Raadsvergaderingen

Raadsvergadering van 24 mei 2016

We begonnen de raadsvergadering met een ritueel wat de laatste tijd weer wat gewoonte wordt, het toelaten van een nieuw lid. Deze keer betrof het Jacob Baar, die namens de VVD in de commissies plaats zal nemen. De heer Bouma en mevrouw van Looijen verlieten deze fractie, De burgemeester bedankte hen postuum (ze waren niet aanwezig) voor hun bewezen diensten.

Hopelijk kan de heer Baar er toe bijdragen dat de gelederen weer gesloten worden.

(pikant detail: De 2e raadszetel van de VVD kan nog niet worden ingenomen omdat de heer Derks zijn handtekening nog niet onder zijn ontslag brief heeft gezet, alleen een mail telt niet in het recht.)

Bij de ingekomen stukken zat een handreiking over integriteit, een commissie uit de raad zal hier toch maar wat studie van maken.

Het hoofdmenu van de avond was de jaarrekening met bijbehorende stukken over 2016, hoewel de cijfers er heel goed uitzagen werd er toch nog het nodige over gezegd.

De PVDA gaf aan dat een deel van het positieve saldo mogelijk veroorzaakt werd doordat een aantal  zaken eigenlijk net onvoldoende financiële middelen hadden.  Er was in het verleden net wat te veel onnodig weg bezuinigd. Het CDA vroeg aandacht voor de werkgelegenheid en wil graag wat meer concrete cijfers zien. Ooststellingwerfs Belang ging even in op de situatie in Donkerbroek, rond de vernieuwing van de N381 en vroeg aandacht voor het parkeerbeleid in Appelscha. D66 onthield zich van inhoudelijk commentaar, hoewel ze aangaf dat ze de kritiek van de PVDA heel goed begreep.

Groen Links onderstreepte het belang van voldoende getalsmatige informatie nog eens en vroeg tevens aandacht voor het onderwerp duurzaamheid, wat er in het verslag maar “mager” vanaf kwam.

De ChristenUnie gaf aan dat ze moeite had met de grote mate van eigengereidheid van het college. “Betrek de raad er meer bij, samen vormen we het gemeentebestuur”.

De VVD richtte haar kritiek op de besteding van de “precario” gelden, ze had die liever op een andere manier ingezet. Toch was de raad eigenlijk unaniem blij met deze rekening,  nu eens geen donkere wolken,  we hebben goed geboerd.

Veel raadsleden permitteerden zich dan ook een zijpaadje.  Zo werd vrij algemeen de verontrusting over het wegenonderhoud gedeeld, hier moet meer aan gebeuren anders kom je jezelf tegen. Ook werden er diverse opmerkingen gemaakt over de samenwerking tussen de gemeenten, en met name de balsturige houding van Weststellingwerf daarin.  De heer Ter Heide van de PVDA had wel begrip voor het standpunt van Wolvega, wij willen eigenlijk hetzelfde maar dan in iets rustiger tempo. De heer Dongstra was het daarmee  oneens. Samenwerken, prima, fusie.. nee.

Bij het Masterplan Appelscha kon het college eveneens op aller bijval rekenen, sommigen ging het zelfs niet vlot genoeg. Een goede verbinding tussen de Boerestreek en de Opsterlandse Compagnonsvaart, zodat toeristen van beide gemakkelijk gebruik kunnen maken, hoort volgens de raad, aangevoerd door Sipke van Belle,  echt tot de prioriteiten.

Ook de problematiek rond Caparis kwam kort ter sprake omdat er een paar begrotingswijzigingen goedgekeurd moesten worden. Alleen de ChristenUnie stak hier haar hakken in het zand, ze willen eerst meer weten over deze krantenkoppen vullende materie.

Tenslotte bracht de ChristenUnie namens de hele raad een voorstel aan de orde waarin de raad unaniem de regering en andere betrokken instanties opriep om de zgn. Verklaring Van Goed Gedrag, die voor verschillende soorten vrijwilligerswerk gevraagd wordt in het vervolg gratis te verstrekken. Een kleine bijdrage van de overheid aan een maatschappij die steeds meer op vrijwilligers leunt.

Tot de volgende raadsvergadering van D.V. dinsdag 21 juni a.s.

Vragen? Vragen!

De Nestor.
(meinejansma@gmail.com)

Raadsvergadering van 19 april 2016.

