok rond geregeld kan worden. We vinden dat de scholen niet de rol van de ouders in de opvoeding over moeten nemen.

Verder zijn er prominente CDA leden opgestapt omdat ze, zoals ze dit formuleerden vast liepen in hun streven naar behoud van een “Bijbelse” koers. Eén CDA raadslid - de heer Leistra - waarvan we op dit vlak verwachtingen hadden werd ondanks het feit dat hij in deze raadsperiode met voorkeurstemmen in de raad was gekomen, nu op een onverkiesbare plek gezet. Als we het hier bij laten doen we echter het CDA te kort.

Er zijn gelukkig er ook andere meer principiële geluiden van bijvoorbeeld Ruth Peetoom en Teus Dorrepaal. Tijdens het gesprek kwam ook heel duidelijk naar voren dat er in Ooststellingwerf ook nu mensen zijn die graag die principiële kant steviger naar voren willen brengen. De heer Bouma was daar heel helder in. Ook het feit dat men nu actief samenwerking zoekt met de ChristenUnie, waarvan men de koers inmiddels goed kent, geeft hoop. We hebben dat ook met beide handen opgepakt.
Wat is dat dan, die koers en die visie van de ChristenUnie.
Even in dit verband: We zitten niet als een blikken dominee in de raadszaal om bij onze betogen “Jezus voor ons karretje te spannen”. Toch proberen we wel de weg te wijzen die Hij ons eerst heeft gewezen. Niet omdat we onszelf beter voelen dan alle andere politici, maar omdat Jezus echt het beste wil voor iedereen. We willen er rond voor uit komen dat we in de Bijbel een vaste grond vinden voor ons politieke handelen. Daarom komen we soms met andere voorstellen en andere standpunten, ook al staan we een enkele keer helemaal alleen. (in de Unieverklaring en in ons Verkiezingsprogramma vindt u onze visie uitgebreid gedocumenteerd). Natuurlijk zullen ook wij fouten maken in de vertaalslag van het Evangelie naar de actualiteit.

Iedereen mag me daar op aanspreken, ook ik leer nog elke dag. Daarom heeft het CDA een speciaal plekje in ons hart. Ze delen met ons de C en dat geeft mogelijkheden om elkaar daarin te helpen en te scherpen. Niet als heropvoeders, maar steeds in open respectvolle discussie op basis van die C. Een CDA dat weer dichter vanuit de Bijbelse Bron handelt. Wat zou het mooi zijn, om als het nodig is samen in de raad een principieel blok te vormen. We zullen ons na de verkiezingen bezinnen hoe we dit samen handen en voeten kunnen geven.

Op het persoonlijke vlak hebben we waardering voor de diverse CDA raadsleden. Zonder anderen te kort te willen doen nog even in het bijzonder de lijsttrekker Engbert van Esch. We kennen hem als een uiterst bekwaam wethouder financiën, die het huishoudboekje van de gemeente goed op orde heeft en die zijn hart op de goede plaats heeft zitten voor onze minima. We zijn benieuwd naar de komende verkiezingsuitslag. Hoe die ook zijn zal, wat ons betreft zouden we het liefst een zo breed mogelijk gemeentebestuur willen.Als ChristenUnie willen we graag ook in de komende raadsperiode werken voor al onze burgers in Ooststellingwerf, waarbij de C voor Christen staat, van waaruit we onze politieke standpunten willen formuleren.

Help ons hierbij, geef geloof een stem. Stem lijst 6.

 Meine Jansma.
Lijsttrekker en fractievoorzitter


1)  Oene Bult was kerkelijk werker en schrijver in onze gemeente, hij is overleden in 2002


ChristenUnie als enige tegen krediet voor de realisatie van het IKC Oosterwolde

Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van het IKC Oosterwolde Noord. Of te wel, waarom de ChristenUnie hier als enige fractie tegen is. Dat vergt enige uitleg.

