ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie De Stellingwerven
RSIN: 816809410
KvK-nummer: 01102468

Post- en bezoekadres

ChristenUnie De Stellingwerven
p/a H. Rouwhorst
Slotemaker de Bruïneweg 82
8433 MG Haulerwijk

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag. Deze grondslag luidt als volgt:

"Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea."

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in onze beginselverklaring.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

Inkomsten, beheer en besteding vermogen

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier (vooralsnog geen begroting).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier: (pagina)

Samenvatting:
              Voorzitter: vacant, wordt sinds april 2021 waargenomen door A. Otter.
              Secretaris: H. Rouwhorst
              Penningmeester:  A. From
              Promotie: A. Otter
              Lid:           H. Dekker (contactpersoon Weststellingwerf)
              Lid.           M. Barendregt

  

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Laatste ledenvergadering was 31 oktober 2019.
Vanwege beperkingen door het Coronavirus is het niet mogelijk sinds maart 2020 een ledenvergadering te organiseren.
Het jaarverslag wordt opgesteld door de secretaris en vastgesteld door het bestuur. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de lokale afdeling.

Hier vindt u het (jaarverslag 2020) en (jaarverslag 2021)

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. De laatste financiële verslagen vindt u hier:  (financieel verslag 2020) en (financieel verslag 2021)

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

In 2020 zijn geen giften ontvangen.
in 2021 zijn vier giften ontvangen: samen 135 euro.

Overzicht van bijdragen > €4500

Geen giften in 2020 en 2021 ontvangen boven de 4500 euro.

Financieel verslag op basis van WFPP