Jaar 2012

Veenhuizen

10 december 2012.

 

“Veenhuizen op het Drentse platteland”

“Veenhuizen er is altijd trammelant.” Regels uit een oud versje over het gevangeniswezen in ons buurdorp Veenhuizen. Jarenlang was de uitdrukking “in Veenhuizen logeren” een synoniem voor even achter de tralies. Van mensen die hun boete niet op tijd betaalden, tot treinkapers, het kwam allemaal naar één van de vele gevangenissen in Veenhuizen.

En dan nu over en sluiten? We waren ontzet over dit bericht van de regering.

Immers alle inrichtingen waren net gerenoveerd, ze zijn modern, de bevolking accepteert het volledig, sterker nog het is voor vele Veenhuizers het dagelijks brood. Ook in onze gemeente zijn velen direct of indirect afhankelijk van “Veenhuizen”. Van aannemers tot taxichauffeurs.

We hebben dan ook direct toen we deze berichten vernamen, een gesprek met Wethouder van Esch gehad, om hem te vragen hoe het college hiermee omgaat. Vervolgens hebben we in de raadscommissie een aantal vragen gesteld over de gang van zaken en de voornemens van het college. We waren, hoewel de eerste, daarin gelukkig niet alleen, de zorg om verlies van werkgelegenheid en kapitaal verlies wordt gedragen door de hele raad.

We zullen er als raad en college alles aan doen om deze sluitingen te voorkomen.

 Gelukkig wijzen de eerste berichten erop dat de “soep niet zo heet gegeten wordt, als dat ze wordt opgediend”

Appelscha en kabelbaan

19 november 2012

We baarden nogal wat opzien met ons voorstel tijdens de algemene beschouwingen om eens te kijken of er in Appelscha plek was voor een topattractie als een kabelbaan. De wethouder deed de toezegging daarmee aan de slag te gaan. Leuk zou je zeggen maar wie verzint nuzoiets?

Daarom een korte toelichting.

We hebben in de loop van de jaren al verschillende malen voorstellen gedaan om Appelscha als toeristische trekpleister in ere te houden. Je moet dit enen voorstel dan ook in dat brede verband zien.

 • Bezoekerscentrum gewoon houden waar het is.
 • Boerestreek autovrij houden, ruimte voor gezelligheid.
 • In de omgeving van de Boerestreek ruimte voor leerzame heemtuin, en/of kinderboerderij, door Olm en Es te exploiteren.
 • Uitkijktoren verhogen zodat je ook echt naar de kale duinen kunt kijken.
 • Onderzoeken of de karakteristieke gebouwen van de waterwinning bij Terwischa een rol kunnen vervullen als museum/documentatiecentrum.
 • Meer aandacht voor de belangrijke rol van Appelscha in de geschiedenis (vervening, socialisme en geheelonthouders)
 • Met het ontwikkelen van Appelscha, ook de ecologische verbindingszones zo aanleggen dat naast de dieren, ook de toeristen van het ene naar het andere natuurgebied kunnen fietsen/wandelen.
 • Niet te snel zijn in het afremmen van initiatieven van ondernemers, ook als ze niet helemaal passen in het ideale plaatje.
 • Tja, en de kabelbaan, we zagen hoe hij floreerde op de “Floriade”, hij zou naast een topattractie ook verkeersproblemen kunnen voorkomen, kortom het onderzoeken zeker waard.

Wat zou het leuk zijn, als ook komende generaties schoolkinderen Appelscha als een gouden herinnering in hun geheugen bewaren.   

 

Onderbezetting

15 oktober 2012

De verkiezingen voor de 2e kamer zijn alweer een poosje voorbij. Ik hoor u bijna zuchten ‘gelukkig’. Al dat politieke gekrakeel was wat veel van het goede….

ChristenUnie is een kleine partij en stelt zich ook als zodanig bescheiden op. Toch, als het er op aan komt, moet je je duidelijk laten horen, vooral in principiële kwesties. Onze kracht zit niet in de grootte, maar in de inhoud: Wij hebben een Boodschap voor de wereld, voor Nederland, voor Ooststellingwerf!

Tijdens de campagne was de slogan bij de ChristenUnie: voor de verandering.

Dat er wat moet veranderen in deze tijden van crisis, mag duidelijk zijn, maar hoé doe je dat! Want achter de economische crisis zit een morele crisis, hoe gaan we om met geld en goed. Moet je maar steeds meer willen hebben ten koste van de aarde. de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Wanneer is genoeg genoeg? En wat voor invloed heeft onze welvaart in de westerse wereld ook op dat van de arme landen? Denk aan klimaatsverandering, opwarming van de aarde, misoogsten. Subsidiëren we onze producten, zodat producten van derde wereldlanden bijna geen kans krijgen op de wereldmarkt. Zij blijven dus arm en kwetsbaar! Kinderen sterven van de honger. Willen we echt nog minder of geen ontwikkelingsgeld voor hen uit trekken……. ? Er moet wérkelijk veel veranderen, nationaal en internationaal. 

We zijn onze Heer dankbaar dat het aantal zetels in de 2e kamer behouden bleef. Onze partij mag onverkort haar stem laten horen in de kamer. En dat is hard nodig! Ons land is geen christelijke natie meer. Je houdt je hart vast. Wat gaat er gebeuren met de godsdienstvrijheid, de vrijheid voor onderwijs, de zondagsheiliging, bescherming van het leven (van de moederschoot af tot het graf). Hoe gaan we met de aarde, Gods schepping, om?  Maken we ons sterk voor een groene duurzame economie? Hoe met de zorg om onze naaste, ook de verre naaste in nood?

We hebben grote verantwoordelijk gekregen voor elkaar. De Bijbel is vol van Gods liefde voor de mensen, zichtbaar geworden in Jezus Christus. Wij hebben de opdracht om zijn voorbeeld te volgen.  

Naastenliefde en opkomen voor de zwakkeren in de samenleving is bij onze partijleider, Arie Slob, in vertrouwde handen. Hij zoekt daarin de hulp van de Heer. Wij willen hem daarin steunen. Dat willen we ook doen bij de plaatselijke politiek, waarin Meine Jansma ons vertegenwoordigd. Zij mogen zich gedragen voelen, ook door gebed. En feedback krijgen: een schouderklopje, een hart onder de riem of een kritische opbouwende opmerking. Een kleine fractie als de ChristenUnie vraagt veel, erg veel van onze mensen. Zij hebben daarom ook uw/jouw steun hard nodig.

Het bestuur en de fractie van ChristenUnie Ooststellingwerf kampen momenteel met onderbezetting. We willen heel graag dat alles in goede banen wordt geleid. Onze mensen worden gestimuleerd.

Daarom deze oproep: Geef je op om ons te versterken! Laat je hart spreken voor het wel en wee van je medeburger (wie hij of zij ook is) en reageer! Ook jij bent NODIG!

En dat nog dit. De ChristenUnie is geen partij voor oude mannen of vrouwen. Ook wanneer je nog jong bent: Jij kunt ons versterken! Frisse ideeën zijn welkom.
Neem deze uitdaging aan en versterk fractie of bestuur!

De ChristenUnie heeft ook een ChristenUnie jongerenafdeling, ’Perspectief’, ook zo kun je lid van worden van onze vereniging. 

Laten we allemaal beseffen welk een voorrecht het is om in een vrij land te leven.

Dat nog velen mogen inzien dat Gods geboden goed zijn voor ieder mens op aarde en in de samenleving, op alle terreinen!

Bent u nog geen lid? Meldt u dan aan! Ook wanneer u geen tijd hebt een functie te aanvaarden, iedere ondersteuning is welkom! We horen graag van u/jou!  

