Jaar 2011

Kerst 2011

December 2011

Wat heeft de kerst nu te maken met de ChristenUnie? Het is toch een feest voor alle mensen, en ieder geeft daar zijn eigen invulling aan! En zo is het ook, we zullen wel de laatste dienen te zijn die “Kerst” voor ons karretje spannen. Toch is er meer over te zeggen.

Zelf hebben we de massale “volkskerstzang” in Haulerwijk en in Drachten bezocht. We lazen ook hoe op andere plekken in onze gemeente tijdens de kerstvieringen de kerken vol zaten. Ik ben daar blij om, het stemt me ook dankbaar en hoopvol. Zoveel mensen die zich toch tot het evangelie voelen aangetrokken. Tot Jezus, die kwam om ons te redden van de zondedood. Hij die niet geboren werd bij de “upperclass” maar in een stal. Het is immers diezelfde Jezus, die in zijn onbaatzuchtige liefde ons in de gelijkenissen en door zijn manier van leven richting gaf.

Een richting die wij als ChristenUnie met al ons feilen en falen, proberen te vertalen naar de politiek van vandaag. Zijn we daarin uniek? Ik hoop van harte van niet. We zoeken ook steeds de samenwerking met mensen en partijen, die dat fundament (h)erkennen en daarop willen bouwen. Misschien zijn dat er wel veel meer, als wij soms denken. Daarom ben ik zo blij, met al die duizenden uit onze gemeente die tijdens de Kerst uit volle borst, of met een brok in de keel, hun liefde voor het Kerstkind uitzingen. Dat wilde ik graag even met u delen.

Meine Jansma

 

Werkbezoek SLIM

December 2011

ChristenUnie, D66 en GroenLinks de organiseren bij toerbeurt samen een werkbezoek bij een bedrijf of instelling waar we als politiek mee te maken hebben. Dit doen we om zo veel mogelijk dicht bij de mensen te staan, ze de mogelijkheid te geven om zelf hun verhaal te doen, of om ons te enthousiastmeren voor hun idee, bedrijf of visie.

Als U ons ook graag een keer over de vloer hebt om uw visie voor het voetlicht te brengen of uw hart te luchten, reageer dan even, we nemen graag contact met u op.

Deze maal gingen we naar SLIM en dat staat voor Stichting Lokaal Ideaal Makkinga, een groep zeer enthousiaste mensen uit alle hoeken van Makkinga, die zich met Duurzaamheid bezighouden. En dan niet door er over te praten, maar door het gewoon waar mogelijk is in de praktijk te brengen.
Samen beheren ze onder andere een dorpstuin en maken ze zonnecollectoren, ze betrekken hier zoveel mogelijk mensen bij, zo komen de kinderen van school regelmatig naar de tuin voor praktijk onderwijs, en timmeren vele inwoners van Makkinga hun eigen warmwatervoorziening in elkaar. Soms uit duurzaam idealisme, maar vaak ook vanwege de gezelligheid.
We kregen een prachtige presentatie in ’t Haventje, waar ze ook hun plannen voor het komende jaar uit de doeken deden. Ze willen inspelen op het feit dat de veranderingen van het feit dat nieuwe N381 toch bij hun dorp langs komt. Op een waterbergingsgebied rond de Tjonger willen ze met Cranberryteelt opstarten.

We waren onder de indruk van deze groep, die “van onderen op” dingen voor elkaar krijgt, als het gaat om “noaberschap” en “duurzaamheid” waar politici vaak alleen maar dikke rapporten over schrijven.

Meer weten, kijk eens op de site van de initiatiefnemers: www.slimmakkinga.nl

 

Verslag fractievergadering ChristenUnie dd 8 december 2011

 

Verslag fractievergadering Christen Unie

8 december 2011, Evangelische boekwinkel Het Aanbod Haulerwijk

Aanwezig: Meine Jansma (voorzitter), Ton Hofland, Jan Meijer en Sjoukje Froentjes

Met kennisgeving afwezig: Theda Zuidema, William Higgins en Piet Staat

 

1- Opening:

Meine opent de vergadering op de gebruikelijke wijze, we lezen eerst een stukje uit de bijbel en lezen er een dag uit een dagboekje bij. Ook al zijn we vanavond in een kleine bezetting (Meine, Ton, Jan en Sjoukje), God is er bij!

2-Raadscommissies:

Control;

 • Tot grote blijdschap van de ChristenUnie wordt op termijn de hondenbelasting afgeschaft. Hiervan heeft ook een ingezonden stuk in de Nieuwe Ooststellingwerver gestaan.
 • De milleniumcommissie houdt op te bestaan, Meine zal nog even het woord nemen om alle commissieleden te bedanken, van elke fractie zat er iemand in de milleniumcommissie.
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen: al jaren wordt er deels kwijt gescholden aan de hand van landelijke eisen hieromtrent.
 • De verordening van de Bijstandsuitkering wordt tijdelijk aangescherpt (van overheidswege), de minimumuitkering blijft gehandhaafd, met name jongeren worden nu gestimuleerd langer door te leren en ook zal er voortaan naar het huishoudelijk inkomen worden gekeken, bijv. bij thuiswonende jongeren.

Ruimte:

 • Advies Woonplan van B en W wordt besproken, gedeputeerde staten geven aan, dat er in eerste instantie altijd aan inbreiding  in de dorpen gedacht moet worden. Meine vraagt zich af of dit ook in Elsloo gebeurt is. Jan meent van wel en herinnert zich dat Ooststellingwerfs Belang er een vraag over heeft gesteld. In Elsloo willen ze een nieuw gedeelte ontwikkelen.
 • Zoals het nu lijkt is plan Hanestreek akkoord bevonden.
 • Er staat een wijziging genoemd voor de algemene plaatselijke verordening, deze heeft voornamelijk betrekking op de aanwezige bomen in onze gemeente, Jan zal dit gedeelte nog voorbereiden, het voorstel was goed, maar hij vraagt zich af of de burgers zo weten wanneer er een vergunning nodig is voor het kappen en wanneer niet of wanneer men met een melding kan volstaan volgens de Boswet.
 • Met betrekking tot de woonbestemming op de schuur van Mr. Lokstraat 2 te Ravenswoud is de ChristenUnie van mening, dat dit geen wenselijk plan en zullen dan ook tegen stemmen.

3- Ingekomen post:

De ingekomen post wordt door genomen, sommige dingen worden in de leesmap geplaatst, andere uitgeleend en van de diverse uitnodigingen wordt gevraagd wie waar heen wil en kan.
Ook worden gebrachte bezoeken behandeld waaronder Slim Makkinga

4-Rondvraag:

Ton brengt ons via de rondvraag op de hoogte van de situatie van Dhr. Mirzei, deze is erg bang mede door een gebeurtenis welke bij het sportveld heeft plaats gevonden. Meine zal navraag doen of het sociaal team van Ooststellingwerf hier ook wat in kan betekenen.
Meine geeft aan dat het contract met Laco is opgezegd en dat men afkoerst op een rechtszaak. In eerste instantie zal Laco zorgdragen dat de accommodatie blijven functioneren.

5-Sluiting:

Door middel van een dankgebed sluit Jan de vergadering op eerbiedige wijze.

