Jaar 2013

fractievergadering 11 december 2013

11 december 2013, kamer 7 Gemeentehuis Oosterwolde
Aanwezig:Theda Zuidema, Meine Jansma, Jan Meijer, Nelleke Staat en Sjoukje Froentjes.

1-Opening:
Meine leest eerst een stukje uit de bijbel en later een bijbehorende verklaring uit een dagboekje, in het stukje gaat het over het verhoor van de apostelen, soms lijkt ook ons politieke werk op evangeliseren, waarom is zus of zo jouw standpunt, waarom heb je juist dát gedaan of na gelaten. Je kan er wel eens naar gevraagd of zelfs om uitgelachen worden. Bedenk dan dat je het niet voor jezelf doet, maar om Hem, je doet het ergens voor en dat mag je steunen en voor ogen houden.

2- Verslag vorige vergadering:
Er is van de vorige vergadering geen verslag gemaakt.

3- Bezochte vergaderingen:
De gehouden ledenvergadering is als waardevol ervaren, we praten er als fractie nog even over door.

 1. Meine was aanwezig bij de uitreiking van de certificaten welke 12 inwoners kregen omdat zij de opleiding ‘Buurtbemiddelaar’ hebben gedaan. Het is de bedoeling dat zij tussen buren en politie in komen te staan. Zij zijn op afroep beschikbaar en de bedoeling is doordat de afstand tot elkaar te verkleinen en er meer zaken in de kiem gesmoord kunnen worden.
 2. Nelleke doet verslag van de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang in Haule, er was een grote opkomst, hier waren veel vragen/opmerkingen over verkeersveiligheid, met name strepen op de weg en de snelheid waarmee door het dorp gereden wordt. Ook de verbinding Fochteloërveen, via Blauwe Bos naar Bakkeveen is besproken, men zou het ook daar betreuren als er een fietspad in deze verbinding zou verdwijnen.
 3. Jan heeft de bijeenkomst over papierloos vergaderen bijgewoond, er waren maar weinig raadsleden aanwezig, het ging met name over de verschillen tussen twee methodes, waarschijnlijk krijgt deze bijeenkomst nog een vervolg op het presidium.

4- Raadsvergadering 17 december:
Diverse agendastukken worden besproken, onder andere; de visienota over de scholen van morgen. Ook wij vinden het jammer dat er niet grondiger onderzoek is gedaan, naar wat de ouders en hoe de ouders het in de toekomst graag geregeld zouden zien. Er zijn sterke aanwijzingen dat de enquête maar erg summier is verzonden. Dat de ouders wél betrokken zijn toont het grote aantal aanwezigen bij het behandelen van de nota in de raadscommissie. We bespreken de nota en komen tot de conclusie dat we erg graag zouden zien dat de christelijk identiteit van scholen ook in geval van samenwerkingsverbanden gehandhaafd kan blijven. En zouden het mooi vinden dat er in elk cluster zoals er vier zijn in onze gemeente een christelijke school zou blijven.

Ook het gezondheidsbeleid wordt besproken, het is weinig ambitieus, men wil graag dezelfde lijn doorzetten om te komen op het Fries gemiddelde. Wij zouden het op prijs stellen dat we de lat iets hoger zouden leggen en zaken als eenzaamheid, welke als vervelend wordt ervaren, zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen, waar mogelijk in samenwerking met kerken e.d.

Tevens worden nog diverse andere zaken besproken waaronder de APV (Algemene Plaatsverordening) en de Streekagenda.

5-Verkiezingen:
De voorbereidingen voor de verkiezingen en de bijbehorende campagne zijn gestart, vandaar dat ook dit agendapunt behandeld moet worden. De volgende vergaderingen van de fractie zullen plaats vinden in de afzonderlijke dorpen van Ooststellingwerf, inwoners kunnen deze dan bijwonen en eventueel vragen stellen. Diverse praktische zaken worden eveneens besproken.

6-Voorstel Facebook:
Meine stelt voor om een kleine serie ‘wapenfeiten’ kenbaar te maken via onze Facebookpagina, immers aan de vruchten herkent men de boom en het is fijn dat als iemand vraagt naar wat de ChristenUnie heeft bereikt, dan kan je men hier ook op wijzen.

7-Ingekomen stukken:
Diverse brieven en uitnodigingen worden besproken en verdeeld.

8-Rondvraag:
Sjoukje: Er vindt op 3 maart 2014 een verkiezingsdebat plaats in de Enter te Haulerwijk, plaatselijk belang van Haulerwijk zou het erg op prijs stellen dat ook de ChristenUnie daarbij vertegenwoordigd wordt.

9-Sluiting:
Door middel van een dankgebed sluit Nelleke op eerbiedige wijze de vergadering.
De volgende fractievergadering zal, onder voorbehoud, zijn op donderdag 9 januari 2014


Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Kandidaten Gemeenteraadverkiezingen 2014

Donderdagavond - 27 november 2013 – is tijdens de ledenvergadering van ChristenUnie Ooststellingwerf de kandidatenlijst voor de gemeenteraadverkiezingen 2014 besproken.

Meine Jansma uit Haule is unaniem verkozen tot lijsttrekker. Hij is momenteel ook voorzitter van de fractie en tevens raadslid voor de ChristenUnie. Dit wordt voor hem de 4e termijn. Op de tweede plaats staat Sjoukje Froentjes-Heida uit Haulerwijk. Zij draait inmiddels ruim een jaar mee in de fractie. Jan Meijer uit Fochteloo staat wederom op de derde plaatst. Hij werkt al sinds 2002 in de fractie en raadscommissies. Op de vierde plaatst een nieuwkomer, namelijk Nelleke Staat uit Oosterwolde.

Meine Jansma zit in het midden op de foto

Momenteel heeft ChristenUnie één zetel in de raad en we hopen op een tweede zetel bij de verkiezingen in maart 2014.

Op dezelfde ledenvergadering is ook het verkiezingsprogramma besproken.

Met vriendelijk groet,

Harrie Rouwhorst
Secretaris van het bestuur


 

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Download hier ons verkiezingsprogramma 2014-2018 in PDF:


Wie wordt de nieuwe Ton Hofland (15 nov 2013)

Nee, dat zeggen we helemaal verkeerd.

Ja, Ton was jarenlang een zeer gewaardeerd lid van de ChristenUnie fractie van de gemeente Ooststellingwerf.  Met veel betrokkenheid, kennis en kunde. Maar, nu Ton afscheid neemt, willen we natuurlijk graag weer iemand erbij. Een broer of een zus, het maakt niet uit. En of u nu in het vluchtelingen werk zit, leraar of huisvrouw bent, het is niet belangrijk. Het gaat erom dat u betrokken Christen bent die met ons de weg wilt wijzen die Jezus ons eerst heeft voorgeleefd en die in heel de Bijbel terug te vinden is.

Zeg niet te gauw dat het besturen van deze gemeente een ver van mijn bed schouw is. De landelijke overheid heeft beslist dat ze heel veel taken afstoten aan de gemeente, omdat die dichter bij de mensen staan. Meer dan ooit tevoren beslist ze nu over dingen die u direct raken. Jeugdhulp, de zorg, de uitkeringen, de armoedebestrijding, het milieu ......

God laat ons leven in een demokratie waarin we samen mogen beslissen. Waarin we als Christenen de kans krijgen om iets van die goede regels die Hij ons geeft, door te geven. Daardoor worden mensen echt gelukkig. En of het nu gaat om hulp aan vluchtelingen, het buiten de deur houden van een coffeeshop, het opkomen voor Gods schepping.....

We mogen al jaren als ChristenUnie rijk gezegend werken.

Een leuk team van vrijwilligers waarvan Ton er een was. Kom over en help ons, het zal je ongeveer 1 avond per week kosten. Je kunt voor 20 november contact opnemen met onze secretaris.(h.rouwhorst@hccnet.nl). En natuurlijk willen Ton en/of Meine graag even vrijblijvend langskomen om uit te leggen wat je er van mag verwachten.

O, ja op woensdag 27 november 2013 vanaf 19.30 hebben we een vergadering in De Miente (Snellingerdijk 39 te Oosterwolde), we zullen daar onder andere ons verkiezingsprogramma toelichten, ook daar bent u van harte welkom.

 Namens ChristenUnie.
Ton Hofland.
Meine Jansma. 0516.577731  (meinejansma@gmail.com


Diep geworteld - 5 nov. 2013

We likken onze wonden, of beter gezegd: we kalefateren huis en erf weer op. De storm van afgelopen week heeft  flink huisgehouden. Mensen van gemeente, brandweer, politie en Staatsbosbeheer werkten schouder aan schouder om alles begaanbaar te houden en te krijgen. En niet te vergeten wat een burenhulp. Hulde, storm maakt saamhorig! Viel u verder nog wat op? Zag u dat bomen die diep geworteld waren of waar veel andere bomen omheen stonden het er naar verhouding beter af brachten?