Voor het eerst een raadsvergadering die zou worden afgesloten met een gezamenlijk hapje en drankje, om zo raadsleden in contact te brengen met elkaar en met de mensen van de publieke tribune. Misschien een extra reden om eens een raadsvergadering te bezoeken?  Hopelijk heeft het direct bijgedragen aan de verhoudingen, want het ging er best stevig aan toe.

Nieuw in de raad.
Een rustig begin met de toelating en beëdiging van de heer IJpe Roijinga uit Waskemeer als plaatsvervangend lid voor het CDA, een benoeming die hem in staat stelt om in de raadscommissies mee te praten namens zijn fractie.

Ook de heer Sietze Derks werd door de raad toegelaten als raadslid, een zetel die hij vanwege afwezigheid niet direct kon innemen. Het CDA vond dat laatste apart en de ChristenUnie had bij de gang van zaken wat “gemende gevoelens”.

Woningbouw achter de Duistereweg.
Het plan om woningen te bouwen in het weiland wat achter de Jan Frankesingel en naast de rioolzuivering ligt stuitte bij de raad op gemende gevoelens. De oppositie had er weinig goede woorden voor. Waar lag het plan en de onderbouwing? Waarom weer een stukje groene long amputeren? De coalitie prees het initiatief van de aannemer; “eindelijk weer eens woningen bij bouwen”. De Wethouder vond het een mooie invulling en afwerking van het dorp Oosterwolde. Het werden prachtige woningen op een begerenswaardige plek. De aannemer mag aan de slag.

Sport.
In een uitgebreide evaluatie en notitie keek  het college zowel voor als achteruit naar de sport in zijn volle breedte. De partijen waren het er unaniem over eens dat we als gemeente een goed sportbeleid voeren. We proberen ieder er bij te betrekken, zowel kansarme kinderen als mensen in wat armere buurten.  Prachtig omdat sport niet alleen verbroederd, maar ook zorgt voor gezonde lichaamsbeweging en terugdringen van overgewicht. Ook de relatie met de sportverenigingen en de uitvoeringsorganisatie LACO is plezierig.

Het college wil deze lijn ook in de toekomst vast houden en in grote lijnen volgt de raad daarin.

Een paar partijen brachten het schoolzwemmen nog even onder de aandacht.

Het ging D66 had echter steviger kritiek, het genoegen moeten nemen met de sterk verouderde sporthal in Oosterwolde en het totaal niet gaan toepassen van kunstgras bracht hen  ertoe tegen de uitgangspunten nota te stemmen. De andere partijen gingen akkoord.

1,25 miljoen over de schutting?
Een vraag waar de pers uitgebreid bij stil stond. De  gemeente zou mogelijk een bijdrage van  1,25 miljoen euro van de provincie zou mislopen omdat ze te traag waren met het indienen van het investeringsplan voor “herstructurering” van de Venekoten.  Verschillende fracties hadden de messen al geslepen, want als je “zit te slapen” zoals de ChristenUnie zich afvroeg, heb je zoiets toch aan je zelf te wijten.  De wethouder gaf echter aan zelf ook totaal verrast te zijn door de brief van de provincie.  Hij meende dat we tot 2020 de tijd hadden, zoals ook in de beschikking stond. Er was nu echter al druk ambtelijk overleg over oorzaak en gevolg.

Deze  reactie vond  Simon ter Heide van de PVDA  wat te tam:   “Als je dit zo door de strot gedrukt krijgt moet je dat niet klakkeloos accepteren, dan sta je morgen op de stoep bij de provincie, want dit kunnen ze echt niet maken, ze hadden op zijn minst veel eerder aan de bel moeten trekken dat er haast geboden was.” Ook Wolter Slager van OB deed een duit in het zakje, door het college op te roepen dit zo niet te pikken.

Wethouder Sierd de Boer gaf aan beiden te zullen doen, stevig bij de provincie op opheldering en uitstel vragen, en zeer snel het investeringsplan aan de raad aanbieden.

Hamerstukken
De raad ging unaniem akkoord met de uitbreiding van de griffie, de wijzigingen in de deelname aan “Hus en Hiem, en het meewerken aan de verplaatsing van Oenema en Schaafsma. Bij de verordening over gokhallen had alleen de ChristenUnie een tegenstem.

