Actueel

Overwerken houdt ondernemersdebat

15 januari 2018

Ook wij van de ChristenUnie de Stellingwerven zijn vanavond aanwezig in de raadzaal waar het debat plaatsvindt. Ben benieuwd naar de stellingen. Inloop 19 uur. Kom ook en weet waarom je het beste op de ChristenUnie kunt stemmen.Zomaar wat overtuigingen van de ChristenUnie in dit verband:

 • Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, een college en raad die durven los te laten.
 • per 1 januari 2019 een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. De nieuwe wet moet de bestaande wetten vervangen en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. De overgang naar de Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein aangaat maar ook het sociale en gezondheidsdomein. In de nieuwe omgevingswet is het goed om kaders te stellen en niet allemaal regels op te stellen.
 • In Ooststellingwerf komt er maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, Bijvoorbeeld door het instellen van regelluwe zones en door het mogelijk te maken een eigen bedrijfje of onderneming te starten met behoud van uitkering.
 • De ChristenUnie komt op voor ondernemers.
 • De ChristenUnie in Ooststellingwerf wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een partner voor ondernemers.
 • Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde.
 • Voor ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Dit loket sluit aan bij het provinciale loket.
 • Het MKB moet eerlijk toegang krijgen tot gemeentelijke aanbestedingen.
 • Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte zorgt de gemeente ervoor dat ondernemers nauw worden betrokken bij de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de overlast te beperken.
 • De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren.

Aftrap verkiezingscampagne

Gisteren (12 januari) was er de aftrap van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Diverse zaken zijn besproken. Speerpunten voor het verkiezingsprogramma, onderwerpen voor de folder, activiteiten die we willen ondernemen. Ook is de laatste hand gelegd aan de verkiezingsposter. Zie hieronder het resultaat. Verkiezingsprogramma is af, nog een laatste controle wordt uitgevoerd. Volgende week wordt het op onze website geplaatst onder het kopje verkiezingen.

Verkiezingsposter 2018

Ledenvergadering 23 november 2017

Wij nodigen u uit voor onze ledenvergadering op DV woensdag 23 november 2017 in De Mande, Dorpsstraat 57 te Haule.
Vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie/thee en de vergadering begint om 20:00 uur.

De onderwerpen die al vast staan zijn:

 • Het verkiezingsprogramma.
 • De kandidatenlijst en kennismaking met de kandidaten.
 • Promotie.
 • Huishoudelijke zaken.

 Mogen wij rekenen op uw komst? Familieleden, vrienden en andere

belangstellenden zijn ook van harte welkom. Voor vervoer en/of meerijden kunt u contact met één van de bestuursleden, zie achterzijde nieuwsbrief.

 Onderwerpen voor het verkiezingsprogramma en of voordragen/aanmelden van kandidaten kunt doorgeven aan de secretaris.

 Aanmelden van kandidaten kan tot en met 15 november 2017.

PERSBERICHT - Meine Jansma - 22 september 2017

Raadslid Meine Jansma – tevens fractievoorzitter –  van de ChristenUnie in Ooststellingwerf heeft te kennen gegeven dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 niet denkt terug te keren. Jansma is momenteel het langstzittende raadslid in Ooststellingwerf. Hij gaf te kennen het raadswerk met heel veel plezier te hebben gedaan, maar het na 17 tropenjaren het beter te vinden om ook andere aspecten van het leven wat meer aandacht te geven.

Het bestuur zal Berend Leistra - die al geruime tijd meedraait in de politiek - bij de leden naar voren schuiven als zijn mogelijke opvolger.

Het bestuur is nog naarstig op zoek naar aspirant kandidaten, waarbij ook nadrukkelijk vrouwen worden verzocht om te reageren. Maar of u nu vrouw bent of man, wanneer u het gedachtegoed van de ChristenUnie onderschrijft, zijn we op zoek naar u/ jou. Doe(t) u/jij mee?

We gaan graag met u/jou in gesprek. Stuur een mailtje naar meinejansma@gmail.com

Advertentie in Nieuwe Ooststellingwerver - 12 september 2017

Berend Leistra in fractie van ChristenUnie

April 2017

In de gemeente Ooststellingwerf is Berend Leistra als fractielid toegetreden tot de ChristenUnie. Hij zal de commissie Ruimte bemensen. Onderwerpen als boeren met een groen hart en ruimtelijke ordening zijn zaken die hem interesseren, maar ook de financiële huishouding van de gemeente heeft zijn belangstelling. Hij volgt daarin Jan Meijer op die vanwege zijn eigen zorgbedrijf afstand neemt. De heer Leistra heeft in het recente verleden voor het CDA zijn sporen verdiend. Hij wil als Christen de gemeenschap dienen en daarom voelt hij zich bij de ChristenUnie als een vis in het water.

Plastic soep

Geachte lezers,

Het is sinds kort in Nederland verboden om ‘gratis’ plastic tasjes uit te delen. Een goede zaak vinden ook wij van de ChristenUnie. In de oceaan sterven vissen door het plastic afval en drijft er een eiland van troep ter grote van de provincie Utrecht…  Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. Met onze innovatieve bedrijven en hoogwaardige kennis hebben we een uitstekende uitgangspositie om duurzame koploper in de wereld te worden.

Wij willen zo snel mogelijk af van plastic tasjes, daarom delen leden van bestuur en fractie van de ChristenUnie milieubewust tasjes uit die u meermalen kunt gebruiken. Materialen die de schepping ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland.

Op zaterdag 11 maart delen leden van bestuur en fractie van de ChristenUnie deze tasjes uit van 10.00 tot 12.00 uur in Donkerbroek, Oosterwolde en Appelscha.

Help het milieu beschermen en ontvang, zo lang de voorraad strekt, een ChristenUnie boodschappentasje!

“Himmeldei” in Haulerwijk op 25 februari 2017

Prachtige "himmeldei" ofwel schoonmaakdag voor de hoofdwegen van Haulerwijk. Hoewel het weer niet meezat. Het was miezerig en koud. Maar dat hinderde de 8 personen niet om toch door te zetten. Voornamelijk bestuursleden en fractieleden zetten zich in voor een schoner milieu. Het is een symbolische daad om te laten zien dat de ChristenUnie staat voor een duurzame samenleving. Maar liefst 8 zakken vuil werd van de stoepen en uit de bermen gehaald. Opvallend veel blikjes, vaak platgereden, van energiedrankjes, maar ook lege sigarettenpakjes, maar zelfs 8 volle pakjes sigaretten en één doos met sigaren. Voorbijgangers stimuleerden de actievoerders met opmerkingen als ‘Een goede zaak’ en ‘Moai dat jim dat dogge’. De 70-jarige Ab From, die enthousiast aan het opruimen was, antwoordde op de vraag waarom hij hieraan meedeed: “We moeten zuinig zijn op de schepping, die ons is toevertrouwd. En mooi houden om er van te genieten!” Er zijn nog grijpers over, dus mocht iemand zin hebben aan een schoonmaakactie in eigen buurt neem dan contact op met ChristenUnie ‘De Stellingwerven’. Op de foto de actievoerders voor een schone omgeving

.

Handen uit de mouwen

Geachte lezers,

Help mee op 25 februari 2017 en steek, samen met leden van bestuur en fractie van de ChristenUnie, de handen uit de mouwen door een grote schoonmaak te houden in Haulerwijk.  Met de ChristenUnie afvalgrijpers Haulerwijk een beetje schoner maken. Dit alles in het kader van duurzaamheid.

De ChristenUnie is hoopvol over de duurzame toekomst van Nederland. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. Met onze innovatieve bedrijven en hoogwaardige kennis hebben we een uitstekende uitgangspositie om duurzame koploper in de wereld te worden.

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Materialen die de schepping ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland.

Help mee en ontvang, zo lang de voorraad strekt, een ChristenUnie afvalgrijper!

We starten om 10:00 in het centrum van Haulerwijk.

Met vriendelijk groet,

Harrie Rouwhorst
Secretaris
Tel. 0516-420074
Email:
h.rouwhorst@hccnet.nl

Kerstfeest 2016

Geachte lezer,
 
De schepping zucht in al haar delen, ze is in barensnood zegt de Bijbel. Kijk naar Syrië, wát een machtstrijd ten koste van duizenden onschuldige slachtoffers, waaronder vele kinderen. Ten hemelschreiend! En het gaat maar door. Terroristische aanslagen aan de orde van de dag. De wereld kijkt erna en laat het gebeuren, het lijkt hopeloos. Voor vluchtelingen geen plek. Ondanks allerlei verdragen en een VN Veiligheidsraad. En dan zingen wij 'Vrede op aarde'. Dat moet tóch een vrede zijn van een andere orde, waarvoor Gods zoon naar deze aarde kwam. Wij zien uit naar Christus tweede komst op aarde, dat hij alles nieuw zal maken, zoals voorzegt. Wij leven in die verwachting!
Zolang dat nog geen werkelijkheid is, moeten we het evangelie doorvertellen, in woord en daad. Ook in de politiek, we hopen en bidden dat alle inspanning in het komende jaar door God gezegend mag worden.
Politiek is macht,wordt wel eens gezegd, al zijn we (ChristenUnie) klein, maar wij hebben een boodschap die zo groot is dat het de politiek overstijgt. Wij willen van harte dat het zichtbaar is waar wij voor staan. We dragen Christus naam niet te vergeefs.  'Adeldom verplicht '. Dat het ook zichtbaar is in ons program en ons onderscheidt van andere partijen. Dat is lang niet altijd gemakkelijk, om steeds de juiste woorden te vinden op het juiste moment, de juiste keuzes te maken en de juiste beslissingen te nemen.Want je zoekt toch gezamenlijk, met andere partijen, het goede voor de burger(s). Met afwegingen van belangen. Dus constructief meedenken. Maar het is goed dat mensen weten wat je uitgangspunten zijn, vanwaaruit ben je voor of tegen, wat is je motivatie.         
Bijvoorbeeld bij de algemene beschouwingen of bij het goedkeuren van de begroting, aangeven waar onze prioriteiten liggen. Bijvoorbeeld opkomen voor de zwakken in de samenleving (inclusief. de vluchteling), de jeugd- en ouderenzorg, de armen, zieken en gehandicapten, bijz onderwijs, godsdienstvrijheid, veiligheid, respect voor de medeburger en respect voor de schepping stimuleren. Ook het vrijwilligerswerk promoten, is samenbindend. Rentmeesterschap over de schepping. 
Zover  wij het kunnen beoordelen heeft Meine Jansma (ons raadslid en fractievoorzitter) en met hem de fractie daarin meestal een goed evenwicht gevonden. In afwegingen en uitgangspunten (het evangelie). Alle waardering daarvoor!
 