Ik wil dit als voorbeeld gebruiken voor de situatie waarin we als samenleving nu verkeren. De Koning zei het al in de troonrede:  de verzorgingsstaat is voorbij, we gaan naar een participatiemaatschappij. In gewoon Stellingwerfs: een maatschappij waarin familiebanden en noaberschap weer een belangrijke rol krijgen in mantelzorg en andere vormen van onderlinge hulp. Op zichzelf geen slecht ontwikkeling, een overheid van "u vraagt, wij draaien" kent als keerzijde een oppervlakkige maatschappij waarin velen op zichzelf gericht zijn. En dan komt de storm van de recessie en velen raken ontworteld. Een samenleving waarin we er in verbondenheid voor elkaar zijn is veel hechter en natuurlijker. De overheid geeft de verantwoordelijkheid voor welzijn en werk van de hele samenleving terug aan de gemeente. Of beter gezegd aan de gemeenschap. Een speerpunt voor ons als ChristenUnie om te zorgen dat er niemand arm, eenzaam of ongeholpen is in onze gemeente.

Hoe doen we dat als politiek?
We gaan natuurlijk deskundigen aan het werk zetten, nota's schrijven, verordeningen maken, budgetten vaststellen, maar er is meer nodig. Politici en ambtenaren moeten diepgeworteld raken in de samenleving die ze dienen, alleen dan kunnen ze de noden die er leven en het kwaad dat gesticht wordt onderkennen en op juiste waarde schatten. Rond de zwakken heen staan, zodat de ergste storm gebroken wordt. Daarom vinden wij het bijvoorbeeld zo belangrijk dat ambtenaren in eigen gemeente wonen. Hier ligt een prachtige uitdaging juist voorde ChristenUnie, die in Jezus het volmaakte voorbeeld hebben van onbaatzuchtige liefde.

Nog een even een vraag. We zijn bezig met het schrijven van ons verkiezingsprogramma. Zijn er onderwerpen waarvan u als lezer zegt: dit zou de ChristenUnie toch eens op moeten pakken, laat het ons dan weten. meinejansma@gmail.com.

Ook in mijn leven heeft het flink gestormd dit jaar. Ik mocht echter mensen en fractiegenoten om me heen hebben die rondom me stonden, daarom kon ik overeind blijven. Sterker ik heb er veel zin in om u als u dat wilt samen met de "Gideonsbende" van de ChristenUnie ook na de verkiezingen te blijven dienen. In het vertrouwen, zoals we dat zondag in de kerk zongen:

"Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer
Leg maar gewoon je hand, in die van onze Heer"

 Meine Jansma.

(Facebook: ChristenUnie Ooststellingwerf.)


verslag fractie vergadering ChristenUnie, 11 september 2013

kamer 7 Gemeentehuis Oosterwolde, aanwezig Theda Zuidema, Meine Jansma, Jan Meijer, Ton Hofland, Harrie Rouwhorst (bestuur) en Sjoukje Froentjes.

1-Opening:

Meine leest eerst een stukje uit Exodus 3 1-10 en later een bijbehorende verklaring uit een dagboekje. In Exodus 3 gaat het over de brandende braamstruik, in slechte perioden vragen we ons wel eens af of God er wel is, zou Mozes zich ook wel eens zo gevoeld hebben? Hij was al 40 jaar weg, maar zo nu blijkt was God al die tijd zijn volk niet vergeten, Hij wachtte op het juiste moment  en komt zelfs heel dichtbij Mozes. God geeft Mozes hele concrete aanwijzingen zodat er een eind aan de  ellende van zijn volk zal komen. In het besef van de aanwezigheid van onze God opent Meine de vergadering. “Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft zijn geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige” en verklaart erbij, zoals voor de weduwe uit het Bijbelgedeelte moet worden gezorgd moet dat ook voor het eigen gezin, de tijd waar in we leven wordt steeds meer individualistisch, wij zullen het goede voorbeeld moeten geven ook aan onze kinderen, de woorden van Paulus zijn duidelijk…

 2- Verslag vorige vergadering:

Het verslag van de vorige vergadering wordt akkoord bevonden.

3- Bezochte vergaderingen:

 1. Meine en Willem (Schaaij) hebben de bijeenkomst inzake de luistercampagne bijgewoond, bij punt 5 zal dit nader worden besproken.
 2. Meine, Jan en Theda hebben de bijeenkomst inzake de presentatie van de 21 (deel)plannen voor Venekoten/centrum in Oosterwolde bijgewoond. De plannen lijken erg mooi, het is ook erg belangrijk om ze uit te voeren nu er geld beschikbaar voor is. In de pauze van de vergadering zullen we ze nader bekijken en ook zal er een delegatie van de ChristenUnie naar de informatieavond gaan op 10 oktober as.

4- Raadsvergadering 17 september:

Diverse agendastukken worden besproken, onder andere; of het wenselijk is dat er in onze gemeente geboord mag worden naar schaliegas, hoewel dit nu nog niet concreet aan de orde is, willen we toch ons standpunt kenbaar maken, net als de provinciale afdeling van de ChristenUnie zal ook in Ooststellingwerf men tegen de boringen zijn. Dit allemaal naar aanleiding van een brief van Stichting Schaliegas Vrij. Eventueel schaliegas, zit erg diep, om het er uit te halen, is erg duur en zo vraagt de fractie zich af, moeten we dat willen? Er zijn ook nog andere mogelijkheden om energie op te wekken, bijv. door zon en wind.

De ChristenUnie in Ooststellingwerf wil instemmen met het bestemmingsplan van de Boerestreek in Appelscha. Ze zal niet instemmen met het verstrekken van de subsidie voor grootschalige sportevenementen, vindt dit geen taak van de gemeente, via het optimaal faciliteren van de evenementen, wordt er immers ook al geld voor vrij gemaakt. Ook vraagt men zich of de inwoners er voordeel van hebben dat dergelijke grootschalige activiteiten in onze gemeente gehouden worden. Meine zal de subsidieladder er nog eens bij houden om tot een definitief standpunt te komen.

Er vindt in de fractie enige discussie plaats over het al dan niet wijzigen van het bestemmingsplan inzake opwaardering Langedijke, ten behoeve van de bouw van 8 woningen.

Ook andere bestemmingswijzigingen passeren de revue.

 

5-Luistercampagne:

Men wil de burgers optimaal van informatie voorzien en heeft een plan bedacht om dit te bewerkstelligen. De burgers moeten aangeven waarover ze zich willen uitspreken, wat ze zoal bezig houdt in de gemeente. En wat de gemeente voor hun kan betekenen daarin. Er zullen huiskamergesprekken plaats vinden over een bepaald onderwerp, hierin zal ook de plaatselijke politiek vertegenwoordigd zijn. Zo kan men luisteren naar wat er leeft en dat delen met de andere bestuurders. Het gesprek zal geleid worden door een ambtenaar. Burgers kunnen zelf aangeven over een bepaald onderwerp te willen praten, maar kunnen ook benaderd worden. Als alle gesprekken hebben plaats gevonden, zal hiervan een verhaal worden gemaakt en een lied waar in het wel en wee van de gemeente zal worden verwerkt. De politiek kan aan de hand van de uitkomst van de gesprekken het verkiezingsprogramma aanpassen of problematiek aanpakken.

6-Voorstel Facebook:

Meine heeft aan Sjoukje gevraagd een Facebookpagina aan te maken, waar diverse mensen van de fractie en bestuur dingen op kunnen zetten. Dit ook omdat het aantal individuele bezoekers op onze website niet veel is. Inmiddels is de pagina aangemaakt en zullen we allemaal nog even nadenken over een invulling hiervan.

7-Ingekomen stukken:

Diverse brieven en uitnodigingen worden besproken en verdeeld.

8-Rondvraag:

Theda: Theda haar dochter heeft vanwege een opdracht op school een eigen bedrijfje en hebben daardoor aandelen te koop, het doel is om via de verkoop van deze aandelen zoveel mogelijk geld binnen te halen voor Serious Request, ze beveelt deze aandelen van harte aan, de prijs per stuk is € 20,--

Sjoukje: Sjoukje heeft zich opgegeven voor een cursus van de ChristenUnie, inzake de gemeentepolitiek.

Harrie: Harrie heeft nog enkele poststukken binnen gekregen, onder andere een enquete over het openbaar maken van ontvangen giften, hij zal deze invullen. Ook is er een uitnodiging om te staan op een verenigingsmarkt in Appelscha, hierover zal hij overleg hebben met het bestuur. Inzake de planning van de verkiezingscampagne moet er na afloop van de luistercampagne zo gauw mogelijk begonnen worden met het schrijven van een verkiezingsprogramma.

Jan: Jan is binnenkort een tijdje afwezig vanwege vakantie. Meine en Theda zullen hem vervangen in de vergaderingen.

