Jaar 2009

Campagne data

- 20 febr. straat campagne in de grootste dorpen,
            zoals met paard en wagen door Oosterwolde, Appelscha en Fochteloo.
            met de auto in de andere dorpen.                      
- 22 febr. verkiezingsavond in de Enter te Haulerwijk aanvang 20:00 uur
- 27 febr. reserve dag voor straat campagne.
-  3 maart verkiezingen.  Stem ChristenUnie. Voor vervoer of een machtiging kunt u een beroep doen op leden van bestuur en fractie. Zie adres en telefoonnummers elders op deze site.
 

Persbericht


De ChristenUnie Ooststellingwerf heeft op 19 november 2009 haar verkiezingsprogramma gepresenteerd aan de leden.

De fractievoorzitter Meine Jansma heeft het verkiezingprogramma 2010-2014 toegelicht en besproken met de aanwezigen. Het verkiezingprogramma bestaat uit 3 hoofdthema’s (Dienstbare Overheid, Duurzame Leefomgeving en een Bloeiende Samenleving) met elk weer enkele subthema’s.

Door inbreng van leden zijn enkele actiepunten verduidelijkt, ondermeer door enkele praktijkvoorbeelden toe te voegen. In totaal zijn er ruim 160 actiepunten opgenomen in het verkiezingprogramma. Zo wil de ChristenUnie ondermeer de regeldruk voor bedrijven en burgers verminderen, de afstand tussen politiek en burger verkleinen, harde aanpak van vandalisme, huidige brandweerkazernes handhaven, minder dure advies rapporten door externe bureaus, geen afbraak van woningen aan de Moskampweg, de voorzieningen in dorpen handhaven door multifunctionele gebouwen (dorpshuis, bibliotheek, school, sport, etc), milieubewust werken en vervoer, bestaande industrieterreinen instandhouden en ruimte geven voor combinatie wonen en werken, geen industrieterrein aan Nanningaweg en goede voorzieningen voor jeugd en gezinnen.

Als Christenunie zien we de komende bestuursperiode met frisse zin tegemoet, we menen een goed programma te hebben en hopen er flink werk van te kunnen maken. U kunt zelf zien wat u ervan vindt, eind week 49 staat het volledige verkiezingprogramma op deze internetsite.

 

Begrotingsraad

November 2009

Donkere wolken pakken zich samen boven gemeenteland. De inkomsten dalen, mede doordat de landelijke overheid bespaart. Toch willen we de begroting sluitend houden. En ook willen we de leefbaarheid van de gemeente overeind houden. We willen er zijn voor de mensen die het financieel of lichamelijk zwaar te verduren hebben. Dat vraagt extra alertheid, want voor je het weet breek je af wat je hebt opgebouwd, en kleed je de voorzieningen uit. We vonden een aantal voorstellen van het college daarom onverteerbaar. De bezuinigingen op dorpshuizen en maatschappelijke opvang. Een paar voorbeelden van onaanvaardbare besparingen. Het niet verder mee werken aan een vorm van een multifunctioneel centrum in Elsloo, is een directe aanslag op de leefbaarheid. Natuurlijk moet er bespaard worden, ook wij willen rond kunnen komen. We hebben tal van mogelijkheden voorgehouden. Besparen op dure onderzoeken, minder vaak naar de rechter, minder inhuur van externen, vereenvoudiging van regelgeving, zo maar een paar voorbeelden. Gelukkig werd tijdens de vergadering de “soep niet zo heet gegeten, als ze werd opgediend”. Bij een aantal onderwerpen konden we de scherpe kantjes eraf halen. Het geheel echter bleef in onze ogen onder de maat. We hebben duidelijke alternatieven aangedragen. Vandaar dat we ons fiat niet aan de begroting hebben gegeven. Toch zullen we het college op een positieve manier blijven volgen, opdat we ook in deze economisch moeilijke tijd, niet tegen elkaar krakelen, maar schouder aan schouder staan, om onze gemeente te dienen. We hebben daarbij alle ambtsdragers Gods zegen toegewenst.