Fijne feestdagen. Voor ieder persoonlijk, samen met u/jullie gezin, Gods zegen voor het nieuwe jaar en wijsheid voor je werk en/of taken.

Ab From,
Namens bestuur ChristenUnie De Stellingwerven,

Ledenvergadering 9 november 2016

Uitnodiging:

Hierbij nodig ik u uit voor een ledenvergadering op DV woensdag 9 november 2016. Deze ledenvergadering wordt gehouden in het Dorpshuis Makkinga, Oosterhuisweg 3, te Makkinga. Vanaf 19:45 is er inloop met koffie en de vergadering begint om 20:00.

 De volgende onderwerpen komen aan de orde.

 • Statuten wijziging vanwege samengaan Oost- en Weststellingwerf.
  Het concept ligt ter inzage op onderstaande adres en wordt op verzoek toegestuurd, liefst per email.
 • Vooruitblik naar de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
 • Huishoudelijke zaken.

Mogen wij rekenen op uw komst? Familieleden, vrienden en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Voor vervoer en/of meerijden kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Harrie Rouwhorst
Secretaris ChristenUnie De Stellingwerven
Slotemaker de Bruïneweg 82
8433 MG Haulerwijk
Tel 0516-420074
Email:
h.rouwhorst@hccnet.nl

Verslag fractievergadering 10 oktober 2016

Gemeentehuis Oosterwolde, kamer 7.
Aanwezig: Meine Jansma, Jan Meijer, Sjoukje Froentjes en namens het bestuur Harrie Rouwhorst en Ton Hofland.
M.k.a.: Fred Molenaar

1-Opening:
Meine heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering met gebed en hij leest uit een stuk uit de bijbel, uit het boek Deuteronomium 7 met name vers 13-15. Waarin onder andere geschreven staat dat “ons succes Uw zegen is”dit deel heeft betrekking op de rede van Mozes tot het volk Israel, in onze samenleving is het heel gewoon elkaar succes te wensen. We wensen elkaar doorlopend een goed resultaat toe. Je kan ook zeggen het is een menselijke zegen, immers de échte zegen komt van God. De bijbel staat er vol mee, God belooft zijn volk alle goeds, ons succes is daarom altijd verbonden met zijn zegen en dat is iets om dankbaar voor te zijn!

2-Verslag vorige vergadering:
Het verslag van 08 september is akkoord bevonden en kan op de website geplaatst worden. N.a.v. het verslag laat Meine weten, dat het bezoek aan de Kuinder nog niet heeft plaatsgevonden.

3-Bezochte vergaderingen/gesprekken:
Jan heeft op 5 oktober de installatie van het Biobodem-gebeuren bijgewoond, door 11 partijen waaronder diverse onderwijsinstellingen en overheden is een contract ondertekend. Meine heeft de ABO excursie op 1 oktoober bezocht en heeft dit als een leerzaam moment ervaren, hij o.a. veel te weten gekomen over zgn. ‘erfspoelmethode’. Deze agrariër heeft ook aangegeven graag een tweede woningen te willen bouwen op zijn perceel, maar hij heeft hier net te weinig vee voor. Ook de ondernemersavond op 7 oktober is door de ChristenUnie bijgewoond, het was goed bezocht en deels informatief en interessant. Meine en Sjoukje zijn mee geweest met de Raadsexcursie op 23 september en beide hebben deze dag als plezierig beleefd, het bezoek aan Bank Nederlandse Gemeenten viel wat tegen en dit is intussen ook kenbaar gemaakt. Jan heeft de themabijeenkomst inzake de Woonvisie op 4 oktober bijgewoond en vond deze materie erg interessant, de overige fractieleden hebben hiervan inmiddels een presentatie toegezonden gekregen. Jan vertelt dat zowel gemeente als corporaties terughoudend zijn met nieuwbouw omdat ervaring elders is dat het leegstand percentage dan groeit. Het leegstand percentage in Ooststellingwerf is 1,20 % in gemeenten (o.a. in Delfzijl en Appingedam) waar nieuwbouw is gepleegd is dat percentage gestegen naar 6%.  Actium heeft aangegeven graag actief te willen blijven in onze gemeente, er is echter een kans dat vanwege de nieuwe indeling van de woningmarktregio’s dit niet mogelijk blijkt in de toekomst. Via de Woonagenda kunnen we het verloop van de Woonvisie volgen.

4-Cie Planning en Control 11 oktober:
Op de agenda staat bij de ingekomen stukken onder andere de motie van de Fryske Marren over controle op controle door accountants, Meine vraagt zich af of dit ook in onze gemeente het geval is en is voornemens hier een vraag over te stellen.

Het rapport van de Rekenkamercommissie over de inhuur van externen staat eveneens op de agenda, opvallend is de conclusie van de rekenkamer dat er inderdaad voor de raad weinig inzicht is in hoeveel er door externen wordt gedaan. Het ontbreekt aan inzicht, wel is de rekenkamer van mening dat er wel overwogen externe mensen worden ingehuurd.

Ook besproken wordt tijdens deze vergadering het inkoop- en aanbestedingsbeleid, de ChristenUnie heeft hier weinig opmerkingen over. In de fractie wordt hier nog even over door gesproken.

5-Commissie Ruimte:
 Diverse onderwerpen worden besproken, de commissie Ruimte heeft deze maand geen zware agenda, Jan stipt de belangrijkste onderwerpen even aan o.a.:

 • wederom staat De Prikkedam op de agenda, maar deze zaak heeft nodig vanwege het nieuwe bestemmingsplan.
 • Er is een ingekomen brief van een inwoner van Haule welke pleit voor een 30 km-zone in de bebouwde kom. Het standpunt is ook zeker vanwege de school begrijpelijk.
 • Ook de uitbreiding van OBS ’t Startblok staat op de agenda, er komt een uitbreiding om de peuters optimaal te kunnen huisvesten.

6-Commissie Samenleving;
Sjoukje neemt de agenda van Samenleving even door, we bespreken o.a.:
De brief van de FNV over de ‘sterfhuisconstructie bij Caparis” en de sfeer, de ChristenUnie heeft grote zorgen over de gang van zaken en zal wederom navraag doen naar de stand van zaken inzake de opbouw. Enige tijd geleden is door onze partij gevraagd naar concrete cijfers over de inburgeringscursus, welk percentage zakt en hoe veel mensen volgen deze cursus, de antwoorden werden begin oktober verwacht, Meine zal hier navraag naar doen. Cursus Politiek Actief; vanwege een aangenomen motie is er een plan gemaakt om een cursus politiek Actief aan te bieden aan onze inwoners en dan in eerste instantie met name aan scholieren van het Stellingwerf College, de cursus is behoorlijk prijzig en vandaar dat er enkele vragen over zullen gaan stellen.

7-Voorbespreking begroting 2017-2020;
De vragen gesteld door de ChristenUnie zijn inmiddels ingediend, de antwoorden worden ieder moment verwacht. Een extra fractievergadering enkel over dit onderwerp wordt gepland op 19 oktober as.

8-Ingekomen stukken:
De ingekomen stukken worden behandeld, diverse zaken verdeeld en in agenda’s geplaatst.

9-Rondvraag;
Ton wil graag zijn dankbaarheid uitdrukken over de Mantelzorgdag welke hij onlangs heeft meegemaakt, de verzorging was buitengewoon goed en hij heeft hierover ook een brief geschreven naar de gemeente. Hij heeft vooral het persoonlijk contact in zowel gesprek als geschrift gewaardeerd. Harrie vraagt of er nog onderwerpen zijn welke besproken moeten worden op de ledenvergadering, dit is niet het geval.
10-Sluiting:

Door middel van een dankgebed door Jan wordt de vergadering gesloten.

Verslag fractievergadering 8 september 2016

Gemeentehuis Oosterwolde, kamer 7,
Aanwezig: Meine Jansma, Ab From en Sjoukje Froentjes (verslag). M.k.a.: Fred Molenaar en Jan Meijer.

1-Opening:
Meine heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering met gebed en hij leest uit een stuk uit de bijbel, uit het boek Efeze, waarin onder andere staat dat we het geloof mogen dragen als een schild, en dat je daardoor vrijmoedig mag spreken. Dat is iets waar ook de woordvoerders in de politiek zich aan mogen optrekken.

2-Verslag vorige vergadering:
Het verslag van 25 juni is nog niet rondgestuurd, Sjoukje zal dit alsnog doen.

3-Bezochte vergaderingen/gesprekken:
Meine heeft in juli met een stand gestaan op de Snikkemarkt in Haulerwijk, hij heeft de bezoekers van de markt gevraagd naar hun mening over de gemeente Ooststellingwerf en de politici, men was over het algemeen tevreden en Meine heeft het ook als plezierig ervaren. Sjoukje heeft een bezoek gebracht aan inwoners inzake overlast van de buren, de ChristenUnie is al langer in gesprek met deze inwoners, met goedkeuring van de fractie zal Sjoukje een brief opstellen welke ze naar de betrokken ambtenaar wil sturen.

4-Gezamenlijke raadscommissie 13 september:
Op de agenda staat de antwoordbrief van de gemeente Ooststellingwerf aan de gemeente Weststellingwerf over de toekomst voor de OWO-gemeenten (Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf) over de samenwerking/fusie de komende jaren. De ChristenUnie kan zich vinden in de brief die voor ligt, inzetten op effectieve samenwerking, ambtelijke of bestuurlijke fusie is geen reden toe. Op de agenda staat eveneens het vrijmaken van gelden voor het vieren van het 500 jarig bestaan van onze gemeente, het College van B en W stelt voor daar € 250.000,-- beschikbaar voor te stellen. In de ogen van de ChristenUnie, mag dit feit best gevierd worden, maar moeten in principe initiatieven en bijbehorende gelden hiervoor van onderop komen, natuurlijk kan de gemeente hier en daar bijspringen en faciliteren maar niet tegen een dergelijk hoog bedrag.

5-Commissie Samenleving:
Diverse onderwerpen worden besproken, de commissie Samenleving heeft deze maand geen zware agenda, Sjoukje zal vragen naar de vorderingen inzake de opbouw van de nieuwe structuur bij Caparis, de afbouw is geregeld, versneld nog wel. Maar over de opbouw is nog niet veel bekend. Ook zijn we nieuwsgierig naar de ervaringen met het Veiligheidshuis uit de stukken blijkt dat Ooststellingwerf weinig advies vraagt hier, terwijl toch niet een hele veilige gemeente zijn. Blij zijn we met het plan van Comperio die een Taalklas willen oprichten voor kinderen van statushouders, prachtig initiatief wat de ChristenUnie betreft ook structureel doorgang moet blijven vinden, mocht dat nodig zijn.