 

Hartelijke groeten,

namens het bestuur,

 

A.From, tel. 0516-421472   Email: a.from@tele2.nl

Secr. Harrie Rouwhorst, tel. 0516-420074 Email: h.rouwhorst@hccnet.nl

Voorz. Willem Schaaij, tel. 0516-426945 Email: willem@schaaij.nl

Fractieperikelen

4 Oktober 2012

De financiële adviseur de heer Piet Staat heeft aangegeven een stapje terug te willen doen.Hij wil nog wel eens adviseren op projectmatige basis, een begroting van commentaar voorzien, of rond Venekoten zijn licht laten schijnen, maar van het vaste bijwonen van de fractievergadering ziet hij af. Zijn bedrijf is in een groeifase, en hij moet alle zeilen bijzetten om dit zo goed mogelijk te begeleiden. Bovendien vindt hij gemeentepolitiek wel erg detaillistisch, en kan dat hem onvoldoende boeien.

We vinden het jammer, doch heel begrijpelijk dat Piet deze keuze moet maken. We danken hem hartelijk voor de bijdragen in de fractie en wensen hem Gods zegen op zijn verdere levenspad.

Recreatieplas Appelscha Hoog

28 September 2012

Nog nooit van gehoord? Ligt niet aan u, want het is alleen nog maar een werknaam van een mogelijk plan. De gemeente heeft aan Hildenberg 1 in Appelscha een boerderij met land gekocht, dit om in te zetten in het kader van het toerisme in Appelscha. De bedoeling is het zand wat onder de akkers ligt te verkopen aan de provincie voor de reconstructie van de N381. Wat er dan overblijft is een grote waterplas, die dan goed voor recreatie ingezet kan worden.

We vinden het een risicovolle onderneming, maar hebben er wel mee ingestemd. Er moet wat gebeuren in Appelscha, en dit kan een heel positieve bijdrage geven. Wie niet waagt wie niet wint. Wel hebben we erop aangedrongen om binnen het plan ook rekening te houden met  de  zogenaamde “Blauwe ecologische verbindingszone1” die er hoort te komen tussen het Fochteloërveen en het Drents Friese Woud. De wethouder zei toe, deze opmerking mee  te nemen.

Appelscha Hoog? Misschien is de naam niet goed, weet u een betere?

 1 de blauwe ecologische verbindingszone is een zone waardoor (water) dieren als kikkers, padden en dergelijke van het ene naar het andere natuurgebied kunnen komen.

Iepenloftspul Donkerbroek.

17 september 2012

 

Zaterdag hebben het Iepenloftspul in Donkerbroek bezocht. Prachtig zoals het decor was gebouwd. Niet minder mooi, was de humoristische manier waarop de jaren ’70 voor het voetlicht werden gebracht, prachtig liedjes uit die tijd die mooie herinneringen oproepen. Toch was er iets wat stoorde. Wat het genieten bedierf.

Het waren de vele basterd vloeken die het stuk ontsierden. Dat is verdrietig. Maar moeten we daar nu een punt van maken? Het is toch meer een routinematige uitroep? Ja, hoe zou u het vinden als op een fijn verjaardagsfeestje er steeds een paar mensen waren die je vader constant beledigen. Daar zou je toch wat van zeggen. Hoeveel te meer als het gaat om je Hemelse Vader, die in de Bijbel zegt dat er “geen zonde is die Hem meer vertoornd dan het misbruiken van Zijn naam”. De velen die deze woorden als stopwoord gebruiken, realiseren zich niet dat ze zo vaak ze dit doen, de verdoemenis over zichzelf uitroepen. Iets wat je ze toch niet toewenst.

We hebben in een brief aan betrokkenen gevraagd om deze basterdvloeken achterwege te laten, er zijn ook in het Fries voldoende alternatieven. Het wordt er zoveel mooier van.

Fietspad Blauwe Bos.

11 september 2012

 

Wie schetste onze verbazing dat begin juli in Haule een bord voor het fietspad door het blauwe bos werd geplaatst met de mededeling dat hij tot 1 oktober gesloten zou zijn. We werden door omstanders er op aangesproken. Hoe kon de gemeente dat in zijn hoofd halen, 3 maanden in het hoogseizoen een fietspad, wat zo’n belangrijke functie voor toeristen en zwembadbezoekers heeft, dicht te doen.

Kon dat echt niet anders? We hebben daarover vragen gesteld aan het college. De pers heeft deze vragen opgepikt en is er uitvoerig op ingegaan. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat het college, die op dit tijdstip was uitgekomen omdat anders de subsidie voor renovatie zou vervallen, alles op alles heeft gezet om het project te versnellen. Zo konden op 1 augustus de borden al weggehaald worden.

Er ligt nu een prachtig betonfietspad, van noord naar zuid, terwijl het pad van oost naar west ook keurig opnieuw geasfalteerd is.

En als je dan zoals j.l. zondagmiddag midden in het bos een echtpaar met rolator zit lopen en genieten van het prachtige weer, en je realiseert je dat dit met het oude schelpenpad onmogelijk zou kunnen, denk je: Yes

Juste Judicate Filii Hominum.

Augustus 2012

Dit is de spreuk die op het oude gemeentehuis stond. “Oordeelt rechtvaardig gij mensenkinderen” betekend het. Toen het nieuwe gemeentehuis werd gebouwd hebben we tevergeefs getracht om deze tekst (vrij vertaald uit Psalm 58) ook daar weer op de gevel te krijgen. Een maand geleden heeft de stichting “Grijpvogel” een inventarisatie gemaakt van verdwenen en beschadigde gemeentewapens op gevelstenen. Ook zij trokken aan de bel, over deze mooie spreuk. Je kunt ze vinden op: www.bekieketmar.nl .

We hebben er in de commissie een aantal vragen over gesteld. Met als resultaat dat de spreuk weer “boven water” is. Hij lag met een aantal gevelstenen opgeslagen in het ketelhuis van de gymzaal aan de Weemeweg. We zijn er echter nog niet, we zullen ijveren om hem weer de plaats te geven die hem toekomt. Wat ons betreft op het gemeentehuis. Of hebt u een betere suggestie?

Uitnodiging

Verkiezingen 2012

17 juli 2012

Als u dit stukje leest is het alweer eind augustus of begin september. Een nieuw seizoen en weer nieuwe uitdagingen en 25 jaar dankfeest voor onze gemeenste te Oosterwolde en omgeving. Als we terugzien op zondag 15 juli dan zagen we vele goede en mooie momenten in de gemeente. Maar ook lijden en verdriet bleven ons niet gespaard. Toch ben ik persoonlijk diep dankbaar, verheugd en blij dat onze evangelische gemeente er is. Het is, voor mij, net een eilandje van Gods koninkrijk, te midden van een zeer woelige onzekere wereld om ons heen, waar van alles lijkt in te storten. Ook Nederland gaat een woelige moeilijke tijd tegemoet, met verkiezingen vlak voor ons op 12 september. Gelukkig mogen we nog in een vrij democratisch land onze eigen volkvertegenwoordiging kiezen. Een grote zegen is daarbij dat er één partij is (of enige partijen zijn) die zich wil (of willen) richten naar de Bijbel en waar de 10 Geboden waardevol zijn, waar de verlossingsdaad van Jezus centraal staat, en waar het doen wat Hij, Jezus de Verlosser, zegt, de drijfveer van handelen is, met eerbeid voor het leven, waar zinnen als Lucas 10: 27 (God en uw naaste liefhebben) + Matteüs 25: 31–46 + Jacobus 1: 27 (omzien naar hongerigen, dorstenden, daklozen, naakten, zieken, vreemdelingen, wezen en weduwen enz.). Dus in ieder geval niet snijden in de 0,7% van ontwikkelingshulp en moordpartijen in de moederschoot een halt toe roepen. Nu mogen nog “legaal” baby’s in de moederschoot verknipt, vermorzeld of vergiftigd worden, als ze al 24 weken zijn! Dat is 5½ maand! Als u dit erg vindt en niet wilt, ga dan 12 september naar het stembureau en stem op Lijst 8 de CU, de ChristenUnie, en als uw verbolgenheid over ons verziekte Nederland groot genoeg is, meld u dan alstublieft aan als lid. Wij hebben hard nodig: jonge mensen, die Jezus liefhebben, en een beetje politiek gevoel hebben. 12 september ben ik D.V. 78 jaar en nu weer de enige fractiemedewerker van onze evangelische gemeente. Wie komt mij helpen? Wie komt mij vervangen? Help en ondersteun het Christelijk geluid in onze samenleving! Stem Arie Slob of Joël Voordewind of iemand anders van de CU Lijst 8. Vervoer nodig? Ik kom u D.V. halen. God bless you all!