Ton: Ton verteld dat zijn gemeente 25 jaar bestaat en daarom binnenkort een straatfeest organiseert, Ton wil daar graag folders of dergelijke uitdelen van de ChristenUnie, zijn deze er nog? Harrie zal zorgen dat Ton deze tot zijn beschikking heeft die dag. Ton heeft onlangs contact gehad met Joel Voordewind inzake een kennis welke vanwege een naamswijziging een zware straf heeft gehad, hij zal de fractie op de hoogte houden van de vorderingen in deze. Ton wil liever niet meer op de lijst komen in maart 2014, hij zal proberen vervanging te vinden voor hem in zijn gemeente, maar dit verloopt vooralsnog moeizaam.

9-Sluiting:

Door middel van een dankgebed sluit Ton op eerbiedige wijze de vergadering.

De volgende fractie-vergadering zal, onder voorbehoud, waarschijnlijk zijn op woensdag 25 september 2013. 


Vakantie 2013

29 juli 2013

Vakantie?

Vakantietijd, een tijd van weinig vergaderen voor raadsleden. Is ook wel een keer leuk, want we vergaderen normaal heel wat af in de gemeente. We hebben wel onderling afgesproken dat we in noodgevallen snel bij elkaar geroepen kunnen worden. Het moet niet zo zijn dat nodige vergunningen en dergelijke te lang moeten wachten.

Toch is voor mij altijd de vakantietijd ook altijd een tijd van inspiratie. Waar ik ook kom, je bent altijd nieuwsgierig: “Hoe doen ze het hier?” Neem nu die mooie rotondes in Leek, Drachten: Juweeltjes! Ze worden onderhouden door hoveniers die er hun visitekaartje van maken. Waarom die van ons dan armetierig, wij hebben toch ook wel hoveniers? Kom je in Ommen en omgeving, er is een prachtig wandelnetwerk uitgezet. Kunnen wij toch ook met Appelscha als mooiste plek van Nederland? We waren vorig jaar in Noord Frankrijk in leuk dorpje aan de Somme. Prachtig openbaar groen, vele huizen vol “Blauwe Regen”. Stokrozen op de stoep. Ach u kent het wel, kunnen wij toch ook? Hoeft ook niet veel te kosten, het gaat meer om mentaliteit. Neem je genoegen met een 6 je of wil  je echt mooi zijn voor je inwoners en  toeristen.

Nu komen we net terug van een fijne vakantie aan de Dordogne. Bij jullie 25, bij ons 35 Graden. Meer zwembad dan bed.  Een stad als Rocamadour, waar Pelgrims tot rust komen. Wat een prachtig  historisch rijk gebied. We bezochten zondags Nederlandse Kerkdiensten in Souilliac en Salignac. Ons Frans is nu eenmaal niet zo goed.

Hartverwarmend hoe we daar vanuit vele “gezindten” bijeen waren. Evangelisch, Baptist, Hervormd, Vrijgemaakt, PKN. Samen in de naam van Jezus zongen we van niet ritmische psalmen  tot opwekkingsliederen. Wat een genade en zegen. En nu terug in Nederland. Kruipen we weer allemaal in onze eigen hokjes? Willen we een kaartenhuis aan dogma’s overeind  houden?

Wij niet, we hebben leden uit alle kerken. Ik zeg het maar even heel duidelijk, want er bestaan misvattingen over. Mensen die Christus met hart en ziel zijn toegedaan. Die zich niet schamen voor het Evangelie. Omdat het een reddende kracht is tot behoud.

In die indrukwekkende dienst onder leiding van Jan van de Bos in Salignac realiseerde ik me des te meer het belang van verbindingen leggen tussen Christenen in onze gemeente. Eén van de belangrijkste doelen die we ons de komende tijd stellen.

Er moet weer heel wat gebeuren, een verkiezingsprogramma, een kandidatenlijst, propaganda. Ach als we het samen bidden en werken, met een open hart voor elkaar, gaat het zeker goed komen.

Vakantie, een tijd om even op verhaal te komen. Dit verhaal, recht uit mijn hart.

Meine Jansma
Fractievoorzitter ChristenUnieAlgemene beschouwingen. 20 juni 2013

Dinsdag 18 juni was het eindelijk weer zover. De raad behandelde de kaderbrief.
Dat is een nota waarin het college hun voornemens voor de komende jaren bekend maakt. De raad kan daar wat van vinden en ook haar eigen punten naar voren brengen. We hebben dat volop gedaan. Als je clickt onder het kopje “Algemene beschouwingen 2013” vind je datgene wat we in grote lijnen gezegd hebben. We hebben ook een aantal concrete voorstellen gedaan, soms alleen en soms met anderen. Veel daarvan is door raad en college overgenomen. We zijn daar blij en dankbaar voor. Het betekent dat ook de ChristenUnie gehoord wordt in de raad. Hieronder heel in het kort de voorstellen die ook in uitvoering genomen worden.

Bakkeveen-Veenhuizen.

Toeristische verbinding tussen Bakkeveen, via Waskemeer en Haulerwijk naar Veenhuizen. Onze dorpen willen graag meer toerisme, Bakkeveen en Veenhuizen zijn grote trekpleisters. We willen niet alleen inzetten op Appelscha. Ook zal hierbij gekeken worden naar de ecologische verbindingszones.

Wandelpadennetwerk.

Al weer 10 jaar geleden namen we een initiatief voor het fietspadenknooppuntenplan. Het was een succes. Nu hebben we het college gevraagd om ook te kijken wat er mogelijk is op het gebied van wandelpaden. Ze zijn er al mee gestart, en omarmen de gedachte.

Minicampings.

Al jaren zijn de mogelijkheden van onze minicampings veel beperkter dan bij omliggende gemeenten. Dat komt omdat we een eigen regeling hebben die strenger is dan de landelijke wetgeving. Verschillende ondernemers kwamen al in de problemen met slechtweer voorzieningen, enzovoort. We gaan vanaf nu conform de landelijke wetgeving.

Maatschappelijk Stages.

Deze zijn bedoeld om jongeren te leren hoe je anderen kunt helpen in deze maatschappij. Een goed initiatief, waar veel verenigingen en vooral ook de jongeren zelf baat bij hebben.  De rijksoverheid wil het niet meer betalen. Wij hebben met veel andere partijen succesvol het voorstel gedaan om het dan als gemeente zelf maar op te pakken.

Energiecooperaties.

Een handreiking naar al die burgers die met elkaar de handen ineen slaan om te komen tot windenergie, zonne-energie of welke duurzame energie dan ook. De gemeente zal ze met raad en daad bijstaan. Als oppositie deden we dit voorstel, wat door het college werd omarmd.

Tenslotte.

Er was grote eensgezindheid en saamhorigheid in de raad, er werd echt geluisterd. Niet alles wat we wilden haalde het, we stelden bijvoorbeeld voor om met behulp van Caparis wat meer fleur in de gemeente aan te brengen. Weer wat meer bloemen in plaats van gras. Je moet als gemeente mooi willen zijn, laten we maar eens meedoen aan: “de mooiste gemeente van Nederland”. Maar dat was voor een nipte meerderheid een brug te ver.


 

 

Verslag fractievergadering ChristenUnie, 5 juni 2013

kamer 7, Gemeentehuis Oosterwolde, aanwezig:Theda Zuidema, Meine Jansma, Jan Meijer en Sjoukje Froentjes.

1- Opening: Meine leest eerst een stukje uit Timotheus 5 1-8 : “wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft zijn geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige” en verklaart erbij, zoals voor de weduwe uit het Bijbelgedeelte moet worden gezorgd moet dat ook voor het eigen gezin, de tijd waar in we leven wordt steeds meer individualistisch, wij zullen het goede voorbeeld moeten geven ook aan onze kinderen, de woorden van Paulus zijn duidelijk…

2- Verslag vorige vergadering:

Het verslag van de vorige vergadering wordt akkoord bevonden.

3- Bezochte vergaderingen:

 1. Ab From heeft namens de ChristenUnie, stichting Present in Appelscha bezocht, het was een soort Doe-dag, er zijn wat kasten in elkaar gezet en schoongemaakt, was een leuke dag.
 2. Meine en Theda hebben de bruiloft van Gerda Koopman bezocht (raadslid GroenLinks) , ook dit was een gezellig samenzijn.

4- Commissie Welzijn:

Theda, licht de stukken voor de vergadering toe, het zijn er vele deze keer. Theda vraagt zich af hoe ver men is met de inzet van het klantenpanel, eerder was er een burgerpanel, nu doet men incidenteel een beroep een klantenpanel, in de stukken staat aangegeven dat er voor de zomer gestart zal worden hiermee.
De kinderopvang in Ooststellingwerf lijkt goed te lopen, geen excessen of andere moeilijkheden, kleinschaligheid heeft ook zo zijn voordelen, zo lijkt het.
Startnotitie Integraal Jeugdbeleid; vanwege de minimalisering van het speciaal onderwijs, komen veel kinderen weer terug naar het reguliere basisonderwijs, de leerkrachten van het speciaal onderwijs hebben extra kwalificaties voor dit onderwijs, hoe werkt dit voor leerkrachten in het reguliere onderwijs, worden zij dan extra geschoold of ondersteund? Theda zal daar naar vragen in de vergadering.