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Oktober 2009

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 staat al weer voor onze deur.
Het bestuur en de fractie zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen van deze verkiezingen. Omdat dit veel tijd en voorbereiding vergt van bestuur en fractie zijn we op zoek naar leden en vrijwilligers die ons kunnen helpen en steunen in de verkiezingstijd. Ook zijn we nog altijd op zoek naar nieuwe leden. Staat u achter het beleid van de ChristenUnie en wilt u lid van de ChristenUnie worden of wilt u meer weten, mail uw vraag dan door naar een van de bestuursleden.

 

Nieuws van het bestuur.

Oktober 2009

Het doet ons goed u te kunnen mededelen dat het bestuur van de ChristenUnie Ooststellingwerf weer compleet is.Vanaf heden ziet het bestuur van onze kiesvereniging er als volgt uit:

Voorzitter:  Matthijs Zwart
Secretaris: Harrie Rouwhorst
Penningmeester: Ab From
Promoter: Dirk Mollema
Algemeen lid: Ton Hofland


De adresgegevens van de bestuursleden kunt u vinden op onze site onder vereniging/bestuur.
Heeft u vragen over de ChristenUnie Ooststellingwerf dan kunt contact opnemen met één van bestuursleden of fractieleden.

 

Fietspad Rolpaal-Veenhuizen

September 2009

Wethouder van Weperen maakte ons de afgelopen week blij, door te melden dat de financiering en de grondverwerving voor het doortrekken van het fietspad van Haule naar Veenhuizen rond waren. Ja, dat nog dit jaar de schop in de grond gaat. Als er één stuk weg is waar we ons jaren voor hebben ingespannen is dat dit stuk. De ontbrekende schakel in de fietsverbinding tussen Heerenveen en Assen. Prachtig.

 

Kamelenmarkt Appelscha

Augustus 2009

Er is de laatste tijd weer veel te doen over de kamelenmarkt. U weet wel, die markt op het terrein tegenover Duinen-Zathe. De heer Dijkstra die de markt exploiteert kreeg eerst geen vergunning, maar na tussenkomst van de commissie van Bezwaar, werd hem toch vergunning verleend voor een aantal jaren. Nu dreigde er een nieuwe dwangsom, omdat hij voor de karren een bouwvergunning aan moest vragen. We vonden dit geen correcte gang van zaken, en hebben zowel achter als voor de schermen gevraagd om zo kort voor het sluiten van het seizoen geen procedures meer op te starten, en dan de winterperiode te gebruiken om te komen tot een goede oplossing. (de gemeente wil graag de grond hebben voor parkeerterrein).
We waren dan ook blij om te horen dat het college dit advies heeft opgevolgd.
Er zal nu een mediator komen die probeert deze winter een goede oplossing te vinden.

 

WMO beleid

Juni 2009

We hebben nogal wat kritiek op de uitvoering van het WMO beleid. Het WMO beleid is het beleid wat de thuishulp en verstrekkingen als scootmobielen etc. regelt. We vinden het te mager, te klantonvriendelijk, op plekken onrechtvaardig. Het gaat hier om de zwakken in de samenleving, waarvoor we zorg mogen hebben, de mensen die ons land hebben opgebouwd. Het is een ereplicht om voor hun welbevinden te staan. We hebben een aantal verbetervoorstellen ingediend. Vooral samen met het CDA. Hun portefeuillehoudster mevrouw Hoogenberg, is ervaringsdeskundige in de thuiszorg, en weet als geen ander wat er schort.

Hieronder in vogelvlucht de door ons, of de mede door ons ingediende voorstellen.