 

OSO - Mensen met een beperking

12 december 2011

Als ik het woord OZO hoor, moet ik denken aan de “geheime” code die verzetsmensen in de 2e wereldoorlog in Nederland elkaar toeriepen. Het stond voor “Oranje zal overwinnen”.

Dit is echter een hele andere OSO, met een S, het staat voor “Onderling Sterk Ooststellingwerf”, een enthousiaste groep mensen met een beperking, die elkaar willen helpen en samen ook hun belangen voor het voetlicht willen brengen.

Dinsdag de 13e hielden ze een bijeenkomst in het gemeentehuis. We waren daarbij en hebben met elkaar gesproken over een aantal dingen die ze zoal tegenkomen, en waar we soms niet eens bij stil staan. Ze deden dit in de vorm van stellingen, ik noem ze even met onze reactie.

 

 1. Er moet in het verkeer meer om mensen met een beperking gedacht worden, bijvoorbeeld bij de Poiesz op het Oost moet een rotonde komen, stoepen die vol staan met reklameborden daar kan geen rolstoel of kinderwagen langs, en mensen die met keiharde muziek in hun oor lopen, zijn erg gevaarlijk omdat ze niks van het verkeer horen. Zijn we het mee eens, bedenk echter wel dat bij het plein voor de Poiesz, niet de auto’s maar de voetgangers ten allen tijde voorrang hebben. Auto’s mogen er maar 30 km per uur rijden.
  Die andere zaken moet de politie goed op letten!!
 2. Nota’s en brieven moeten ook voor de mensen met een beperking eenvoudig en duidelijk geschreven worden. De gemeente zou mensen veel meer als “klant” moeten behandelen, en als je als bijvoorbeeld als verkoper kijkt naar een klant, probeer je jezelf in te leven in zijn situatie. Je wilt hem graag wat verkopen. Nu dan is het wel heel belangrijk dat de klant “snapt” wat je wilt verkopen.
  En als je als klant “beperkt” bent, of je bent ambtenaar, of zakenman, dat maakt een heel verschil. Het zou ook goed zijn dat plannen die de groep ”verstandelijk beperkten” aangaan gewoon uitgelegd zouden worden door iemand die bij de groep langs komt.
  En mocht je een formulier niet snappen: altijd bellen, net zo lang tot het is uitgelegd.
 3. De gemeente moet meer doen om mensen met een beperking gewoon aan het werk te helpen, hoeveel werken er eigenlijk bij de gemeente.
  De wethouder weet zeker dat er in elk geval 1 werkt, hij zal het uitzoeken. Er is een regel die zegt dat bedrijven minimaal 5% mensen met een beperking in het werk moeten hebben. Dit gebeurt lang niet altijd. Wij zullen in de gemeente vragen hoe het hier zit, en of we actie kunnen ondernemen.
 4. Het zwembad in Oosterwolde moet open blijven, het is speciaal voor ons geschikt.
  Helemaal mee eens, hoewel er verschillende partijen zijn die vinden dat men in de toekomst maar in Appelscha moet zwemmen. Wij vinden dat het hier goed voor elkaar is, en dat we dat zo moeten houden. En als er in Appelscha een mooi overdekt “Tiki”bad komt voor toeristen, prima, maar dat is wat anders dan een geschikt zwembad voor mensen met reuma en dergelijke.

Het was een levendige discussie, en een leuke gezellige avond.
Wil je meer weten over deze organisatie, kijk op www.ikendesamenleving.nl

 

Dag van duurzaamheid

21 november 2011

Op de 11e van de 11e werd in Ooststellingwerf de dag van de duurzaamheid gevierd. We mochten dit niet alleen als raadslid meemaken, maar ook als gastheer. De gemeente had ons gevraagd, omdat we als groothandel in streekproducten en de enige windturbine eigenaar in de gemeente ons ook vakmatig met dit onderwerp bezig houden. Het werd een gezellige middag, een tent vulde ons emballageterrein, en de parkeerruimte was bijna te klein om alle boliden van de geachte bestuurders te stallen. Onze buurvrouw kwam met haar rollator even kijken wat er aan de hand was, maar verder was er niemand op de fiets. Goed, maar we blijven optimistisch.

Feenstra uit Haulerwijk was er met een stand LED lampjes, Cuynder was er met groenten, De Stelp uit Oldeberkoop liet heerlijke kaas proeven, en zo ontstond er een informele leuke sfeer. De gastspreker (Bouma van de vereniging kleine Friese dorpen) hield een gloedvol betoog. Duurzaamheid zit hem niet in grote dingen, die met veel marketing over ons heen gestort worden, maar vooral in het kleine. Een buurman die je onder het genot van een bakje vertelt hoe zijn zonnepanelen werken, en hoeveel hij daar al heeft overgehouden. Gezellig samen naar het werk fietsen. Samen een groentetuintje op een overhoekje.

Wethouder de Boer reikte de “duurzaamheidsprijs” uit, er was goed meegedaan aan de ideeën wedstrijd van de gemeente. Het idee voor een dorpstuin in Haulerwijk werd als beste bestempeld, en de wethouder zegde toe, om naast de prijs, ook daadwerkelijk te zullen helpen met het vinden van een geschikt plekje.

Meine Jansma

 

Begroting 2012 vv

21 november 2011

Tijdens de begrotingsbesprekingen heeft de ChristenUnie een aantal voorstellen en moties (mee) ingediend. Sommigen met succes, anderen haalden de meerderheid niet.

Een overzicht:

 • Budget maatschappelijke begeleiding.

In dit voorstel pleiten we er voor om ook in onze gemeente maatschappelijke begeleiding en opvang van mensen die “tussen wal en schip” dreigen te vallen te behouden. Dit amendement werd door de PvdA ingediend, en haalde het helaas niet.

 • Budget activiteiten jaarwisseling.

Om relletjes en vandalisme te voorkomen, krijgen diverse verenigingen een kleine bijdrage om iets leuks te organiseren met de jaarwisseling (Haulerwijk, Appelscha). Het college wilde hier mee stoppen, maar een  amendement van alle partijen, stak hier een stokje voor.

 • Bieb in Appelscha.

Ook hiervoor zou het doek vallen, een gezamenlijk amendement heeft er voor gezorgd dat de Bibliotheek in Appelscha nog een jaar vooruit kan. Ze hebben al een goed plan, om toch te bezuinigen, maar zitten nog wat met de ruimte in Riemsoord, vandaar dat ze een jaar extra tijd krijgen om de zaak op de rails te houden.

 • In stand houden preventie lessen op school.

Samen met de PvdA wilden we graag de lessen over veiligheid, voorkomen vandalisme, verslaving etcetera aan de scholen handhaven. Nu is dat minimaal geworden. Wij vinden dat zulke voorlichting zichzelf terug verdiend. Jammer genoeg vond de meerderheid dat niet.

 • Afschaffen hondenbelasting.

Ook nu heeft de ChristenUnie meegewerkt aan een initiatiefvoorstel om de hondenbelasting per 1 jan 2012 af te schaffen. D66 heeft het ingediend. Het kreeg echter te weinig steun, omdat de andere partijen deze onrechtvaardige belasting wel af willen schaffen, maar alleen als er iets anders voor terug komt. Men hoopt dat de “precario” belasting dit kan zijn.