6-Commissie Ruimte;
Door Stellingwerf+ zijn vragen gesteld over de vergunning voor bomenkap op het terrein van Harambe, we wachten de ontwikkelingen in deze af. Er waren zoveel stukken voor deze commissie dat deze op twee avonden is belegd, onder andere wordt besproken de Woonvisie, de mededeling over de WOZ, de pilot van het zelfrijdende vervoer. Tevens vraagt de gemeente om een bedrag beschikbaar te stellen voor de verdere ontwikkeling van Biobased programma. Ook het geluidsreductieplan wordt besproken (in dat plan staat op er in bepaalde gebieden niet gebouwd kan worden vanwege overschrijding van de geluidsnorm).

7-Rondvraag:
Ab geeft aan veel waardering te hebben voor het werk wat de fractie verzet, hij zegt dit mede namens de overige bestuursleden.  Meine vertelt dat hij en Jelke Nijboer geregeld overleg hebben met de eigenaar van De Kuinder, welke een geschil heeft met de gemeente.

8-Sluiting:
Door middel van een dankgebed door Sjoukje wordt de vergadering gesloten.

Verslag fractievergadering 25 juni 2016

Verslag fractievergadering ChristenUnie

25 juni 2016, gemeentehuis Oosterwolde, kamer 7, aanwezig: Meine Jansma, Fred Molenaar, Jan Meijer en Sjoukje Froentjes (verslag).

1-Opening:
Meine heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering met gebed en hij leest een stuk uit de bijbel, uit het boek Mattheus, over de talenten, ook wij mogen en moeten zelf onze talenten benutten, we hebben immers deze gaven van God gekregen.

2-Verslag vorige vergadering:
Het verslag is akkoord bevonden en kan op de site geplaatst worden.

3-Moties kaderbrief:
Er is inmiddels al veel vooroverleg geweest over de in te dienen moties voor de kaderbriefvergadering van 28 juni as.
Onderstaande moties worden onder andere alvast besproken en waar vervolgactie is gewenst afgesproken wie dat gaat doen:

Ooststellingwerfsbelang:

 • 500 jaar Stellingwerven, ondersteunen en suggestie Dorpenkamp doen.
 • Uitbreiding Smileys (snelheidsmeters), ondersteunen
 • Glasvezel, volgens ChristenUnie niet nodig, gaat provincie ontwikkelen
 • Mantelzorg niet verplicht onder 18 jaar, in principe mee eens, maar er zijn twijfels of de   formulering juist is, nimmer kan toch mantelzorg worden verplicht?
 • Onderhoudspot wegen ophogen, in principe ondersteunen

VVD:

 • OZB bevriezen, ChristenUnie niet voor, is enkel voor huizenbezitters en niet voor huurders bovendien, is inflatie minimaal.
 • Tarief Groene Kliko verlagen, is al laag, even afwachten en beslissen n.a.v. motivering
 • Flexibel maaibeleid: vaker maaien waar nodig en minder waar dat niet het geval is, ondersteunen.
 • Aanpak knelpunt Elsloo, oversteek bij ‘d Elf Ieken, antwoord College afwachten
 • Motie onderzoek herinvoering Schoolzwemmen, ondersteunen en samen mee indienen

PvdA:

 • Cursus Politiek actief worden, positief
 • Fonds duurzame Energie, samen indienen
 • knelpunten wegen, reactie afwachten
 • structureel Milieubeleid, mee indienen
 • extra re-integratieprojecten: reactie afwachten, ervaring met WEP ook niet bij alle ondernemers positief.
 • Cliëntondersteuner, is in principe geregeld is minder als ombudsman, zoals ChristenUnie voorstelt.

CDA:

 • verbetering analfabetisering, mogelijkheden onderzoeken, ChristenUnie wil er voor pleiten deze en eventueel Nederlandse les op avonduren  te organiseren

D66:

 • Anti verkrottingsfonds, in principe positieve grondhouding van ChristenUnie
 • Motie herinvoering Schoolzwemmen
 • overige moties volgen nog

GroenLinks:

 • Vergroening Dorpsfeesten, wel positief maar praktisch realiseerbaar?
 • Inkomensverstrekking, wordt nog uitgewerkt
 • Fietspaden, geen onderdeel van beleid, positieve grondhouding van ChristenUnie

StellingwerfPlus:

 • Geen moties ontvangen.

ChristenUnie:

 • Motie schoolzwemmen mee indienen, proberen samen met D66 en VVD met 1 motie te komen, Sjoukje neemt contact op.
 • Motie ombudsman Sociaal Domein, Sjoukje stuur tekst naar PvdA en OB.

4-Bijdrage ChristenUnie Algemene Beschouwingen:
Er wordt positief gereageerd op de aanwezigen op het concept welke Meine heeft rond gestuurd. Wel wordt het missen van Culturele Hoofdstad genoemd, wellicht dat deze nog ingepast wordt.

5-Rondvraag:
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

6-Sluiting:
Door middel van een dankgebed door Jan wordt de vergadering gesloten.

Verslag fractievergadering 3 mei 2016

Gemeentehuis Oosterwolde, kamer 7
Aanwezig: Meine Jansma, Fred Molenaar en Sjoukje Froentjes (verslag).

1-Opening:

Meine heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering met gebed en hij leest uit Psalm 85, een bevrijdingspsalm die past in deze week. Want wat zal er gebeuren in een land dat de Heer gaat dienen, daar gebeuren grote dingen: ‘Trouw en waarheid ontmoeten elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus’.

2-Verslag vorige vergadering:

Het verslag is akkoord bevonden en kan op de site geplaatst worden.

3-Bezochte vergaderingen/gesprekken:

Diverse bezochte vergaderingen worden besproken o.a.:

 • De jaarvergadering van het plaatselijk belang in Nijeberkoop, hier is Sjoukje geweest, de bewoners hadden verschil van mening over diverse zaken en naderhand was er een presentaite van Doarpswurk 2.0 over hoe dingen te organiseren in plattelandskernen.
 • Meine heeft de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang in Donkerbroek bijgewoond, dit was een mooie bijeenkomst, wellicht dat het tóch tot een minder groots centrumplan komt, ook werd er een mooi plan gepresenteerd voor de gebiedsontwikkeling van Ontwijk.
 • Meine heeft tevens de jaarvergadering in Haule bijgewoond, deze was zo druk bezocht dat er stoelen bijgeplaatst moesten worden.
 • Zowel Meine als Sjoukje hebben de thema-avond bij de politie bijgewoond, men heeft diverse inkijkjes gegeven in het dagelijks reilen en zeilen van de politie in Ooststellingwerf.
 • De thema-bijeenkomst over het onderwerp Media is door Sjoukje bijgewoond, diverse sprekers vanuit de pers gaven tips en tricks over hoe je te profileren in de media.

4a-Commissie Ruimte 10 mei:

Vanwege de vakantie van Jan, zal Meine deze vergadering bijwonen, besproken worden onder andere het masterplan Appelscha en de Woonvisie.

Ook zal de ChristenUnie vragen stellen over de 1,25 miljoen Euro welke Ooststellingwerf dreigt mis te lopen.

4b-Commissie Samenleving 10 mei:

Op de agenda: de uitbreiding van het sportpark in Waskemeer met een tweede veld, Sjoukje geeft aan dat de genoemde bedragen niet realistisch zijn en zal aangeven dat het lastig een keus te maken is als men niet over de juiste financiële gegevens beschikt.

Ook de begrotingswijziging van Caparis en de begroting van 2017 staan op de agenda, er zijn problemen bij Caparis het is dus lastig om op dit moment een begroting vast te stellen als er nog financiële lijken uit de kast dreigen te komen.

Er wordt nog doorgesproken over de organisatievorm en verantwoordelijkheden en de verdeling van deze en wat wenselijk zou zijn.

Voor de volgende fractievergadering zullen de fractieleden een deel van de kaderbrief doornemen en voorbereiden. Ook kunnen er ideeën geformuleerd worden voor eventueel later in te dienen moties.

5-Ingekomen stukken:

De ingekomen stukken worden behandeld, diverse zaken verdeeld en in agenda’s geplaatst.

6-Rondvraag:

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10-Sluiting;

Door middel van een dankgebed door Fred wordt de vergadering gesloten.

Meine Jansma 15 jaar raadslid

PERSBERICHT

 
 

Haulerwijk, 29 maart 2016 

Op de ledenvergadering van de ChristenUnie Ooststellingwerf, op dinsdag 29 maart in het Sinnehiem te Haulerwijk, is het raadslid Meine Jansma in het zonnetje gezet vanwege zijn grote verdiensten voor de partij. Sinds 1998 heeft de ChristenUnie een raadszetel in het gemeentebestuur van Ooststellingwerf. Eerst als GPV en sinds 2002 als ChristenUnie. Meine Jansma is sinds 20 maart 2001 onafgebroken raadslid en zet zich zo in voor de belangen van de alle burgers van de gemeente Ooststellingwerf vanuit christelijke bewogenheid.

 

Referendum associatieverdrag

Referendum associatieverdrag
Op 6 april 2016 wordt er een referendum gehouden over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. De ChristenUnie adviseert iedereen om gebruik te maken van dit stemrecht en voor het associatieverdrag te stemmen. Waarom?

Inhoud Referendum

Het associatieverdrag met Oekraïne heeft tot doel om handelsbelemmeringen weg te nemen. Hierdoor zal Oekraïne steeds meer deel uit gaan maken van de Europese interne markt, waarvan ook Nederlandse bedrijven kunnen profiteren. Het verdrag bevat ook bepalingen over samenwerking op het gebied van buitenland-, veiligheids- en defensiebeleid en over financiële steun waarmee de EU wil bijdragen aan de Oekraïense inspanningen op het gebied van economische hervormingen. Ook zijn er afspraken gemaakt over mensenrechten- en anti-corruptiebeleid in Oekraïne. Zulke associatieverdragen heeft de EU al met veel meer landen afgesloten, waaronder veel landen die nooit lid zullen (willen) worden van de EU. Zo zijn er associatieverdragen met bijvoorbeeld Noorwegen en IJsland, maar ook met Egypte, Israël en veel landen in Afrika.