  1. Geld anders verdelen, minder voor het bureau, meer voor handen aan het bed. Aangenomen door de meerderheid.
  2. Klant-tevredenheid moet omhoog, afhandelen aanvragen binnen 4 weken. Aangenomen.
  3. Overbruggingsregeling bij overlijden van partner. Aangenomen.
  4. Woonzorgzone’s waarin wonen en zorg dicht bij elkaar zijn. Aangenomen.
  5. WMO beleid integraal ontwikkelen, dat wil zeggen bij alle beleid wat je maakt rekening houden met de gevolgen voor de WMO. Aangenomen.
  6. Keuzevrijheid van vervoer, de taxi is nu goed geregeld, en het openbaar vervoer slecht, laat de mogelijkheid voor de taxi daarom bestaan. Aangenomen.
  7. Gesplitste indicaties zoveel mogelijk tegengaan, dus streven naar één hulp, en niet meerdere personen, de ene voor het huishouden, de ander voor de medicijnen. Verworpen.
  8. Wanneer men 75 jaar of ouder is, niet iedere keer opnieuw kijken of het nog wel nodig is, de hulp gewoon voor onbepaalde tijd geven. Verworpen, vindt men te duur.
  9. Als mensen niet gemakkelijk naar het Stip kunnen komen, dan naar de mensen thuis toegaan voor de gesprekken en de aanvraag. Aangenomen.

De conclusie mag zijn dat we samen met anderen een echte bijstelling ten goede hebben kunnen bewerken. Nu kijken hoe het in de praktijk uitwerkt.

 

Groen moet je doen

Juni 2009

Tijdens de raadsvergadering van 23 juni werd het Milieubeleidsplan besproken. We vonden het wat aan de magere kant, maar zei de wethouder, dat was niet erg. Er zouden nog mogelijkheden genoeg komen om het concrete invulling te geven. We moesten dit meer als een raamwerk zien. Hij was ‘de boer’ op geweest met de grote zandloper, en daar hebben verschillende burgers hun idee in gedaan. We hadden, samen met Groen Links en Ooststellingwerfs Belang 15 punten ingediend die we graag uitgevoerd willen hebben. We hebben ze ter plekke in de zandloper gedaan. De wethouder deed de toezegging ze bij de invulling te betrekken. Verder dienden we met Groen Links en Ooststellingwerfs Belang een motie in, om er dan, indien nodig, wel geld voor uit te trekken bij de begroting. Deze motie werd aangenomen.

 

Evaluatie verkiezingsprogramma 2006

24 juni 2009

Tijdens de ledenvergadering hebben we de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma van 2006 geëvalueerd. In totaal hadden wij 26 speerpunten. Van 14 speerpunten hebben wij ons doel gerealiseerd en van 4 speerpunten is ons doel gedeeltelijk gerealiseerd. Hiermee kunnen we stellen dat we voor 70% onze doelstellingen zijn gerealiseerd gedurende de afgelopen 3½ jaar.

Klik hier voor het overzicht van alle speerpunten

Eind augustus starten we met het schrijven van het verkiezingsprogramma voor 2010. Als u belangrijke onderwerpen weet of als u mee wilt helpen verzoek ik u contact op te nemen met een van de fractie of bestuursleden. Dit mag ook per email.

 

Uitnodiging Informatieavond

Op DV dinsdag 23 juni 2009 is er een informatieavond van de ChristenUnie voor zowel leden als belangstellenden.

Plaats:

Brede school de Samensprong
Laweijstraat 10, Haulerwijk

Aanvang:

20:00 uur (Zaal open vanaf 19:30)

In 2010 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Wij zijn al gestart met de voorbereidingen, maar willen vooraf ook graag met u in gesprek. Op deze avond kunt u kennismaken met onze huidige fractieleden. Tevens is Piet Adema aanwezig. Hij is gedeputeerde namens de ChristenUnie in onze Provincie Fryslân. Hij zal spreken over zaken die voor onze regio van belang zijn.

Wij rekenen op uw aanwezigheid.
Voor vervoer kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden, zie adres en telefoonnummers elders op onze site.