 Op onderstaande manier hebben we het in de raadsvergadering van 18 febr. 2014 naar voren gebracht.

 Beste mensen,

We zijn tegen de plannen zoals ze hier liggen. Er zijn wat ons  betreft een groot aantal  technische bezwaren. Ze zijn ook door andere partijen al voor het voetlicht gebracht tijdens de commissie. Ook uit het onderwijsveld zelf is nogal wat kritiek gekomen.

Echter ….hier is echter misschien best uit te komen. Wat voor ons zwaarder weegt zijn de principiële bezwaren. Bezwaren die we ook tijdens de behandeling van de onderwijs nota vorig jaar uitvoerig voor het voetlicht hebben gebracht. Wat ons betreft staat het buiten kijf dat we als gemeente moeten staan voor goed onderwijs. Goed onderhouden scholen, goede monitoring van de kwaliteit van het onderwijs, waar nodig voor en vroegschoolse educatie. We pleiten voortdurend voor goede borging van de identiteit van het bijzonder onderwijs. En hebben we zowel landelijk als hier ter plaatse de nek uitgestoken  om voldoende gelden te houden de kleinen scholen. Met succes.  Daarom dragen we de ontwikkelingen en vorming van multifunctionele en brede scholen een warm hart toe. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Het voorliggende voorstel gaat hier overheen en staat er zelfs voor een deel haaks op. De kwaliteit van de opvoeding wordt niet bevorderd door de klok rond opvang voor kinderen aan te bieden. Een goede opvoeding is een samenspel tussen school en ouders. In een gezin dient het niet eerst en vooral te draaien om de carrière van ouders, maar om de  kinderen waarvoor zij gekozen hebben. Om die op een goede manier te vormen voor de maatschappij.

We kennen in onze gemeente een goed netwerk van kinderopvang, peuterspeelzalen en wat dies meer zij.  Voor één van mijn fractie-genoten behoort het tot haar dagelijks werk. Het creëren van de mogelijkheid om van 7 uur ’s morgens tot 20.00 ’s avonds  kinderopvang te hebben is niet in het belang van het kind, en zeker geen taak van de gemeente. Terecht wordt ook in de rapporten die zich lovend over deze IKC uit laten opgemerkt dat het hierdoor mogelijk wel te gemakkelijk wordt gemaakt.

 In juni 2010 werd er een expert meeting gehouden in Utrecht, en weer iets later verscheen er een dik rapport van Sardes over de Integrale Kindcentra.  Beide rapporten geven ook ruimhartig toe dat er grote bezwaren aan deze centra kunnen kleven. Ik geef een paar die genoemd worden: “Historisch gezien is bewezen dat maatschappelijke bewegingen waarin je kinderen buiten het gezin plaatst om ze op te voeden niet goed hebben gewerkt.” “Broers en zussen moeten de gelegenheid hebben om met elkaar op te trekken, met je gezin moet je het grootste deel van je leven doen”. “Een nadeel is ook de vaak schoolse situatie waarin een kind de hele dag verblijft” echte geborgenheid is voor een kind toch thuis.

De ruime openingstijden dienen aangehouden te worden om optimale arbeidsparticipatie mogelijk te maken.  Inderdaad, onze individualistisch ingestelde maatschappij heeft het buiten huis werken en carrière maken van beide partners  als norm verheven.

Hoe kun je van kinderen die vaak, veelvuldig en lang voor opvang werden aangeboden omdat beide ouders hun carrière niet in gevaar willen brengen, vragen dat zij wel voor hen klaar zullen staan als ze zelf in de problemen raken. WMO vraagt niet alleen een kanteling in Ouderenzorg, maar begint met een prioriteit en tijd te steken in de opvoeding van je kinderen.