Ton Hofland,

Bestuurslid /fractielid ChistenUnie Ooststellingwerf

 

Verslag fractievergadering ChristenUnie Ooststellingwerf

6 mei 2012, Gemeentehuis Oosterwolde

Aanwezig:

Meine Jansma, Theda Zuidema, Jan Meijer, Ton Hofland , Piet Staat en Sjoukje Froentjes.

1-Opening:

Meine heet een ieder van harte welkom en opent op gebruikelijke wijze de vergadering, We lezen eerst Jesaja 5:1-7 en daarna het bijpassende deel uit een dagboekje, daarin staat dat de bijbel ons leert dat er verzoening is door het bloed van Jezus Christus, maar waarom was dat nou nodig? Jesaja lijkt een liefdesliedje te zingen over zijn wijngaard, hij heeft heel veel werk aan zijn wijngaard besteed maar het lukt hem maar niet om mooie druiven te oogsten. De wijngaard symboliseert het huis van Israël, God schiep de mens zo, dat hij mooie vruchten zou dragen, echter dit bleek niet het geval en vandaar dat God zijn eigen zoon gaf om de mens weer vrucht te doen dragen. Jezus wordt ook al de ware Wijnstok genoemd, immers als de druiven los zijn van de Rank, kunnen zij geen vrucht meer dragen.

2-Verslagen, bezoeken en uitgaande post:

2-1        Verslag is akkoord en kan zo op de site.

2-2       Theda heeft meegedaan aan de themabijeenkomst in Oosterwolde Zuid, o.a. hier is men vanuit de politiek bezig geweest met snoeiwerkzaamheden.  Zo heeft men ook met eigen ogen kunnen zien hoe o.a. in het Herenkwartier de Benedictusgelden zijn besteed.

3-Bespreking Commissies:

Commissie Ruimte: Onder andere wordt besproken:

De aandacht die de Friese waterlinie nu krijgt, daar is de ChristenUnie fractie erg blij mee. Een bewonerscommissie heeft bij de rechter een voorlopige voorziening aangevraagd in kader de eventueel verwachte geluidsoverlast van de nieuwe N381.  De rechter heeft dit afgewezen, men mag doorgaan met plannen maken.

Er is een ingekomen stuk van een bewoner welke klaagt over de verschillende WOZ waarden van identieke woningen. Als bij één woning de waarde wordt aangepast nadat men in beroep is gegaan, zou het toch billijk zijn dat ook de waarde van andere identieke woningen, automatisch worden aangepast? Of is het nodig voor iedere woning afzonderlijk bezwaar te maken? Jan zal hier nog even induiken.

MFA Oldeberkoop: plan wordt uitgevoerd, ook hier is ChristenUnie content mee. Wij zijn van mening dat een multifunctioneel centrum de leefbaarheid altijd ten goede komt. Als men diensten verenigd in één gebouw, heeft men langer bestaansrecht.

Ook worden nog doorgesproken over het project Boerenstreek en de jaarrekening van Recreatieschap Drenthe waar onze gemeente bij aangesloten is.

Commissie Welzijn: Onder andere wordt besproken:

De jaarrekening Veiligheidsregio Fryslân, de begroting van de brandweer, de startnotitie van het Integraal Veiligheidsbeleid, hier moeten kaders vastgesteld worden over de continuering van o.a. de woon- en leefomgeving, fysieke veiligheid, bedrijvigheid, jeugd en veiligheid en de keten van zorg, Theda neemt dit nog even door en zal op- en aanmerkingen doorgeven.

Ook de concept begroting van Caparis wordt besproken, we vragen ons af wat de consequenties zijn nu de gelden voor herstructurering misschien niet beschikbaar worden gesteld in verband met de val van het kabinet. Meine zal hier een vraag over stellen in de raad.

Het uitvoeringsprogramma van de WMO “Samen er op af”, zal door Theda nog doorgenomen worden.

4 Ingekomen post:

Diverse poststukken worden besproken en de diverse uitnodigingen worden verdeeld.

5 Rondvraag:

Ton: Ter hoogte van de Wiltingerweg/Vaart ZZ, ligt het perkje vaak vol hondenpoep, zou hier misschien een bordje geplaatst kunnen worden?

Ton: De doorgang bij het winkelcentrum in Appelscha is na sluiting van de winkels gesloten, dit is erg lastig omdat ook de bushalte ter hoogte van het winkelcentrum is, deze is niet bruikbaar, er is wel een paadje achterlangs, maar dit is (nog) niet bruikbaar. Meine zal hier intern op het gemeentehuis naar vragen.

Ton verteld nog dat hij aan het communiceren is met divers instantie o.a. de provinciale afdelingen van de ChristenUnie over zowel het knooppunt Joure en de plannen met betrekking tot de Zuiderzeelijn, vanuit zijn professie geeft hij tips.

Meine memoreert nog even het leuke etentje wat we hebben gehad als afscheid van William en Dirk.

6-Sluiting:

Theda sluit met een dankgebed de vergadering.

 

 

Statiegeld

8 juni 2012

Al tijden is (demissionaire) staatsecretaris Atsma in overleg met de verpakkingsindustrie om te komen tot het afschaffen van het statiegeld op flessen. Er is zelfs al een principe akkoord.  En is het ook niet beter om die hele rompslomp van het statiegeld af te schaffen?

We kunnen immers de afvalstromen machinaal heel goed scheiden, zodat toch het materiaal wordt hergebruikt, en al die flesinname machines, aparte ontvangstruimten, lastige administratieve systemen en niet te vergeten al die mensen die achter de schermen met sorteren, transporteren en soms met schoonmaken bezig zijn kunnen worden bespaard?

Wij vinden van niet. Sterker nog, we willen het statiegeld uitbreiden naar kleine petflesjes en blikjes. Kijk maar eens langs de weg, of bij parkeerplaatsen wat daar aan afval gedumpt wordt. Als ik zo op de fiets naar de raadsvergadering ga hou ik wel eens bij wat ik aan blikjes, snoeppapier, petflesjes en chipszakken langs de kant van de weg zie. Ik kom zo over de 200 voorwerpen over nog geen 2 km lengte. Nu weet ik wel dat de “Jardinga” een schoolroute is, maar toch.

Het kan anders, als je het statiegeld systeem niet alleen handhaaft, maar ook uitbreid zoals bijvoorbeeld in Denemarken en Zweden het geval is, worden wegen en straten veel schoner. Een onafhankelijk onderzoek van de universiteit van Yale heeft dat onlangs nog aangetoond. Moet je eens kijken wat hier gebeurd als de jeugd voor elk ingeleverd blikje 10 eurocent zou krijgen.