 

De N381, weg van Drachten naar Emmen

21 april 2009

Tijdens een extra raadsvergadering op 7 april heeft de gemeente over de N381 gesproken. Er zijn een aantal studies gedaan hoe deze weg te verbeteren. De provincie had deze studies aan de gemeente ter beoordeling voorgelegd. Het college stelde na een heroverweging voor om het tracé te kiezen waarbij in Donkerbroek een aquaduct zou komen die de Opsterlandse compagnonsvaart over de N381 moet leiden. Hoewel wij eerder bij de provincie een ander plan hadden neergelegd, vonden we in dit tracé zoveel van onze punten terug dat we, om als gemeente een zo groot mogelijke eenheid te zijn, dit hebben ondersteund. We hebben tevens een motie ingediend omdat er in het hele tracé op sommige punten nog duidelijke tekorten zitten.

a.    De ontsluiting en aansluiting van Haulerwijk en Waskemeer is nog niet goed geregeld. We willen daar eerst een goed plan voor hebben.

b.    Alleen een aquaduct kan betekenen dat de sportvelden en het landgoed Ontwijk geïsoleerd komen te liggen van het dorp Donkerbroek. Daarom pleiten wij voor een verdiepte ligging van de N381, waardoor de Herenweg er op maaiveld nivo overheen kan, en een fly over bij de aquaduct, waardoor ook fietsers en voetgangers zo kunnen oversteken naar de sportvelden.

c.    We vinden verder dat de oversteken voor landbouwverkeer, recreatie en het wild ter hoogte van het Drents Friese Woud nog onvoldoend geregeld is. Daar moeten meer, hogere en ook voor landbouwverkeer toegankelijke onderdoorgangen komen.

De punten b en c werden raadsbreed ondersteund, en het college zal in de onderhandelingen met de provincie er dan ook alles aan doen om dit te realiseren. Voor de betere ontsluiting van Haulerwijk en Waskemeer konden we helaas geen meerderheid krijgen. Jammer want zo houd je sluipverkeer in de kleine dorpen.

 

Nieuw bungalowpark bij Roggeberg

14 maart 2009

De gemeente wil de Roggeberg toestemming geven om in het stuk bos, wat tussen de roggeberg en de N381 ligt nog eens 40 vakantiebungalows te bouwen. We hebben daar ernstige bedenkingen tegen. Hetzelfde gebied staat al jaren op de kaart als een ecologische verbindingszone, (dat is een “weg” waarlangs dieren ongehinderd van het ene naar het andere bos kunnen komen). Er zou hiervoor dan maar een strookje van 10 m. overblijven. Immers aan dezelfde kant van de N381 gaat de Hildenberg fors uitbreiden. We hebben problemen met de steeds verder gaande verstening van dit gebied. In onze opvatting stonden we echter samen met Groen Links, tegenover de meerderheid.


Centrumplan Oosterwolde

14 maart 2009

We zijn blij met al de plannen die er ontwikkeld worden voor een mooier centrum met meer leven en omzet. Onze grote zorg is echter dat het steeds weer bij plannen blijft. Ieder wacht op elkaar, er wordt nauwelijks doorgepakt. We hebben volop onze bijdrage geleverd, samen met Ooststellingwerfs Belang hebben we concrete voorstellen gedaan, waarbij morgen de schep al in de grond kan. Koop de slooppanden van de Jonge Poerink op, geef een tuincentrum en een grote winkelketen de mogelijkheid om hier, zo dicht bij het centrum, zich te vestigen.

 

Woningbouw

14 maart 2009

In de diverse uitbreidingslocaties van de gemeente is men uitgegaan van ruim 400 nieuw te bouwen woningen. We vinden dit gezien de huidige krimp van de bevolking onverantwoord. Het is nu al heel moeilijk om huizen aan de man te brengen. Kijk maar eens naar de Melkweg in Oosterwolde. We pleiten voor meer afstemming op de echte vraag. Dan zou het best eens kunnen dat we op het terrein oud-Venekoten minder woningen gaan bouwen, en meer kleine ondernemers die graag bij het bedrijf willen wonen hier de ruimte geven. We betreuren het ten zeerste dat het college tot nog toe zo star vasthoudt aan haar oorspronkelijke inzet. Als het tij verloopt, moet men de bakens verzetten.