Nota ondersteuning mantelzorg; De mantelzorg was lange tijd een ondergeschoven kindje, de meeste mensen welke mantelzorg verlenen, vinden dit normaal en lopen daar meestal niet mee te koop, men is voornemens er meer ruchtbaarheid aan te geven dat ook deze mantelzorgers ondersteund kunnen worden. Er zit een waardevol advies bij de stukken van de WMO-raad, de ChristenUnie hoopt dat men dit ter harte zal nemen.

Evaluatie gezondheidszorg; het drank- en drugsgebruik onder jeugdigen in onze gemeente is verontrustend.

Theda vraagt zicht af hoe men eenzaamheid onder ouderen signaleert en wat er dan gedaan wordt, in principe moet dit tijdens het ouderenbezoek gesignaleerd worden, zij geven dat dan door aan vrijwilligersorganisaties.

Subsidie grootse sportevenementen; om economische en toeristische voordelen te bereiken wil de gemeente wel subsidie verstrekken, er zal een onderzocht worden om welke evenementen dit gaat.

Er is ook nog gesproken over de bevordering werkgelegenheid, er is een plan om op het Ecomunitypark hier gestalte aan te geven, maar men moet eerst onderzoeken of de restfinanciering haalbaar is.

De PvdA heeft een zgn. Startersbeurs bedacht, dit is een soort vergoeding voor bedrijven welke een langere periode jongeren op te leiden, op zich een mooi plan, de ChristenUnie heeft echter nog enkele vragen en zal die stellen tijdens de behandeling dit punt.

5-Commissie Ruimte:

Diverse agendapunten worden besproken, in het bijzonder de stukken van recreatieschap Drenthe, een bedrijfsverplaatsing in Oldeberkoop en de startnotitie voor het buitengebied, omdat men graag een dynamisch buitengebied wil creeren is er tot op heden geen beheersverordening, desnoods wil men een tijdelijke verordening vaststellen zodat de heffing van leges niet in gevaar komt. Meine zal tijdens de behandeling nog eens aangeven dat men ook hier m.b.t. de regelgeving misschien nog eens door een “paarse krokodillenbril” de zaak moet bekijken zodat de regelgeving, min of meer zo gebruiksvriendelijk wordt samengesteld.

Tevens zal de ChristenUnie nog vragen of onderzocht kan worden of er een wandelknooppuntennetwerk in Ooststellingwerf kan worden aangelegd, een soortgelijke als dat van de fietsknooppunten. Om ons heen wordt dat al gedaan en de reacties hierop zijn positief.

Ook is er een brief van een burger binnen gekomen, deze vraagt zich af of de vele bomen welke gekapt zijn voor de aanleg van het nieuwe tracé van de N381, ook herplant worden en of er dan ook rekening gehouden wordt met de aangenomen motie van de ChristenUnie om dit insectvriendelijk te doen, hij heeft bij de gemeente ook al intern geïnformeerd maar werd daar voor zijn gevoel van het kastje naar de muur gestuurd.

Het dierenasiel welke viel onder de gemeenschappelijke regeling wordt opgeheven, Jan vraagt af hoe vanaf dat moment de opvang van dieren dan geregeld wordt.

6-Kaderbrief:

Meine zal tijdens de algemene beschouwingen een aantal moties indienen, onder andere over; het wandelnetwerk, dorpsturbines, opwaardering van het groen en de leefomgeving (speeltuintjes, bankjes e.d.).

7-Ingekomen stukken:

Diverse brieven en uitnodigingen worden besproken en verdeeld.

8-Rondvraag:

Meine: is het een idee om as. vrijdagavond een stand te nemen op de avondmarkt in Oosterwolde? helaas vanwege andere verplichtingen lukt het de fractie niet deze te bemannen.

Verder wordt er nog aangegeven dat het jammer is dat het bestuur ook deze fractievergadering niet heeft bijgewoond.

11-Sluiting:

Door middel van een dankgebed sluit Jan op eerbiedige wijze de vergadering.
De volgende fractie-vergadering zal, onder voorbehoud, waarschijnlijk zijn op woensdag 12 juni 2013. 


 

 

Identiteitsgebonden zorg - 3 juni 2013

Dat is zorg die aansluit op de denk en geloofswereld van diegene die het betreft. Ook in onze gemeente kennen we deze vormen. Zo heb je Algemene -en Christelijke zorgcentra. (bv:Stellinghaven en Sinnehiem )

De rijksoverheid is met een proces bezig waarbij de meeste verantwoordelijkheden op dit terrein bij de Gemeente komen te liggen. Ze doet dit, omdat ze vindt dat de gemeenten dichter bij de burgers staan dan zijzelf. De gemeenten kunnen beter bekijken wat er nodig is, en voor wie. Op zichzelf prima, maar minder leuk is dat er direct veel minder geld voor beschikbaar is.

Onze gemeente is samen met Opsterland en Weststellingwerf aan de slag gegaan om op papier te zetten hoe we dat samen willen doen. Een gedegen document, waarin tal van aandachtspunten en criteria benoemd worden.

We missen daarin echter de aandacht voor de keuzevrijheid van de burger. We vinden dat iedereen die zorg nodig heeft, of dat nu is omdat er lichamelijke gebreken zijn, of omdat men af moet van een verslaving, indien het mogelijk is de zorg moet kunnen kiezen die aansluit bij zijn eigen geloofsbeleving en wereldbeeld. Immers dan is het resultaat optimaal effectief en helpt het mensen het beste in de soms moeilijkste fase van hun leven.

We hebben daarom een voorstel gemaakt, om in deze nota, die de visie van onze 3 gemeenten weergeeft, deze vrijheid optimaal te borgen. We waren dan ook teleurgesteld dat ons voorstel werd afgeraden door de CDA wethouder. "Onnodig " zei hij, was genoeg ruimte voor.

De CDA fractie nam vervolgens, tot verwondering van andere partijen, het woord, en stelde dat zij het ook niet nodig vonden. Als een Christelijke partij dit onzin vindt, waarom zullen wij het dan steunen? En zo kregen we alleen Groen Links, ook een partij van principes, achter ons.

Einde verhaal?

Nee, als ChristenUnie zullen we elke keer wanneer identiteitsgebonden zorg aan de orde is, proberen de mogelijkheid om hiervoor te kiezen open te houden. We komen er rond voor uit dat we Christelijke hulpverlening belangrijk vinden, omdat zij hun patiënten proberen iets mee te geven wat dieper gaat dan afkicken van een verslaving; een nieuw leven waarin Jezus je voor gaat. We komen er rond voor uit dat we Christelijke zorginstellingen zo belangrijk vinden, omdat zij juist in een moeilijke levensfase Geestelijke bijstand geven met toekomstperspectief.

Maar er is meer,

We leven in een gemeente met een sterk dalend geboortecijfer. Een paar maand geleden heeft de gemeente op ons initiatief geprotesteerd tegen de zogenaamde minimumnorm van 100 leerlingen per school. Gelukkig heeft dit protest, wat landsbreed werd aangevoerd door de ChristenUnie, gezorgd dat deze norm van de baan is. Vroeg of laat zullen er echter toch vragen beantwoord moeten worden over de toekomst van het onderwijs. Er is al een nota in voorbereiding. Ook dan zullen we pal dienen te staan voor de keuze mogelijkheid voor Christelijk onderwijs. We bidden dat we hiervoor gehoor mogen vinden in de raad. Wilt u ons daarin ondersteunen?

Meine Jansmaevaluatie verkiezingsprogramma 2018-2021 in Ooststellingwerf

In juni 2021 is het verkiezingsprogramma van 2018 geëvalueerd. In dat verkiezingsprogramma zijn 254 actiepunten geformuleerd en per actiepunt is bekeken wat daarvan is gerealiseerd.

Hiervan zijn 105 (41%) voorstellen volledig gerealiseerd, 51 (20%) voorstellen zijn deels gerealiseerd, 42 anders (17%) en 56 (22%) voorstellen zijn niet gerealiseerd.

successen_2018-2022

Het is natuurlijk niet alleen de inspanning van de ChristenUnie.

Soms haken we aan bij andere partijen, soms nemen wij het initiatief en volgt men ons, soms is er een brede samenwerking. Soms werken we met de oppositie samen. Een enkele keer staan we alleen, vooral in ethische kwesties.

Toch al met al een bemoedigend resultaat om dankbaar voor te zijn.

Verder zal deze evaluatie worden gebruikt voor het volgende verkiezingsprogramma.

De evaluatiie van 2018-2022 is hier beschikbaar.

De evaluatie van 2014-2018 is hier beschikbaar.