(Precario belasting, is belasting voor bedrijven die kabels in gemeentegrond hebben)

 • Ouderenwerk.

We hebben in een motie gevraagd om het ouderenwerk, wat vrijwel afgeschaft is, in stand te houden. We kregen hierin alleen de oppositie mee. We betreuren dit zeer. Dit is een reden geweest om tegen de begroting te stemmen.

 • Monumentenbeleid.

Samen met de PvdA hebben we een motie ingediend om dit beleid goed overeind te houden, na wat discussie over en weer, is deze motie aangenomen.

 • Herplant bomen.

Samen met Groen Links hebben we hierover een motie ingediend. We willen graag dat als de gemeente bomen kapt, ze zichzelf de plicht oplegt om tot herplant over te gaan. Dit om het groene gezicht van onze gemeente te behouden. Het was geen overbodige motie, want er zijn al veel bomen geveld, die niet zijn herplant. (bijvoorbeeld de “Rendijk)

 • Natuur laten werken.

In deze motie, die door het college werd overgenomen, pleiten we ervoor om bij de ontwikkeling van Appelscha, aandacht te hebben voor de ecologische verbindingszones, in combinatie met fiets en voetpaden.

 • Politiek dichter bij de burger.

In dit voorstel vragen we het college om er voor te zorgen dat er van raadsvergaderingen ook een verslag in de krant komt. Ook hierin vonden we steun bij de meerderheid van de raad.

 • Flower Power.

Deze ludieke motie, die vroeg om meer aandacht voor bijen en vlinders in het openbare groen. Bijvoorbeeld door de aanplant van “drachtplanten” kreeg ook de meerderheid van de raad achter zich.

Kortom, het was een mooie vergadering, waarin veel van wat we graag willen, ook gehoor kreeg.

Meine Jansma

 

On(der)wijs

5 december 2011

Het dalende aantal leerlingen gaat ook onze gemeente niet voorbij, het afgelopen schooljaar sloten een basisschool in Appelscha en in Fochteloo haar deuren. Hoe gaan we hier de komende jaren mee om. In de discussie hierover wezen we op de volgende zaken die voor ons van groot belang zijn.

 • Open staan voor plannen van scholen zelf, om het leerlingen aantal te behouden.
 • Samenwerking tussen scholen altijd van “onderen” op, zodat er draagvlak is.
 • De identiteit van scholen moet goed geborgd zijn, ook bij samenwerking.
 • School meer en meer het middelpunt laten zijn van alles wat zich rond een gezin af speelt: peuterspeelzaal, naschoolse opvang, consultatiebureau, jeugdhonk, speeltuin, etc.

We vonden het samen wijs, om met de feiten die nu al duidelijk zijn, vooruit te kijken en een plan te maken, zodat mogelijke sluitingen ons niet overrompelen.

We waren het als raad ook eens dat we de “klustering” van de dorpen, zoals die in de structuurvisie is afgesproken aanhouden als uitgangspunten, als we voor samenvoeging over de dorpsgrenzen heen moeten kijken.

Menigmaal kwam in de discussie het “Zweedse model” naar voren, en hiermee wordt dan niet gezinspeeld op een prachtige vrouw, nog op een mooie auto, maar op de manier zoals ze in Zweden met het onderwijs omgaan. Daar heeft de dalende bevolking en de uitgestrektheid van het land er echt voor gezorgd dat een school het centrum van de plattelands-samenleving is, compleet met een goed georganiseerd vervoer van de kinderen.

Theda.

 

Herbenoeming Burgemeester Oosterhuis.

31 Oktober 2011

De tijd vliegt, het ene moment halen we onze kersverse burgemeester per boot binnen, en dopen we hem met Lindewater, het andere moment staat hij hier al weer zes jaar, en komt mogelijke herbenoeming ter spraken.

De ChristenUnie heeft in de vertrouwenscommissie die de commissaris van de koningin in Fryslan hierover moest adviseren zijn plaats ingenomen, en heeft met de andere leden van de commissie diverse gesprekken gevoerd met mensen uit de omgeving van de burgemeester. Unaniem zijn we tot voordracht tot herbenoeming gekomen. Als ChristenUnie fractie zijn we blij met onze burgemeester. Toen we indertijd de profielschets opstelden, kwamen we uit bij een: burgervader, iemand die bruggen kon bouwen, die de economie een stimulans kon geven, iemand die zijn netwerken in de politiek had. En als we terug kijken, zien we een burgemeester die: tussen de mensen staat, opduikt als bakkersknecht bij de opening van het museum in Makkinga, als ober in Kompaan, die vanuit zijn agrarische achtergrond dicht bij de boeren staat, die er gewoon zelf is bij jubilea van burgers, die zelf zo nodig de plooien glad strijkt als het gaat om het werven van bedrijven. Maar ook iemand die door ons als raadsleden, direct in de wandelgangen aanspreekbaar is en waardering geniet van de ambtenaren. Kortom, hij is één van ons geworden.
Als ChristenUnie fractie wensen we hem ook Gods zegen toe in de periode die we ingaan.

Meine Jansma

 

Opheffing Raadswerkgroep Millennium

31 Oktober 2011

Een fors aantal jaren geleden heeft de raad op initiatief van GroenLinks en de ChristenUnie een werkgroep ingesteld die zich bezig moest houden met het dichterbij brengen van de Millenniumdoelen, zoals die binnen de VN zijn vastgesteld. Het laatste jaar mocht ik daarvan de voorzitter wezen.

We hadden een ambitieus 10 punten plan opgesteld, en waren flink op gang met de uitvoering ervan. Uitvoering, het woord zegt het al, steeds liepen we er tegen aan dat zodra er zaken concreet gedaan moesten worden, we de actieve hulp van het college nodig waren. Immers uitvoering van raadsbesluiten is een zaak van het college. We dachten dit op te lossen door te vragen om een bevoegd ambtenaar aan onze werkgroep toe te voegen. Dan kon hij, wat wij met elkaar bedachten, via het college zoals het hoort tot uitvoer brengen. Alle pogingen om hiervoor medewerking te krijgen, zowel door mij, als door mijn voorganger stranden. Voor mij een reden om begin september het voortbestaan van de werkgroep, alsmede mijn voorzitterschap ter discussie te stellen. De raad heeft nu besloten om de werkgroep op te heffen, en de taken onder te brengen bij de stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf. We hebben hier vrede mee, en zullen nauwlettend volgen, of datgene gebeurd waar we ons met elkaar toe verplicht hebben.

Meine Jansma

 

t’ Brand weer.

20 september 2011

Tijdens de behandeling van de begroting van het IBOW, de afkorting van de gezamenlijke brandweer van Oost en West-Stellingwerf, hield de burgmeester een vurig pleidooi voor het zoveel mogelijk handhaven van de huidige brandweer met zijn vrijwilligers en kazernes. Een pleidooi wat door ons geheel ondersteund wordt, maar wat wellicht door regelgeving van de rijksoverheid wordt overruled. Zij willen Nederland indelen in “Veiligheidsregio’s” waarbij veel van de huidige bevoegdheden van een burgemeester en lokale commandanten zullen worden ondergebracht in een overkoepelend orgaan.