 

Stemadvies ChristenUnie: Samenwerking JA, toetreding NEE

De ChristenUnie heeft ingestemd met de goedkeuring van het associatieverdrag met Oekraïne, omdat goede betrekkingen met landen die grenzen aan de EU belangrijk zijn. De ChristenUnie ziet graag dat Oekraïne als buurland meer gericht wordt op de EU. Daarom hebben we ingestemd met een verdrag dat de samenwerking tussen de EU en Oekraïne op meerdere vlakken verbetert. Dan gaat het niet alleen om economische en politieke samenwerking, maar om ondersteuning op het gebied van mensenrechten- en anti-corruptiebeleid. Op deze manier is er sprake van een win-win situatie die de stabiliteit aan de oostgrenzen van de EU moet verbeteren. Dat Rusland niet blij is met dit associatieverdrag geeft ook te denken. Poetin ziet door dit verdrag zijn invloed in Oost-Europa afbrokkelen en vindt dat vervelend. Maar, dat is nog geen reden om tegen het verdrag te stemmen, de Oekraïners hebben immers zelf voor toenadering tot de EU gekozen.

Hoewel de ChristenUnie niet voor het invoeren van referenda was, adviseert zij haar leden, nu dit referendum er desondanks toch komt,  om wel gebruik te maken van hun stemrecht en Ja te zeggen tegen het associatieverdrag. Meer informatie omtrent het referendum en het associatieverdrag kunt u vinden via www.christenunie.nl/associatieverdrag

 

Verslag fractievergadering 25 februari 2016

25 februari 2016, kantine Jansma te Haule, aanwezig: Meine Jansma, Jan Meijer en Sjoukje Froentjes.

1-Opening:
Meine heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering met gebed en hij leest een deel uit 1 Kronieken 25, dat stuk gaat over de dochters en zonen van Hemon, welke elk hun taak hebben bij het lofprijzen van de Heer. Zo zijn de talenten verdeeld over Zijn kinderen, over jongere en ouderen, ieder hebben ze gaven welke ze in mogen zetten om Zijn naam groot te maken. Wij mogen ons, als ChristenUnie ook zo samen inzetten tot lof van God.

2-Verslag vorige vergadering:
Het verslag is akkoord bevonden en kan op de site geplaatst worden.

3-Bezochte vergaderingen/gesprekken:
Diverse bezochte vergaderingen worden besproken:

 • De hoorzitting Stationsstraat is bezocht door Meine, daar werd duidelijk dat de autoluwe situatie als voorheen door de meerderheid als meest ideaal werd ervaren.
 • Meine bezocht ook het presidium, waar vooral de wethouderswissel is besproken.
 • Sjoukje heeft de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang in Haulerwijk bezocht.
 • Meine heeft het Oppositieoverleg op 9 februari bijgewoond.
 • De debattraining tijdens de themabijeenkomst op 23 februari heeft Sjoukje gevolgd, dit was een erg boeiende en leerzame avond, jammer dat de opkomst zo laag was.
 • Meine heeft aan zijn netwerktools gewerkt tijdens de borrel welke hiervoor is bestemd.

4-Voorbespreking Raadscommissie Ruimte 8 maart 2016:
De stukken van de aankomende commissievergadering worden besproken o.a.:

 • Op de agenda staat het bestemmingsplan Buitengebied, een belangrijk stuk. De ChristenUnie heeft diverse vragen gesteld inmiddels over dit stuk, onder andere over de Ecologische Hoogstructuur, de ChristenUnie zou graag zien, dat de ecologische verbindingszone tussen het Drents-Friese Wold en het Fochteloerveen  beter zichtbaar zou zijn in dit bestemmingsplan.
 • Maar ook het waterbeheersplan, de verzuring in de grond rond Fochteloo, de ammoniakuitstoot, het ontbreken van de monumentenlijst en de archeologische waarden, zijn onder ander onderwerp van de door ons gestelde vragen. Archeologische waarden, zijn waarden welke toegekend zijn aan percelen, bij hoge waarden, worden agrariërs soms beperkt in de mogelijkheden voor bewerking van deze gronden. De provincie stelt de waarden vast,  de gemeente heeft er in het verleden met succes op aangedrongen deze te verlagen.

4a-Raadscommissie Samenleving 8 maart 2016:
Ook de stukken van de commissie Samenleving worden besproken, o. a.:

 • onder andere een brief van een aantal organisatoren van (dorps-)feesten wordt besproken, men dringt er op aan, de eindtijden van deze feesten verruimen zodat er meer omzet, nodig voor onder andere beveiliging gegenereerd kan worden. De ChristenUnie, snapt de pijn, anderzijds is zij wel van mening, dat het ook de laatste consumpties zijn die voor de meeste ellende zorgen en dat niet iedere dorpsbewoner het feest bijwoont en dat ook die mensen zeker door de week, rustig naar bed moeten kunnen op een bepaalde tijd. Ook is het aan de organisatoren om via een aantrekkelijk programma, om de feestgangers naar hun feest te trekken.

4b-Raadscommissie Planning en Control 10 maart 2016:
Ook de stukken van de commissie Planning en Control Samenleving worden besproken, dit stuk behelst de uitkomsten van de bouw van de OWO-afdelingen.

5-Ingekomen stukken:
De ingekomen stukken worden behandeld, diverse zaken verdeeld en in agenda’s geplaatst.

6-Rondvraag:
Meine geeft aan dat er een extra raadsvergadering is voorafgaand aan de commissies waarin wethouder Welle zal worden beedigd.

10-Sluiting;

Door middel van een dankgebed door Sjoukje wordt de vergadering gesloten.

Verslag fractievergadering 28 januari 2016

28 januari 2016, Gemeentehuis te Oosterwolde, kamer 8, aanwezig: Meine Jansma, Jan Meijer, Fred Molenaar en Sjoukje Froentjes.

1-Opening:
Meine heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering met gebed en hij leest een deel uit Johannes 15 vers 1-7 over de wijnstok en de ranken, voor de fractieleden een bekend vers (voormalige g.b.s. De Rank Haulerwijk). Er wordt ons voorgehouden dat wij zijn als ranken, we moeten contact houden met de bron. Een levende verbinding met de Wijnstok, die God is. De sappen van Zijn woord moeten door ons leven trekken. Dan zal je Zijn zegen ervaren en zal je als rank veel vrucht dragen.

2-Verslag vorige vergadering:
Het verslag is akkoord bevonden en kan op de site geplaatst worden.

3-Bezochte vergaderingen/gesprekken:
Diverse bezochte vergaderingen worden besproken:

 • de Raadsvergadering van 26 januari wordt besproken.
 • het oppostitie-overleg is door Meine en Sjoukje bijgewoond, ook hier is de vluchtelingenproblematiek besproken.
 • Sjoukje heeft op 23 januari de bijeenkomst bij v.v.Waskemeer bezocht, deze club heeft ernstig ruimtegebrek, dit is door alle partijen inclusief de wethouder onderkend, een oplossing zit hem waarschijnlijk in het aankopen van extra gronden om de trainingshoek te vergroten, hier zitten qua prijsstelling nogal wat haken en ogen aan.

4-Voorbespreking Raadscommissie Ruimte 2 februari 2016:
De stukken van de aankomende commissievergadering worden besproken o.a.:

 • de bezwaarmakers woonachtig op de Duistere weg hebben op alle fronten gelijk gekregen van de bezwaarcommissie, de CU zal deze zaak met grote belangstelling blijven volgen, het lijkt nu dat er een inschattingsfout is gemaakt door het college.
 • Ook de openstelling en het eventuele terugdraaien hiervan, wat de voorkeur is van de ChristenUnie, wordt besproken, er zal een avond voor alle gebruikers worden belegd.
 • Het onderwerp BioBase staat eveneens op de agenda, de CU is van mening dat het prachtig initiatief is, maar heeft moeite dat er al gelden moeten worden gereserveerd  voor plannen die vaag lijken. Zij zou graag over meer inlichtingen beschikken.

4a-Raadscommissie Samenleving 2 februari 2016:
Ook de stukken van de commissie Samenleving worden besproken, o. a.:

 • er zullen vragen gesteld worden over een eventuele extra huisvesting van statushouders.
 • tevens zal er gevraagd worden naar het aanvraagformulier van het precariofonds, voordat je een aanvraag uit dit fonds kan doen, moet je eerst een vereniging of stichting oprichten alleen zij kunnen namelijk een aanvraag doen, Sjoukje zal hier naar vragen.

5- Bespreken OWO-werkgroep 3 februari:
Meine zal de bijeenkomst bezoeken en hiervan later vanzelfsprekend verslag uitbrengen.

6-Onderwerpen OPO overleg 9 februari:
De fractie weet op dit moment geen zaken welke overleg vragen in oppositieverband.

7-Bestemmingsplan Buitengebied:
Het bestemmingsplan Buitengebied is zowel door Meine als Jan al bekeken, dit plan zal uitgebreid worden besproken in de volgende fractievergadering.

08-Ingekomen stukken:
De ingekomen stukken worden behandeld, diverse zaken verdeeld en in agenda’s geplaatst.

09-Rondvraag:
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10-Sluiting;
Door middel van een dankgebed door Jan wordt de vergadering gesloten.

Uitnodiging Ledenvergadering 29 maart 2016

Uitnodiging Ledenvergadering

Hierbij nodig ik u uit voor onze ledenvergadering op DV dinsdag 29 maart 2016. Deze ledenvergadering wordt gehouden in een zaal van het Multifunctioneel woonzorgcentrum Sinnehiem, Sinnehiem 1 te Haulerwijk. Vanaf 19:30 is er inloop met koffie en de vergadering begint om 19:45.

 De volgende onderwerpen komen aan de orde.

 • Omzetting kiesvereniging naar afdeling
 • Terugblik raadsperiode 2014-2016 door Fractievoorzitter Meine Jansma
 • Huishoudelijke zaken.

Mogen wij rekenen op uw komst? Familieleden, vrienden en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Voor vervoer en/of meerijden kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Harrie Rouwhorst
Secretaris ChristenUnie Ooststellingwerf

Verslag fractievergadering 11 januari 2016

Verslag fractievergadering ChristenUnie

11 januari 2016, Gemeentehuis te Oosterwolde, kamer 8, aanwezig: Meine Jansma, Jan Meijer, Fred Molenaar en Sjoukje Froentjes.

1-Opening:

Meine heet de fractieleden welkom, hij opent de vergadering met gebed en het lezen uit de bijbel, hij leest een deel uit Job 38 vers 1-8 Hierin lezen we dat de mens de kroon van de schepping is. De mens kan veel en krijgt veel voor elkaar, toch zijn we als mensen als je er goed over nadenkt tot niets in staat, immers wij kunnen er niet voor zorgen dat het weer licht wordt, de aarde blijft draaien?  Uiteindelijk heeft God de zeggenschap en zijn we afhankelijk van zijn bevel. Hij regeert tot in eeuwigheid, wat een geruststelling!