De evaluatie van 2010-2014 is hier beschikbaar.

Verslag fractievergadering ChristenUnie 17 april 2013

kamer 7, Gemeentehuis Oosterwolde

aanwezig Theda Zuidema, Meine Jansma, Jan Meijer en Sjoukje Froentjes.

 

1- Opening: Meine leest eerst een stukje uit Psalm 104: dit is een loflied, vooral over de schepping, er staat onder andere,  maakt van de wolken uw wagen, dat komt over alsof God met de schepping spleet alsof het Lego is, dit om aan te geven hoe oneindig groot Gods macht is, want hoe meer we te weten komen hoe meer we beseffen dat wij maar een heel klein stukje van Zijn grote geheel zijn.

2- Verslag vorige vergadering:

Het verslag van de vorige vergadering wordt akkoord bevonden.

3- Verslag gezamenlijke vergadering ChristenUnie OWO:

Het verslag is nog niet binnen, dit vergaderpunt wordt door geschoven naar de volgende vergadering.

4- Bezochten vergaderingen:

 • ChristenUnie-congres: Meine is naar het landelijke congres in Ede geweest, dit was een mooie bijeenkomst. Hij licht nog even toe waarover en hoe er gestemd is over de toekomstige koers van de ChristenUnie.
 • PB Ravenswoud: Meine heeft de jaarvergadering van het Plaatselijke Belang bijgewoond, goede opkomst, de inwoners van Ravenswoud zouden graag zien dat het fietspad richting Drenthe welke min of meer halverwege ophoudt door getrokken wordt.
 • PB Donkerbroek: Meine is ook naar de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang in Donkerbroek, hier hebben de inwoners nog weer aangegeven graag een MFC, de inwoners hebben het gevoel dat de gemeente dit tegenhoudt, wethouder van Esch was aanwezig en heeft hierop gereageerd.
 • Raadsexcursie: Meine is samen met de andere raadsleden op excursie geweest, dit was erg mooi, ze zijn onder andere bij het Damshûs in Nij Beets geweest.
 • Speeddaten: Het speeddaten is ook erg goed bevallen, het was een leuke opzet en er werd enthousiast op gereageerd.
 • Turnvereniging Donkerbroek: Theda heeft samen met D66 en Groenlinks een bezoek gebracht aan de meiden van de turnvereniging in Donkerbroek, deze meiden zouden graag zien dat de huurprijs welke zij betalen voor het gymlokaal verlaagd wordt, omdat deze gymzaal groter is als gemiddeld, is de huurprijs veel hoger als elders waardoor zij wellicht in de toekomst minder kunnen trainen. Misschien dat de politiek er voor kan zorgen dat de verordening waarin deze huurprijzen zijn vast gesteld aangepast kan worden, zodat de turnsters niet de dupe worden van de extra vierkante meters.

5-Raadsvergadering 23 april:

De stukken voor de raadsvergadering worden besproken:

Voornamelijk de jaarstukken worden besproken, de ChristenUnie heeft (nog) geen schriftelijke vragen ingediend. Onze gemeente heeft redelijk goed gedraaid, al zijn er sommige, in onze ogen, noodzakelijke zaken voorzichtigheidshalve niet uitgevoerd. De ChristenUnie-fractie zou graag zien dat het college zelf gaat kijken hoeveel ruimte er nog over is voor het maken van nieuw beleid en dat dit bij de Kadernota bekend gemaakt wordt, zodat er zoveel mogelijk zaken toch nog gerealiseerd kunnen worden. Meine zal deze wens kenbaar maken aan het college.

Er is een gigantische stijging in de werkloosheid in onze gemeente en dat baart ook de ChristenUnie zorgen, misschien dat er een aantal werk/leer- of stageprojecten kunnen worden opgezet om zo de werkloosheid terug te dringen? Theda verteld dat zij kort geleden heeft vernomen dat er in Tilburg ook een dergelijk project is opgezet.

 

6- Evaluatie verkiezingsprogramma:

Al een flink aantal van de punten welke vermeld stonden op het verkiezingsprogramma van 2010 zijn inmiddels gerealiseerd, dat stemt tot dankbaarheid, de overige punten worden nogmaals besproken, of ze nog actueel zijn en of ze in aanmerking komen voor vermelding op het nieuwe verkiezingsprogramma, dit geldt onder andere voor de wijkschouw en de kortingspas voor minima. Bekijk evaluatiedocument nu.

7-Ingekomen stukken:

Diverse brieven en uitnodigingen worden besproken en verdeeld.

8-Rondvraag:

Meine: vergeten in de vergadering de uitnodigingenvoor de jaarvergaderingen van het Plaatselijk Belang van Fochteloo en Haule te behandelen, heel verrassend wordt er besloten wordt dat Jan naar die van Fochteloo gaat en Meine naar die van Haule.

11-Sluiting:

Door middel van een dankgebed sluit Jan op eerbiedige wijze de vergadering.

De volgende fractie-vergadering zal, onder voorbehoud, waarschijnlijk zijn op woensdag 1 mei 2013. 


Leeksterweg Haulerwijk

3 april 2012.

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de raad vrijwel unaniem besloten om geld uit te trekken voor de Leeksterweg. Dat was aanvankelijk tegen het zere been van de wethouder, want die sprak over “Bom onder onderhoudsplan”. Het klopt, dat er voor de Leeksterweg geen gelden zaten in het Meerjarig Onderhouds Programma. Ondanks het feit dat de plannen ervoor al jaren klaar liggen. Ondanks het feit dat er een nadrukkelijk rapport van Veilig Verkeer Nederland ligt. Ondanks het feit dat er al veel (bijna) ongelukken zijn gebeurd, ondanks –vermeende- toezeggingen, ondanks herhaald aandringen van ondernemers en Plaatselijk Belang. Omdat de raad het motto: “Veiligheid voor Alles” zeer serieus neemt, heeft ze toch gemeend hiervoor geld te moeten vrijmaken. Dat kon, want er was een redelijk overschot van vorig jaar op de begroting. Dus alle andere plannen konden ook gewoon doorgaan. Een jaar of wat geleden, werden dezelfde plannen tot verbetering nog op aanraden van de toenmalige wethouder van Weperen, door een meerderheid van de raad in de la gelegd. Ook toen al hebben we samen met Ooststellingwerfs Belang een vurig pleidooi gehouden om de weg te verbeteren, compleet met schetsplannen. Dat het nu toch gaat gebeuren stemt ons blij.

Verslag fractievergadering ChristenUnie 6 maart 2013

Kamer 7 Gemeentehuis Oosterwolde, aanwezig Theda Zuidema, Meine Jansma, Jan Meijer Sjoukje Froentjes.

 

1- Opening: Meine leest eerst een stukje uit het bijbelboek Mattheus, daarna een verklaring van dit deel;

Mattheus 16, vers 18: En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen

Een actueel stukje nu er een nieuwe paus gezocht wordt, onder meer door deze tekst zijn er sommigen van mening dat de opvolger van Jezus uit de St. Pieterskerk moet komen en dus de paus zal zijn, maar wat betekent deze uitspraak van Mattheus volgens ons dagboekje: namelijk dat Jezus zijn geloof sticht op de vaste grond, de rots en de belijdenis is daar het fundament van, immers een rots is stabiel en staat vast, wijkt niet voor andere machten.

De heren Rademaker en v/d Veen van Ooststellingwerf komen ter vergadering omdat er zo een bezoek van het Plaatselijk Belang uit Haulerwijk wordt verwacht.

Het Plaatselijk Belang uit Haulerwijk, schuift aan en zij spreken namens de 4 dorpen (Donkerbroek, Haule, Waskemeer en Haulerwijk) welke er op aan wil dringen de Leidijk als 80 km weg te handhaven dit om dat dit voor Waskemeer en Haulerwijk de  ontsluiting blijft richting Drachten. Dit omdat in het nieuwe GVVP de Leidijk niet langer aangemerkt wordt als gebieds-ontsluitingsweg, maar als erf-toegangsweg en 60 km-weg. Dit zou ook consequenties hebben voor de dorpen Donkerbroek en Haule. Ook benoemd men nog even dat de 30km zone op de Leeksterweg in Haulerwijk net voor de rotonde pas begint en dat dus o.a. bij de oversteekplaats voor de schoolkinderen nog steeds 50 km gereden mag worden.

Ook de belijning komt nog ter sprake, men zou net als de ChristenUnie graag zien dat deze weer aangebracht op bepaalde wegen, zeker bij mist, scheelt het veel.

2- Verslag vorige vergadering:

Het verslag van de vorige vergadering d.d 06-02-2013 is goed gekeurd.

3- Verslag bezochte vergaderingen en bezoeken:

De bijeenkomst van de ChristenUnie in Drachten is bezocht en wordt als waardevol ervaren, men was er echt om geluiden “uit het veld” te horen, jammer dat de opkomst slecht was. Hetzelfde geldt voor de presentatie van het Jaarplan van de gezamenlijke politie, hier was de opkomst ook ronduit slecht, Meine vond de presentatie wel boeiend.