Motie van treurnis.
Het sluitstuk van de vergadering  bracht een diepe verdeeldheid tussen oppositie en coalitie aan het licht. Ik zal proberen even kort aan te geven hoe het ging.  Groen Links en PVDA dienden een motie in, waarin ze in stevige bewoordingen de opstelling van het college inzake de kap van de bomen bij het voormalige Harambe in Appelscha aan de kaak stelde.

De raad had deze bomen immers  opgenomen in zowel het bestemmingsplan als op de bomenlijst.

En toch was er buiten de raad om toestemming verleent om te kappen. Dit doet heel zeer want je voelt je niet serieus genomen. Het stelde het vertrouwen van de oppositie  in het college op de proef.  Immers ook de rechter, die door een inwoner vrijwel tegelijkertijd met de zaak in aanraking werd gebracht, vond het onjuist om de bomen te kappen.  Het college gaf aan dat het niet zo had gemoeten. Wethouder de Boer vond het wel vreemd dat hij hier opnieuw op gewezen werd, ook bij een vorige gelegenheid had hij zich hierover verontschuldigd.  De bomen mogen blijven en de eerder verleende toestemming  was vooral voortgekomen uit onkunde, het was niet de bedoeling geweest om de raad willens en wetens op het “verkeerde” been te zetten.

Hier zat echter wel de angel, want de indieners waren daar niet gerust op.

En zo blijft er toch iets knagen,  treurig voor een gemeentebestuur, want je moet het samen doen.

Je mag het hartgrondig oneens zijn, prima, maar als het vertrouwen wijkt gaat het fout en kun je niet meer constructief samenwerken.

Het was de ChristenUnie die op deze wijze een ieder nog even probeerde de spiegel voor te houden.

De motie van treurnis kreeg geen meerderheid.

De hapjes en drankjes die daarna werden geserveerd echter wel.

Zo kon er nog even stoom worden afgeblazen, maar het voorkwam niet dat de gemende gevoelens bij menigeen ook thuis nog even gedeeld werden.

Tot de volgende raadsvergadering van D.V. dinsdag 24 mei 2016.

Vragen? Vragen!

De Nestor.

(meinejansma@gmail.com)

Raadsvergadering van 22 maart 2016.

Een vergadering overschaduwd door de aanslagen in Brussel, met eigenlijk maar één belangrijk onderwerp: Het bestemmingsplan Buitengebied.

Ieder heeft er mee te maken: of je woont er, of je geniet ervan op je vrije momenten.

Maar we begonnen met het  benoemen van Jennie Dolsma uit Makkinga als nieuwe voorzitster van de commissie Welzijn. Dit was nodig omdat de vorige voorzitter: Hans Welle, net is aangetreden als wethouder.

De ingekomen stukken worden zonder commentaar aan het college overgelaten. 

Het hoofdgerecht. Er was wel een bestemmingsplan Buitengebied maar het moet eens in de zoveel tijd vernieuwd worden, immers wet-  en regelgeving maar ook het buitengebied zelf is voortdurend aan verandering onderhevig. 

Een hele klus trouwens, de afdeling heeft er meer dan een jaar keihard aan gewerkt. Er zijn inloopavonden en  inspraakronden geweest, er zijn zienswijzen ingediend, vragenronden  en commissievergaderingen voor de raad, overleg met Waterschap, Staatsbosbeheer, de Provincie en last but not least met de ABO, want onze boeren zijn immers de stoffeerders van ons landschap.

Meer dan veertig voorstellen lagen er ter bespreking, vooral om de puntjes op de i te zetten. Voskuylen  had als inspreker en ondernemer bij het Fochteloorveen stevige kritiek. Er werden eerdere afspraken doorkruist waardoor  hij  zich gedrongen  zag naar de Raad van State te gaan.

Ook de ABO bracht vooraf haar kritische noten over kosten van nodeloos archeologisch onderzoek, de hydrologische zone rond Fochtelooerveen en de ecologische verbindingszones te berde.

Over het algemeen was de raad blij met de ruimte die het plan geeft. Niet de beperkingen voor boeren en ondernemers stonden centraal maar de mogelijkheden. Veel bezwaren tegen het oorspronkelijke plan werden alsnog wegenomen door uitleg of verandering. Vrijmoedig werden daartoe vrijwel alle mogelijkheden van de wet benut.

