Resultaten fractie in Ooststellingwerf

De moties en amendementen waaraan ChristenUnie heeft meegewerkt sinds maart 2014 vindt u hier.


Resultaten

DATUM ONDERWERP SAMEN MET OMSCHRIJVING RESULTAAT
28-jun-16 Amendement Lastenverlichting afvalstoffenheffing. PvdA en GL   Verworpen 
28-jun-16 Amendement: Extra Budget onderhoud wegen. alle partijen behalve D66 en GL Aangenomen 
28-jun-16 Amendement: realisatie Breedband  alle partijen   Aangenomen 
28-jun-16 Amendement: Geen WMO verplichting voor -18. alle partijen Aangenomen 
28-jun-16 Motie: Cursus politiek actief. alle partijen   Overgenomen 
28-jun-16 Motie: Afvalvoucher. VVD  Om het burgers mogelijk te maken 1 of 2 x per jaar gratis naar de stort te gaan. Verworpen 
28-jun-16 Motie: Inkoop Groene stroom. GL  Echte groene stroom van eigen bodem in te kopen. Aangehouden 
28-jun-16 Motie: Instellen fonds duurzaamheid. alle partijen behalve VVD  Een fonds wat burgers meehelp met Groene energie en isolatie maatregelen. Overgenomen 
28-jun-16 Motie: Structureel geld voor Milieubeleid. Alle partijen behalve CDA en VVD    Aangenomen 
28-jun-16 Motie: Verbetering fietsvoorziening Ravenswoud. StellingwerfPlus GL en PvdA Verworpen 
28-jun-16 Motie: Knelpuntenpot wegenonderhoud. alle partijen behalve StellingwerfPlus   Aangenomen 
28-jun-16 Motie: Vooraanzicht gemeentehuis. alle partijen Om het gemeentehuis is het groenonderhoud slecht, die verbeteren. Aangenomen 
28-jun-16 Motie: Instellen van verkrottingsfonds. D66 en GL Onderzoeken hoe je de rotte kiezen van de gemeente kunt verminderen. Verworpen 
28-jun-16 Motie: Gemengde functies Detailhandel&Horeca. VVD  Overgenomen door college.
28-jun-16 Motie: Herinvoering schoolzwemmen. D66, Gr L, PvdA, OB, StellingwerfPlus, VVD  Schoolzwemmen nieuwe stijl in te voeren. Aangenomen 
28-jun-16 Motie: Hulp bij Dyslexie. alle andere partijen  Aangenomen 
28-jun-16 Motie: Hulp aan laaggeletterden. alle andere partijen    Aangenomen 
28-jun-16 Motie: Veenmuseum. StellingwerfPlus en PvdA Om een museumachtige publiekstrekker in Appelscha te huisvesten. Verworpen.
28-jun-16 Motie Jubileum 500 jaar Stellingwerven. OB GL, VVD, StellingwerfPlus en PvdA Om aandacht te geven aan dit gebeuren in 2017. Aangenomen 
28-jun-16 Motie Extra Re-integratie projecten. alle andere partijen 

Aangenomen/
Overgenomen 

28-jun-16 Motie: Huisvesting Statushouders.  D66, GL  Om meer woonruimte in kleine dorpen te maken voor de huisvesting van statushouders. Totaal zo’n 50 extra. Verworpen 
28-jun-16 Motie Ombudsman Sociaal Domein. StellingwerfPlus Om een ombudsman aan te stellen die als een klachtenfunctionaris en ondersteuner op kan treden. Aangehouden door ons 
21-jun-16 Amendement samen met  PvdA, StellingwerfPlus, GL en D66  Geen extra schuld voor vv Waskemeer van 60.000 euro. Aangenomen
door de raad 
22-mrt-16 Bomenkap Harambe 16/1/16
Illegale kapvergunning door college afgegeven weer terugdraaien. Samen met 
GL, PvdA, StellingwerfPlus en D66 Verworpen
(wel gewerkt)
22-mrt-16 Motie voor Recreatiebestemming woning in Makkinga (Veneburen)   Mag langs deze weg niet worden gewijzigd, col. gaat in gesprek.  
22-mrt-16 Motie Lijst met Cultuurhistorische panden. GL en D66 Wordt al aan gewerkt dus niet meer nodig.
22-mrt-16 Motie instellen van Archeologiefonds. GL en D66 Gewijzigd overgenomen. Men maakt zich er hard voor en we hebben een brief naar de 2e kamer verzonden.  
22-mrt-16 Motie Natuurbegraafplaatsen onderzoek. OB, GL en PvdA  Overgenomen door col.
22-mrt-16 Amendement zeker stellen Terborg Es. D66, GL en PvdA Overgenomen.  