4- Bespreking Commissie Ruimte door Jan:

Diverse zaken m.b.t. de commissievergadering worden besproken, zoals de verslagen en diverse mededelingen, vooral het Gemeentelijk Vervoersplan wordt besproken. Behalve de Leidijk, komen ook nog de bushalte ter hoogte van De Knolle ter sprake, Jan zal tijdens de vergadering de standpunten van de ChristenUnie duidelijk maken:

 1. De Leidijk handhaven als gebiedsontsluiting weg
 2. 30 km zone Haulerwijk uitbreiden
 3. Belijning terug op wegen
 4. Bushalte Knolle verplaatsen, stopplaats van rijbaan halen.

 

5-Bespreking Commissie Welzijn door Theda:

De stukken voor de commissievergadering worden besproken, een aantal zaken worden er even uit gelicht:

 • Alcohol en drugspreventie: Misschien is het een idee om het college te attenderen op Stichting De Hoop e.d. deze geven vaak presentaties/lezingen dit in het kader van de preventie van alcohol en drugsproblemen.
 • De buurtbemiddeling wordt besproken, in Ooststellingwerf zijn er relatief veel conflicten op dit niveau.
 • Ook besproken wordt nog: plannen sluiting gevangenissen Veenhuizen zal grote gevolgen hebben voor onze gemeente, de ChristenUnie zal zich dan ook sterk maken voor het open houden van deze.

 

6- Ingekomen stukken:

De ingekomen stukken worden doorgenomen, enkele stukken verdeeld onder de fractieleden evenals de uitnodigingen voor diverse jaarvergaderingen van Dorpsbelangen en overige bijeenkomsten.

7-Raadsagenda:

Agenda wordt kort besproken.

8-Verkiezingen:

Meine zal een A4-tje maken met daarop enkele actuele punten en zal ook vernemen hoe ver het bestuur hier mee is. En of zij ook weten of het aantal raadsleden ook terug gebracht wordt.

9-Rondvraag:

Theda: doen we ook mee aan NLdoet? Eerder ontvingen de partijen hier een specifieke uitnodiging voor, nee dit jaar geen uitnodiging omdat Ooststellingwerf zijn eigen vrijwilligersdag heeft, de Veurmekaerdag, maar natuurlijk staat het een ieder vrij om een bijdrage te leveren tijdens NLdoet.

Theda: Moet de familie van Borsele ook een kaartje i.v.m. ziekte? Sjoukje zal dit verzenden namens de fractie.

Jan: Is er nog wat bekend van Ton? Ja er is contact geweest met Theda, toen gaf hij al aan dat hij niet zeker wist of hij de fractievergadering zou bezoeken.

8-Sluiting:

Door middel van een dankgebed sluit Jan op eerbiedige wijze de vergadering.

De volgende fractie-vergadering zal onder voorbehoud waarschijnlijk zijn op donderdag 21 maart 2013. 


ChristenUnie op barricaden voor behoud kleine scholen.

23 febr. 2013.

De ChristenUnie is een campagne gestart om de sluiting van kleine basisscholen zo veel mogelijk te stoppen. De onderwijsraad adviseert de minister om de opheffingsnorm op te hogen van 23 naar 100 leerlingen. Dit is voor de leefbaarheid van het platteland funest, maar wat nog ernstiger is, het afleggen van grotere afstanden door kinderen is niet goed voor hun sociale contacten. Te grote klassen werken ook niet goed voor het onderwijs zelf. Er is landelijk op sommige middelbare scholen al een beweging in omgekeerde richting te zien.
Dan hebben we het nog niet over het verlies van arbeidsplaatsen en de loze leegstand van scholen gehad.
Concreet zou het betekenen dat vrijwel alle dorpsscholen hun deuren zouden moeten sluiten. In Elsloo, in Langedyke, in Ravenswoud, in Donkerbroek, in Haule, in Waskemeer, in…..
We vragen in een motie om aan het college van B&W om er zowel bij de regering als in de Tweede Kamer erop aan te dringen dat deze norm niet zo rigoureus wordt opgetrokken.
Omdat niet alleen de leefbaarheid van het platteland, maar ook de kwaliteit van het onderwijs hierdoor sterk onder druk komt te staan. Nota Bene net in een tijd waarin we als gemeente een verdiepingsslag in het onderwijs willen maken, om ook als de “krimp” op ons af komt. kwalitatief hoog en toekomst bestendig te houden.

 

Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan.

11 maart 2013

Momenteel behandelen we dit plan in de raad, het is een lijvig rapport met een zeer uitvoerige beschrijving van de huidige en de gewenste situatie van verkeer en vervoer in onze gemeente.
U moet het maar eens downloaden van de gemeentewebsite.
We willen de komende tijd insteken op een aantal punten.

 1. De strepen op de weg, ze zijn overal vrijwel verdwenen. Dit is gevaarlijk met mist en voor ouderen. We vragen om op gebiedsontsluitingswegen weer een belijning te plaatsen.
 2. De Leidijk van Waskemeer naar de N381, moet zo blijven als hij nu is, men wel hem qua status verlagen, langzamer, mogelijk minder breed. We vinden echter dat het verkeer met name uit Haulerwijk (bijvoorbeeld Boonstra), zal zich anders door de dorpjes Bakkeveen, Ureterp en Wijnjewoude moeten wurmen om op de N381 richting Drachten te komen. Als je het plan van de gemeente volgt, gaat straks iedere auto vanuit Haulerwijk via Oosterwolde naar Drachten toe. Dat is niet alleen een pure verspilling van brandstof, maar het zal in de praktijk ook niet werken.
 3. De Leeksterweg in Haulerwijk is destijds bij de dorpsvernieuwing blijven liggen, ook hier een gevaarlijk stuk weg, doordat schoolkinderen, veel zware vrachtwagens en alle overige verkeer zich hier door moet wringen. Het liefst zouden het fietspad, dat voor het industrieterrein begint, doortrekken door het dorp heen, en er op die plekken een gecombineerd fiets/voetpad van maken, dat gebeurd in Duitsland ook veel, het scheelt ruimte in de dichtbebouwde kom, maar geeft wel veiligheid.
 4. Heel Haule niet sneller dan 60 km. Zowel bij de kruising bij Hans Menken, als bij de Haulerdyk komen regelmatig gevaarlijke situaties voor, meestal door te hoge snelheid.
 5. De bushalte die nu langs de Weper staat, ter hoogte van het Tiesingsbosje, willen we graag verplaatsen naar de Knolle. De inwoners van Fochteloo hebben hier bij ons op aangedrongen. Het is een gevaarlijke bushalte, er is bijna geen plek voor een fiets. De weg is zeer druk. Bij de Knolle is een natuurlijke uitrit bij de weg, die is op een eenvoudige manier geschikt te maken als stopplek. Is iets dichterbij, en het overige verkeer heeft minder last van oponthoud.
 6. Het strooibeleid bij gladheid zal er meer op gericht moeten zijn dat ook ouderen vanuit aanleunwoningen en zorgcentra bij de winkels moeten kunnen komen. Dit schort er momenteel wel eens aan.

We weten niet hoeverre we hiervoor de handen op elkaar krijgen, wat we wel weten is dat u als burgers al deze zaken meermalen aan ons en anderen hebt voorgelegd. We zullen zien in hoeverre er geluisterd wordt. Wordt vervolgt.

Nieuw Sinnehiem, en nu?

31 Januari 2013

Mooi geworden hé, dat nieuwe Sinnehiem in Haulerwijk. Eindelijk kun je ook zeggen, want wat was die plek jaren een zootje. Maar nu niet omzien, maar vooruit kijken. Tja, en dat geeft ook nog de nodige problemen. Ik zal hier niet te uitgebreid op in gaan, u hebt nog meer te doen, maar in grote lijnen komt het op het volgende neer:

Er zouden op het terrein van oud Sinnehiem seniorenwoningen komen. Zouden, want Actium ziet het niet zitten. Geen geld, onvoldoende animo, te veel leegstand in de buurt. Allemaal redenen om het contract op te zeggen. Klaar?

Nee, Plaatselijk Belang heeft zorgen. Er is wel degelijk belangstelling. En bovendien, we willen ouderen toch eigenlijk langer zelfstandig laten wonen. Dat kan juist goed in de schaduw van een centrum waar alles is. Dagopvang, tafeltje dekje, spreekuren etc. Daarom willen ze graag het oude Sinnehiem verbouwen tot een appartementencomplex waar voor een redelijke prijs ouderen zelfstandig kunnen wonen. Kan het wel? Kan het niet?

We vinden dit zeker het onderzoeken waard. Maar op het moment dat we dit schrijven kan de slopershamer reeds zijn werk doen. Dan heeft het geen zin meer.