De PvdA-er mevr. Hielkema gaf aan juist met deze afweging moeite te hebben,  het evenwicht tussen economie en natuurbescherming vond zij zoek. Voor de boeren zijn heel veel mogelijkheden gecreëerd en er is nauwelijks aandacht voor biodiversiteit. Ook vroeg ze aandacht voor het fenomeen “Natuurbegraafplaatsen”  Mogelijk zou hiervoor ook in onze gemeente ruimte moeten komen.  Het college gaf aan hier positief in te staan. 

De Heer van Belle van Groen Links diepte deze stelling nog wat verder uit, door als voorbeeld het troosteloze landerijen tussen Elsloo en Zandhuizen te vergelijken met het veel mooiere landschap verderop richting Wolvega.

Stellingwerf Plus vroeg met nadruk aan het college nu ook verder te gaan op de ingeslagen weg van duurzaamheid, hij verwees hierbij naar het ecostyle park zoals dat ten zuiden van de Venekoterweg verrijst.

De heer Wink van het CDA onderstreepte nog even de kritiek van de ABO, hij refereerde eraan dat er vlak voor het tot stand komen van het plan nog een aantal wijzigingen aangebracht waren onder druk van o.a. de provincie. Met name de “Hydrologische Zone” van 1 km rond het Fochtelooerveen en de hogere waardering van de archeologische waarde van diverse percelen zou sterk kostenverhogend kunnen werken.

 ChristenUnie raadslid Jansma zette het plan in de bredere context van het tuinman zijn in de Schepping. Benutten en bewaren, ieder probeert zijn eigen voordeel zo groot mogelijk te maken, het is aan de raad om hier boven te staan en een zuivere afweging te maken.

De heer Munting van D66 vroeg in dit verband aandacht voor de mogelijkheden  van B&B. Bijvoorbeeld waarom bij een boer  4 kamers en bij een  manege 2 toestaan. Hij had hele bestemmingsplan op zulke onduidelijkheden nagevlooid en kwam daardoor met het (voor ons record) aantal van 30 amendementen.  Het college en de raad konden dit principe van “gelijke monniken gelijk kappen” waarderen en zo kwam er via een tussenvoorstel (wat D66 niet ver genoeg ging) toch nog een wijziging. Niet meer het aantal kamers, maar het aantal m2 werd nu de norm, een  burgerwoning tot 50 en een bedrijf (wat dan ook) tot 100 m2.  

Ooststellingwerfs Belang prees het college en de ambtenaren voor het tot een goed einde brengen van deze monsterklus en merkte nog op dat ze geen onderscheid wilden maken in de toegestane grootte van paardenbakken, ook hier een algemene regel. Verder pleitte ze voor een brief aan de provincie over de onevenredig hoge kosten van archeologisch onderzoek, laten zij die het een vereiste vinden, ook meedragen in de kosten. Een pleidooi wat brede ondersteuning vond bij raad en college.

En zo kwam na een waardige intensieve discussie het voorstel in stemming.

Groen Links vond de aandacht voor de natuur te veel onder de maat en D66 vond de kappen van de monniken nog te ongelijk, verder stemde de hele raad voor het plan.

Verschillende fracties feliciteerden na afloop wethouder de Boer, die door dit sluitstuk zijn naam veel eer aandeed.

We hopen dat het een raamwerk mag zijn waarin onze gemeente zijn natuurlijke pracht en economische kracht mag laten zien aan de wereld, want onze ambities zijn groot.

Tot de volgende raadsvergadering van D.V. dinsdag 19 april 2016.

Vragen? Vragen!

De Nestor.
(meinejansma@gmail.com)

Raadsvergadering van 26 januari 2016.

Een belangrijke vergadering waar vooral één onderwerp centraal stond: de samenwerking  met Weststellingwerf en Opsterland. Er waren dan ook verschillende raadsleden van de buren op de publieke tribune te vinden en onze griffier liet de raadsleden kennismaken met de nieuwe stagiaire.  We begonnen echter weer met de gewone zaken, zoals het verslag en de ingekomen stukken.

Ingekomen stukken.
De nieuwe rekenkamer,  die we nu ook samen met Weststellingwerf en Opsterland hebben, gaf aan dat ze in het komende jaar naar het armoede beleid, de vergunningverlening, het re-integratiebeleid en de exploitatie van de sportfaciliteiten wil kijken.