22-mrt-16 Amendement Groote Recreatiewoning. D66 Verworpen door meerderheid.
22-mrt-16 Amendement: Maximaal kamers bij B&B gelijk met andere bedrijven. Samen met D66 Overgenomen door college.  
22-mrt-16 Amendement: Biodiversiteit terug in bestemmingsplan buitengebied. D66 en GL Verworpen door de raad.
15-dec-15 Inspreken Raad. OB en GL  Het inspreken bij de raad zodanig te maken dat een inspreker ook in 1 termijn een reactie kan krijgen van de raadsleden zelf. Aangenomen door de raad met VVD en helft CDA tegen 
15-dec-15 Amendement adviesraad sociaal domein. GL  Te zorgen dat de adviesraad echt onafhankelijk wordt en ook advies uitbrengt aan de gemeenteraad. Verworpen door de raad  PVDA, D66 ook voor 
15-dec-15 Motie Openstelling Stationsstraat. PvdA, GL en OB De stationsstraat herstellen als autoluw. Aangenomen met tegen CDA, D66, VVD 
10-nov-15 Behoud van Sociale Huurwoningen. PvdA, StellingwerfPlus, en D66  Zorgen dat er voldoende huurwoningen in de kleine dorpen blijven voor aanvaardbaar prijsnivo en voldoende duurzaam.. Overbodig volgens de rest van de raad
10-nov-15 Ecomunity Center. PvdA StellingwerfPlus en D66  Pas geld beschikbaar stellen voor dit park nadat het business case goedgekeurd is. Verworpen door de rest van de raad 
10-nov-15 OZB Bevriezen. alle partijen behalve GL en D66  Zorgen dat de OZB niet wordt verhoogt omdat er meer dan voldoende in kas is. Met algemene stemmen aangenomen 
10-nov-15 Hoorzitting Sociaal Domein. StellingwerfPlus GL en PvdA Via een hoorzitting kijken waaraan gedacht moet worden bij het sociaal domein. Verworpen door rest van de raad 
10-nov-15 Eenzaaamheid. GL, PvdA en D66 Zorgen dat eenzaamheid wordt tegen gegaan door er speciaal beleid voor te maken. Rest van de raad vond het onnodig, het gebeurd al genoeg, dus verworpen 
10-nov-15 Rigt to Challenge.   Zorgen dat het “recht op uitdaging” niet alleen voor het sociaal domein gaat gelden maar bijvoorbeeld ook voor sport. Groen Links en PVDA voor, rest tegen dus verworpen 
10-nov-15 Snel internet. PvdA OB, D66 VVD en GL  Zorgen dat het glasvezelnet zo gauw mogelijk ons bereikt. Unaniem aangenomen 
10-nov-15 Veiligheid N381 tijdens ombouw. CDA OB, D66, PvdA en StellingwerfPlus Zorgen dat tijdens de ombouw bij Oosterwolde geen onveilige situaties voor fietsers ontstaan. Aangenomen unaniem  
10-nov-15 Monumentenbeleid. PvdA en GL  Zorgen dat er echt beleid komt op dit vlak. Door een toezegging van de wethouder overbodig geworden  Er komt beleid, er wordt naar gekeken 
10-nov-15 Goed voorbeeld duurzaamheid. StellingwerfPlus en GL  Zorgen dat het programma voor duurzaamheid ook voor de minima bereikbaar is. Gesteund door de PVDA. Verworpen door de meerderheid van de raad die denkt dat het zo wel goed komt 
10-nov-15 Stationsstraat terug in oude staat. GL Zorgen dat de Stationsstraat weer autoluw wordt. Steun van de PVDA en D66, verworpen door de rest van de raad 
10-nov-15 Motie Ecomunity ook ruimte voor Landbouw. GL en PvdA Vast leggen dat er in het nieuwe Ecomunytypark ook ruimte is voor duurzaam landbouwkundig onderzoek. Verworpen door de rest van de raad die dit overbodig vond 
15-sep-15 Motie Opvang Asielzoekers. GL, D66, StellingwerfPlus PvdA en CDA  Alles in het  werk stellen om asielzoekers onderdak te verlenen. Overgenomen door het college 
15-sep-15 Motie Luisteren naar de raad. PvdA Beter en eerder de politiek bij besluitvorming betrekken.  Verworpen  Opmerking College: we trekken ons dit wel aan 
15-sep-15 Motie Prikkedam. GL, D66, PvdA, OB, CDA  Ook nieuw bestemmingsplan opstellen, zodat indien rechtszaak verloren wordt, de tijd niet verloren is. Unaniem aangenomen 
15-sep-15 Initiatief voorstel Ballonnen. GL, StellingwerfPlus en D66  Geen ballonnen bij evenementen. Verworpen 
23-jun-15 Visie sportaccommodaties. PvdA, VVD, GL, CDA, OB, D66  Initiatief PB Donkerbroek om te onderzoeken of er een sporthal kan komen ondersteunen.