Het geeft ons grote zorgen, te meer omdat we hiermee ook slachtoffer worden van de problemen die in de stedelijke gebieden wel spelen, maar hier niet of nauwelijks. Terwijl andere zaken die hier van levensbelang zijn, zoals de brandweer-vrijwilligers op de tocht komen te staan. We hebben dan ook een motie ingediend, die door de hele raad is ondersteund, waarin we de 2e kamer en de verantwoordelijk minister oproepen om bij de vaststelling van de nieuwe wet, meer rekening te houden met vrijwilligers, en meer invloed op het beleid te geven door de gemeenten. Alleen zo houd je gemotiveerde mensen, korte lijnen, en een brandweer die betaalbaar blijft. In onze gemeente kost de brandweer zo’n 38 euro per hoofd van de bevolking, er zijn vele gemeenten waar dit het dubbele is.

Meine Jansma

 

Verslag fractievergadering ChristenUnie dd 7 september 2011

 

Verslag fractievergadering ChristenUnie
7 september 2011, kamer 7 Gemeentehuis Oosterwolde

 

1-Opening:

We lezen Hebreen 12:10-14 en een stuk uit een dagboek hierbij; is gewoon geloven niet genoeg? Hoort de heiliging wel zo bij ons, zonder heiliging zal niemand de Here zien. Heiliging wil zeggen je leven wijden aan God, zowel passief als actief, het betekent dat ieder een beslissing moet nemen.

2-Commissie Welzijn:

De stukken voor de komende commissievergadering worden besproken, onder andere:

 • WMO commissie, zij stellen voor om zorgontvangers, na of tijdens de ontvangen zorg c.q. aanpassingen te vragen of alles naar tevredenheid is verlopen, verloopt of functioneert. Binnenkort moet de gemeentepolitiek kiezen of ze voor dit soort van nazorg is. De ChristenUnie, juicht deze vorm van nazorg van harte toe! Ook zal er navraag worden gedaan in het overleg naar de groene kaart, dit is een soort handleiding van de zorg in onze gemeente, zodat het voor inwoners duidelijk is waar ze voor welke vragen terecht kunnen.
 • De ChristenUnie zal tevens laten weten de bezuinigingen op het vrijwilligerswerk zoals de Bijspringer te betreuren.
 • Eveneens vindt de ChristenUnie dat de mantelzorgers beter geïnformeerd of begeleid moeten  worden op het zgn. respijtverlof, dit is zeer belangrijk werk, het respijtverlof maakt het mogelijk dat een mantelzorger er eens een tijdje tussenuit kan in dat geval zorgt de gemeente voor vervanging voor de mantelzorger.
 • Theda zal ook vragen waarom of het zolang duurt voordat er een (verplicht gesteld) GGD-bezoek plaats vindt bij nieuwe gastouders, is dit misschien omdat de gemeente deze kosten moet betalen?
 • De rekenkamercommissie heeft aanbevelingen inzake de WMO in hun rapport gezet, de ChristenUnie onderschrijft deze, vele zijn al eerder door de ChristenUnie zelf genoemd met name dat men actiever deel moet nemen in de WMO-raad!
 • Tevens zijn we benieuwd naar de vorderingen van de Jeugdraad in onze gemeente, wat is er inmiddels gebeurd en wat zijn de toekomstplannen?
 • Voor wat betreft de drie B’s (Bosbad, Boekhorst en Bongerd) is de ChristenUnie met vele andere partijen van mening dat zij zich niet kunnen vinden in het streefbeeld zoals dat er nu ligt. We verwachten een aangepaste versie.
 • Caparis: er is een soort strippenkaart gelanceerd voor de dorpen waarin zij Caparis opdracht kunnen geven voor het doen van kleinere klussen in de dorpen, een prima plan! Al is de ChristenUnie  van mening dat Caparis wel behoorlijk duur is in vergelijking met andere instellingen, zijn er misschien ook alternatieven in de markt? Kan en mag dit onderzocht worden?

3-Commissie Planning en Control:

 • Meine heeft de Visie van de Friese Waterlinie gelezen en vind het jammer dat er in de toekomst geen gelden meer beschikbaar zijn voor het promoten van deze prachtige route. De Friese Waterlinie is de vroegere borstwering tegen Bommen Berend, de lager gelegen stukken land werden toen onder water gezet en dit in combinatie met schansen en forten moest Bommen Berend destijds keren. Voor toeristen is het prachtig dit te bekijken, hij gaat door een groot deel van ons land. Ooststellingwerf heeft wel bijgedragen aan het onderzoek en totstandkoming van het boekje maar haakt vanaf nu wegens financiële redenen af, erg jammer!
 • MOP: Men is van plan om van de € 890.000,-- euro welke gepland was aan onderhoudswerkzaamheden € 620.000,-- te schrappen, dit is volgens de ChristenUnie veel te rigoureus, te meer daar het achterstallig onderhoud hiermee op gaat lopen tot 2,2 miljoen euro.

4-Verslaglegging bezoeken:  

Meine stelt voor dat bezoeken door de fractie gebracht aan bepaalde vergaderingen of evenementen even per mail gemeld en verslagen worden, dit kan kort. Mochten er dan vragen over zijn, dan kan het altijd nog in een fractievergadering besproken worden.

5-Ingekomen post:

De ingekomen stukken worden besproken en behandeld, er word bedacht wat wijsheid is t.a.v. sommige poststukken. Ook wordt er afgesproken wie de ChristenUnie vertegenwoordigd op welke bijeenkomst, want ja wij laten graag hier en daar ons gezicht zien!

6-Uitgaande post, interne zaken:

Er wordt nog even gebeld of er zaterdag a.s. een ChristenUnie -BBQ is ten huize van de familie Rouwhorst, hier zou sprake van zijn geweest, helaas berust dit op een misverstand. 

7-Rondvraag:

We vragen ons af wanneer Ton weer in ons Friese land is, Meine zal hem eens even bellen. De laatste berichten ontvangen per ansichtkaart zijn positief!

8-Sluiting:

Sjoukje sluit de vergadering. 

 

MOP

10 september 2011

Weet u wat “mop” is?
In gemeenteland is het geen goeie grap, maar de Meerjarige Onderhouds Planning van de wegen, een heel serieuze zaak. Hij moet opnieuw opgesteld worden voor de komende jaren. En hoewel het college zich er aanvankelijk zelf mee wilde redden, heeft de raad toch aangedrongen op behandeling. Gelukkig maar. Want als je ziet hoeveel geld daar op bespaard gaat worden (ruim 600.000 EURO per jaar) weet je zeker dat het niet goed komt met het onderhoud van onze wegen.

Het college constateert dat ook zelf, ze heeft het over een achterstallig onderhoud van 2,2 miljoen EURO in 2017. En om nu te voorkomen dat het een chaos wordt wil men door jaarlijks goed te inspecteren, steeds daar waar het ontoelaatbaar slecht is gaan repareren. Voor de korte termijn zijn dat “de Harken”, de “Klokhuisdijk”, de “Oosterhuisweg”,  “Laag- en HoogeDuurswoude”, en de “Vaart Noordzijde”, alsmede een aantal fiets en voetpaden.

Wij hebben grote problemen met deze opstelling, omdat het niet goed onderhouden van wegen de verslechtering versneld. Bijvoorbeeld een gat, wat je niet repareert zal zorgen dat door inwatering en vorst, de hele wegfundering op die plaats wordt aangetast.