De provincie Fryslân liet weten dat onze begroting prima in orde is en gaf nog even als aandachtpunt mee dat we mogelijk nog even moeten kijken naar het onderhoud van kapitaalgoederen en de door ons niet toegepaste prijscompensatie voor allerhande budgetten.

Samenwerking OWO.
Die samenwerking is er één die zo is georganiseerd dat u er eigenlijk niks van mag merken. Dit bedoel ik natuurlijk positief: de dienstverlening aan u mag er niet onder lijden. Maar misschien weet u er daarom ook niet veel van, daarom even uitleg. Wat vooraf ging.

Vanaf 2006 werken genoemde gemeenten op een aantal terreinen duurzaam samen. Ze willen met behoud van zelfstandigheid een aantal zaken realiseren. Ik noem een paar:  Door afdelingen samen te voegen bespaar je op de loonkosten van de ambtenaren en kun je gemakkelijker speciale kennis inhuren. Door ook naar buiten toe als een eenheid op te trekken heb je meer invloed bij allerlei overlegsituaties met het rijk en de provincie.  Kortom alle partijen worden er beter van, of zoals we als we dat noemen een win-win situatie.

Toen we in mei vorig jaar deze samenwerking tegen het licht hielden, bleek dat er nogal wat aan schortte.  “Code Samen” heette het rapport wat aangaf dat juist dit nog niet van harte ging.

Het gaf aan dat er misschien een oplossing zou liggen in een ambtelijke fusie, waarbij de drie gemeenten dus wel bestuurlijk zelfstandig bleven, maar de afdelingen allemaal samengevoegd zouden worden. Voor de raad was dit echter een brug te ver, een zo vergaande samenwerking, terwijl de beperkte al problemen gaf? We spraken af dat we eerst eens goed zouden nadenken over wie we als gemeente zijn,  onze sterke en zwakke punten. Ook de andere gemeenten deden dit.

Dit met de gedachte: als je weet wie je bent en waar je heen wilt, kun je ook zien of er voldoende raakvlakken met de anderen zijn om samen deze weg te vervolgen. Het is ook het moment om je eens om je heen te kijken.  En zo werd dit “navelstaren” verwoord in het “Visiedocument Ooststellingwerf”, wat deze raadsvergadering verder zou vullen.

Visiedocument Ooststellingwerf.
Alle partijen waren het er over eens dat het goede weergave was van wat we streven te zijn als gemeente. “Ja, dit willen we overeind houden bij samenwerking hoe en met wie dan ook.”
Maar over  hoe het nu verder moest verschilden de partijen nogal.
De heer Slager van Ooststellingwerfs Belang legde er vooral de nadruk op dat er bij de huidige samenwerking ook heel veel goed ging, dat nog niet alles klaar was en dat we de problemen die we tegenkwamen gewoon moesten oplossen.  Daarna kun je als alles weer goed loopt best kijken of er verder win-win situaties zijn, maar eerst een pas op de plaats. Om dit te borgen hadden ze samen met de ChristenUnie en Stellingwerf Plus een amendement ingediend.

De Partij van de Arbeid stond bij monde van de heer Ter Heide daar bijna recht tegenover. Nu duidelijk bleek dat er meer fout dan goed ging was het moment aangebroken om verder te kijken dan de huidige samenwerking. Wat de PVDA betreft was alles bespreekbaar, fusie in OWO verband of, liefst nog breder met een grote stad erbij om de gemeente echt klaar te maken voor de vele problemen die er in de toekomst op je af komen.  Niet doormodderen maar eens onderzoeken of een sterke gemeente Zuid-Oost Fryslân niet tot de mogelijkheden zou behoren.

Mevrouw Duin van het CDA stelde zich duidelijk behoudender op en pleitte ervoor de huidige samenwerking te verstevigen en met name ook duidelijkheid te geven aan de medewerkers die nu in onzekerheid verkeren hoe het zal aflopen.  Zelfstandig en slagvaardig, met aandacht voor de 5 K’s Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten, Klanten en (eigen) Kleur was haar pleidooi.

De VVD zag een ambtelijke fusie toch wel als een oplossing. “Zou het niet mooi zijn, wanneer de Stellingwerven na 500 jaar gescheiden te zijn opgetrokken, nu weer samen zouden gaan?” stelde mevrouw Valk. Die in de marge ook nog even aandacht vroeg voor snel internet, “dat moet je toch ook samen oppakken”.