Daarom namen we het initiatief en dienden samen met Ooststellingwerfs Belang en Groen Links een motie in om via de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) alles in het werk te stellen om het statiegeld systeem te behouden en uit te breiden.

De motie hoefde niet in stemming gebracht te worden, want wethouder Veenhouwer gaf aan dat hij hier al mee bezig was geweest, en zei eveneens toe om ook bij de komende schriftelijke raadpleging in de geest van de motie te handelen, omdat ook het college hier helemaal achter staat.

Meine Jansma

 

Verkiezingen

31 mei 2012

Op 12 september 2012 mogen we weer onze stem uitbrengen voor de 2e kamer.

In aanloop daarop organiseert de ChristenUnie ondermeer 5 regionale avonden. Voor onze regio is dat op maandag 3 september in Drachten.

Nadere informatie / uitnodiging volgen te zijner tijd.

 

Fair trade en millennium

12 mei 2012.

In de raadscommissie deze week ging het onder meer over deze onderwerpen. Voor ons zeer belangrijke onderwerpen. Niet om een mooi bordje bij de ingang van het dorp.

We vinden het van ontzettend groot belang dat we de afspraken die gemaakt zijn in Kyoto over de wereldwijde bescherming van de aarde (millennium-afspraken) worden uitgevoerd. Het gaat hier immers om niets minder dan ons "rentmeesterschap". In een tijd waarin het vijf voor twaalf lijkt voor de schepping. Ook gemeenten hebben daar een belangrijke rol in.

Zo zullen we alle organisaties die bezig zijn met ontwikkelingswerk ruimte geven om zich op de gemeentelijke site te presenteren, zal er voorlichting zijn over millenniumdoelen, gaat de gemeente actief bezig met energiebesparing en duurzaamheid.

Fair trade kun je eigenlijk zien in het verlengde van bovenstaande. Het gaat om het bevorderen van eerlijke handel. Geen overbodig iets als je de verhalen hoort over uitbuiting van koffieboeren, de naaiateliers in India en de uitroeiing van de oerbossen in de Amazone.

De gemeente zal zich actief inzetten voor producten uit eerlijke handel, niet alleen voor de eigen organisatie, maar in de hele gemeente.

Ontwikkelingen waar we als ChristenUnie blij mee zijn, die we van harte ondersteunen en die we mee "handen en voeten" willen geven.

Meine Jansma

 

Dodenherdenking

4 mei 2012

Het is een goede gewoonte om op 4 mei stil te staan bij diegenen die in de recente geschiedenis hun leven gaven voor vrijheid en recht. Gewoonlijk doen we als gezin mee in Haulerwijk. Voor ons bedrijf moest ik echter in Amsterdam zijn. Ik kon het zo plannen, dat ik aanwezig kon zijn bij de herdenking op de Dam. Geweldig wat een mensen, geweldig wat een sfeer.

Klinkt natuurlijk gek, maar als je dan ziet hoe vriendelijk mensen even opzij gaan om kinderen voor te laten die anders niks zien, als je ziet dat een groepje toeristen die van de hele toeloop niets begrijpen, uitgebreid voorgelicht worden door hun zeer tijdelijke buren, kippenvel!! Dan kom je ook Teus Dorrepaal uit Makkinga (een CDA lid die toch heel dicht bij de ChristenUnie staat) nog tegen die het ook belangrijk vond om hier te zijn.

Toen ik thuis kwam vertelde Annie mij dat ze de indruk had dat er in Haulerwijk weer meer mensen meegelopen hebben dan vorig jaar. Nee, vertel mij niet dat ons land aan individualisme ten onder gaat.

Zo'n herdenking geeft je ook als politicus moed om verder te gaan.

Meine Jansma

 

Verslag fractievergadering 18 april 2012

 

18 april 2012, Gemeentehuis Oosterwolde

 

Aanwezig:

Meine Jansma, Theda Zuidema, Jan Meijer, Ton Hofland , Piet Staat en Sjoukje Froentjes.

 

1-Opening:

Meine heet een ieder van harte welkom en opent op gebruikelijke wijze de vergadering. We lezen eerst Samuel 17:31-37, de geschiedenis van David de herdersjongen, een jongen nog, waar je niet veel van mag verwachten. David wordt naar het leger gestuurd, daar hoort hij reus Goliath Gods naam misbruiken, dit trekt David zich aan, David zal de tweekamp aan gaan. Hierin zien we een beeld van de Here Jezus, ook hij noemt zich herder, ook die Herder zal overwinnen, God helpt ons ook om tot een overwinning te komen, net als David, ook al lijkt het een ongelijke strijd, hiervoor mogen we onze Herder danken.

Meine gaat voor in gebed en opent de vergadering, bespreekt met de fractie de sfeer welke niet goed was tijdens de commissievergadering.

 

2-Verslagen, bezoeken en uitgaande post:

2-1   Verslag is akkoord en kan zo op de site.

2-2   Helaas moest de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang in Waskemeer afgezegd worden.

2-3   Meine heeft de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang in Donkerbroek bijgewoond en merkte daar dat men teleurgesteld is in het College, welke geen gelden beschikbaar wil stellen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een brede school/MFC in Donkerbroek, als reden werd hiervoor schijnt door het College te zijn aangegeven dat men geen verwachtingen wil wekken. Meine heeft de tip gegeven aan het Plaatselijk Belang in Donkerbroek om een second opinion te vragen aan de Raad.

2-4   Theda heeft de Themaraad Transitie Jeugdzorg en AWBZ bijgewoond in Hotel De Zon, transitie betekent overheveling naar de gemeente. Er was een spreker deze avond, deze gaf aan dat het erg belangrijk is dat de klant/patiënt centraal moet staan. Een grote samenwerking op dit vlak met Opsterland en Weststellingwerf is wenselijk. De landelijke afdeling van de ChristenUnie, heeft inmiddels al 2 handleidingen geschreven met betrekking tot de Transitie Jeugdzorg en Werken naar Vermogen, Meine zal zorgen dat Theda deze in bezit krijgt.

2-5   Piet heeft de Nieuwe Inwonersdag van onze gemeente bijgewoond op 14 april, dit was een leuk programma, onder andere een busreis en een praatje van onze burgemeester en de voorlichtster. Het was jammer dat Piet niet was aangemeld, daardoor had hij geen naamplaatje en werd hij dus aangezien voor “nieuwe bewoner”, dat is iets om volgend jaar te verbeteren.

 

3-Bespreking raadstukken:

Diverse raadstukken worden besproken:

 • De ChristenUnie betreurt dat de illegale bouwwerken, welke al jaren gedoogd zijn, in onze gemeente niet via een soort van eenmalig generaal pardon gelegaliseerd kunnen worden, juridisch gezien is dit niet mogelijk.
 • Men is voornemens een vrijwilligersprijs in het leven te roepen, de ChristenUnie zal dit voorstel steunen.
 • Meine gaat nog informeren of in onze gemeente ook manschappen van de reguliere politie op termijn ingezet zullen gaan worden als dierenpolitie, er is immers al krapte bij de politie, de fractie is nieuwsgierig of en hoe dit in onze gemeente ook van toepassing is.
 • Diverse overige stukken worden besproken onder andere: de voortgang en heroverweging van het ruimtelijk instrumentarium, actualisering van het bestemmingsplan, dit is een beheersverordening welke sneller en dus goedkoper zou moeten werken.
 • De jaarstukken zullen later worden besproken, er is veel geld over, dat is mooi, maar tegelijk ook wrang omdat de ChristenUnie fractie het gevoel heeft dat er veel zaken niet goed of volledig zijn uitgevoerd, vooral men betrekking tot. het ouderenbeleid, het afhandelen van Jonge Poering. Tevens betreurt de fractie dat vanwege de kosten Harambe en de Blughut moesten verdwijnen.
 • De fractie waardeert de inspanningen van de gemeente om subsidie te krijgen voor bepaalde problematiek bijvoorbeeld obesitas-programma’s, al zou de ChristenUnie fractie ook graag zien dat taalachterstanden op de basisscholen welke in onze gemeente groot zijn, aangepakt worden.
 • Ook besproken worden: de evaluatiestukken over de intergrale veiligheid, herstructurering Sociale Voorzieningen, de ontwikkelingen Venekoten Centrum, het voorbereidingsbesluit Appelscha Zuid, de toeslagenverorderning 2012 en de inkomensgrenzen van de WMO.