16-jun-15 De Kaderbrief a12. Wijkschouw.   Samen met college naar de dorpen toe om te kijken hoe het is en wat men wil. Verworpen 
16-jun-15 De Kaderbrief a11. Leges Horeca. PvdA en VVD  Verlaging Horecaleges, zijn hier dubbel zo hoog dan gem. in Friesland. Verworpen 
16-jun-15 De Kaderbrief a10.Bevriezen OZB. OB, VVD, StellingwerfPlus, PvdA Bevriezen van de OZB. Aangenomen 
16-jun-15 De Kaderbrief a9.Vandalismemeter. alleen  Mensen met publiceren van gegevens over vernielingen en kosten van herstel spiegel voorhouden. Verworpen 
16-jun-15 De Kaderbrief a8. Heemtuin.  GL  Ergens een plek in Ooststellingwerf waarbij naar Kampens model de biodiversiteit een wijkplaats krijgt. Verworpen  Wel toezegging dat wethouder het oppakt bij ecomunity 
16-jun-15 De Kaderbrief a7. Solarfietspad. CDA  PvdA, GL, OB  Een proef met een fietspad wat zijn eigen energie opwekt. Aangenomen 
16-jun-15 De Kaderbrief a6. Glasvezel. alle partijen Bevorderen van glasvezelkabel aanleg in de gemeente. Overgenomen 
16-jun-15 De Kaderbrief a5. Uitnodigingen. PB, PvdA en CDA  Uitdelen van uitnodigingen om mensen te vragen bijvoorbeeld met kerst bij je te komen eten. Aangenomen 
16-jun-15 De Kaderbrief a4. Pannakooien. PB, VVD, GL en CDA Onderzoek of het mogelijk is om pannakooien te plaatsen in de grote plekken. Aangenomen 
16-jun-15 De Kaderbrief a3. Onderzoek naar opvang hemelwater. PB, PvdA GL en CDB Onderzoeken of er subsidies kunnen worden gegeven voor opvang en bewaring van hemelwater. Aangenomen 
16-jun-15 De Kaderbrief a2. Niet direct geld reserveren voor ecomunity. D66 en StellingwerfPlus Pas geld reserveren als er een plan is. Niet nu al 1 miljoen apart zetten. Verworpen 
16-jun-15 De Kaderbrief a1 Extra geld Masterplan Appelscha. VVD Te kort voor plannen Appelscha aanvullen uit budget gemeente. Aanghouden
26-mei-15 Milieubeleidsplan. CDA, GL, PvdA en StellingwerfPlus Alle benodigde middelen beschikbaar stellen om het MJB plan uit te voeren, dus geen plafond van 4000,- Aangenomen 
11-mei-15 Samenwerking OWO D66, PvdA, GL en StellingwerfPlus Voorafgaand aan verdergaande samenwerking vaststellen wat we zelf willen. Verworpen 
17-feb-15 Beter Buitenbeheer app. VVD, PvdA, OB en D66 Onderzoeken of een app, waarmee je snel probleempjes bij de gemeente kunt doorgeven ook haalbaar is in onze gemeente. Bijvoorbeeld afgewaaide boomtak. Overgenomen door het college 
17-feb-15 Opschorten ouderenbijdrage jeugdzorg. StellingwerfPlus en GL  Er voor zorgen dat ouders niet in de knel komen als ze hulp vragen voor hun kinderen. Ingetrokken na toezegging wethouder dat niemand buiten de boot zal vallen 
17-feb-15 Uitbannen plastic tassen. PvdA Samen met scholen en bedrijfsleven komen tot afschaffing van eenmalige plastic tasjes. Aangenomen, unaniem 
27-jan-15   aanpak overlast bladafval. OB Plaatsen van bladkorven op daarvoor geschikte plaatsen. Afgewezen 
27-jan-15 Nieuwe Structuur rekenkamercommissie. Raadsbreed  10.000 euro extra voor de rekenkamer, streven naar 1 euro per inwoner. Aangenomen 
11-nov-14 Herstel bebording en onderhoud Domela Nieuwenhuispad. PvdA  en StellingwerfPlus Het wandelpad Domela Nieuwenhuis wat loopt van Steenwijk naar Haren heeft achterstallig onderhoud en de bebording is slecht. Kijken wat de mogelijkheden zijn voor een opknapbeurt. Aangenomen 
11-nov-14 Sociaal ondernemen. PvdA en  GL  Het beleid zo maken dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt beter bij onze bedrijven aan de slag kunnen. Aangenomen 
11-nov-14 Overhoekjes e.d. beschikbaar stellen voor opwekking zonneenergie. OB, PvdA, CDA en VVD  Gronden die de gemeente voor lange tijd niet gebruikt maar wel in bezit heeft, tijdelijk beschikbaar stellen aan energiecooperaties voor opwekking alternatieve energie. Aangenomen 