Mevrouw Koopman van GroenLinks stelde zich vooral voorzichtig op, we zouden immers  het visiedocument vaststellen, en met dat document was ze best tevreden. Met name haar partij had er voor gezorgd dat onderwerpen als minima en kwetsbaarheid hierin goed naar voren kwamen. Bij verder overleg was je toch ook vooral afhankelijk van wat de andere gemeente willen. Voor haar was veel bespreekbaar.

D66 was, net als de PVDA, nogal wat meer naar buiten gericht, een bestuurlijke fusie was wel het minimum. “En kijk daarbij niet alleen naar Fryslân”, betoogde de heer Munting, maar laat je oog ook eens vallen op gemeenten die in Drenthe of Overijsel liggen:  Westervelde en Steenwijkerland”

“Een aantal burgemeesters, een bosje wethouders en een grote bos raadsleden is al het minste wat je kunt besparen”

Jansma van de ChristenUnie ondersteunde het betoog van O.B.  Hij had zijn oor te luisteren gelegd bij diverse ambtenaren uit de OWO gemeenten en had er alle vertrouwen in dat dit “met vallen en opstaan” zou lukken.

“Je kunt als raad wel beslissen dat aardappels binnen 5 minuten gaar zijn, maar ze doen er echt wel 20 minuten over, geef ook dit proces de tijd”

Last but not least kwam de heer Van der Veen van Stellingwerf Plus aan het woord, op zijn geheel eigen wijze schetste hij het droombeeld van een gemeente die steeds uitdijde. Zelfs Limburg zou uiteindelijk deel nemen, want hier heerst een gedachte van “Groot is mooi en veel is lekker”

Hij moest er niet aan denken dat onze gemeente waar het zo ongemeen goed ging, veel beter dan bij de buren, zou opgaan in een breder verband. Dicht bij de burger was zijn devies.

Na al deze standpunten volgde een zeer levendige discussie. Hoewel de standpunten soms ver uiteen liepen was de sfeer wel zo dat er nu en dan uitbundig gelachen werd.

Uiteindelijk werd het amendement van Ooststellingwerfs Belang, ChristenUnie en Stellingwerf Plus zodanig aangepast dat de meerderheid van de raad zich erin kon vinden.

Het sprak nu van een inzet om de bestaande samenwerking goed op de rails te krijgen en dit als uitgangspunt voor overleg met de andere gemeenten te kiezen. Wat daar ook uitkomt, het zal weer door de raad besproken worden.

Hamerslag.
Na dit punt volgden nog een paar kleine onderwerpen die met hamerslag werden afgedaan.

Hoewel, dit zeg ik eigenlijk verkeerd, onze burgemeester gebruikt nooit een hamer. Het is zelfs zo dat hij deze avond voor het eerst dingen waar we het kennelijk over eens waren, niet meer in stemming bracht. "Als je het er niet mee eens bent, vraag dan stemming aan, dan kun je tegenstemmen”.

Raad en college hebben unaniem besloten om tijdelijk af te wijken van de 100% kostendekkendheid van de bouwleges. We gaan –om de bouw te stimuleren en niet uit de pas te lopen-  voorlopig van 75% uit. De voorgestelde bestuursleden van Hus en Hiem worden door ons  benoemd

Ook de voorgestelde grondprijzen, het bestemmingsplan Donkerbroek West en de Verordening over de voorzieningen huisvesting onderwijs werden stilzwijgend raadsbreed goedgekeurd.

Tenslotte vroeg ik na de vergadering,  die al om half 10 was afgelopen, nog even aan onze nieuwe stagiaire Kirsten hoe ze het had gevonden. “Heel leuk” zei  ze.  En dat is plezierig, jonge mensen die zich betrokken weten bij het bestuur en dat ook nog mooi vinden. Zou ze dag nog steeds zeggen als we weer eens keer met verhitte hoofden rond middernacht nog zitten te redetwisten.

(Of zouden we onszelf dat moeten verbieden?)

Tot de volgende raadsvergadering van D.V. dinsdag 16 februari 2016.

Vragen? Vragen!

De Nestor.

(meinejansma@gmail.com)

Raadvergadering 15 december 2015

 Uit de raadsvergadering van 15 december 2015.