2-Verslag vorige vergadering:

Het verslag is akkoord bevonden en kan op de site geplaatst worden.

3-Bezochte vergaderingen/gesprekken:

Diverse bezochte vergaderingen worden besproken:

 • De thema-avond over de Woningwet is door Jan bezocht.
 • Meine heeft een zaterdagmiddag meegelopen in de Stationsstraat toen daar actie gevoerd werd voor het autoluw houden van deze straat, het leeuwendeel van het winkelende publiek ondersteunde de acties en dus kon Meine tijdens de Raadsvergadering 162 getekende petities aanbieden aan de wethouder. Er is tijdens de raadsvergadering ook een motie aangenomen over het terugdraaien van de openstelling en de situatie terug te brengen zoals die voorheen was, ’s ochtends open en ’s middags dicht. De wethouders heeft toegezegd op korte termijn met een memo te komen over dit onderwerp.

4-Voorbespreking Raadscommissie Ruimte 12 januari 2016:

De stukken van de aankomende commissievergadering worden besproken o.a.:

 • Het onderwerp Spare Space, dit is het goedkoop verhuren van (deel van) een winkel of etalage, dit om starters een kans te geven en lege winkelpanden te voorkomen.
 • De bestemmingsperikelen op de Duistere weg, de bestemming aldaar is veranders, er is geen woonbestemming meer terwijl bewoners en nog wonen en willen blijven wonen, zij zijn in een conflict verwikkeld met de gemeente, de ChristenUnie heeft de wethouder om uitleg gevraagd.
 • Met betrekking tot het bestemmingsplan Buitengebied, vraagt de ChristenUnie zich af hoe de PAS-regeling wordt uitgevoerd, de PAS-regeling is een regeling welke boeren de ruimte geeft om uit te breiden. Echter in dit gebied is stikstofreductie gewenst, hier zijn inmiddels vragen over ingediend. Ook staan er geen UMTS masten opgenomen in het bestemmingsplan.
 • In zich lijkt het een gedragen bestemmingsplan, veel van de ingediende zienswijzen, zijn (deels) gehonoreerd.

5-Raadscommissie Samenleving 12 janauri 2016:

Ook de stukken van de commissie Samenleving worden besproken, o. a.:

 • de uitbreiding van de gelden voor Stichting Leergeld,
 • de plannen voor het wellicht aantrekken van een jobcoach, eventueel in OWO-verband voor het coördineren van (beschutte) banen.
 • het ontbreken van de vrije zorg keuze in bepaalde zorgwoningen, dit is gekoppeld met de huur, in een zgn. koppelbeding, de ChristenUnie vindt dit een kwalijke zaak en zal vragen of ook de eigen juridische afdeling naar dit beding heeft gekeken, zij waardeert het dat ook het college hier geen voorstander van is en dat ook zal blijven uitdragen.

.

6- Gezamenlijke Raadscommissies inzake Visiedocument OWO:

Zoals eerder voorgesteld heeft ook Ooststellingwerf een eigen document laten opstellen men wat men van belang acht voor onze gemeente. Tijdens diverse bijeenkomsten en gesprekken heeft zowel de werkgroep als het bureau BMC, input verzameld en dit vertaald naar een eigen visiedocument.

Ook Weststellingwerf en Opsterland hebben hun eigen wensen op papier gezet, qua samenwerking of fusie, als dan niet ambtelijk. Er is volgens de geluiden in Weststellingwerf van alles mogelijk, zij hebben 5 scenario’s geschetst en sluiten zelfs een samenwerking over de provinciegrenzen heen niet uit. Opsterland wil wel samenwerken als plattelandsgemeenten.

7-Bestemmingsplan Buitengebied:

De vragen hier over zijn intussen gesteld, Jan gaat na de fractievergadering deze nog even goed bekijken.

8-Ingekomen stukken:

De ingekomen stukken worden besproken, onder andere het onderkomen van de ijsclub in Haule, de perikelen rond de uitbreiding van het sportpark in Waskemeer, uitnodiging van de FNV in het kader van de CAO voor de Sociale werkvoorziening. Zo worden diverse uitnodigingen verdeeld.

10-Rondvraag:

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11-Sluiting;

Door middel van een dankgebed door Fred wordt de vergadering gesloten.

Verslag fractievergadering 30 november 2015

 

Verslag fractievergadering ChristenUnie

30 november 2015, Gemeentehuis te Oosterwolde, kamer 8, aanwezig: Meine Jansma, Jan Meijer, Fred Molenaar en Sjoukje Froentjes.

1-Opening:

Meine heet de fractieleden welkom, hij opent de vergadering met gebed en het lezen uit de bijbel, hij leest een deel uit Jesaja 61, over de Geest van God, hoe ontvangen wij Christus? Iets om over na te denken in deze adventstijd, tijd van inkeer en stilte. In het stukje van ds. Douma, worden we als christenen opgeroepen om bij zich zelf na te gaan, hoe gastvrij wij zijn tegenover Jezus. Hoe willen we hem ontvangen en, deze gast die graag bij ons wil blijven wonen in je hart. Geen logeerpartij maar blijvende aanwezigheid, we mogen biddend vragen om zijn bezoek en permanente verblijf!

2-Verslag vorige vergadering:

Het verslag is akkoord bevonden en kan op de site geplaatst worden.

3-Bezochte vergaderingen/gesprekken:

Diverse bezochte vergaderingen worden besproken:

-Thema-avond over de berekening van bouwleges, de legesbedragen worden momenteel gebaseerd op de daadwerkelijke kosten en deze worden als een bepaald percentage van de bouwkosten doorberekend aan de eigenaar.

Wil je als raad hierin wat veranderen dan zou je kunnen voorstellen om het percentage tijdelijk te verlagen naar bijv. 75% kostendekkend. Of je zou een staffeling in kunnen aanbrengen in het percentage per bouwsom.

-Meine heeft tevens het OWO-beraad in Beetsterzwaag bezocht, dit ter voorbereiding op een eventuele ambtelijke fusie of samenwerking, de afzonderlijke raden hebben input geleverd over hoe en met wie wel op bepaalde vlakken kunnen samenwerken en wat belangrijk is voor de eigenheid van de iedere gemeente.

-Ook de bijeenkomst Grip op de GR (Gemeenschappelijke Regeling) heeft Meine bijgewoond, daar is de raadsleden onder andere aangeraden meer de verbinding te zoeken met partijfracties van de andere (OWO-)gemeenten, je kan gezamenlijk een sterker geluid laten horen. Ook via moties kan men invloed uitoefenen op de GR.

-De jaarvergadering van het Plaatselijke Belang in Haule heeft Meine bezocht, op deze vergadering is een werkgroep opgericht om te onderzoeken of kleinschalige opvang mogelijk is in Haule, wellicht door het huisvesten.

4-Voorbespreking Raadscommissie Ruimte 1 december 2015:

De stukken van de aankomende commissievergadering worden besproken o.a.:

Aangenomen maar niet uitgevoerde moties; het lijkt er op dat reeds aangenomen moties o.a. m.b.t. pannakooien niet worden uitgevoerd en door het college naast zich neer worden gelegd.

De bezwaarmakers inzake het Prikkedamterrein zijn door de bezwaarcommissie in het gelijk gesteld, het college heeft via een motie een andere spoor ook ingezet, dit om te voorkomen dat de activiteiten op het terrein gestaakt moeten worden.

Ook de aanvraag van de bouwvergunning voor 2-kapschuren van De Samenwerking in Elsloo staat op de agenda, deze ondernemer wil graag zijn opslag en werkzaamheden uitbreiden nabij zijn huidige bedrijf, de ChristenUnie begrijpt de ondernemer en zal daarom voor uitbreiding van zijn bedrijfsgebouwen stemmen.

5-Raadscommissie Samenleving 1 december 2015:

Ook de stukken van de commissie Samenleving worden besproken, o. a.: de Pilot beschut werken, Ooststellingwerf gaat samen met de buurgemeenten Opsterland en Weststellingwerf een pilot uitvoeren, om zo te kijken of er ongeveer 8 inwoners, dus op kleine schaal, drie jaar worden begeleid en gevolgd bij de zoektocht en uitvoering van een waardige dagbesteding.

Ook het instellen van de Adviesraad inzake het Sociaal Domein wordt besproken, voorheen voorzagen de WMO-raad en de Cliëntenraad de raad en het college van gevraagd en ongevraagd advies bij plannen inzake het sociaal domein. Nu ligt het stuk voor waarin er een nieuwe Adviesraad wordt opgericht, welke eerder genoemde 2 raden vervangt. Raar is echter wel dat er geen organisaties zitting mogen hebben in deze raad, enkel personen welke een bepaalde achtergrond hebben. De ChristenUnie zou graag willen dat er in de stukken komt te staan dat de nieuwe Adviesraad ook, de raad van advies mag voorzien en dat er eveneens ongevraagde adviezen kunnen worden uitgebracht. Deze beide zaken staan niet in de nieuwe verordening.

6-Raadscommissie Planning en Control:

Meine zal hier een voorstel doen of er voortaan tijdens de vergadering , een korte, eenmalige reactie per partij mag worden gegeven op een inspreker. Mensen nemen de moeite om in te spreken en worden vervolgens zonder enige interactie weer afgeserveerd, dat is jammer en zou niet moeten in een gemeente waarin men graag de burger bij de politiek wil betrekken.

7-Bestemmingsplan Buitengebied:

De stukken hiervan liggen in het gemeentehuis ook zijn ze digitaal door te lezen, er is nog de mogelijkheid tot het stellen van vragen tot 12 januari 2016.

8-Functioneringsgesprek burgemeester:

Meine neemt deel aan deze gesprekken en diverse opmerkingen worden gemaakt, welke hij mee zal nemen. Volgend jaar is het tijd voor een eventuele herbenoeming en zal er een uitgebreider gesprek plaats vinden.

09-Ingekomen stukken:

De ingekomen stukken worden besproken en diverse uitnodigingen verdeeld.

10-Rondvraag:

Meine: heeft een paar punten o.a. het ontslag van een opvolger van het CDA, het voorzitterschap van de fractie welk hij ter tafel brengt.

Jan wil graag nog even de omgang van raadsleden en college bespreken.

Fred vraagt naar het stemgedrag van de wethouders, deze is nog hetzelfde als voorheen.

11-Sluiting;

Door middel van een dankgebed door Sjoukje sluiten we de vergadering.