 

Subsidie

10 februari 2009

Subsidie.
In de commissie van 3 februari bespraken we het subsidiebeleid van de gemeente. We hebben stevige kritiek, vooral omdat de gemeente het instrument van de subsidie eigenlijk louter wil gebruiken om het gemeentelijke beleid vorm te geven en te ondersteunen. Jammer, wij hadden liever gehad dat er ook wat objectieve criteria waren opgesteld, waaraan je subsidie zou kunnen toetsen. Ook vinden we het een gemiste kans dat er geen geld beschikbaar is om projecten te ondersteunen die Ooststellingwerf als millennium gemeente zouden helpen met het uitvoeren van de doelstellingen die daaraan verbonden zijn. We hebben immers raadsbreed besloten dat we millennium gemeente willen zijn.

 

De Paarse krokodil

10 februari 2009

Of hoe verminder je de regeldruk van de gemeente.
Tijdens de commissie van 10 februari was dit een belangrijk onderwerp. Allemaal zijn we het er over eens dat er wat aan de regeldruk gedaan moet worden. De wethouder legde vooral de nadruk op het beter “communiceren” van bestaande regels. Door goede uitleg, kun je veel misverstanden voorkomen. Dat is ook zo, maar in onze ogen moet het verder gaan. Er zijn zoveel regels waarvan nut en noodzaak bijna niet is uit te leggen. Die moet je gewoon schrappen. Het is mooi dat er een meldpunt bij de gemeente is waar burgers kunnen klagen over de regelgeving, maar dat is niet genoeg. Nog onlangs stelden we nota’s vast als bijvoorbeeld de “Kampeerverordening” en de “Reclameverordening” die veel overbodig knellende voorschriften bevatten. Er is moed voor nodig om die tegen het licht te houden, en de onzin er uit te halen.
Theda heeft voor onze fractie zitting genomen in de werkgroep die zich hier mee bezig gaat houden.

 

Een brug te ver

13 januari 2009

Er is in 2005, een beetje tegen onze zin een proef gestart met de zondag bediening van de bruggen over de turfroute. Nu is er een evaluatie geweest, en het bleek dat per jaar nog geen 40 boten de sluizen extra passeren. Het college stelt dan ook voor om de het experiment te stoppen. Het gaat hier om meerkosten van €6000,00 per jaar. Klaarblijkelijk zijn de turfroute vaarders niet zulke gehaaste typen, en liggen ze zondags gezellig in Appelscha aan de wal.

We ondersteunen het college hierin van harte.


Hondenpoepbeleid

13 januari 2009

Het college stelt voor om hier meer aandacht voor te hebben. In Oosterwolde zuid is een succesvolle proef gestart met z.g. bello’s, een soort vuilnisbakje met zakjes voor de hondenpoep. Gebleken is dat de overlast door deze uitwerpselen sterk is gedaald.

Het college wil dergelijke voorzieningen wel in heel Oosterwolde en in de grote buitendorpen treffen. Prachtig, we vonden immers dat de hondenbelasting afgeschaft moest worden, en als men dat niet wil, dan ook daadwerkelijk aan dit soort zaken besteden. En ja, de meerderheid van de raad ziet in de hond nog steeds een klein melkkoetje.


De Puist van Venekoten noord

13 Januari 2009

We vinden de situatie rondom het oude Jonge Poerink complex een aanfluiting voor de gemeente. We hebben meermalen aangedrongen op definitieve sloop van dit geheel, want het is een gevaarlijke bouwval aan het worden. Het college schuift dit steeds voor haar uit, omdat men met plannen aan het ontwikkelen is om de industrie uit te plaatsen, en hier woningen neer te zetten. Jammer, want ook als je wilt bouwen, en dat kan nog jaren duren, moet hij er weg.

Daarom is het beter dat zo gauw mogelijk te doen, voor de veiligheid en voor het aanzicht.


Industrieterrein wordt woonwijk?

13 januari 2009

Er ligt een zeer ambitieus plan om Venekoten Noord om te vormen tot een woongebied, met ruimte voor ruim 200 woningen. Er is echter een te kort van vele miljoenen euro’s, ook als rijk en provincie bij springen. Terwijl de laatste maanden ook de huizenmarkt stagneert, kijk maar eens hoe moeilijk het is om bestaande locaties (melkweg) aan de man te brengen.