 

4-Oppositie-overleg;

Aan de orde zijn geweest o.a.:

•     motie over het statiegeld op frisdrankflessen en eventueel toevoegen op petflessen en blikjes.

•     De ChristenUnie is van mening dat de verordening inzake commissieleden moet worden aangepast aan de huidige situatie en wettelijke richtlijnen, een commissielid zou bij voorkeur wel woonachtig moeten zijn in de gemeente.

•     Diverse voorstellen voor werkbezoeken worden besproken.

 

5-Ingekomen stukken:

Diverse ingekomen stukken passeren de vergadertafel, diverse uitnodigingen worden verdeeld onder de fractieleden.

 

6-Rondvraag:

•     Ton vraagt zich af of de gemeente zich wel gerealiseerd heeft hoe gevaarlijk sommige wegen in onze gemeente zijn, nu de strepen zijn verdwenen.

•     Meine doet nog even verslag van een bezoek dat hij heeft gebracht bij een bekende van de fractie en tipt de fractieleden over het eventueel bijwonen van één van de dodenherdenkingen in onze gemeente op 4 mei as.

7-Sluiting:

Jan sluit met een dankgebed de vergadering.Overhevelen en overhouden

17 april 2012

Zoals je wijn of brandstof uit het ene vat naar het andere vat brengt met een klein slangetje, zo kan de gemeente ook geld wat voor het ene doel bestemd is, overhevelen naar een ander doel. Bijvoorbeeld omdat je het niet meer hoeft te gebruiken. Voorbeeldje, het zat in het potje voor het strooien van wegen, maar het heeft al een paar winters niet gevroren. Je kunt het goed voor iets anders gebruiken, dan haal je het uit dat potje. De gemeenteraad moet daarvoor altijd toestemming geven.

Het college kwam met het voorstel om de WMO gelden die we van het rijk krijgen, voor een deel in de algemene reserve te doen. We houden elk jaar over en dat hoeven we niet op te potten. We kunnen goed uit de voeten met een WMO reserve van 1.5 miljoen euro. Op zich een heel goed plan, want waarom zou je het geld bewaren, terwijl je het op een ander gebied zo goed kunt gebruiken? Maar toch hebben wij er grote problemen mee. We hebben namelijk als gemeente een deel van het WMO beleid kapot bezuinigd:

 • Het ouderenwerk ging kopje onder.
 • Het jeugdwerk in de diverse plaatsen bestaat niet meer. 
 • De maatschappelijke begeleiding van mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen laten we over aan anderen ver weg.
 • Met onze hulp aan de mantelzorgers kunnen we nog een hele inhaalslag maken.

En ga zo maar door, lees de adviezen van de WMO raad maar eens. Wij vinden dat we de gelden die we nu over hebben, gestolen hebben van de doelen waarvoor het was bedoeld. En hebben er dus niet mee ingestemd.

Datzelfde gevoel hebben we een beetje nu de rekening over 2011 is gepubliceerd. We hebben bijna 4 miljoen overgehouden, en dat is prachtig. Prachtig omdat ook wij zien dat je in deze tijd van crisis, elk uit te geven bedrag even extra tegen het licht moet houden. Omdat ook wij weten dat de lange termijn prognose voor deze gemeente nog steeds een negatief saldo laat zien.

Maar toch. Als je kijkt wat er gebeuren moet. Als je ziet wat er vooruit wordt geschoven. Als je ziet welke achterstanden we tolereren op bijvoorbeeld onderhoud van wegen. Dan bekruipt je wel een beetje het gevoel van “sorry Heer, ik heb het maar onder de grond begraven, dan wist ik zeker dat er niets mee gebeuren kon”.

Dit neemt niet weg dat we best waardering hebben voor de boekhoudkundige kwaliteiten van ons college, en onze wethouder. Dankzij hun staan we er financieel gezond voor. Maar u als lezer voelt nu een beetje de bijsmaak van ons.

 

Dorpshuis moet blijven

20 maart 2012

Tijdens de raadsvergadering van 20 maart was de toekomst van de dorpen weer een onderwerp van discussie. Als vervolg op een hele gedegen nota “de Structuurvisie” over de toekomst tot 2030, komen er nu van tijd tot tijd nota’s die daarop verder bouwen en invulling geven. Een goede zaak, want als we zien hoe het platteland ontvolkt en vergrijst, is het goed om er over na te denken hoe je alles leefbaar en betaalbaar wilt houden. Anders overkomt het je. De gemeente schets in de nota “Platteland aan zet” een beetje hoe ze de toekomst ziet.

(zoek hem maar eens op via de gemeentepagina, een belangrijke nota voor het beleid)

In de nota worden allerlei toekomst scenario’s behandeld, tot sterfhuisconstructies toe.

Het belang van dorpshuizen en trapveldjes als een soort basisvoorziening vonden we niet terug in deze nota.

We vinden dat jammer.

Er zal om de leefbaarheid te behouden altijd een dorpshuis in het dorp moeten blijven, een soort inloopcentrum waar alles gebeurd. Het consultatiebureau, de ouderensoos, de verenigingen, maar ook bijvoorbeeld het spreekuur van de dorpsagent, een kleine winkel, naar de schaal van het dorp. En of dat nu een nieuw multifunctioneel centrum is een kerk of een kroeg, daar valt over te praten. Maar zonder zo’n centrum, wordt je dorp een slaapdorp zonder leven. Ook het trapveldje, waar de feesttent op staat, waar de ouderen jeu de boules spelen, waar de dorpsbarbecue gehouden kan worden hoort daarbij.

We hebben een pleidooi gehouden om dit opgenomen te krijgen in deze nota, jammer genoeg vond een meerderheid dat niet nodig.  Het is gelukkig ook nog niet zo ver, ieder dorp heeft een dorpshuis. En als het aan ons ligt zal het zo blijven, ook als het wat geld kost.

 

Kinderpardon

21 Februari 2012

In de raad van februari hebben we samen met GroenLinks, D66 en de PvdA een motie ingediend om bij minister Leers aan te dringen op betere behandeling van minderjarige kinderen die hier om wat voor reden dan ook vanuit het buitenland al jarenlang verblijven. De PvdA en de ChristenUnie hebben hier landelijk een initiatiefwet voor ingediend. In de motie werd hiernaar nadrukkelijk verwezen, zodat het ook door onze 2e kamerleden als een steun in de rug mag worden ervaren. Deze motie werd met alleen de VVD tegen, aangenomen, en zal naar minister worden verstuurd.

 

De Weigerambtenaar

21 februari 2012

In de raad van februari kwam een motie van PvdA, D66 en GroenLinks naar voren om het in Ooststellingwerf via een verordening onmogelijk te maken ambtenaar van de burgerlijke stand te zijn, en toch ook het voorbehoud te maken dat je mensen van gelijk geslacht niet wilt trouwen. Voor ons een heel belangrijk onderwerp, omdat we dit een aantasting vinden van de Godsdienstvrijheid.