Optimale arbeidsparticipatie…., is dat dan het hoogst haalbare? Of ondersteunen we net zo graag de ouders die er al dan niet full time voor kiezen om meer thuis te zijn zo lang hun kinderen opgroeien. Er voor kiezen om in die fase veel van hun tijd met hun kinderen door te brengen? Toch betalen zulke ouders indirect ook mee aan faciliteiten waar zij geen belang bij hebben en waar ook geen voordeel van hebben. Kunnen we dat verantwoorden?

Tenslotte:
De ChristenUnie is helder in zijn keuze, we kiezen voor een maatschappij waarin het ook financieel mogelijk is om er voor te kiezen zelf je kinderen op te voeden kinderen. Ons landelijk met succes gevoerde pleidooi voor ontheffen van de sollicitatieplicht van alleenstaande ouders met kinderen onder de  3 is daar een voorbeeld van.  Het gezin als hoeksteen van de samenleving. We belijden het niet allen met de mond, maar proberen er met hart en ziel politiek vorm aan te geven. Daarom een gaan we niet met dit voorstel mee.

Namens de ChristenUnie,

Meine Jansma.


krediet voor het IKC Oosterwolde Noord

Bijdrage ChristenUnie Raadsvergadering 18 februari 2014.
Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van het IKC Oosterwolde Noord.

Beste mensen,

We zijn tegen de plannen zoals ze hier liggen. Er zijn wat ons  betreft een groot aantal  technische bezwaren. Ze zijn ook door andere partijen al voor het voetlicht gebracht tijdens de commissie. Ook uit het onderwijsveld zelf is nogal wat kritiek gekomen. Echter ….hier is echter misschien best uit te komen Wat voor ons zwaarder weegt zijn de principiële bezwaren. Bezwaren die we ook tijdens de behandeling van de onderwijs nota vorig jaar uitvoerig voor het voetlicht hebben gebracht. Wat ons betreft staat het buiten kijf dat we als gemeente moeten staan voor goed onderwijs.Goed onderhouden scholen, goede monitoring van de kwaliteit van het onderwijs, waar nodig voor en vroegschoolse educatie. We pleiten voortdurend voor goede borging van de identiteit van het bijzonder onderwijs. En hebben we zowel landelijk als hier ter plaatse de nek uitgestoken  om voldoende gelden te houden de kleinen scholen. Met succes.  Daarom dragen we de ontwikkelingen en vorming van multifunctionele en brede scholen een warm hart toe.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het voorliggende voorstel gaat hier overheen en staat er zelfs voor een deel haaks op. De kwaliteit van de opvoeding wordt niet bevorderd door de klok rond opvang voor kinderen aan te bieden. Een goede opvoeding is een samenspel tussen school en ouders. In een gezin dient het niet eerst en vooral te draaien om de carrière van ouders, maar om de  kinderen waarvoor zij gekozen hebben. Om die op een goede manier te vormen voor de maatschappij. We kennen in onze gemeente een goed netwerk van kinderopvang, peuterspeelzalen en wat dies meer zij.  Voor één van mijn fractie-genoten behoort het tot haar dagelijks werk. Het creëren van de mogelijkheid om van 7 uur ’s morgens tot 20.00 ’s avonds  kinderopvang te hebben is niet in het belang van het kind, en zeker geen taak van de gemeente. Terecht wordt ook in de rapporten die zich lovend over deze IKC uit laten opgemerkt dat het hierdoor mogelijk wel te gemakkelijk wordt gemaakt.

 In juni 2010 werd er een expert meeting gehouden in Utrecht, en weer iets later verscheen er een dik rapport van Sardes over de Intgrale Kindcentra.  Beide rapporten geven ook ruimhartig toe dat er grote bezwaren aan deze centra kunnen kleven. Ik geef een paar die genoemd worden: “Historisch gezien is bewezen dat maatschappelijke bewegingen waarin je kinderen buiten het gezin plaatst om ze op te voeden niet goed hebben gewerkt.” “Broers en zussen moeten de gelegenheid hebben om met elkaar op te trekken, met je gezin moet je het grootste deel van je leven doen”. “Een nadeel is ook de vaak schoolse situatie waarin een kind de hele dag verblijft” echte geborgenheid is voor een kind toch thuis. De ruime openingstijden dienen aangehouden te worden om optimale arbeidsparticipatie mogelijk te maken.  Inderdaad, onze individualistisch ingestelde maatschappij heeft het buiten huis werken en carrière maken van beide partners  als norm verheven. 