Verslag fractievergadering 22 oktober 2015

Verslag fractievergadering 22 oktober 2015

Gemeentehuis te Oosterwolde, kamer 8, aanwezig: Meine Jansma, Jan Meijer en Sjoukje Froentjes.

1-Opening:
Meine heet de fractieleden welkom, hij opent de vergadering met gebed en het lezen uit de bijbel, hij leest een deel uit 1 Korintiërs Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 2Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. 3Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. 4De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, 5want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.Als we bezig zijn met de gemeentepolitiek mogen we ons gedragen weten en kracht putten uit Zijn woord.

 2-Verslag vorige vergadering:
Het verslag is akkoord bevonden en kan op de site geplaatst worden.

 3-Bezochte vergaderingen/gesprekken:
Diverse bezochte vergaderingen worden besproken:

 • Thema zorg en krimp, is geworden themaavond zorg, Meine heeft deze bijgewoond en heeft deze avond als leerzaam en informatief ervaren, men heeft onder andere laten zien, wat het brengen van “beeldbezoekjes” in de zorg inhouden. Via skype wordt er dan contact gelegd, dit wordt als waardevol en efficiënt zorg verlenen ervaren.
 • Meine heeft net als de meeste fractievoorzitters een interview gehad met interview met mevrouw Traag, zij gaat o.a. de eigenheid van Ooststellingwerf onderzoeken voor het opstellen van een uitgangsvisie voorafgaande aan de mogelijke ambtelijke fusie in OWO-verband.

 4-Voorbespreking Raadsvergadering 27 oktober:
De stukken worden besproken en sommige moties voorbereid. Ook de zgn. Marap staat op de agenda, dat is de tussentijdse managementrapportage. Opmerkelijk is het dat Ooststellingwerf geld overhoudt op het armoedebeleid en dat de kosten voor bewindvoering zo explosief zijn gestegen. Blijft er werk liggen en kan men uitzichtloze situaties niet voorkomen? Hier wordt over gebrainstormd in de fractie.
Meine zal navragen waarom de motie over FUMO Ooststellingwerf zo laat heeft bereikt.

5a-Raadscommissie Planning en Control 28 oktober:
Meine en Jan zullen deze vergadering bijwonen en onder andere vragen naar het plan Kerstens en de gelden voor Biobase.

6-Hulpverlening Vluchtelingen:
Tezamen met GroenLinks heeft de ChristenUnie een gesprek met burgemeester Oosterman aangevraagd, men wil graag horen wat er concreet gedaan is en wat de (on-)mogelijkheden in onze gemeente zijn. Met andere woorden, doen we wel genoeg?

7-Stationsstraat perikelen:
De hoorzitting heeft inmiddels plaats gevonden, de bezwaarmakers voelden hierin niet allemaal gehoord. We zullen eerst de uitslag van de bezwaarcommissie afwachten.

8-Overleg ChristenUnie Opsterland:
Inmiddels zijn er diverse, gemeenteoverschrijdende onderwerpen waarover we graag met onze OWO-buren van gedachten willen wisselen, zoals bijvoorbeeld: Caparis, OWO-fusie, vluchtelingen, onderwerpen voor de gezamenlijke rekenkamer en streekplan ZuidOost Friesland.

9-Voorbespreking begrotingsvergadering:
De beantwoording van de door de politiek gestelde vragen is inmiddels verzonden. De antwoorden worden doorgenomen.

Met meerdere partijen vindt de ChristenUnie het op zijn minst opmerkelijk dat het college de aangenomen motie over het bevriezen van de OZB, naast zich neer heeft gelegd en toch trendmatig deze wil verhogen. Zonder dat de begroting daar voor een duidelijke reden laat zien, Ooststellingwerf boert goed en deze extra inkomsten, welke geraamd worden op € 18.000,-- hoeven wat de ChristenUnie betreft niet van de inwoners te komen.

10-Ingekomen stukken:
De ingekomen stukken worden besproken en diverse uitnodigingen verdeeld.

11-Rondvraag:
Meine: zal binnenkort aanwezig zijn bij een bestuursvergadering en vraagt of hij nog zaken ter tafel moet brengen aldaar.
Sjoukje geeft aan, enkel overdag bij de begrotingsvergadering aanwezig te zijn op 10 november.

12-Sluiting;
Door middel van een dankgebed door Jan sluiten we de vergadering.
De datum voor de volgende fractievergadering is onder voorbehoud donderdag 29 oktober  2015.
(inmiddels verschoven naar maandagavond 2 november)

Verslag fractievergadering 1 oktober 2015

Gemeentehuis te Oosterwolde, kamer 8, aanwezig: Meine Jansma, Jan Meijer, Fred Molenaar en Sjoukje Froentjes.

1-Opening:

Meine heet de fractieleden welkom, hij opent de vergadering met gebed en het lezen uit de bijbel, hij leest een deel uit Deuteronomium, uit Efeze en uit 2 Kronieken,  1 Korinthiers 12, dit vanwege het grote aantal ontheemden welke een veilig heenkomen zoeken in ons land, de bijbel is erg duidelijk over wat onze houding zou moeten zijn: Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding.

2-Verslag vorige vergadering:

Het verslag is akkoord bevonden en inmiddels op de site geplaatst.

 

3-Bezochte vergaderingen/gesprekken:

Diverse bezochte vergaderingen worden besproken:

-OWO, er is een bijeenkomst geweest voor de fractievoorzitters van de drie gemeenten, waarin zij in ongedwongen sfeer uit gedachten konden uitwisselen, men is in inmiddels ook in Ooststellingwerf tot de conclusie gekomen dat eerst een visie of uitgangspunt moet worden ontwikkeld alvorens men deze (eventueel) gezamenlijk gaat opstellen. De eigenheid van Ooststellingwerf zal men in woorden proberen te vangen, hiervoor is bureau BMC opdracht verstrekt naar het doen van onderzoek hiernaar. Op 1-1-2016 moeten de rapporten van de 3 gemeenten afgerond zijn.

-Meine heeft op 4 september de raadsexcursie bijgewoond, deze had als thema “Water”men heeft een bezoek gebracht aan Vitens en het Woudagemaal in Lemmer.

4-Voorbespreking begroting:

Ieder fractielid krijgt de opdracht de begroting door te nemen en zijn/haar vragen naar Meine te zenden, deze zal ze inventariseren en ze indienen bij de griffie.De begroting zal verder worden besproken in een volgende fractievergadering

5a-Raadscommissie Samenleving:

In de commissie Samenleving zal de ChristenUnie vragen stellen over de sluiting van het consultatiebureau in Appelscha en of een eventueel overleg met het plaatselijk belang van  Appelscha heeft plaats gevonden.

De ChristenUnie is positief over de handhaving van de huishoudelijke hulp, maar mist in de stukken de adviezen van de WMO- en Cliëntenraad, hier zal ze navraag naar doen.

5b-Raadscommissie Planning en Control:

De zgn. Marap (managementsrapportage) wordt kort besproken.

6-Ingekomen stukken:

De ingekomen stukken worden besproken en uitnodigingen worden verdeeld.

7-Rondvraag:

Meine: er is vanuit GroenLinks een verzoek gekomen om ook deel te nemen aan een actie in de Stationsstraat, de fractie besluit afwijzend op uitnodiging vanwege de wijze van actievoeren te reageren.

Er wordt nog doorgesproken over de vluchtelingenproblematiek, kan het college opgedragen worden te onderzoeken of er een mogelijkheid voor een AZC in onze gemeente is, deze vraag zal worden vervolgd.

8-Sluiting;

Door middel van een dankgebed door Sjoukje sluiten we de vergadering.

De datum voor de volgende fractievergadering is onder voorbehoud donderdag 22 oktober  2015

Uit de raadsvergadering 15 september 2015

De eerste raadsvergadering na de vakantie. Niet dat we elkaar weer voor het eerst zagen, nee we hebben een paar weken geleden een heel interessant en leuk werkbezoek gebracht aan ons waterbedrijf Vitens en aan het Waterschap waarbij we in het prachtige Woudagemaal in Lemmer werden bijgepraat over de vele nieuwe ontwikkelingen rond waterzuivering en waterbeheersing. Ook hebben we in de diverse commissie vergaderingen deze raad voorbereid. Tussen haakjes, bij de meeste voorstellen en kwesties gaat het zo dat ze in een commissie vergadering worden besproken en  bediscussieerd, hieruit kan volgen dat ze nog wat worden aangepast, of dat er nog een andere denkrichting komt. Een paar weken later worden dan de knopen op de raadsvergadering doorgehakt.

De agenda was niet overvol en veel kon bij hamerslag worden beslist. Toch waren er ook principiële onderwerpen aan de orde die deze keer niet door het college maar door raadsfracties werden voorgedragen.  “Moties vreemd aan de orde van de dag” noemen ze dat in vaktaal.

Als burger mag je tijdens de raadsvergadering als inspreker ook het woord voeren

Deze keer maakte de heer V.d. Burg hiervan gebruik. Hij riep in een vlammend betoog op om alles te doen om de grote stroom vluchtelingen te helpen. “Stel je hart en je huis open, als we in ieder dorp 3 gezinnen op kunnen nemen, wat zouden we dan veel voor hen kunnen betekenen”

Hierna nam de gewone agenda zijn vervolg.
Het plan om de samenwerking met Weststellingwerf en Opsterland te verbeteren vond aller instemming. “Laten we eerst ook eens naar onszelf kijken, wie zijn we en waar staan we als gemeente voor”. De plannen voor goede verkeersafwikkeling van het nieuwe IKC (Integraal Kind Centrum) Oosterwolde Noord konden eveneens goedkeuring vinden, hoewel door PvdA, Groen Links en de ChristenUnie wel werd opgemerkt dat het groen zo veel mogelijk ontzien dan wel herplant diende te worden.

De steun die de gemeente aan Staatsbosbeheer geeft om het fietspad door het Blauwe Bos goed aan te pakken kon de raad waarderen.

De plannen van zorgboerderij de Stobbepoele maakten een aanpassing van het bestemmingsplan nodig, we werken gezien de goede plannen die de eigenaren hebben daar graag aan mee.

De jaarverslagen rond het “Stellingwerf College” konden zonder opmerkingen worden goedgekeurd.

Na deze snel afgewerkte agenda kwamen de genoemde voorstellen van de fracties, en om hiervoor meerderheden te vinden in de raad kwamen de diverse partijen nog even breedvoerig om de hoek.