Gelukkig, ik kan beter zeggen: “God zij dank” heeft deze motie het niet gehaald CDA, VVD en Ooststellingwerfsbelang stemden met ons tegen, hoewel Ooststellingwerfsbelang niet unaniem hierin was. Vanwege het belang wat we hechten aan dit onderwerp hebben we de complete bijdrage als bijlage ingevoegd. U kunt hem vinden door op “lees meer” te drukken.

 

E.H.S.

21 februari 2012

Nee, we hebben het hier niet over de evangelische hogeschool; in de politiek staat EHS voor ecologische hoofdstructuur, en daarmee bedoelen we een soort verbindingsweg voor de dieren tussen de verschillende natuurgebieden in Nederland.

Een plan van oorsprong van het Wereldnatuurfonds, dat in Nederland er al voor gezorgd heeft dat veel natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. Wie over de Veluwe rijdt ziet bijvoorbeeld de nieuwe “ecoducten” als één van de resultaten. Het is een plan dat goed werkt, nu al is bewezen dat de diversiteit van dieren en plantensoorten er wel bij vaart. Een prachtig stuk “gereedschap” dus in onze handen om de prachtige Schepping, in ons dichtbevolkte landje in stand te houden.

Het is helaas echter juist dit “wegennet” wat bij de laatste bezuinigingsronden vrijwel is wegbezuinigd. De rijksoverheid kiest weer voor het echte asfalt, waardoor, hoe gek het ook klinkt, deze ecologische verbindingszones steeds harder nodig zijn.

Immers steeds meer leefgebieden van dieren worden doorsneden.

En zo kom ik weer bij onze eigen gemeente terecht.

De modernisering van de N381 (de weg Drachten Emmen) gaat wel door, terwijl de gelden voor de ecologische verbindingszone tussen het Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen zijn wegbezuinigd. We hebben dan ook in de raad de wethouder via een motie gevraagd om “alles in het werk te stellen, om dit alsnog voor elkaar te krijgen”.

De wethouder zei toe om hiervoor zijn best te doen.

 

Verslag gezamenlijke fractievergadering ChristenUnie Ooststellingwerf met ChristenUnie Opsterland.

 

Verslag gezamenlijke fractievergadering ChristenUnie Ooststellingwerf tezamen met fractie ChristenUnie Opsterland.

8 februari 2012, Gemeentehuis Oosterwolde

 

Aanwezig:

CU-Opsterland: Gerrit Weening, Richard Klerks, Jouke Jan Jongsma, Johannes Marinus, Rob Jonkman en Anne Bonthuis.

CU-Ooststellingwerf : Meine Jansma, Theda Zuidema, William Higgins, Harrie Rouwhorst (bestuur) en Sjoukje Froentjes

Met kennisgeving afwezig: Ton Hofland, Piet Staat en Jan Meijer (CU-Ooststellingwerf)

 

1 Opening:

Meine heet een ieder van harte welkom en opent op gebruikelijke wijze deze, toch wel bijzondere, vergadering, We lezen eerst Psalm 1, daarna lezen we het bijbehorende gedeelte uit een dagboek; we mogen onszelf feliciteren met Gods geboden, daar mogen we trots op zijn en hoeven we ons zeker niet voor te schamen. Want de geboden geven je houvast, immers een kind van God is als een boom die aan de waterstroom staat, met vaste wortels vast. Vaak lijken goddelozen succes te hebben, uiteindelijk zullen wij te feliciteren zijn, zeker met de geboden die we van God hebben mee gekregen, als richtlijn voor ons leven.

2-Ronde kennismaking en vaststellen agenda:

Alle aanwezigen stellen zich zelf voor en geven aan wat voor politieke functie zij vervullen en waar zijn zich verder dagelijks mee bezig houden.

Aan de agenda wordt bij punt 5 toegevoegd; ledenvergaderingen, dit op verzoek van Dhr. Weening

Uitleg werkwijze CU fractie Ooststellingwerf:

De raad in Ooststellingwerf bestaat uit 21 leden, waarvan de ChristenUnie er 1 zetel heeft, hier zit  Meine Jansma, over het algemeen verlopen de raadsvergaderingen in een goede sfeer. Er heeft na de laatste verkiezingen in Ooststellingwerf een verschuiving plaatsgevonden, voor het eerst sinds decennia heeft de PvdA geen deel meer aan de coalitie. De coalitie bestaat uit CDA, VVD en Ooststellingwerf Belang. Er is een vast OPO-overleg, met de overige partijen, te weten; D66, Groen Links, PvdA en ChristenUnie. Veel voorwerk hiervoor wordt gedaan door de PvdA, zij zijn met 8 zetels ook verreweg de grootste oppositiepartij.

De grootste partij van de coalitie is Ooststellingwerfs Belang en daar heeft de ChristenUnie Ooststellingwerf veel raakvlakken mee. Door de oppositiepartijen worden bij toerbeurt werkbezoeken gepland en alle partijen (m.u.v. de PvdA) doen hier aan mee. Onderling hebben de partijen een goede verhouding en men is er van overtuigd dat de ChristenUnie wordt gewaardeerd.

Dhr. Jongsma vraagt zich af of die waardering ook naar voren komt uit de kiesvereniging, of men zich daar ook gesteund voelt, Theda Zuidema geeft aan, dat het werven van bijvoorbeeld fractieleden erg moeizaam gaat, ook voor overige werkzaamheden loopt men niet gauw warm. De ChristenUnie Ooststellingwerf heeft een stabiele kiesvereniging van ongeveer 55 leden. Theda Zuidema en Jan Meijer zijn respectievelijk eerste en tweede opvolger en wonen eigenlijk altijd de commissievergaderingen van hun portefeuille bij. Voor Theda Zuidema is dit Welzijn en voor Jan Meijer is dit Ruimte.

4-Uitleg werkwijze CU fractie Opsterland;

Er lijken veel overeenkomsten te zijn tussen Ooststellingwerf en Opsterland geeft dhr. Jonkman aan, in Opsterland heeft de PvdA ook geen zitting meer in de coalitie, in tegenstelling tot Ooststellingwerf de ChristenUnie wel, zij hebben één wethouder en 2 raadsleden. De coalitievorming heeft erg lang geduurd, men heeft dit erg zorgvuldig gedaan, ook om te voorkomen dat de coalitie voortijdig zou stranden. De coalitie in Opsterland bestaat uit: CDA, Opsterland Belang en ChristenUnie en dit gaat op zich erg goed. Tijdens een coalitieoverleg wordt veel vooraf besproken en dit scheelt veel discussie in de raadsvergaderingen. In Opsterland heeft men te maken met een erg versnipperde oppositie, al gaat ondertussen de samenwerking steeds beter en dit komt ook de sfeer tijdens de vergaderingen ten goede.

De ChristenUnie fractie heeft spectaculaire campagne gevoerd in 2010, onder andere met een Nieuwjaarsduik, flashmob en een camperrondrit door alle dorpen van Opsterland.

Johannes Marinus doet de commissie Romte en Gerrit Weening doet de commissie Mienskip, in Opsterland mogen de partijen maar één persoon aan leveren voor de commisssievergaderingen. In Opsterland werkt men met een nieuwe vergaderstructuur en dit werkt goed, in principe worden er in de raadsvergaderingen geen vragen meer gesteld aan het college. De ChristenUnie fractie in Opsterland probeert altijd opbouwend samen te werken, doen dit in principe met alle partijen. De ChristenUnie heeft in Opsterland ongeveer 10% van de stemmen gekregen in 2010. In Ureterp was men zelfs de grootste partij, de stemmers komen voornamelijk uit de dorpen Ureterp, Frieschepalen en Wijnjewoude

5-Benoemen gezamenlijke onderwerpen:

Caparis:

De moeiten van Caparis en de standpunten van beide gemeentes worden besproken en men heeft zorgen over het aantal mensen dat volgens het onderzoek nog veel arbeidsvermogen hebben en geplaatst zullen worden in het bedrijfsleven, beide fracties hebben hier hun bedenkingen bij. Het bestuur zal wel vereenvoudigd moeten worden. De CU Opsterland heeft nog een extra optie aangegeven, dat de gemeenschappelijke regeling er uit gaat en de gemeente opdrachtgever blijft.