Alsof je een huis goed kunt onderhouden als je zo nu en dan een rot plekje even aanstipt. Voor de gemeente geldt in onze ogen: “Het huis van de schilder mag niet bladderen”.

Meine Jansma

 

Het hutje in de bomen

2 september 2011

Een andere zaak is die van dat hutje in Haulerwijk. Ergens achter een huis, hebben een aantal jongeren een hut gemaakt, die half over een dichte gemeentesloot heen hangt. IJverige plantsoen medewerkers zagen het, en melden het zoals het hoort aan de gemeente. Deze liet er geen gras over groeien, en maande terstond tot afbraak en opruimen van het bouwsel.
Tja, en daar zit je nu als raadslid. De bouwers en hun ouders kwamen om hun beklag te doen. En natuurlijk heeft de gemeente gelijk: Als er klachten zijn, afbreken die handel. Maar die waren er niet. Het gaat hier ook niet om een zuipkeet. Het houdt de jongens wat van de straat, en ze zitten er heerlijk te chillen. (wat zulks dan ook wezen moge).
Ik moest even terug denken aan mijn eigen jeugd, ook wij hadden een hutje, in een bos in Frieschepalen. Wat hebben we er een plezier aan beleefd. Hebben we het als gemeente nu zo dicht getimmerd, dat er voor hun niets te timmeren over blijft?

Meine Jansma

 

Crossen op de brommert

2 september 2011

 De vakantie is weer voorbij. Het raadswerk kan weer op volle toeren beginnen. We zijn als fractie ook in de vakantie stand-by geweest, maar het echt doorvorsen van nota’s en rapporten blijft dan gelukkig achterwege. Toch zijn er een paar zaken, waar we ons nog even in verdiept hebben: Er is een stevige klacht binnen gekomen van een omwonende van motorcross terrein “Prikkendam” bij Nijeberkoop. Een typische uitvoeringszaak, waarin gekeken moet worden of de regels die in de vergunning staan ook nageleefd worden. En los van het feit dat we al dat geknap op die cross brommers, brandstof verspilling noemen, kunnen we het toch ook wel billeken dat er een groep jongeren is, die dit prachtig vinden. Ook hun moet je toch gunnen dat ze met hun hobby bezig zijn.

 

Bijeenkomst 12 September

Op een bijeenkomst van de ChristenUnie op 12 september 2011 zal een lid van onze fractie – William Higgins –  spreken over:
 

       Islam, bedreiging of uitdaging!

De avond begint om 20.00 uur en dan staan de deuren van de kruiskerk voor u open.
(adres: Valkeniersweg 3 te Haulerwijk)
Na de pauze zal er een verslag zijn van het bestuur en de fractie over de afgelopen periode.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Ook vrienden, buren en anderen zijn van harte welkom.


 

Het bestuursakkoord

4 juni 2011

Als voltallige raad hebben we uitgesproken dat we niet in kunnen stemmen met het bestuursakkoord wat de VNG met het rijk en de waterschappen heeft gesloten.

Het betreft hier een vrij omvangrijke overeenkomst waarbij over veel onderwerpen afspraken zijn gemaakt tussen gemeente, landelijke, provinciale overheid en waterschappen. Zo zal de gemeente steeds meer zaken regelen over werk, helpen van mensen met een “beperking”, jeugdzorg en gezondheidszorg. Omdat we dichter bij de mensen staan kunnen we dat beter en effectiever doen, is de veronderstelling. Dit klopt ook wel, maar het moet tegelijk voor zo ontzaglijk veel minder geld, dat je gewoon uit kunt rekenen dat je dik tekort komt om deze taken over te nemen. Alle afdelingshoofden hebben daarom unaniem geadviseerd om het akkoord niet te bekrachtigen.

Neem alleen al de instandhouding van Caparis.
Omdat het voor ons als ChristenUnie heel belangrijk is dat juist de zwakkeren in de samenleving de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en dat het een kerntaak van de overheid is om erop toe te zien dat het hen goed gaat, konden we niet anders dan hierin de adviezen van de ambtenaren te volgen.


Meine Jansma

Ps. Inmiddels hebben we begrepen dat zeer vele gemeenten (2/3) een dergelijke opstelling gekozen hebben, en we gaan er dan ook vanuit dat er opnieuw op basis van argumenten overlegd gaat worden, om zo toch tot goede afspraken te komen.

 

Weg met bomen

19 April 2011

In de besluitenlijst van B&W vonden we een bijzondere opmerking. Het college heeft besloten om vanwege kostenbesparing dode bomen langs de wegen niet meer te vervangen door nieuwe. Ook wanneer bomen gekapt worden, zullen er geen nieuwe bomen voor in de plaats gezet worden. We zijn hier erg van geschrokken, omdat we van mening zijn dat op zo’n wijze de mooie lanen een langzame dood sterven. We vinden dat nieuwe inplant tot het gewone onderhoud behoord. We hebben een motie ingediend om het college terug te roepen van dit dwaze voornemen. Groen Links en de PvdA gingen er pal achter staan, alleen de collegepartijen en D66 vonden (dus een meerderheid) de bezuiniging zo gek nog niet.

De woordvoerder van D66 de heer Munting verwoorde het zo: “de meeste ongelukken gebeuren door mensen die tegen een boom rijden, geen bomen, minder ongelukken”. Daarbij voorbijgaand aan de nuttige functie die laanbomen hebben voor de verwerking van CO2, als groene longen van een dorp.

Of bomen de verkeersveiligheid in gevaar brengen, of ze juist het achterliggende gebied bij calamiteiten beschermd is een vraag waar ik nog wel eens een boom over wil opzetten.

Meine Jansma

 

Boere(n)streek

15 maart 2011

De Boerestreek is de open wonde van Appelscha. Sinds Duinenzathe er vertrokken is, zijn al vele pogingen gedaan om er weer leven in de brouwerij te krijgen. Tot nog toe zonder voldoende succes. De gemeente heeft besloten om zich het lot aan te trekken, en samen met een aantal andere organisaties is er een soort “Masterplan” opgesteld. Er is een ontwikkelagenda, maar er zat geen schot in. Ondernemers weten niet wat de gemeente wel en niet wil. Een paar nieuwe ondernemers die wat op wilden zetten, hebben elders hun heil gezocht, moedeloos als ze werden van afwachten en besluiteloosheid. Eindelijk lijken er andere tijden aan te komen. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum -als dat financieel kan- bij Terwischa weghalen, en in op de Boerestreek situeren. Het zou mooi zijn, maar we moeten het nog zien. We hebben de gemeente nadrukkelijk gevraagd om al die plannen en plannetjes die er al liggen, nu ook op tafel te leggen voor nadere uitwerking. Alleen een bezoekerscentrum is niet genoeg, sterker nog…zelfs als er geen bezoekerscentrum komt zullen op korte termijn andere zaken, mogelijk moeten zijn. En daarbij denken we niet alleen al “wellness” waar in de plannen zoveel aandacht voor is. Ook de nazaten van Domela Nieuwenhuis en de ridders van de Blauwe knoop, zullen in Appelscha hun geschiedenis moeten kunnen vinden, en zich hier thuis voelen. De gemeente vraagt een krediet om bestemmingsplannen zo te wijzigen dat het kan, wij vonden dat een paar jaar geleden al, dus hebben nu voorgestemd.