We hebben de wethouder dringend verzocht om met Plaatselijk Belang in Haulerwijk en Actium in gesprek te blijven, en h

un nog even de tijd te geven om dit plan uit te werken. Misschien kan het, want in Haulerwijk kunnen ze veel, het zou prachtig zijn. Misschien lukt het niet, nu dan is het slopen hooguit 1 maand uitgesteld, en zullen we ons uiterste best doen om toch een aantal goedkope senioren woningen op die plek te krijgen.

Waar een wil is, is een weg.

Naar een nieuw Jeugdbeleid

Haule, 15 januari 2013.

Inleiding.
Tijdens het evalueren van het jeugdbeleid in de afgelopen jaren, kwam de wethouder met de vraag om als fractie ook alvast een voorzet te geven voor het nieuwe jeugdbeleid. Nu moet ons eerst van het hart dat we niet vinden dat het hier slecht gaat, integendeel. Wel hebben we zorgen over het de bijna afbouw van diverse subsidies voor jeugdwerk in de verschillende dorpen. Terwijl we aan de andere kant vinden dat het weinige geld wat er is, dan beter niet besteed kan worden aan het gratis toegankelijk maken van popconcerten. Ook niet als het om eigen bandjes gaat. Hoeveel kleine bandjes Gospel, rock, hiphop, zijn er niet die helemaal zonder subsidie met heel veel plezier bezig zijn, en van tijd tot tijd prachtige feestjes bouwen. Hieronder een aantal aandachtspunten voor het toekomstige jeugdbeleid.

De basis.
Het gezin als hoeksteen van de samenleving, met daarbij een primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen door de ouders. We vinden dit goed in de evaluatie weergegeven. Het is, evenals de andere uitgangspunten van hoofdstuk 2 in de evaluatie, een goede basis voor een voortzetting van het jeugdbeleid.

Jeugd en opgroeien.
Bij echtscheidingen zijn kinderen maar al te vaak de dupe, vele statistieken ondersteunen dat. Het voorkomen van echtscheiding door middel van relatie-therapie is in het directe belang niet alleen van de ouders, maar vooral ook van de kinderen. Daarom zal de gemeente dit instrument in een vroegtijdig stadium aanbieden. Opnieuw willen we aandringen op mogelijkheden tot hulp voor ouders die in zo’n situatie zijn beland. Ik weet best dat je het lastig kunt verplichten, maar aanbieden in een poging om een zo een stevige basis voor de opvoeding te behouden, hoort volgens ons in een goed jeugdbeleid thuis. De gemeente moet niet terugschrikken voor stevig ingrijpen bij falend ouderschap. Gastouders krijgen als kinderopvang volop de ruimte. Bij alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar die geen werk hebben zal getracht worden maatwerk te leveren door bijscholingsmogelijkheden en deeltijdwerk. Zodat de kinderen voldoende aandacht krijgen.

Onderwijs en ontwikkeling.
Probeer in overleg met sportverenigingen, naschoolse opvang met sport te combineren. Hierdoor ontstaat een meerwaarde voor zowel de sport als de opvang. Goede aansluiting van het onderwijs bij de vraag uit het bedrijfsleven blijft een aandachtspunt.De ChristenUnie heeft grote zorgen als het gaat om het gemak en de soms lange duur dat kinderen vanwege het werk van de ouders in de opvang zitten. Nee geen kwaad woord over de kinderopvang, voor zover we dat meemaken is dat hier goed en betrokken geregeld. Maar aanstaande ouders moeten zich goed realiseren dat kinderen opvoeden niet iets is wat je er even bijdoet, maar dat er werkelijk tijd en aandacht voor gevraagd mag en moet worden. We bedoelen dit vooral positief, want het opvoeden van je kinderen is zo mooi en je krijgt er zoveel voor terug, laat dat als ouder je niet gemakkelijk door overvolle agenda’s uit handen slaan. Gelukkig komen we weer in een tijd dat dit in brede lagen van de bevolking begint te leven. Maar laat dit in de voorlichting ook van aanstaande moeders toch duidelijk genoemd worden. Tussen peuterspeelzalen en kinderopvang moet goede samenwerking gestimuleerd worden. Met name ook omdat de bewezen positieve effecten van voorschoolse educatie, nu niet aan kinderen in de kinderopvang ten goede komen.
Het Zweedse model verdient een nadere bestudering, de in Zweden zo geroemde samenbundeling tussen alles wat een dorpsgemeenschap samenbind, zou ook wanneer ze op Stellingwerver leest wordt geschoeid, een positieve bijdrage kunnen leveren aan betaalbare leefbaarheid in de dorpen.

Veiligheid
Aangezien heel veel overlastproblemen worden veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik, zal voorlichting, preventie en toezicht tot de aandachtspunten van het jeugdbeleid behoren. “Hoezo vind je het normaal om in het weekend om half drie nog in de kroeg te hangen”. Ook voor drugsgebruik en blowen en de daarmee samenhangende criminaliteit die in onze gemeente wel heel duidelijk de kop opsteekt moeten we geen tolerantie vertonen. We vinden het maar niks dat de politie werkloos moet toezien, vanwege onze kromme gedoogconstructies. Op deze manier willen wij onze jongeren, die in de leeftijdsfase zitten dat ze hun grenzen verkennen, niet aan hun lot overlaten. De maat is vol. Harde aanpak van telers, verhandelaars en gebruikers. Bij overlast zullen ouders op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken, zal tevens de mogelijke schade consequent op de daders verhaald worden. Lik op stuk en snelrecht zal de veroorzakers tevens vroegtijdig de mogelijkheid geven om tot inkeer te komen.

Vrije tijd
In nauw overleg met Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen kijken we naar het invullen en beheer van speelterreinen voor kinderen. Het lijkt een ondergeschoven kindje, het moet en kan beter.

Tenslotte
Als het over de jeugd hebben zie ik vaak het beeld van Jezus, terwijl hij aan het onderwijzen is, komen er een aantal vrouwen bij hem met hun kinderen, ze willen graag dat Jezus hun de handen oplegt en zegent. De discipelen van Jezus proberen het te verhinderen, Jezus heeft toch wel belangrijker dingen aan zijn hoofd dan zich bij zijn werk te laten ophouden door die kinderen. Scheer je weg zeggen ze. Toen Jezus dat merkte bestrafte hij zijn volgelingen en nam hij de tijd voor de kinderen en zegende ze: “neem een voorbeeld aan hun openheid en oprechtheid, want alleen op die manier kunnen jullie en zij mijn koninkrijk binnengaan.

Laten we zo onze jeugd respecteren, aandacht geven en begeleiden.
Onze jeugd is onze toekomst, ze verdienen de beste kansen die er zijn.


Er staat veel op het spel.

11 januari 2013

Allemaal namens de ChristenUnie fractie een gezegend 2013 gewenst.  We hebben er zin in, ook al omdat er tussen ons en vrijwel alle raadsleden een goede verstandhouding is. Het zijn niet alleen haantjes, maar ook collega’s in dit vak, die soms even naast je staan. Mooi hé? Niet alleen het gewone politieke handwerk, maar ook de voorbereidingen voor de verkiezingen zullen de nodige aandacht vragen. Want hoewel ze pas in maart 2014 zijn, zullen we dit jaar ons programma voor de komende jaren maken. Ook zullen we de kandidatenlijst voor onze fractie op moeten stellen. Boeiend? Ja best wel, want nu ligt alles nog open. En we nemen ons voor om u, als onze kiezer er zoveel mogelijk bij te betrekken.

Huiskamer gesprekken.
Wat vind u heel goed, wat waardeloos, wat moet er beslist beter, welke ideeën leven er bij u, mail ze ons gerust, we zullen ze serieus nemen en u laten weten wat we ermee doen. We gaan over een aantal onderwerpen ook actief mensen uitnodigen voor een gesprek, we willen immers geen hoogdravend programma met allerlei theoretisch oplossingen, maar een actieplan wat hout snijdt. Meedoen? Meld u vast aan.

 Politiek en Burger.
Ook voor het werk in de fractie bent u welkom. Dit geld trouwens voor alle partijen. Als gemeentebestuur willen we u ook graag uitleggen wat gemeentepolitiek betekent, wat je moet doen, niet moet doen, waar je invloed op hebt enzovoort. Daarom organiseren we een cursus “Politiek en Burger” over veel zaken die spelen in het gemeentehuis. Meld u daar rustig en vrijblijvend voor aan, je wordt er wijzer van.

 Twitter.
Hoewel MSN, Hyves en Facebook aan mij voorbijgegaan zijn, wil ik wel gaan twitteren. Niet om u dan te vertellen waarom ik pannenkoeken met stroop niet alles vind, maar omdat het gewoon een steeds grotere rol gaat spelen in de communicatie. Ik zeg er gelijk bij dat ik ook wel huiverig ben voor al die korte oneliners,  ik hou  meer van diepgaande analyses en gesprekken van mens tot mens. Ik zal proberen van tijd tot tijd een “nadenkertje” te “tweeten”.
Nieuwsgierig? Wordt volger.