In Ooststellingwerf is men voor een bonus/malus systeem, dorpen ontvangen dan een soort knipkaart, hier door heeft Caparis meer werk gekregen. 

In deelnemende gemeenten wordt er verschillend gedacht over Caparis, dit komt ook omdat men niet eenduidig geïnformeerd wordt en in sommige gemeenten bepaalde zaken erg gevoelig liggen.

De rekenkamer van Smallingerland zou onderzoek doen bij Caparis, dit kon niet doorgaan, men mag juridisch gezien alleen werkzaamheden uitvoeren voor de gemeente. Als men de financiën van Empatec (vergelijkbaar) en Caparis vergelijkt dan heeft Caparis het niet slechter gedaan, alleen is men met minder middelen gestart, ook is er te weinig gefactureerd en hebben de ambtenaren een, misschien wel te goede prijs bedongen. Echter de tekorten moeten weer worden aangevuld door de acht deelnemende gemeenten.

Ecologisch hoogstructuur:

In verband met de bezuinigingen zijn diverse project aan de EHS stopgezet. De ChristenUnie vindt dit jammer en heeft een motie ingediend, zij zien toch graag dat de plannen voor de verbindingszone Fochteloërveen en DrentsFriese Wold gehandhaafd blijven. Ook in Opsterland speelde iets dergelijks, inzake het Koningsdiep, hiervoor heeft men in Den Haag een petitie aangeboden aan de vaste kamer commissie. Ook steunt de ChristenUnie Ooststellingwerf de toeristische dorpsvisie van Waskemeer, het dorp wil graag als doorgang fungeren van het toeristische Bakkeveen via het Blauwe Bos naar Veenhuizen en de rest van Drenthe, misschien kan dit onderdeel worden van een streekplan.

Spoor Groningen-Heerenveen:

Het ontstaan van deze spoorlijn hangt aan een zijden draad, het project is op sterven na dood, Opsterland ziet het ook helemaal niet zitten en dit geldt voor meer aanliggende gemeenten. Dus waarschijnlijk zal deze spoorlijn er nooit komen.

Weigerambtenaar:

In Ooststellingwerf hebben de oppositepartners een motie ingediend om de ambtenaren te verplichten om alle huwelijken te sluiten, de ChristenUnie heeft geprobeerd ze te bewegen de motie terug te trekken, immers het is in Ooststellingwerf helemaal geen probleem en dat zal het naar alle waarschijnlijkheid ook niet worden. Helaas hebben de indienden partijen (PvdA, D66 en Groenlinks) hier geen gehoor aan gegeven. Het advies van de fractie Opsterland is, om toch de deur open te houden en de teleurstelling uit te spreken. Er worden nog meer voorbeelden gegeven van verdeeldheid tussen de partijen of  zelfs in de partij inzake principiële vraagstukken.

Fusie of samenwerking gemeenten:

Zowel de fracties van Opsterland als die van Ooststellingwerf geven aan dat ze hopen dat de gemeenten zelfstandig zullen mogen blijven maar gaan uit van verregaande samenwerking bij voorkeur met Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf. De provincie heeft aangegeven op korte termijn met een voorstel te komen. In het regeerakkoord staat dat men van onderaf moet gaan samenwerken en/of fuseren, dus vooralsnog is het nog even afwachten.

Ledenvergaderingen:

De ChristenUnie fractie van Opsterland geeft aan dat het organiseren van ledenvergadering erg moeizaam gaat en deze minimaal bezocht worden en vraagt zich af hoe dat in Ooststellingwerf gaat.

In Ooststellingwerf was er de laatste ledenvergadering wat meer opkomst, wel was er een toen een thema-avond waar ook reclame voor gemaakt is. Misschien kunnen we in toekomst meer samen ondernemen op dit vlak, zorgen voor een aansprekend onderwerp als bijvoorbeeld: immigratie, bezuinigingen, Islam, Jeugdzorg. Vraag blijft wat de ChristenUnie stemmers gaat interesseren en misschien zouden er meer leden en belangstellenden komen als er een bekende ChristenUnie lid van de landelijke politiek komt spreken.

6-Overleg met Weststellingwerf:

Er is overleg geweest met dhr. Hesseling van de ChristenUnie in Weststellingwerf, hij zou graag een volgende keer bij een gezamenlijk overleg aanwezig zijn en waardeert het initiatief. De volgende vergadering zal zijn op 16 mei 2012 te Beetsterzwaag, ook dhr. Hesseling zal hiervoor benaderd worden.

7-Rondvraag:

Dhr. Rouwhorst vraagt zich af op de ChristenUnie Opsterland zelfstandig een lijst had tijdens de laatste verkiezingen, dit was wel het geval, al zouden ze een volgende keer liever een verbinding aan gaan.

Dhr. Marinus wil graag weten hoe de ChristenUnie Ooststellingwerf denkt over het houden van een referendum, de ChristenUnie heeft hier geen prettige ervaringen mee en houdt ze liever niet. Dit in tegenstelling tot wat de ChristenUnie Opsterland ter ore was gekomen.

8-Sluiting door dhr. Weening:

Dhr. Weening bedankt voor de uitnodiging en wil graag dat de verschillende fracties elkaar in de toekomst blijven versterken en ziet graag een vervolg van de gezamenlijke vergaderingen.

Dhr. Weening sluit daarna met een dankgebed de vergadering.

 

OWO

30 januari 2012

Ja weer een nieuwe term die we als burgers van Ooststellingwerf moeten leren, want je zult het steeds vaker tegenkomen. Het is de naam voor het samenwerkingsverband tussen Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.  Een samenwerking waar we positief tegenover staan. En wel om de volgende redenen:

Weststellingwerf en Opsterland hebben veel overeenkomsten met ons, veel platteland, veel natuur, veel kleine dorpen, gelijkwaardig inwonertal.

Er was al heel lang sprake van samenwerking met Weststellingwerf, we zijn blij dat Opsterland erbij gekomen is, omdat we daar ook meedoen als ChristenUnie. Dat is in West helaas nog niet het geval.

Er ligt een redelijke druk van de provincie om samen te werken, ze willen zich er niet mee bemoeien zeggen ze: “het moet van onderen af komen”, maar toch hebben ze al heel wat rapporten gemaakt over “herindeling”.

Opsterland is blij met ons, omdat ze eindelijk de hete adem van Drachten (Smallingerland), met zijn voortdurende uitbreidingsdrift, nu een beetje kwijt zijn.

Onze inzet naar de toekomst toe wordt nu, heel veel samenwerken op basis van win/win, en toch zelfstandig blijven. Dat we dat ook als ChristenUnie fracties gaan doen, lijkt me logisch.

 

LACO

30 januari 2012

Weer een afkorting, het is de organisatie die tot 1-1-2012 onze zwembaden in exploitatie had.

Had schreef ik, want het was de bedoeling dat ze er per 1 januari uit waren, de gemeente had de overeenkomst opgezegd.  Dat dit niet gebeurd is komt door de rechtsgang en (gelukkig) een stukje bescherming van de rechten van medewerkers. Tot 1 september is alles nu verlengd.