 

Mahatma Gandhi, Domela Nieuwenhuis en de ChristenUnie

28 februari 2011

Mahatma Gandhi (1869-1948) is een man geweest die, door zijn liefde voor bijna al wat leeft en zijn indrukwekkende streven om, via geweldloze weg, onafhankelijkheid te verkrijgen van het toenmalig Brits Indië (= het huidige Pakistan, India, Bangla Desh, Sri Lanka en Birma), wat uiteindelijk in 1947 gelukte, zeer grote sporen nagelaten in de wereldgeschiedenis. Zijn onbaatzuchtige inzet is het begin geweest van de totale dekolonisatie. Aan Mahatma (wat betekent “Grote Ziel”) werden eens 2 vragen gesteld.

De 1e vraag was:
Wie of wat heeft de grootste indruk gemaakt in uw leven?
Gandhi (zelf Hindoe) zei zonder aarzeling direct: “Jezus”.

De 2e vraag was:
Wie of wat heeft de slechtste indruk gemaakt in uw leven?
Gandhi antwoordde, weer zonder aarzelingen, direct “De Christenen”

Hoe kan dat? Dit grote verschil?
Het schijnt dat Gandhi, met name door zijn verblijf in Zuid-Afrika en in Europa, in plaats van een geordende vredevolle “christelijke” maatschappij, alles aantrof behalve dat. Voortrekkerij, corruptie, uitbuiting, haat, onderdrukking, overheersing, egoïsme, geldzucht, machtsmisbruik, oorlog en noem maar op. Gandhi kende de boodschap van Jezus uit de Bijbel, maar de uitwerking die hij meemaakte was catastrofaal.

Ook bij ons in Ooststellingwerf en naburig Drenthe kennen we dit maar al te goed, als we onze geschiedenis met “Het Veen” er op naslaan. Voor mij ligt een boekje uit 1980, met de veelzeggende titel: Het Veen, natuurlijk en menselijk moeras. Als je het leest en de foto’s op je in laat werken, word je er zowat misselijk van. Het is niet te geloven dat dit zo kon gebeuren en dat deze mensonterende toestanden nog geen 100 jaar achter ons liggen. (kijk ook maar eens in het fotoarchief van het Drents museum te Assen). Hoe is dit ooit mogelijk geweest? En bij zoveel onrecht en uitbuiting kwam de kerk niet (of bij uitzondering) te hulp, of erger nog: Ze hielp doorgaans mee om deze wantoestanden te consolideren.

Geen wonder dat mannen als Domela Nieuwenhuis, hier terecht de aandacht kregen, want hij sprak het onrecht, en daarmee de volksziel aan. Deze dominee had gedesillusioneerd de kerk verlaten wegens haar “on-Bijbels” gedrag. In 1879 schreef Nieuwenhuis zijn boek “Afscheid van de Kerk”. Maar had hij ook Jezus afgeschreven? In 1886 schreef hij het pamflet: “Met Jezus voor of tegen het Socialisme” en keerde zich daarmee tegen het Marxisme, waarbij hij zich baseerde op het allereerste Christendom zoals in de Bijbel beschreven staat in Handelingen 2. Domela Nieuwenhuis gaf aan dat hij wel sterk in Jezus was blijven geloven.

Net als Domela Nieuwenhuis zag ook Gandhi de grote levenswaarde van wat Jezus deed, wie hij werkelijk was en wat hij voor ogen had. Ook Gandhi herkende in Jezus veel van zijn eigen zieleleven zoals: God die waarheid is. Hij wilde God volledig dienen en onverdroten strijden tegen het kwaad, zonder haat tegen de boosdoeners, hij wilde leven in eenvoud en onbaatzuchtige plichtsbetrachting. Jezus gaf hem nog zicht op hoe echt in het leven te staan: Hebt Uw vijanden lief, en bid voor degenen die je vervolgen. Heb God lief met geheel je hart, ziel, kracht en verstand en Uw naaste als uzelf, aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten.

Een nieuw leven geef ik u, namelijk heb elkander (= elk ander) lief , zoals ik U liefheb. Zo lief, dat hij zelfs zijn eigen leven gaf (onder zware pijn en foltering) voor allen die een nieuw leven willen beginnen met hem. In principe dus ook voor Gandhi en ook voor U. Het is dan ook geen wonder dat Gandhi van Jezus zei: Dis is mijn mooiste ervaring in geheel mijn leven.

Jezus heeft nog veel meer gedaan en gezegd, en heeft ons als de trooster, de Heilige Geest beloofd, die ons alles in herinnering zal brengen wat Jezus ons geleerd heeft, zoals: Waarlijk God dienen is omzien naar weduwen, wezen, vreemdelingen en hulpbehoevenden in hun nood. Laat U hierin leiden door de Heilige Geest die u liefde, kracht, wijsheid en inzicht geeft. De vrucht van de Heilige Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Wij als leden en medewerkers van de ChristenUnie willen in ons leven en in ons doen en laten graag een reflectie zijn van deze Jezus. Wij vinden het zeer de moeite waard om Hem op deze manier - ook in de politiek - te dienen en hem te kennen en de beleven als Heer en Heiland, Redder en Verlosser en schenker van nieuw leven door zijn Geest.

Kerk of geen kerk, waar u ook vandaan komt, doet er niet toe.
Maar Jezus kennen en doen wat Hij ons zegt, dat heeft echte waarde.

Als u dat ook zo beleefd, wilt u ons dan meehelpen door de ChristenUnie te steunen. Door voor hen te bidden, door u aan te sluiten, door hen uw stem te geven. In de 2e kamer, hier in de gemeente, maar ook in de provincie.

De vrede en de liefde van de Here Jezus zij rijkelijk met u allen.

Ton Hofland
Fractiemedewerker van de ChristenUnie Ooststellingwerf.
Adres: Wiltingerweg 24; 8426 DN Appelscha; tel. 0516-588211

 

Verkiezingsavond

28 februari 2011

Op 28 februari hebben wij een verkiezingsavond gehouden in “De Miente”.

Onze voorzitter Willem Schaaij opende de vergadering en sprak een bijzonder welkom uit naar volgende kandidaten uit onze gemeente, Henk Dongstra (kandidaat voor PBF), Teus Dorrepaal (kandidaat voor CDA) en Wiebo de Vries (kandidaat voor ChristenUnie). Vanuit andere partijen waren er geen Ooststellingwerfse kandidaten in het forum. VVD heeft afgemeld vanwege andere verplichtingen.