 Een avond die bijna als een lenteavond aanvoelde.  De publieke tribune was mager gevuld met vooral voor- en tegenstanders van een open autoluwe stationsstraat en ook weer wat bestuursleden van partijen die kijken hoe hun raadsleden het doen. 

De heer Jansma bood wethouder Derks namens een paar actiegroepen en GroenLinks  167 handtekeningen aan van mensen die de Stationsstraat in oude staat willen herstellen.   Van der Burg pleitte tijdens het inspreken daar ook  voor, aan de andere kant  stonden echter Witpeerd voor Oosterwolde Promotion en Kort van de Commerciële club die het tegengestelde beargumenteerden.  De raad deed er vooralsnog het zwijgen toe, want het is nog niet de gewoonte om te reageren op insprekers.

Dat laatste zal snel veranderen, maar dat leest u aan het slot van deze boeiende vergadering.

Die ik nu even puntsgewijs met u door zal nemen.

Overlijden van Wethouder Scheltens.

De PVDA vroeg het college om te komen met een soort protocol, hoe je als raad ook even respectvol stil kunt staan met het overlijden van mensen, die in hun functioneren veel voor de gemeente  hebben betekend. Het college zei toe om hier werk van te maken. Uit mijn eigen ervaring heb ik altijd groot respect gehad hoe deze wethouder zich inzette voor de gemeenschap. Heel sociaal voelend en ook na zijn gemeentelijke loopbaan gebruikte hij zijn kennis en kunde om de gemeenschap te dienen.

Uitvoeren van moties.

Het college deelde mede, dat ze een aantal voorstellen van de raad over( bijvoorbeeld) pannakooien in de dorpen enregenwaterinstallaties,  die ze in 1e instantie even ter zijde hadden gelegd toch ging uitvoeren, zij het op een wat andere manier omdat er nog geen “dekking” voor gevonden was.

De heer Nieuwenhuis.

De CDA vroeg de raad om haar raadsopvolger Nieuwenhuis uit Appelscha te ontslaan. Omdat dit een interne beslissingsbevoegdheid is  van het CDA kon de raad niet anders dan aan dit verzoek voldoen.Nu hij geen deel meer uitmaakt van de raad, danken we hem voor zijn bijdrage tot nog toe en wensen we hem alle goeds.

Bouw Kapschuren  Samenwerking.

Jan Roelof Betten heeft als ondernemer hier al een vurig pleidooi voor gehouden, en de raad wenst hem dan ook veel succes met zijn mooie onderneming toe. GroenLinks vroeg nog wel nadrukkelijk aandacht voor de natuur in dit archeologisch waardevolle gebied. Was er nu echt geen andere plek in Elsloo om die opslag te realiseren?

Afbouw Caparis.

Eigenlijk moet de titel langer, want het gaat hier om het eindrapport van de Werkgroep Herstructurering Sociale Werkvoorziening. Zoals u wellicht al weet heeft het rijk bepaald dat de  sociale werkvoorziening in zijn huidig vorm ophoudt  te bestaan. Genoemde werkgroep, waaraan de gemeenten deelnemen die verbonden zijn aan Caparis, moet een goed perspectief bieden voor de mensen die het betreft. Onze gemeente wil dat doen door ze zelf in dienst te nemen of onder te brengen bij bedrijven. De PVDA vraagt nadrukkelijk om bij deze ontwikkelingen ook de ondernemingsraad van Caparis te betrekken.  Dit advies wordt door de wethouder overgenomen en van links tot rechts zijn raad en college unaniem van mening dat er door deze fikse veranderingen geen mensen tussen wal en schip mogen vallen. 

De Prikkedam.

Blijft een aspirine dossier, zoals een raadslid dat schetst. Iep van der Veen van Stellingwerf Plus haalt nog even zijn herinneringen op hoe hij er in de 50- er jaren van de vorige eeuw aan de hand van zijn vader genoot. Recht doen aan de motorsport maar ook recht doen aan klachten van overlast. Het blijft balanceren. Er is maar één weg: het wettelijk goed regelen wat mag en niet mag. Het college gaat voor het twee sporen beleid. Dit voor elkaar maken via een Beheersverordening, dan kijk je naar de geschiedenis en zegt dit wil ik zo houden en je legt het vervolgens vast. En tegelijkertijd maar een bestemmingsplan maken, waarbij je gewoon alles benoemt wat er is, wat je wilt, wat de mensen vinden, hoe de natuur reageert en dat allemaal vastleggen. Het 1e is riskanter maar gemakkelijker en goedkoper, het 2e is veel duurder en duurt veel langer. De raad wil graag tempo, maar ziet in dat ze afhankelijk is van hogere machten.