We hebben een slecht gevoel over de gang van zaken, ik heb daar al eens eerder op de site aandacht voor gevraagd. Kort gezegd vinden wij dat de overeenkomst niet op goede gronden is opgezegd, en dat de problemen die er zijn gerezen over de exploitatie, over voorgenomen bezuinigingen, over de warmtekrachtkoppeling, over incidentele klachten, opgelost hadden kunnen worden door middel van mediation. We zijn door de advocaat van de gemeente op een vertrouwelijke vergadering bijgepraat. Ook hebben we als fractie 48 vragen gesteld om het hele verhaal boven water te krijgen.

We zijn gesterkt in de mening dat ze samen om de tafel moeten, en dat het ook niet goed is als een gemeente op een dergelijke wijze een (slecht geformuleerde) samenwerkingsovereenkomst opzegt. We verwachten dat de rechter ons hier eveneens op zal wijzen, en dat er stevige schadeclaims komen. We hopen trouwens dat we ongelijk krijgen, en dat ze er als nog door gesprekken uitkomen.

 

Groen-nota

30 januari 2012

We hebben als raad weer onderling gesproken over het openbare groen.

Hoe gaan we er de komende tijd mee om, als het gaat om onderhoud, zeg maar: elke maand maaien of minder vaak. Als het gaat om kwaliteit, zeg maar: rozen of gras. En wie doet het?

Een aantal zaken uit de nota vinden we positief:

 • Er komt meer aandacht voor drachtplanten voor bijen en vlinders. Een uitvloeisel van onze motie Flower Power. Hiervoor hebben Groen Links en wij, het college een pot honing als dank gegeven.
 • Er worden zoveel mogelijk “overhoekjes” grond aan particulieren verkocht.
 • Er wordt zoveel mogelijk gedaan aan ecologisch plantsoen beheer.

Wat we jammer vinden is dat het kwaliteitsniveau zo laag blijft, we zijn met een 6 tevreden, terwijl wij vinden dat de gemeente die toeristen wil trekken, mooi moet zijn. Fleurige bermen, mooie perkjes, aandacht voor netheid.

 

Verslag fractievergadering ChristenUnie dd 11 januari 2012

Verslag fractievergadering ChristenUnie

11 januari 2012, Gemeentehuis Oosterwolde

Aanwezig: Meine Jansma, Theda Zuidema, Ton Hofland, Jan Meijer en Sjoukje Froentjes

Met kennisgeving afwezig: William Higgins en Piet Staat

 

1- Opening:

We lezen eerst Jesaja 7: 1-9 en het bijbehorende gedeelte uit een dagboekje; in het Bijbelgedeelte We zien hier dat de koning van Syria en de koning van Israel optrekken tegen Jeruzalem ten oorlog tegen haar. Zowel de koning als het volk siddert van angst, Jesaja komt om hen moed in te spreken “als jullie vertrouwen hebben houden jullie stand”. God heeft immers een belofte aan David gedaan, hij zal zijn volk nooit verlaten, ook als  het écht spannend wordt laat God in niet in de steek, met dit vertrouwen gaan we 2012 in, als fractie.

2-Verslag vorige vergadering:

Het verslag ontbreekt, Sjoukje zal deze nog mailen.

3- Bezochte vergaderingen:

Vanwege een kleine winterstop, waren er weinig bezochte vergaderingen.

4-Commissie Welzijn;

 • Onderzoek financiële positie Caparis; veel en ingewikkelde stukken, om tot een kloppend geheel te komen, wordt er contact gezocht met de CU-fracties van buurgemeenten en zal er op de commissie vergadering gepeild worden hoe de overige partijen hierin staan. Er moet een grote herstructurering plaatsvinden.De gemeente Ooststellingwerf wil het liefst een versnelde afbouw, as. donderdag is er nog een informatie bijeenkomst hieromtrent. Jan geeft dat het moeilijk gaat worden als men medewerkers met een beperkte loonwaarde wil onderbrengen in het reguliere bedrijfsleven.

5-Ruimte:

 • Men is van plan een gladheidssignaleringsysteem aan te schaffen, ChristenUnie ontvangt dit positief.
 • Jan zal vragen hoe ver men is met de ideeën, die burgers destijds in de ideeënbus ten behoeve van de nieuwe plannen van de Boerestreek in Appelscha, hebben gedeponeerd.
 • Jan zal een positieve opmerking maken over het plan van de gemeente Ooststellingwerf om af te wijken van het provinciaal beleid ten aanzien van het plaatsen van windturbines, de provincie wil deze helemaal weren, maar het landelijk beleid geeft aan slechts de hogere exemplaren te weren. Ooststellingwerf kiest in deze voor het landelijk beleid te meer daar dit overeenkomt met het Milieubeleidsplan, waarin gepleit wordt voor experimenten met kleinere turbines.
 • Het Klimbos in Appelscha wil graag uitbreiden, ook hier staat de ChristenUnie positief tegenover, als het maar niet ten koste gaat van veel bomen.
 • Het voorstel met betrekking tot. het afstoten van zogenaamde stukjes snippergrond, dit zijn stukjes grond die her en der in de gemeente liggen en waar de gemeente eigenaar van is, maar deze niet gebruikt en enkel moet onderhouden, er zijn ook stukjes bij die al door bewoners in gebruik zijn, soms al jarenlang. Het plan is om deze stukjes grond te verkopen, Jan zal het standpunt van de ChristenUnie hierin nog verder uitwerken.

6- Ingekomen post:

De ingekomen post wordt door genomen, sommige dingen worden in de leesmap geplaatst, andere uitgeleend en van de diverse uitnodigingen wordt gevraagd wie waar heen wil en kan.

7- Vaststellen vergaderagenda 2012:

De agenda zal later worden vastgesteld, deze is nog niet voor handen. Ook besluiten we om de vaste vergaderavond van de fractie toch maar op woensdag te houden, daar dan de meeste fractieleden beschikbaar zijn.

8- Rondvraag:

 1. Ton attendeert ons op de uitzending van de EO op zaterdag 21 januari as. inzake een toneelstuk van Calling Voices, dit is een Armeens toneelstuk waarin ook zijn ‘tijdelijk aangenomen’ kleinkind Anous in mee doet. Voor de liefhebber is er ook nog een optreden op zaterdag 28 januari in de Bethelkerk in Drachten. Tevens geeft hij te kennen dat tot zijn spijt, deze 26-jarige Anous terug moet naar Armenië, dit vinden ze erg jammer. 
 2. Meine heeft naar aanleiding van de vorige vergadering de zaak Mirzei, opgenomen met zowel de burgemeester als Vluchtelingenwerk Ooststellingwerf, zij hebben echter aangegeven dat ze een overplaatsing van de dader niet zien zitten, omdat ook deze man zwaar getraumatiseerd is en ze bang zijn voor geweld in huiselijke kring na overplaatsing en zetten in op een vreedzame oplossing voor beide gezinnen.
 3. Meine: De ChristenUnie heeft aangegeven bij de WMO-commissie dat het wellicht wenselijk zou zijn dat er iemand namens de kerken van Ooststellingwerf zitting neemt in deze commissie, nu heeft men Meine gevraagd of hij iemand wist, Meine kaatst deze bal door naar de fractie en er worden een paar namen en mogelijkheden genoemd, Meine zal deze persoon benaderen.

9- Sluiting:

Theda dankt God voor de fijne vergadering en vraagt Gods zegen over het besprokene.


Verslag fractievergadering Christen Unie

8 december 2011, Evangelische boekwinkel Het Aanbod Haulerwijk

Aanwezig: Meine Jansma (voorzitter), Ton Hofland, Jan Meijer en Sjoukje Froentjes

Met kennisgeving afwezig: Theda Zuidema, William Higgins en Piet Staat