De Prikkendam.
Onrust onder de crossers, rechtszaken die door de gemeente verloren zijn, kortom onduidelijkheid troef. Onder aanvoering van de PvdA en Ooststellingwerfs Belang dringt de hele raad er bij het college op aan om niet alleen in hoger beroep te gaan, maar ook alvast een nieuw bestemmingsplan te maken. Want als de rechter je Beheersverordening toch niet goedkeurt ben je zo jaren kwijt, dus kun je beter nu ook al met een plan B beginnen. Twee sporenbeleid noemen ze dat. De hele raad omarmde dit voorstel en het college kon zich hierin ook vinden.

De vluchtelingen.
Bijna alle partijen (behalve de VVD) riepen het college op om ook in onze gemeente te onderzoeken hoe we mee kunnen helpen bij de opvang van vluchtelingen. Onderzoek of er gronden of gebouwen zijn waar we ze kunnen huisvesten.  Daarbij moeten we niet alleen alle initiatieven van burgers serieus nemen, maar ook uitstralen naar buiten dat we er willen zijn voor deze ontheemde medemensen. Wordt vervolgd.

Het oplaten van ballonnen.
Uit allerlei onderzoek gebleken is dat ballonnen stevig bijdragen aan strandvervuiling en de “plastic soep” in de oceaan. De 2e kamer dringt aan om af te zien van het oplaten van ballonnen tijdens grootschalige evenementen. Daarom kwam D66 met steun van Groen Links, Stellingwerf+ en de ChristenUnie met een initiatief om dat dan ook maar gewoon te verbieden. De burgemeester gaf als reactie dat de gemeente zich best opgelaten voelde als zoiets gebeurde, maar dat hij een verbod te ver vond gaan. De raad vond in meerderheid dat deze kritische houding van het college voldoende was.

De Payroll constructie.
De PvdA kwam samen met Groen Links en Stellingwerf Plus met een voorstel om geen gebruik meer te maken van de z.g. Payroll constructie. (dat is een dienstverband waarin iemand niet bij het bedrijf in dienst is waar hij/zij werkt  en daardoor heeft dat bedrijf veel minder verplichtingen aan zo’n medewerker) Het college legde uit dat dit niet zo vaak voor kwam en dat het door het Rijk ook aan strenge regels gebonden was, ze vond het in uitzonderingen zelfs plezierig dat het kon, vooral  bij tijdelijke klussen. De raad steunde het college in die lijn, zodat het voorstel geen meerderheid kreeg.

Tenslotte was er nog dringende oproep van de PvdA en de ChristenUnie aan het college om toch eerder bij de raad te komen als er gevoelige kwesties zijn. Ze noemden daarbij als voorbeelden het opnieuw open stellen van de Stationsstraat voor autoverkeer en de verwikkelingen rond de Prikkedam. “Als de raad hier eerder bij betrokken was, hadden de problemen zoals ze zich nu voordoen voor een groot gedeelte voorkomen kunnen worden”  aldus Simon ter Heide van de PvdA. “Als je de raad steeds passeert met een beroep op je “mandaat”, krijg je kwalitatief slechtere en minder gedragen besluitvorming en hol je de democratie uit” aldus Jansma van de ChristenUnie. De burgemeester kon zich de moeite wel voorstellen, het college zou zich hiervan rekenschap geven.
De meerderheid van de raad nam genoegen met deze uitleg, waardoor een voorstel over dit onderwerp niet de eindstreep haalde. “

De eindstreep van deze in goede sfeer verlopen raadsvergadering zelf was zodanig dat ondergetekende zich thuis nog kon verbazen over de belevenissen van de “Rijdende Rechter”.

Tot de volgende raadsvergadering van D.V. dinsdag 21 oktober.

Vragen? Vragen!

De Nestor.
(meinejansma@gmail.com)

fractievergadering 27 augustus 2015

 Verslag fractievergadering ChristenUnie

27 augustus 2015, Gemeentehuis te Oosterwolde, kamer 8, aanwezig: Meine Jansma, Jan Meijer, Fred Molenaar en Sjoukje Froentjes.

1-Opening:

Meine heet de aanwezigen weer welkom na het zomerreces. Hij opent de vergadering met het lezen uit de bijbel 1 Korinthiers 12, over de vele gaven van één geest, deze gaven waarvan ieder er wel één krijgt en omdat we niet allemaal dezelfde krijgen, kunnen we elkaar aanvullen. Een gave is tegelijk een opgave. Je krijgt een gave niet voor jezelf, maar om de gemeente te dienen, heel toepasselijk om zo het nieuwe seizoen te beginnen met elkaar.

2-Verslag vorige vergadering:

Er is van de vorige vergadering geen verslag gemaakt.

3-Bezochte vergaderingen/gesprekken:

Diverse bezochte vergaderingen worden besproken, ook de behandeling van de kaderbrief voor de vakantie, jammer dat ideeën niet goed tot hun recht kwamen, vanwege de vergaderstructuur was er weinig ruimte om overige fracties te overtuigen van de voorstellen, omdat het college er op stond, meteen hun visie kenbaar te maken.

Ook de OWO-bijeenkomst wordt besproken. Afgelopen voorjaar is het rapport van Code Samen verschenen, waarin men aanstuurt op een ambtelijke fusie. Dat wil zeggen, van iedere afdeling maar één per drie gemeenten. Uit datzelfde rapport bleek dat de samenwerking nog bepaald niet vlekkeloos verloopt, dus, zo stelt men voor in het rapport, wil men deze problemen het hoofd bieden via de “BigBang-theorie” wat inhoudt dat besluiten zeer snel worden doorgevoerd om zo de vele problemen die dan versneld ontstaan snel het hoofd te kunnen bieden, zodat de nieuwe organisatie zo snel mogelijk goed operabel is. De colleges hebben dit voorstel overgenomen, alleen de raad van Ooststellingwerf is akkoord gegaan met dit voorstel. Opsterland en Weststellingwerf hebben aangegeven eerst zelf een visie op te willen stellen. Om toch af te tasten hoe men over de toekomst denkt was er een vergadering gepland, deze heeft intussen plaats gevonden. Afgesproken is dat ieder een eigen visie opstelt voor 01-01-2016, daarna worden deze geïnventariseerd en hoe het verder moet en kan, de ChristenUnie is zeer terughoudend op het gebied van fusie.

4-Raadscommissie Ruimte:

Een delegatie van ABO welke een bezoek zou brengen aan de fractie heeft afgezegd.

Wel is er een bezoek zijn van de heren Slots en Ykema over de openstelling van de Stationsstraat. De fracties van Christenunie, GroenLinks en D66 worden gelijktijdig ingelicht door deze bewoners.

De gedachte leeft dat openstelling niet gewenst is bij het winkelende publiek, ook zal men bij openstelling de inrichting moeten veranderen, deze is destijds ingericht als autoluw met bankjes, slingerende route en dergelijke. Ook rijst de vraag vraag of het college zelf kan besluiten tot openstelling of dat dit via de raad moet worden besloten.

Tevens staat het motorcrossterrein de Prikkedam op de agenda van de commissie Ruimte, ook op dit punt worden standpunten en vragen voorbereid. De ChristenUnie is van mening dat de Prikkedam, als motorcrossterrein behouden moet worden voor de gemeente en als dat nodig mocht blijken er desnoods een nieuw bestemmingsplan moet komen

5-Raadscommissie Samenleving:

In de commissie Samenleving zijn dit keer enkel ingekomen stukken, toch zijn er wel een paar zaken waar de ChristenUnie vragen over zal stellen, naar aanleiding van de vragen van de PvdA, zal de burgemeester gevraagd worden naar de contacten op dit moment met het COA en de mogelijkheden tot huisvesting in onze gemeente.

Er zal eveneens gevraagd worden naar de huidige stand van zaken m.b.t. de medewerkers van Caparis, enige duidelijkheid is ondertussen wel gewenst, werknemers daar willen graag weten waar ze aan toe zijn.

6-Ingekomen stukken:

De ingekomen stukken worden besproken en diverse uitnodigingen worden onder de fractieleden verdeeld.

10-Rondvraag:

Sjoukje: geeft aan 10 september as. niet aanwezig te kunnen zijn.

Fred: vertelt dat in tegenstelling tot eerdere berichten, hij inmiddels signalen krijgt van buurtbewoners dat de klachten van de jeugd opgelost zijn.

9-Sluiting;

Door middel van een dankgebed door Sjoukje sluiten we de vergadering.

De datum voor de volgende fractievergadering is onder voorbehoud donderdag 10 september 2015

Fractie vergadering 26-02-2015

Verslag fractievergadering ChristenUnie

26 februari, Gemeentehuis te Oosterwolde, kamer 8,
aanwezig: Meine Jansma, Jan Meijer, Wiebo de Vries en Sjoukje Froentjes.

1-Opening:
Meine heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Wiebo de Vries, welke ook deze vergadering bijwoont. Meine leest uit de bijbel Spreuken 15, waarin stuk voor stuk wijze spreuken staan o.a. ”een vriendelijk antwoord doet woede bedaren” Hier wordt kort over doorgesproken en daarna met gebed de vergadering begonnen.

2-Verslag vorige vergadering:
Het verslag van de vorige vergadering is kort besproken en akkoord bevonden.

3-Bezochte vergaderingen/gesprekken:
Op de Raadsvergadering van de afgelopen week heeft de ChristenUnie een motie ingediend m.b.t. de eigen bijdrage voor jeugd GGZ, deze is niet overgenomen, wel heeft de wethouder toegezegd dat er niemand tussen wal en schip valt, we zullen dit in de gaten blijven houden.  Ook de Plaatselijk Belang jaarvergadering in Haulerwijk werd bezocht. Meine heeft telefonisch nog een gesprek gehad met Sietse Derks in verband met zijn aankomend wethouderschap. De Clientenraad is benaderd voor advies over het uitreiken van een Energiebox, advies volgt eind maart.

4-Commissievergaderingen:
De onderwerpen van de as. commissievergaderingen worden besproken, de aanstelling van een externe BOA via inhuur wordt besproken, in de commissie Ruimte staat het gemeentelijk Rioleringsplan op de agenda, Jan verwacht hier geen problemen. In de commissie Samenleving staat de Sportvisie centraal, deze visie is opgesteld door Drijver en Partner en geeft een doorkijkje naar de  toekomst van de sportaccomodaties in onze gemeente. Sjoukje geeft aan dat het rapport erg matig van kwaliteit is en dat diverse sportverenigingen hebben aangegeven dat gegevens niet kloppen met de werkelijke situatie, lastig om op basis van dit rapport je standpunt te bepalen. De CU heeft een hart voor de breedtesport, deze zou laagdrempelig en voor een ieder bereikbaar moeten zijn, sport draagt bij aan de leefbaarheid van de dorpen, maar is gezond voor lijf en leden, tevens is dit vaak een moment van ontmoeting van inwoners, hierover spreekt het rapport niet. Naar aanleiding van  de Sportvisie ontvangen we gezamenlijk met GroenLinks bezoek in de fractievergadering van een delegatie van de Skeelervereniging de Draai te Haulerwijk, zij bepleiten extra financiën voor verbreding van hun baan, i.v.m. nieuwe nationale en internationale eisen.