Het lijkt daarom niet goed om hierop verder te borduren.

De ChristenUnie heeft goede voorstellen voor dit gebied.

1.       Maak op een groot gedeelte van het terrein de combinatie wonen & werken mogelijk.

2.       Doe iets met de vaart aldaar, een haventje met een horecagelegenheid en andere faciliteiten.

3.       Op het terrein is plaats voor een mooi groot tuincentrum, iets wat in Oosterwolde ontbreekt.

4.       Maak een mooie vloeiende overgang naar het stationsgebied, zodat het één geheel is.

5.       Laat de geschiedenis van de tramlijn niet verloren gaan, maar benadruk die juist.

We hebben overleg met andere fracties om te kijken in hoeverre we hier daadwerkelijk mee aan de gang kunnen.Hebt U ook ideeën, en wilt U mee denken, reageer dan op dit onderwerp.


 

Coffeeshop in Oosterwolde?

 

22 november 2008.

Over dit onderwerp heeft het college een discussie nota gemaakt. De raad is verdeeld, wij zijn heel duidelijk over dit onderwerp. We hebben daarover een notitie geschreven, die U kunt opvragen. Geen coffeeshop in onze gemeente. In het kort onze argumentatie:

1.    Er zijn geen cijfers bekend waaruit zou blijken dat er noodzaak is.

2.    De achterdeur van de shop is per definitie crimineel. (Legale leveranciers bestaan niet)

3.    Drempelverlaging stimuleert verslaving.

4.    Strijd tegen alle soorten verslaving is gemeentelijke prioriteit.

5.    Er is geen draagvlak onder de bevolking. Zie enquête in de Nieuwe Ooststellingwerver.

6.    Stellingwerf College is vanuit de verantwoordelijkheid die zij voor hun jongeren voelen tegen.

7.   Door het verkrijgen te vergemakkelijken krijg je meer verslaafden, overlast en vandalisme. Dat mogen we de jongeren en de ouderen niet aandoen. 

 

 

Brief over Coffeeshop aan CDA.

De ChristenUnie Ooststellingwerf heeft het CDA alhier een brief gestuurd over het coffeeshop beleid. We uiten daarin onze zorgen over de mogelijke vestiging, en roepen het CDA op om net als in Dokkum en Sneek, alles in het werk te stellen om dit te keren. We wijzen daarin ook op het landelijke beleid van het CDA, waarin partijvoorzitter Van Geel en minister Donner een pleidooi houden om coffeeshops op termijn te sluiten.

 

Afschaffing Hondenbelasting

 

4 november 2008

Samen met Ooststellingwerfs Belang heeft de ChristenUnie een motie ingediend om de hondenbelasting af te schaffen. De redenen hiervoor waren in het kort de volgende. Bijna 40% van de opbrengst gaat naar de kosten voor de inning. Slechts 10% is daadwerkelijk bestemd voor honden (poep) beleid. De rest gaat in de algemene reserve, een gewone belastingheffing dus. Zij het dat ze door een klein deel van de burgers wordt betaald.
Helaas steunde de meerderheid ons niet, de belasting werd zelfs fors verhoogd. 

 

PS
Wij zouden geen problemen met deze belasting hebben als de opbrengst in zijn geheel ten goede
zou komen aan het beleid, ze zou dan veel lager uitvallen, en meer effect hebben

 

 

 

Bezuinigingen begroting 2008

 

4 november 2008

De ChristenUnie heeft zich gekeerd tegen de totale uitkleding van de Stichting Welzijn Ouderen Ooststellingwerf. Juist in een tijd van vergrijzing, kan deze stichting, die zijn sporen in het verleden ruimschoots heeft verdiend, een belangrijke rol spelen.

Scala verricht met diverse projecten van jongerenhulp en begeleid wonen een belangrijk werk. We willen dit ook voor de toekomst hier behouden, zodat het dichtbij huis en persoonlijk blijft. Het college wil deze taken wegbezuinigen, maar moet op last van de meerderheid hier eerst mee verder.