 Te druk?
Vaak vragen ze mij of het wel te doen is, zo’n druk leven als raadslid, en dan ook nog een bedrijf runnen. Dat kan goed. Het zijn twee totaal verschillende takken van sport. In het dagelijkse leven hebben we een groothandel in streekproducten, maar het vult elkaar prachtig aan. Je staat met beide benen daardoor midden in de maatschappij. Je weet wat er speelt. Bovendien heb ik een fantastisch team achter me staan, zowel in het bedrijf als in de fractie. Maar er is meer, we ervaren ook dat Jezus zelf voor ons een weg vrij maakt, wij zien het soms niet zitten, wij raken soms klem tussen onze verplichtingen. En dan komen mensen uit ongedachte hoek meedenken, of je hebt een gesprek,  het wordt je helder, of….

Als we tenslotte kijken naar de landelijk politieke ontwikkelingen, met een PvdA die compleet van kleur verschiet, met een VVD die pal staat voor de rijken en een CDA die aan vitamine C gebrek lijdt, is er veel werk aan de winkel voor de ChristenUnie, want er staat veel op het spel.

Meine Jansma.

Reageren: meinejansma@gmail.com of bel 06-54381220.


Verslag fractievergadering ChristenUnie 9 januari 2013

Kamer 7  - Gemeentehuis Oosterwolde
Aanwezig: Theda Zuidema, Meine Jansma, Jan Meijer en Sjoukje Froentjes

 

1- Opening:
We lezen eerst uit de bijbel Lukas 9, over het volgen van Jezus, over het zin van achterom, volgens sommige is dat niet nodig, immers wij kunnen toch ons lot niet bepalen of bijstellen. Ook Jezus bedoeld dit, wie Hem volgt, is helemaal afhankelijk van God. In het besef van deze afhankelijkheid opent Meine met gebed de fractievergadering.

2- Verslag:
Van de vorige vergadering is geen verslag gemaakt, tijdens deze vorige vergadering is het verslag van 3 november goed gekeurd. Het verslag van het CU OWO-overleg (gezamenlijke ChristenUnie besturen en fracties van de gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf) is besproken, voorstel om opnieuw samen te komen op 27 maart 2013.

3- Raadscommissie Welzijn:
De diverse stukken voor deze vergadering worden doorgenomen en besproken, onder andere de samenvoeging van de scholen in Oosterwolde, Theda vraagt zich af op er ook gedacht is aan het toenemend aantal verkeersbewegingen na deze samenvoeging en of deze veilig kunnen plaats vinden. Ook heeft de Christen-Unie grote zorgen over de bezuinigingen op de “zorg” met name voor de Alfa-hulpen en de afnemers van deze hulp.

4- Raadscommissie Ruimte:
Diverse te stellen vragen in de commissievergadering worden voorbereid, o.a. over de onlangs plaats gevonden archeologische excursie van bestuurders naar een themapark in Bentheim.

5-Bespreken interne stukken/6- Gemeentelijke mails:
De interne stukken worden besproken, tezamen met punt 6.

7-Ingekomen stukken:
Diverse brieven en uitnodigingen worden uitgedeeld en besproken.

8-Vaststellen vergaderrooster:
Het vergaderrooster zoals voorgesteld wordt vastgesteld, met toevoeging dat de fractievergadering voor een thema-vergadering dit jaar gewoon door te laten gaan om op deze avonden zaken m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 voor te bereiden of te organiseren.

9-Rondvraag:
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10-Sluiting:
Door middel van een dankgebed sluit Theda wordt de vergadering op eerbiedige wijze gesloten.


Kunst en Cultuur in 2013

7 januari 2013.

In de laatste raadsvergadering van vorig jaar hebben we als raad de “Kunst en Cultuurnota” vastgesteld. Wij stemden met de oppositie tegen. Dat mag wel enige uitleg, want we zijn een partij die kunst en cultuur erg belangrijk vinden. We vonden de huidige nota, een nota vol gemiste kansen, zonder duidelijke doelen, zonder duidelijke meetpunten. 

Wat misten we dan, zomaar een paar voorbeelden:

De cijfers.
Hoeveel mensen zijn er lid van de bieb, en hoeveel willen we dat het zullen worden. Hoeveel mensen bedrijven amateurkunst in de vorm van toneel, schilderen of.... en hoeveel willen we ervoor interesseren?

De visie op kunst.
Wat doen we concreet voor onze amateurschilders, muziekanten, toneelspelers, en wat willen we anders doen de komende jaren. Hoe gaan we om met ons culturele erfgoed. Hoe gaan we onze stellingwerver taal stimuleren.

Kunstwerf.
Een instelling die zich met amateurkunst bezig houdt: film, toneel, muziek…., door onszelf in het leven geroepen, nu compleet uitgekleed. Zonder opgaaf van reden, kun je dat wel maken?

Monumenten.
Enkele jaren geleden nog stelden we als raad een gemeentelijke monumentenlijst op, en wat nu? Geen geld ervoor, geen aandacht ervoor.

Deze en vele andere zaken hebben we op papier als een lijst van verbeterpunten aan het college ter hand gesteld. Het ging niet eens zozeer om politiek zware punten maar veelmeer om een goede nota te krijgen met aandacht voor het hele veld. Verder hebben we samen met een paar anderen partijen diverse amendementen ingediend om een klein beetje bij te sturen, al deze voorstellen botsten echter op een muur van onwil bij de collegepartijen.
Dan kun je niet anders meer dan tegenstemmen.

 

Over de drempel 2012-2013

3 januari 2013

We hebben het jaar 2012 verlaten, en mochten 2013 ingaan. Even staan je gedachten stil bij het afgelopen jaar. We hadden als fractie een fijne samenwerking, niet alleen onderling maar ook met andere fracties. Je ziet dat een gemeente besturen niet alleen maar politiek is, maar ook een stukje “ambacht”. Mede omdat onze verhoudingen met de diverse partijen goed zijn, lukte het vaak om buiten de schijnwerpers en zonder politieke druk dingen “voor elkaar” te krijgen. Ook met de diverse leden van het college was de verhouding goed. Ook hierdoor mochten we achter de schermen mee helpen problemen van burgers op te lossen, en van tijd tot tijd zagen we opmerkingen van onze fractie verwerkt in te bespreken beleidsnotities. Het is hier niet de plek om bovenstaande opmerkingen van voorbeelden te voorzien en breed uit te meten, ze kwamen immers - juist in de luwte - tot stand.

 Ik wel het echter wel even benoemen, omdat het een wezenlijk onderdeel is van onze manier van politiek bedrijven. Hierdoor mochten we ook in 2012 meer tot stand brengen dan onze ene zetel doet vermoeden. En wat misschien wel net zo belangrijk is, zo blijft het leuk werk. Voor de echte “wapenfeiten” verwijs ik graag naar eerdere stukjes en raadsverslagen.

 Als we vooruit blikken op het komende jaar, mogen we stellen dat het een druk jaar zal worden mede omdat er in maart 2014 weer gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Voorlopig gaan we ervan uit dat onze gemeente zelfstandig deze strijd ingaat, en dat betekent dat naast het gewone politieke handwerk veel werk verzet moet worden om de verkiezingen goed voorbereidt in te gaan. Om maar wat te noemen:

 • Er moet een kandidatenlijst worden samengesteld.
  Van de huidige leden van de fractie heeft Theda aangegeven te stoppen, de overige leden stellen zich voor nog een termijn beschikbaar. Dit zijn er echter te weinig, er zal verjonging en verbreding moeten plaatsvinden om ook naar de toekomst toe een goede fractie te houden.
 • Er zal een verkiezingsprogramma moeten komen.
  Ons idee is om vanuit het “raam” programma van de ChristenUnie, via huiskamer gesprekken tot een soort actieplan te komen wat op onze gemeente is toegesneden.
 • We zullen moeten proberen meer mensen warm te maken voor de ChristenUnie.
  Vooral dit laatste is een punt van zorg in de fractie. Hoe komt het toch dat we wel uit reacties merken dat Christelijke politiek door velen gewaardeerd wordt, maar dat daadwerkelijke steun uit de diverse kerkelijke gezindten hier vrijwel uitblijft? We zullen dit jaar niet alleen het nieuws van de fractie op de site publiceren, maar ook actief naar de leden toesturen in de vorm van nieuwsflitsen.

We zullen ook verder en dieper gaan samenwerken met de fractie van Opsterland, en proberen de ChristenUnie leden van Weststellingwerf te ondersteunen.

We hebben er voor 2013 zin in, we vertrouwen er samen op dat het volgen en voorhouden van de weg die Jezus wijst, echt tot zegen is van alle burgers.

Tenslotte.
Heb je vragen, opmerkingen, wil je meedoen, bel of mail ons.

 Meine Jansma, fractievoorzitter