Onder leiding van de voorzitter kregen de drie kandidaten verschillende onderwerpen voorgeschoteld door zowel voorzitter als vanuit het publiek. Zo werd gevraagd aan de kandidaten wat hun standpunt is met betrekking tot:

 • Natura 2000 (grenzen van natuurgebieden / nationale parken
 • Aanleg Spoorlijn Groningen-Heerenveen
  • ChristenUnie is voor
  • PBF, CDA hebben nog twijfels.
 • Motivatie PBF over lijstbinding met VVD: Technisch (min of meer toevallig VVD), niet op basis van inhoud of ideologie volgens Dongstra.
 • Fusie versus samenwerking van gemeenten in Friesland.
  • Allen voor samenwerking.
 • Fusie versus zelfstandigheid 3 noordelijke provincies.
  • Vanuit de zaal deed een van lid de Partij Van Het Noorden actief mee in de discussie over dit onderwerp. PvhN wil één noordelijke provincie. De kandidaten niet.
 • Ontsluiting Ooststellingwerf, N381 met 2 rijstroken of 2x2 rijstroken
  • PBF voor 2x2baans tot Drentsche grens
  • CDA voor 2x2baans tot Donkerbroek
  • ChristenUnie voor 2-baans zonder kruisingen.
 • Inmenging landelijke politiek bij provinciale verkiezingen.
  • Wie stemt kandidaten Eerste Kamer? (nu staten leden). 
  • PBF wil dat door raadsleden laten doen.

 

Politieke avond in Ooststellingwerf

18 februari 2011

Wat heeft Fryslân in de Stellingwerven te zoeken? Moet Ooststellingwerf fuseren? Moet Fryslân fuseren?  Wat doen we aan de werkgelegenheid in Fryslân? En hoe zit dat met Agrariërs die in Natura-2000 gebieden boeren?

Over deze en andere stellingen, hopen de aspirant-statenleden met elkaar in debat te gaan. De ChristenUnie organiseert deze politieke avond, in samenwerking met CDA en PBF. Hiervoor is ook de (plaatselijke) pers uitgenodigd. De volgende drie kandidaten, allen woonachtig in de gemeente Ooststellingwerf, zitten in het forum:

ChristenUnie (lijst 6): Wiebo de Vries
CDA (lijst 1): Teus Dorrepaal
Plaatselijke belangen Friesland (Lijst 9):
Henk Dongstra


Een avond waarin het publiek de provinciale belangen vanuit heel verschillende gezichtshoeken geschetst ziet worden, maar wel met de nuchtere stellingwerver ondertoon.

Hou de provincie in de gaten,
Stem stellingwerf in de staten!

De avond wordt op 28 februari 2011 gehouden in De Miente, Snellingerdijk 39 te Oosterwolde, aanvang 20.00 uur.

 

Even voorstellen, kandidaat PS Fryslân

18 februari 2011

Als betrekkelijke nieuweling in de politiek is mij gevraagd om mij aan u voor te stellen. Van die gelegenheid maak ik dan ook graag gebruik. Mijn naam is Wiebo de Vries en woon in Donkerbroek. Door de aanleg van een weg ben ik in aanraking gekomen met eerst de ChristenUnie van de gemeente Ooststellingwerf om vervolgens de bakens te verzetten naar de provinciale fractie van de ChristenUnie Fryslân. Deze stappen hebben mijn politieke ambities doen aanwakkeren. Na een gesprek met de selectiecommissie in augustus vorig jaar was voor mij de verrassing groot dat ik op plek 5 van de lijst terecht kwam. Door het wegvallen van de nummer 3 op de lijst ben ik een plek opgeschoven en sta inmiddels op plek 4. Voor de ChristenUnie breekt een spannende tijd aan: stijgen we van de huidige 3 zetels van nu naar 4? Wie zal het zeggen…

U zult zich wellicht afvragen waarom de keus voor een politieke partij is gevallen op de ChristenUnie.  We zijn de provinciale campagne ingegaan met de leus:  Ik geloof en ik geloof in Fryslân. Dat geeft voor mij precies aan waarom ik voor de ChristenUnie heb gekozen. Ik vind het belangrijk dat het christelijke geluid in de politiek hoorbaar is en blijft. Wij staan voor ons christelijk geloof. Juist in deze tijd waarin de tegenstelling op scherp worden gezet. Fryslân moet een mooie plek zijn om te (blijven) wonen. ChristenUnie Fryslân staat voor een goed woon- en leefklimaat en versterking van de economie op het platteland. Daarnaast heeft de provincie een recreatieve aantrekking en is er nog veel natuur. Ook kent Fryslân nog een groot aandeel agrariërs. Voor deze boeiende en soms tegenstrijdige onderwerpen wil ik mij de komende jaren van harte inzetten. Naast deze punten wil de ChristenUnie Fryslân natuurlijk veel meer. Download ons verkiezingsprogramma op www.fryslan.christenunie.nl of kijk op onze campagnesite www.geloofinfryslan.nl. Op de laatste site kunt u aangeven wat u belangrijk vind. Dit betekent voor ons belangrijke informatie, waar wij mee aan de slag kunnen. Mede door uw steun kunnen wij het christelijke geluid met de nodige passie in Fryslân blijven doorgeven.

Dus als u gelooft en gelooft in Fryslân stem dan op 2 maart 2011 lijst 6: ChristenUnie.

Wiebo de Vries
Donkerbroek

 

UMTS mast in Appelscha

U kent ze wel, die hoge masten met al die deksels en broodtrommels opzij. In Oosterwolde staat er één achter het oude postkantoor, en ook in Appelscha staat er één bij de “Steegdenhal” in de buurt.

De schaduwzijde van onze moderne techniek. We internetten heel wat af, en hebben allemaal een mobieltje. Daarvoor zijn heel veel van deze masten nodig. In Appelscha moest de mast vervangen worden, nu willen ze hem hoger maken en een stukje opzijschuiven. Op zich niet zo erg, maar….. Het is wel een uitgerekend moment om te overwegen deze mast iets verder van de woningen af te plaatsen.

Hoewel de meningen over de risico’s verdeeld zijn, vind men in het Europese parlement dat ze 400 meter uit de bewoning moeten staan. Een groep bewoners in Appelscha heeft dit uitgezocht, en dringt ook sterk aan op verplaatsing van de mast. Bij het college is een stemming van: had je maar eerder om moeten denken, we hebben vergunning gegeven, en komen er niet op terug.

We vinden dit jammer, vooral omdat er wel mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld achter Duinenzathe. We zullen de komende tijd kijken hoe we samen met anderen (de PvdA denkt er bijvoorbeeld net zo over) dit toch op een betere manier kunnen oplossen. (het aanspreekpunt van de actiegroep in Appelscha is Sieny Huizinga 0516-431774)

 

Fietspad Molenweg Oosterwolde

28 januari 2011

Verschillende wegen in Oosterwolde zijn aan vernieuwing toe. Een aantal jaren geleden hebben we daar een plan voor gemaakt. Hierin geven we antwoord op de vraag hoe de wegen er in de toekomst uit moeten zien. Toekomst? Nee, steeds als er een weg aan de beurt is wordt er naar dat plan gekeken. We hebben met elkaar besloten om de wegen “Shared Space” te maken. Wat is dat? Je gaat een weg, straat of plein zo inrichten dat je zo weinig mogelijk verkeersborden nodig hebt, en dat de weg zelf aangeeft waar ze voor bedoeld is. Een weg door een woonerf, moet a.h.w. zodanig zijn dat men niet snel wil of kan rijden.

Voorbeelden zeggen meer dan 1000 worden. Kijk eens naar het plein bij het Oost voor de Poeisz, het plein bij de Brink, de Pyramide midden op de weg bij de Roggeberg in Appelscha.