Hoe kun je van kinderen die vaak, veelvuldig en lang voor opvang werden aangeboden omdat beide ouders hun carrière niet in gevaar willen brengen, vragen dat zij wel voor hen klaar zullen staan als ze zelf in de problemen raken. WMO vraagt niet alleen een kanteling in Ouderenzorg, maar begint met een prioriteit en tijd te steken in de opvoeding van je kinderen.

Meneer de voorzitter, optimale arbeidsparticipatie… Wat dacht u van al die moeders die er voor kiezen om hun kinderen zelf op te voeden. Zijn die dan niet op een goede manier bezig? Integendeel, wij hebben diep respect voor.  Ze kiezen tegen de huidige norm en trend is dat financieel vaak best moeilijk. Nu kun je zeggen dat de gemeente het aan de ouders zelf over laat hoe ze de opvoeding van de kinderen in willen richten. Dat is echter maar ten dele waar, want al jaren lang worden we door het stimuleren en faciliteren een kant op gedrukt dat er haast geen vrije keuze overblijft. Ook nu weer.

Tenslotte:

De ChristenUnie is helder in zijn keuze, we kiezen voor een maatschappij waarin het ook financieel mogelijk is om er voor te kiezen zelf je kinderen op te voeden kinderen. Ons landelijk met succes gevoerde pleidooi voor ontheffen van de sollicitatieplicht van alleenstaande ouders met kinderen onder de  3 is daar een voorbeeld van.  Het gezin als hoeksteen van de samenleving. We belijden het niet allen met de mond, maar proberen er met hart en ziel politiek vorm aan te geven. Daarom een gaan we niet met dit voorstel mee.

Namens de ChristenUnie,

Meine Jansma.


 

Persbericht Chronisch zieken en Gehandicapten

Haule, 17 februari 2014.

"Gemeente moet geld reserveren  voor chronisch zieken en gehandicapten."

De ChristenUnie vreest dat  in Ooststellingwerf te weinig geld gereserveerd wordt voor de kosten van chronisch zieken en gehandicapten.  De partij dient daarom een motie in tijdens de raadsvergadering van 18 februari. Het rijk bezuinigt zeer stevig op de compensatieregelingen voor meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. Het geld dat overblijft voor deze groep gaat naar gemeenten.

“We moeten dat dan ook reserveren voor deze groep, ervaring leert dat de WMO pot wordt gebruikt voor de financiering van veel zaken die er nauwelijks mee van doen hebben. We zijn bang dat anders straks de mensen waar het voor bedoeld is het nakijken hebben” aldus Meine Jansma van de ChristenUnie. “Wij vinden dat er geen euro af kan, en dat het geld echt terecht moet  komen bij mensen die het echt nodig hebben. Wanneer je onder de doelgroep valt en van een minimum of modaal inkomen moet leven heb je de compensatieregeling echt nodig om rond te komen”

Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten gemeenten duidelijk maken hoe ze om willen gaan met het compenseren van de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. De komende jaren krijgen gemeenten hier geld voor. Het bedrag dat gemeenten krijgen loopt op tot €268 miljoen in 2017. Gemeenten ontvangen dit extra budget  als verhoging op het WMO-budget. In totaal is er €600 miljoen bezuinigd door het rijke op de compensatieregelingen. Het resterende bedrag draagt het Rijk over aan de gemeenten.