5-Werkbezoek Sinnehiem:
Het bezoek aan Sinnehiem van zaterdag 28 februari wordt verder voorbereid, alvorens dit bezoek zal er door de Statenfractie geflyerd worden in Oosterwolde, hulp is daarbij welkom.

6-Voorbereiding werkbezoek jeugdhonk Haulerwijk:
Sjoukje zal contact zoeken met mevrouw Plomp van Scala om een datum te plannen voor een bezoek aan het jeugdhonk.

7-Ingekomen stukken:
De ingekomen stukken worden besproken en uitnodigingen verdeeld.

8-Rondvraag:
Jan: de internetverbinding in het gemeentehuis laat wederom te wensen over, hij zal hierin intern navraag naar doen.

9-Sluiting;
Jan sluit door middel van een dankgebed de vergadering.

 

De datum voor de volgende fractievergadering is donderdag 12 maart 2015

Fractie vergadering 12-02-2015

Verslag fractievergadering ChristenUnie

12 februari 2015, Evangelische Boekwinkel ‘Het Aanbod’ te Haulerwijk,
Aanwezig: Meine Jansma, Jan Meijer, Fred Molenaar, Wiebo de Vries en Sjoukje Froentjes.

1-Opening:

Meine heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Fred Molenaar en Wiebo de Vries, welke ook deze vergadering bijwoont. Meine leest uit de bijbel Efeze 3, in dat deel staat onder andere vermeld: “Aan hem die door de kracht in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken” In dit deel valt Gods ontferming op en de aanmoediging naar ons toe, dat hij door ons en zijn gemeente heen grote(re) dingen wil doen, in dit besef mogen we politiek bedrijven.

2-Verslag vorige vergadering:

Het verslag van de vorige vergadering is akkoord bevonden.

3-Bezochte vergaderingen/gesprekken:

Er zijn door de fractie verschillende (werk-)bezoeken gebracht, o.a.: de Duurzaamheidsavond belegd door de PvdA, een thema-avond over ideeën om bouwgrond te verkopen. Ook zijn de nodige overleggen bezocht, onder andere het oppositieoverleg wordt besproken.

4-Verdeling portefeuille Nelleke:

Fred geeft aan in eerste instantie de portefeuille van Nelleke één op één te zullen overnemen, mocht dit later heroverwogen moeten worden dan is dat wat de overige fractieleden betreft geen probleem.

5-Werkbezoek Sinnehiem:

In de gezamenlijke vergadering met het bestuur is besloten voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen een werkbezoek aan Haulerwijk te organiseren. Plan is om zowel het jeugdhonk, de voetbalvereniging, PBS en het Sinnehiem te bezoeken. Meine heeft een opzetje gemaakt over de invulling van deze dag, volgens eerste planning op 28 februari as. Sjoukje zal contact zoeken met Scala inzake het bezoek jeugdhonk en de voetbalvereniging, ook zal zij vragen of daar een eenvoudige lunch kan worden gebruikt. Later zal van dit bezoek een verslag naar de media worden gestuurd.

6-Voorbereiding raadsvergadering 17 februari 2015:

Van de commissie Ruimte worden de standpunten m.b.t. grondprijzen besproken.

Evenals de in te dienen motie m.b.t. de eigen bijdrage van de Jeugd-GGZ.

Tevens wordt het plan voor het beschikbaar stellen van een energiebox (voor minima gratis en desgewenst voor overige inwoners tegen kostrpijs) besproken, Meine zal hiervoor eerst de cliëntenraad benaderen om hun mening te vragen, eerder vonden zij dit idee stigmatiserend, vandaar.

7-Ingekomen stukken:

De ingekomen stukken worden besproken en uitnodigingen verdeeld.

Met name de brief van de medezeggenschapsraad van Caparis over de huidige ontwikkelingen heeft de speciale belangstelling van de ChristenUnie, Jan probeert zich nog even te verdiepen in deze materie. In eerste instantie zijn de gemeenten straks verantwoordelijk voor het plaatsen van deze mensen in het bedrijfsleven, de ChristenUnie vraagt zich af, of er ook een dagbesteding gevonden kan worden voor de mensen welke niet te plaatsen zijn. Besproken wordt eveneens de brief van een inwoonster van Haule welke opmerkingen heeft over de belijning op Schrapinga.

8-Rooster;

Het vergaderrooster van 2015 wordt besproken en akkoord bevonden.

9-Sluiting;

Wiebo sluit door middel van een dankgebed de vergadering.

De datum voor de volgende fractievergadering is donderdag 26 februari 2015

Fractie vergadering 12-01-2015

 

 Verslag fractievergadering ChristenUnie

12 januari 2015, kantine Jansma te Haule,

aanwezig: Meine Jansma, Jan Meijer, Ab From en Sjoukje Froentjes. Bezoek aan de fractie brachten dhr. Wuijts m.b.t. invulling van het Blughutterrein en de dames Van Delft en Hendriksen m.b.t. OBS De Stam te Langedijke.

1-Opening:

Meine opent de vergadering door het lezen van Psalm 2, waarin onder ander staat vermeld: “waartoe leidt het rumoer der volkeren” en “ik zelf heb mijn koning gezalfd” Meine licht toe dat we dat mogen weten dat we ondanks alle heftige gebeurtenissen, zoals onder andere die in Parijs, we mogen schuilen bij onze God. Dit is tevens een waarschuwing aan de wereldleiders, bewijs God eer, anders ontsteekt hij in toorn. Het vrije woord is geweld aan gedaan, de actuele tijd is een roerige, toch hoort men weinigen spreken over God, wij mogen maar ook moeten uitdragen dat Hij, onze Heer een vredige samenleving voor ogen heeft en dat we daar naar uit mogen kijken.

2-Verslag vorige vergadering:

Het verslag van de vorige vergadering is niet besproken.

3-Bezochte vergaderingen/gesprekken:

Er zijn door de fractie verschillende (werk-)bezoeken gebracht, o.a.: de Bibliotheek, dit was erg leuk en informatief. De nieuwjaarsreceptie van de gemeente was ook geslaagd.

Tevens is er een bezoek gebracht door de fractie aan een inwoonster in Appelscha, zij ontving een brief over een korting op haar inkomen vanaf 1 januari 2015, dit werd haar op de achterzijde van een schrijven meegedeeld.

3-a Bezoek aan de fractie:

Dhr. wuijts bezoekt namens Das Berkoop de fractie, om uitleg te komen geven aan de standpunten van Das Berkoop m.b.t. de besluitvorming over de invulling van het Blughutterrein in Oldeberkoop, vooralsnog zijn daar villa’s gepland, eventueel in combinatie met seniorenappartementen. Das Berkoop zou liever zien dat er in sociale woningbouwsferen zou worden gebouwd. Dhr. Wuijts legt uit dat er wellicht problemen zijn ontstaan al tijdens de procedure en vraagt zich af of alle mogelijkheden nog open liggen. Men krijgt het gevoel niet gehoord te worden en op correspondentie wordt laat of niet gereageerd, dat stemt ontevreden en schept geen vertrouwen. De ChristenUnie is van mening dat een hoorzitting over dit onderwerp wellicht wat meer helderheid en duidelijkheid zou kunnen verschaffen, het is een lastig stuk en er leven veel vragen bij diverse partijen. De fractie zal dit ook aan het college laten weten, dat voor besluitvorming een hoorzitting wenselijk is.

3-b Bezoek aan de fractie:

Sione van Delft en Iris Hendriksen brengen namens de ouders van de leerlingen van OBS de Stam in Langedijke een bezoek aan de fractie om hun inzicht, zorgen en plannen met betrekking tot de voorgenomen sluiting van de school in Langedijke te delen.

Bijna alle ouders betreuren de aankondiging van overkoepelende organisatie Comperio heeft namelijk dat de school wegens het langdurig lage leerlingaantal De Stam moet sluiten. De ouders zouden graag zien dat De Stam, als pilotschool voor Comperio nog minimaal 1 jaar open mag blijven. Dit om te onderzoeken of het haalbaar is deze school in te richten als Ipadschool. Ook vanwege de aanwezigheid van glasvezel in Langedijke. De bezoekers delen hun zorgen maar zijn zich ook bewust van het feit dat het leerlingaantal erg laag is en de prognoses slecht zijn, wel betwijfelen ze de juistheid van de schattingen . Dit en het plan van de minister om meer digitaal onderwijs in de klas, maakt dat zij pleiten voor 1 jaar uitstel. De gemeente moet in dat geval wel zelf de lasten dragen voor het openhouden van de school, deze worden geraamd op ongeveer 250.000,--

Zorgen zijn er ook voor het dorp, immers ook de school organiseert activiteiten als de intocht van Sinterklaas en St. Maarten. Wat doet het met de leefbaarheid van het dorp als de school sluit, allemaal factoren welke wellicht positief kunnen worden bijgesteld als de school open blijft. Tevens voelt men zich overrompeld door het besluit en mede daardoor was er nu niet genoeg tijd om bovenstaande plannen verder uit te werken en te onderzoeken, men wil dus graag wat tijd kopen.

4-Uitgaande brieven en e-mailberichten:

Er zijn namens de fractie een aantal kaarten verstuurd en telefoontjes gepleegd, deze worden kort besproken.

5-Stukken Commissie Samenleving en Ruimte:

Er staan veel belangrijke stukken op de agenda, zoals eerdergenoemde waar onze bezoekers voor kwamen. De stukken worden besproken en vragen worden voorbereid.

6-Ingekomen e-mailberichten:

Nvt

7-Ingekomen stukken:

De ingekomen stukken worden besproken en uitnodigingen verdeeld.

8-Rooster;

Het vergaderrooster van 2015 wordt besproken en akkoord bevonden.

9-Rondvraag;

Jan vraagt hoe het gaat met de overige fractieleden en aan de hand van die vraag praten we nog even na over invulling van de ontstane vacature, Ab zal deze wensen meenemen naar het bestuur.

9-Sluiting;

Jan sluit door middel van een dankgebed de vergadering.

De datum voor de volgende fractievergadering is donderdag 22 januari 2015