Situaties die je een beetje onzeker maken, en waardoor je oogcontact zoekt met andere bestuurders, om te bepalen wie het eerst mag. En toegegeven, sinds in Drachten, Siegerswoude, Oosterwolde en vele andere plekken de wegen zo zijn ingericht, zijn er veel minder ongelukken met ernstige afloop. Blij? Ja, maar het moet niet doorslaan. Wij vinden bijvoorbeeld dat je niet overal de strepen van de weg moet halen. Met name bij mist is dit levensgevaarlijk voor ouderen. Wij vinden ook, en zo kom ik bij het kopje wat hierboven staat, dat het fietspad dat langs de molenweg vanuit Appelscha het eerste stuk in Oosterwolde, gewoon moet blijven. De aanwonenden willen het graag en voor de fietsers vanuit Appelscha naar bijvoorbeeld het Stellingwerf College blijft het een stuk veiliger.

Shared space, prachtig, maar met beleid.

 

Verkiezingsborden

22 januari 2011

Nadat in 2000 de verkiezingsborden uit het dorpsbeeld verdwenen, lag er nu een voorstel van Ooststellingwerfs Belang om ze weer te plaatsen. Het kan nog net, als we snel zijn, voor de statenverkiezingen. Als ChristenUnie waren we indertijd met D66 en Groen Links tegen de afschaffing, we hebben nu ook voor dit voorstel gestemd, en tot onze blijde verassing was iedereen nu voor.

Natuurlijk hadden de tegenstanders indertijd gelijk met hun argumenten dat het geld kost en dat toch ieder wel weet dat er verkiezingen zijn. De kranten, radio en TV ze schenken ruim aandacht aan de verkiezingen. We hebben echter gezien wat het betekende, zonder borden de verkiezingen in. Overal hingen de posters. Op lantarenpalen, op verkeersborden, een slordig geheel. Maar het gaat ook dieper, we leven in een democratie, en dat ervaren we als een ongelofelijke zegen. De vrijheid van meningsuiting, de mogelijkheid om zelf –van welke richting je ook bent- mee te praten en mee te besturen, we kunnen het niet genoeg waarderen. En daarom is het van het grootste belang dat er aandacht voor verkiezingen is, schreeuw het maar van de daken, en laten we als partijen ook onze uiterste best doen om anderen op te wekken van hun recht om mee te praten, gebruik te maken.

In het midden van ieder dorp staat naast kerk en kroeg een bord met daarop de namen van hen die hun best willen doen om Fryslân een mooie leefbare provincie te houden. U mag in vrijheid kiezen, want wat u stemt op 2 maart, is minder van belang dan dat u stemt.

 

Fractie en bestuur

19 januari 2010

In 2010 zijn er enkele personele veranderingen geweest bij bestuur en fractie.

Onze voorzitter - Matthijs Zwart - kon het werk voor het bestuur niet meer combineren met zijn baan en heeft zich daarom teruggetrokken. Willem Schaaij heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat voor het voorzitterschap. Op de binnenkort te houden ledenvergadering zal hij worden voorgesteld.
Ook heeft de fractie versterking gekregen. Piet Staat heeft zicht beschikbaar gesteld en draait momenteel mee als aspirant fractielid.

Willem Schaaij                                  Piet Staat

 

Moet Laco stoppen?

15 januari 2011.

Al bijna 5 jaren exploiteert de firma Laco in opdracht van de gemeente Sporthal De Bongerd in Haulerwijk, Zwembad De Boekhorst in Oosterwolde en het Bosbad in Appelscha. We hebben er al eens wat vragen over gesteld, met name omdat we constateerden dat er in Haulerwijk nogal wat klachten waren. De klachten daar werden opgelost, en natuurlijk is er wel eens wat. Met name het meningsverschil over warmtekracht koppeling, (een ingewikkeld verhaal over wie wat moest doen) legde zijn schaduw over de relatie. Echt grote problemen die met de dienstverlening en dergelijke te maken hebben, zijn we niet tegen gekomen. Toch wil de gemeente het contract, waarvan de proeftijd nu afloopt, stoppen. Geen probleem toch? Daarvoor is toch de proeftijd?
Nee, het ligt ingewikkelder: De gemeente heeft in haar opzeggingsbrief allerlei redenen aangevoerd waarom ze willen stoppen, behalve de echte. Laco doet het niet goed, komt afspraken niet na, maakt geen goede plannen zegt de gemeente. Allemaal flinterdunne argumenten, stokken om de hond te slaan, zegt de ChristenUnie. Wat is dan het echte argument?
De gemeente kan de kosten die het openhouden van deze drie voorzieningen met zich mee brengen de komende jaren niet meer betalen zegt ze. En daarom moeten we nu van het contract af, nu de proeftijd erop zit. Maar in het contract staat, als Laco er geen zootje van maakt, dit automatisch met 15 jaar wordt verlengd. En daar wringt hem de schoen.
Kort door de bocht gezegd: Je moet of zeggen dat laco het slecht gedaan heeft, of je zit er voor 15 jaar aan vast, en dan zit je financieel klem. Wij vinden de opstelling van de gemeente oneerlijk. Bovendien kom je op die manier bij de rechter terecht, dat verlies je (naar mijn inschatting), en voor je het weet, heb je tonnen aan schadeclaims aan de broek, met verbitterde mensen en lachende advocaten.

En dit alles over de rug van de mensen die in dienst zijn van het zwembad en de sporthal.

Hoe het volgens ons moet:
Heel simpel, met de echte argumenten om de tafel met Laco. Kom je er niet uit, dan via een bemiddelaar de zaken oplossen (mediation heet dat, het staat zelfs in het contract). We hebben deze visie ook nadrukkelijk neergelegd bij college en raad.

 

Het Woonplan

7 januari 2011.

Het college presenteert deze week het nieuwe WOONPLAN. Een plan waarin wordt aangegeven waar, hoe en hoeveel de gemeente de komende jaren wil bouwen. U kunt dit plan ook downloaden van de website van de gemeente (www.ooststellingwerf.nl) . De ChristenUnie is best tevreden met het plan. Er is extra aandacht voor de senioren en voor starterswoningen. Er mag in de dorpen beperkt worden gebouwd. Inbreiding, is eigenlijk altijd goed. (Inbreiding is het bouwen van woningen in de bebouwde kom als vervanging voor bijvoorbeeld een oud schoolgebouw of een fabriek). Men wil heel veel in samenwerking met plaatselijke belangen en plaatselijke aannemers doen, dit vinden we een prima punt. We gaan ons best doen om het aantal inwoners op peil te houden. Best een hele opgave in een tijd van krimp. Het zwaartepunt komt te leggen bij Oosterwolde, Appelscha en Haulerwijk, ook geen probleem.

 Natuurlijk hebben we ook wat verbeterpunten die we hierover ook naar voren zullen brengen:

 • Kijk niet alleen naar het aantal, maar ook naar de kwaliteit en duurzaamheid.
 • We hebben wat bedenkingen tegen de plannen om al (grote) stukken aangekochte gemeentegrond die tegen een dorp aan liggen, ook vol te bouwen.
 • Haulerwijk noord, waar nu de volkstuintjes zijn is daar een voorbeeld van.
 • Ook zou er wat meer positieve aandacht mogen gaan naar mensen die een boerderij of ander agrarisch gebouw willen ombouwen tot woning/appartementen.
 • We willen immers graag dat het platteland niet verloederd.