Informatie bij
M. Jansma
Raadslid ChristenUnie.
0516-577731
Email: meinejansma@gmail.com


2014 Verkiezingsjaar (6 jan 2014)

"Geen gemekker, vooruit met de geit" schreef een geitenboerin ons als nieuwjaarswens. Daar zit best een risico aan. We werken als fractie hard, doen ons werk met plezier, bereiken meer dan verwacht, en toch..... Met verkiezingen voor de deur moet je dit niet alleen doen, maar ook "verkopen". Zoveel bekendheid aan geven dat je mensen voor je wint die ook in het stemhokje waardering uitdrukken. Een deel van onze activiteiten zal er daarom op gericht zijn om onze "wapenfeiten" en visie bekendheid te geven. Dit stukje gaat over de voorbereidingen daarvan.

Kandidatenlijst.
Een mooie mengeling van verschillende achtergronden. (link)
Ondernemer, onderwijs, thuiszorg, agrariër, ouderen, man, vrouw en afkomstig uit diverse dorpen en kerken. Een mooie combinatie van verjonging en ervaring. Met als gemeenschappelijk doel, de gemeente dienen met praktische politieke oplossingen vanuit het Evangelie.

Samenwerking.
We gaan als zelfstandige lijst, zonder lijstverbinding met een andere partij de verkiezingen in. We zijn altijd uit op samenwerking in het gemeente bestuur, niet als raadsleden die elkaar afbranden, maar die elkaar versterken.
Samen in tijd van crisis de gemeente besturen. En als we het voor elkaar zouden kunnen krijgen, stappen we graag in het college.

Campagne.
We zijn een kleine partij met beperkte financiën. We zullen daarom zuinig moeten zijn met advertenties en folderverspreiding. We hebben echter een goede Facebook pagina waarop al onze activiteiten te volgen zijn. Een goed campagneteam dat zorgt dat we op alle plaatsen waar het zinvol is aanwezig zijn.

Facebook. (link)
We hebben misschien wel de mooiste en meest inhoudelijke facebook-pagina van alle partijen. Oordeel zelf, en discussieer mee.

Twitter.
Voor korte actuele politieke opmerkingen en discussies willen we ook graag twitteren. U kunt ons vinden op......, Het is niet een heel sterk middel, het zorgt vooral voor korte reacties. Maar de 130 tekens die je maar mag gebruiken blokkeren elke diepgang. Liever een telefoongesprek of een goed verhaal op Facebook.

Fractie op locatie.
In de aanloop naar de verkiezingen houden we op een achttal verschillende plaatsen open fractie vergaderingen. We vertellen wat we deden, wat we van plan zijn en u kunt mee discussiëren over de actuele politiek. De aftrap is op donderdagavond 9 januari vanaf 19.45 in de kantine van Jansma aan de dorpsstraat 56 in Haule. U mag zo binnenlopen, de koffie is gratis.

Verkiezingsprogramma.
Het verkiezingsprogramma is op de site te vinden. Een vrij uitvoerig programma waarin we niet alleen vertellen wat we graag willen realiseren, maar ook waarom we iets willen. Ook voor ons een leidraad bij de coalitievorming en een handleiding voor de praktische politiek daarna die we ook van tijd tot tijd even weer tegen het licht houden: "wat is er al gerealiseerd, en wat moet er nog" .

De website.
Het medium wat u nu bezoekt, daarop krijgt u een blik op de fundering van veel zaken. Hoe de verenigingsstructuur werkt, wat de adressen zijn. Relevante documenten en onderzoeken staan erop. Kortom een must voor de kenner.

Tenslotte.
Ergens zingt Salomo: "Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers." Dat is de ondertoon in onze campagne, we bidden om Gods zegen, niet omdat wij zulke geweldige bestuurders zijn, maar omdat de echte antwoorden op de problemen in deze tijd, door Hem in de Bijbel zijn gegeven. Deze antwoorden willen we in beleid vertalen.
Bidt u met en voor ons om een zegen op dit werk?

Namens ChristenUnie.
Meine Jansma. 0516.577731  meinejansma@gmail.com