11-nov-14 Subsidieverstrekking Sociaal steunpunt, Humanitas en Present. CDA, OB, VVD en CDA Deze stichtingen moeten veel doen op gebied van de transities van de zorg, daardoor komen ze mogelijk niet uit met hun budget, als het nodig is omhoog. Aangenomen 
21-okt-14 WMO Beleidsplan. alleen Compensatie chronisch zieken en gehandicapten. Aangehouden 
21-okt-14 WMO Beleidsplan. alleen Ombudsman/vrouw aanstellen voor klachten. Aangehouden 
21-okt-14 WMO Beleidsplan. alleen Bij keukentafelgesprek ook de huidige helpers betrekken. Aangehouden 
21-okt-14 WMO Beleidsplan. alleen Dagbesteding mogelijk houden. Aangehouden 
21-okt-14 WMO Beleidsplan. alleen Betere voorlichting van WMO beleidsplan. Aangehouden 
21-okt-14 WMO Beleidsplan. alleen Duidelijker omschrijving dat gemeente Borg is voor Zorg. Aangehouden 
21-okt-14 Bevoegdheden raad behouden bij WMO. PvdA, D66  Niet te veel zaken mandateren aan college, omschakeling is daar te belangrijk voor. Verworpen 
21-okt-14 Herontwikkeling Arriva Jonge Poerink. StellingwerfPlus  Aldi wil zich daar graag vestigen. Dit mogelijk maken. Verworpen 
21-okt-14 Bestemmingsplan Donkerbroek. GL, D66 Te wachten met vaststellen bestemmingsplan tot verplaatsing Tankstation rond is, anders Tankstation met gas midden in een woonwijk, dat kan niet. Verworpen 
21-okt-14 Hart voor de jeugd. GL, PvdA, D66 De raad bepaald hoe en hoe hoog het PGB wordt vastgesteld.  
24-sep-14 Beleidsnota WMO
Nota Vrijwilligerswerk.
PvdA GL  Vrijwilligerswerk met een verplichting moet je tegenprestatie noemen en niet vrijwilligerswerk. Verworpen 
24-sep-14 Verplaatsing Tankstation Donkerbroek. alleen  Tankstation moet weg vanwege nieuwe weg, wil graag verplaatsen, Gemeente vragen we om optimale medewerking. Verworpen 
24-sep-14 Verbeteren nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied. PvdA, GL  In nota van uitgangspunten op te nemen; terugdringing van verontreiniging, stimulering van verwevenheid natuur en agrarisch landschap, inzet voor ecologische verbindingszones. Verworpen 
24-sep-14 Kleinschalig kamperen. OB, CDA, D66, VVD  Het mogelijk maken om in toeristische gebieden meer kampeerplaatsen toe te staan dan de 15 in on ze kampeerverordening. Aangenomen 
23-sep-14 Contouren van gebiedsteams. PvdA StellingwerfPlus  De Gebiedsteams die zorgen voor zorg, niet direct zelfstandig maken maar eerst een half jaar kijken hoe het gaat, dan kun je makkelijker ingrijpen. Verworpen 
24-jun-14 Kaderbrief, toegankelijkheid IBABS Alleen  Betere verzending van raadsstukken naar opvolgers. Met name de 3e opvolger die niet onder ede staat. Naar werkgroep vergadertechniek 
24-jun-14 Kaderbrief, bijdrage burger. alleen  Betere communicatie tussen overheid en burger door meer mogelijkheden om te reageren bij inspreken. Naar werkgroep vergadertechniek 
24-jun-14 Kaderbrief, Belijning en graskeien OB, PvdA, StellingwerfPlus , VVD Het nieuwe beleid van belijning en graskeien in te zetten en de oude pilot te beeindigen.. Aangenomen 
22-apr-14 Jaarstukken afwikkeling. PvdA, VVD, D66, StellingwerfPlus, GL, CDA  Voordelig resultaat WMO overhevelen naar Reserve WMO. Aangenomen 
22-apr-14 Jaarstukken afwikkeling. PvdA, StellingwerfPlus, GL, D66  Overgebleven gelden voor vrijwilligerswerk niet in algemene middelen maar beschikbaar houden voor vrijwilligerswerk. Verworpen 
22-apr-14 Jaarstukken, afwikkeling. StellingwerfPlus, PvdA, GL  Overgebleven middelen voor minimabeleid niet in algemene reserve maar beschikbaar houden voor de minima. Verworpen