Adviesraad Sociaal Domein.

Omdat met het oprichten van de gebiedsteams het hele sociale domein nu onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt is het goed  om de oude Cliëntenraad en de WMO adviesraad op te laten gaan in één nieuwe adviesraad.  Diverse mensen uit deze oude raad hebben hiertoe een voorstel gemaakt en er een regelement aan gehangen. De raad spreekt onomwonden zijn waardering uit voor de beide “oude” adviesraden en stemt in met de installatie van de nieuwe. GroenLinks, ChristenUnie en de PVDA willen graag in het regelement wat meer borgingen voor de invloed van de doelgroep zelf en ze bepleiten ook de advisering aan de raad en niet alleen aan het college. De meerderheid is echter van mening dat dit wel goed komt en dat  de nieuwe Adviesraad Sociaal  Domein mans genoeg is om dat te doen. 

Leges en belastingen.

Om te voorkomen dat u volgend jaar geen leges hoeft te betalen stelt de raad unaniem de hoogte vast van een aantal leges zoals ze zullen gelden in 2016. Ook de reclame belasting waarmee de ondernemers van Oosterwolde Centrum hun promotie activiteiten betalen ( bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas, want die speelt niet voor Sinterklaas.) passeert de revu met alleen de ChristenUnie tegen.

Regelement van Orde van de raad.

Hij was niet meer van deze tijd. Veel onduidelijkheden, ook wat veranderingen in wetgeving, kortom tijd voor grondige herzieningen van de spelregels van raad en commissies. Een aantal raadsleden boog zich hierover. En met hulp van de Griffie en de kennis van Oud Notaris Simon ter Heide lag er een verordening die bij de tijd was.  ChristenUnie, Ooststellingwerfs Belang en GroenLinks wilde graag een kleine, maar voor u belangrijke wijziging. Voorheen konden insprekers over alles inspreken (mits niet langer dan 5 minuten) maar hoe gloedvol hun betogen, hoe veel vragen ze ook stelden, ze kregen geen reactie. De raad hoorde aan. Nu is er in de raadsverordening opgenomen dat de raadsleden in één ronde mogen reageren of vragen stellen. Dan wordt er recht gedaan aan insprekers, zonder dat het een Poolse Landdag wordt. Op het CDA na kon de raad zich hierin vinden.

 Hamerslag.

De  stukken over de scholen in Waskemeer, het krediet voor grondaankopen(tegen PVDA), wat begrotingswijzigingen en budgetoverhevelingen werden bij hamerslag positief werden besloten.

 Stationsstraat opnieuw autoluw?

Als laatste onderwerp kwam tegen twaalven de Stationsstraat nog aan de orde. Het voorstel van Ooststellingwerfs Belang, Stellingwerf Plus, PVDA, GroenLinks en de ChristenUnie om de Stationsstraat weer autoluw te maken, werd in een zeer stevig politiek debat besproken. Dat kwam mede doordat de indiener van deze motie als coalitiepartij recht tegenover de opvatting van de coalitiewethouder de heer Derks kwam te staan De PVDA was verbaasd en verheugd over de politieke draai van Ooststellingwerfs Belang. Deze op haar beurt betoogde dat je niet om de mening van de inwoners heen kon. De ChristenUnie betoogde dat het werkelijke probleem van de Stationsstraat vooral de veel te hoge huren zijn.  Ik ga de voor’s en tegens die werden gebruikt niet opnieuw noemen, als u deze weken de krant gelezen hebt kunnen ze u niet zijn ontgaan.  Het voorstel werd met CDA, D66 en VVD tegen  aangenomen. De wethouder zei in zijn reactie dat hij zich zal beraden op de wijze van uitvoering.

En zo eindigde de avond op een tijdstip waarop al weer van een nieuwe dag gesproken wordt.

Ik wil afsluiten om u, fijne Kerstdagen en een Gezegend 2016 toe te wensen.

Tot de volgende raadsvergadering van D.V. 26 januari 2016.

Vragen?  Vragen!

De Nestor.
(meinejansma@gmail.com)